Back to top

Gazette van Brugge 18/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
DEFINITIVE TOEWÏZING zonder uytstel Op zaterdag 23 October 18-47 om 5 uren namiddog in de estaminet den Gouden Arend Munteplaets te Brugge van 1° Een zeer schoon HUYS met HOVING te Brugge in de Steenstraet geteekend D 20 n° 38 Gebruykt door de heeren Nocquet Ingesteld 25,000 francs 2° Een HUYS nevens liet voorgaende D 20 u° 37 Gebruykt door mejoufvrouw De Weirdt Ingesteld 7,000 francs 8° Een HUIS met II 1-39-0 5 C Land te Thourout Gebruykt door de weduwe Karei Victor Ingesteld 1 300 francs En 4" Een WOONHUI' SJEmet II 0-03-24 C Erve te Aeltre Gebruykt door de weduwe De Wolf Ingesteld 300 francs De voorwaerden by den Notaris DOUDAN te Brugge belast met deze veyling INSTEL EN VElilIOOG Op dynsdag 26 October 1847 ten drie uren namiddag in bet Gemeente-huys ten dorpe van Lissewegbe van 1° Een IIUYS van twee Woningen met Boey tegenwoordig diepende voor Wagenmakerie en II 0-4-32 C Erve in Lisse- weghe-dorp bekend bv cadaster sectie C n°" 149 150 en 154 Gebruykt tot mey 1848 te fr 152-37 ct 'sjaers laste vry 2" Twee aen elkander houdende WONINGEN nevens de voorgaende en H 0-4-20 C Erye in Lisseweghe by cadaster sectie B n M 151 152 en 153 Gebruykt de eene tot mey 1863 te 70 francs 's jaers bo¬ ven de lasten en de ander tot mey 1848 te fr 65-30 ct 's jaers vry van lasten Eu 3" eene alderbeste partie ZAEYLAND gelegen als voo- ren noordoost van het dorp groot H 0-44-40 C by cadaster sectie B n°' 423 en 425 Gebruykt tot Havo 184-9 door Carel Claus te 50 francs by jare boven de lasten Insiel-pcnningen te winnen Breeder acngebaeld by affichen te bekomeh by den Notaris KETELE te Dudzeele TE KOOPEN Een zeer goed en 't eenen blokke gelegen HOFSTEDEKEN gi'oot H 2-13-38 C of G 4-2-47 R onder Bebouwden Grond Gras en Land in Ramscappelle De gading hebbende bieden zich aen ten kantoore van den Notaris KETELE te Dudzeele BY STERFGEVAL VAN MMLMIÏE GOEDEREN Schoone Gravuren BEODERYEX KLEEDEREN LINNEN XYSGJYYZ i£0 schoone verzameling Coquillen Gevogelten Engelschcn Zadel enz Alle nagelaten door Mr A HANSOTTE in leven Maréchal- des-Logis der Gendarmerie Welke verkooping zal plaets hebben Dynsdag 19 October 1847 in liet beluyk der Nationale Gendarmerie langst de Predikheeren-reye te Brugge Op gewoone conditiën betaclbacr ten kantoore van L CROC' TELLE in de Verkoopzael -Stedetihuys PYollenstraet By uytscheyding van Bedryf openbaeiTyehkoopi^g DYNSDAG 19 OCTOBER 1847 1 en huyze van d'hecr Charles Schoone Meester Steenhouwer 7 in de Zwarte Leertouwersstraet te Brugge van 9 schoone Schouwen 1 schoon groot Kruys voor grafstede 2 Monumen¬ ten met Frontespicen Ornamenten Consolen en ander Objecten in Marber Figuren in Plaester Arduyn Gereedschap en ander Goederen VERKOOPZAEL OLdSbMG-STRAET M MtiSSIiS Woensdag 20 October 1847 eis volgende dagen Openbare Terkoopin^ VAN ACAJOU EN ANDERE HENNGIE-GOEDEREN BEDDERYEN YZER SCHOCWE.Y KLEEDEREN LINNEN en JUWEELEN NVIimEL-GEREEDSCÏIAPPEA ENZ Beyde venditien op geaioone conditiën belaelbaer in ge¬ melde Verkoopzael A G BRUXELLES MAE TSCHAPPY VAN ALGE MEE NE ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd by koninylyk besluyt van 2 gun y 1830 Gevestigd te Brussel De Maetschappy verzekert tegen den brand en liet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is coinptant betaeld De verbintenissen der Maetscliappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-rege wyk E 15 JV.° 20 - A _ Un Cautère un Vésicaloire Bien entretenus sont des éxutoires puissans contre beaucoup de maladies les taffetas compresses serrebras pois élastiques etc de Leperdriel Faubourg Montmartre 78 a Paris sont adoptés par le médecins coiuuie réunissant toules les conditions nécessaires d'un bon pansement Ces produits qui portent le timbre et la signature Leperdriel se trouvent dans les phar¬ macies 8230 Administration générale des Hopitaux Hospices Civils et secours d domicile de la ville de Paris Liü Par ADJUDICATION aux enchères en 1' Hotel de la Mairie a Cassel nordj lejeudi 18 novembre 1847 a 9 heures du matin par ie ministère de Mr DE HANDSCHOE- WERCKER Notaire a Cassel Du Chateau d'Oxelaëre de 10 Fermes et de 2/ 8 hectares oS ares ö5 centiares de Terres situés dans les communes d'Oxelaëre Cassel Hondegbem Bavinchove Hardifort Ondezeele Steenvoorde Eecke Steenbecque Zegcrscappel et Boilezeele oord de Watou et de Staele Belgique Le tout dependant de la succession de Madame De Leucque- raing et di Origine patrimoniale en o7 Zots Sur les Mise-a-Prix reünies de 808,687 francs dix Lots composes du Chateau d'Oxelaëre et de 36 hectares 14 ares 99 centiares de Terres pourront être réunis sur la Mise-a-Prix totale de 138,998 francs Ee Chateau d'Oxelaëre est situé au bas de la cöte méridionale du Mont-Cassel eutre les deux routes royales de Cassel a St Omer et de Lille a Dunkerque a un kilometre de distance d'une station du clicmin de fer du nord 11 suffira d'une seule eiiclière pour qn'il y ait Adjudication S'adresser pour prendre cormaissance du cahier des charges et pour tous renseignements n Paris a l'admiiiistration des Hospices rue Neuve Notre Dame N.° 2 au bureau du Domaine le 2 a 4 heures après midi a Cassel en 1 étude de Mr De Daudschocwcrckcr Notaire a St Omer en l'étude de Mr Van Troyen Notaire Et a Arnieutières en l'étude de Mr 'castrique Notaire Tons trois conjointements chargés de cette vente Au Pauvre Biable lIAGASIfl DS COllAffl A VII AI Pit IX FIXE Marclië anx Eufs n.° 20 a Bruges F DE MÏÏTE.UERE-CLEERENS A Vlionneur d'informer le public pril vient de rccc- voir un nouveau choix de Afarchandises de grande nou¬ veauté CONSISTANT EN Soieries noires Jaeonats imprimés Guingans Mousscline- lo-Lainc Poil-de-Chèvre Cachcmirienne Cantonnettes de Fautaisies Thibets Orleans en noir et couleurs Flanelles unies et croisées Calicots blancs et écrus en toutes largeurs ct qualités Doublures di verses etc Lingeries ct article blancs tels que Basins Piqués Schirting Madapolamx Percales Jaeonats Mousselinos de tous prix un beau cliois de grands Rideaux et Stores brodés Meubles pour Stores et Rideaux Nappes Serviettes Essuiemains Couvcrtures'en laine et en colon Courtepointes Toile blanehis au lait garant is faites a la main et Mouchoirs en vraie Batiste Bonnetteries tels que • Gilets de laine et de coton Calceons Bas de laine et de coton Ganteries etc.| Petit Schals Echarpes de dames et pour hommes Cravattes en tout genres Foulards des Indes,et de coton ct unefoule d'aulrcs articles par trop long a detailler Par ses longues années de pratique dans la susdite branche et par ses relations avec les meilleures fabriques.du pays et dc l'étranger il se trouvera a mème d'offnr ses articles "avec grand avantage II cspére par ses bas prix son beaux choix et la lraichcur de ses Marchandises mériter la eonliauce du public ZEE-TY DIN GEN BRUGGE 18 October Den iG aengckoineii de hanoverscbe koff Nep- u- cs kapif Meesman van de Oostzee met hout aen De Schryver- Van "Groeuenroodc OOSTENDE 1 8 octoher Arnhomslen van den 13 en 16 octoher De eiigelsche male Garland van Doever met de torrrspon- d en tie en passagiers het engelsch stoomscln Princess Mary kap Paul van Ramsgate met ii passage i de engel- sche male Princess Aleic vau Doever metdckoi sspoiidenlie 20 passagiers eu 3 voituren het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate met iS passagieis Uytyevaren De noordsclie brik Fraternilé kap Arcntsen naer Got- le ii burg niet ballast li 1 1 stoomschip Princess Helena kapit Jenkins uaer Ramsgate met 18 passagiers de btlgische male V ille d'Oslende naer Doever niet de koi respondentia en 5o passagieis de noordsche blik Hercules kap Laisen naer Sarpsboig inet ballast de noordsche blik Procidentia kap Olsen naer Tonsherg met ballast de ïnecklemburgscbe brik Euphrosine kap Dade op avontuer met ballast de meck- lenhurgsclie brik Ariadne Kap Niemann op avontuer met ballast den zweedschen schooner Carl TV ilhelm kap Sven- son cp avontuer met ballast het engelsch s'ooruscbip Sir Edward Banks kap Ovendeii naer Louden met diversche goedeien 18 passagiers en ii peerden het engelsch stoom¬ schip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 33 pas¬ sagiers de belgische male Chemin de Fer uaer Doever met 5o passagieis ANTWERPEN 16 octoher Aenhomsten van den 15 en 16 octoher Den russi.ichen drymaster Louisa kap Styernuth van Odessa met tarwe de russische bark Aurora kap Stiouisttu v r an Mariauopel met tarwe den sardimscheii dry uiastcr-schoo- ner Andrea Doria kap Molinari van Tangarok met tarwe de engelsche bark James Turcan kap Mills van Matanzas met suyker de zwcedsche brik Neptunes kap Borgensrn van Odessa met tarwe de noordsche brik Omen kap.Aabel van Odessa met rogge de frausche brik Adèla kap Fouque van Marseille met tarwe de pruyssische brik Hein rich kap Baumgart van Tangarok met tarwe de belgische koff Diana kap Gress van Ilull met diversche goederen den zweedschen schooner Albert kap logelmark van Petersburg met tarwe en wol de meckiemburgsche brik Doretta kap Niemann van Riga met hout de hollandscbe tjalk Courrier kapiteyii Lauwren van Hamburg langs de binuen waters vau Holland met meubelen voor Bi ussel den engelschen stoomboot Soho kap Culler van I-ondcu met 3q passagiers eu diversche goe¬ deren rle deeusche sloep Maydatena kap Kuluu van Pe¬ tersburg met koper Wol en diveische goederen de hanover- sche koff Aryo kapiteyn Lenger van Riga met vlas den noordschen schooner Prosperity kap Beruldsen van Bremen met rogge de engelsche brik IP M Doucall kap M Dou- call van Enos met tarwe de deensche jacht Daymar kap Berg van Croustad met tarwe den deenschen ever Harriet kap Teltau vau Biesom met raepzaed de deensche jacht JP oldemar kap Holm van Petersburg met tarwe de meck- lemburgschen schooner Deo Gloria kap Niemann van Riga met hout - - Nog een twintigtal schepen beneden de rivier alle van het noorden en van de Oostzee geladen met hout en granen Wissel-Cours van Parys van den 16 October 3 p °| 0 23 december fr 75 30 5 p 15 maert 114 85 Cours van Amsterdam van den 15 octobcr IVerkelyke scliuld 54 15[16 Amorlisalie-SvniJikaet 84 9iljj llandel-Maetsehappy 104 5)4 Pryzcn der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 16 October I'KYS VA IV HET BI'.OOD — Wit Brood fr 0-55 ct Half vit fr 0-42 ct Menagie-Brood fr 0-30 ct Koggen Brood fr 0 22 cU Mastelein Brood fr 0-26 et « lie by de Icilogr Brugge Drukkcry van L.-B Herreboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 18/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item