Back to top

Gazette van Brugge 18/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
wwmf * Often en Vetwaren Zonder eenigen omgang Potasch Stil omtrent 100 vaten Amerikacnsche zyn in den prys van den dag afgcdaen fis-aesa- ess Zaedbainlel Tarwe was deze week wederom zeer kalm met ncyging tot daling — Rogge insgelvks met weynig aenvraeg maer meer pryshoudend — Geersle en Haver vinden aftrek aen de geroteerde pryzcn en dit laelsle artikel is scliaerseh — Veile Zaden Deenscli Slonrzaed i- in de goede soorten ver¬ handeld aen f 13 1|2 per hectoliter Odessa-Lynzaed is gc- makkelvk te verknopen acn ƒ 11 5|4 k 12 dat van Archangel heeft men ƒ10 5;8 a 10 5[8 per hectoliter betaeld HOLLAND — 's Graveshage 15 October Men spreekt er van dat in de acnslaende troonrede het uytzigt op eene spoedige grondwetsherzienning zou worden gegeven Wy willen den loop der zaken die daer komen zullen niet vooruytloopen Wy willen hoperi dat de re¬ gering eyndelyk aen algemecne wenschen reeds sedert zoo langgekoesterd gehoor verleenen zal Wien zou het niet acngcnaem zyn dat zy zich plaetste op de hoogte des tyds dat zy de bakens verzette voor dat het gety verloopen is dat zy voorkomc dat zich de wóórden bevestigen van den volksvertegenwoordiger die ruym twee jaren geleden de vrees te kennen gaf' dat men wclhaest zou moeten uylroepen Het is te eaet Intüssehen heeft het gebeurde in hetjaer 1840 cenc wyze les gelevert liet heeft geleerd voorzigtig te zyn met toezeggingen nopens acnstaende grondwetsherziening [Amst Handelsblad] — Uyt Grevenmaeher groothertogdom Luxemburg meld men dat den bliksem aldacr iri den namiddag van 5 oetoher in eenen peerenbooni geslagen was onder welken zeven persoonen eene schuylplaets legen den storm hadden gezocht vier van welke oniniddclyk dood zyn gebleven "terwvl men de dry overigen niet dan inetmoeyle in het leven beeft kunnen behouden FRANKRYK — Parys 1G October Den prins van Joinvillc is zondag tc Toulon aengekomen en is den 11 of 12 aen boord van den C eigue moeten te scheep gaen om zich by bet eskader te vervoegen — Wy vernemen uyt goede bron zegt de Démocratie pacifique de volgende byzonderheden « By liet bezoek der appartementen van Mr de Praslin ontdekte men in een schol' moeren en vyzen ongetwyfeld deel gemaekt hebbende van een welkdanig meubel doch men kon niet ontdekken waertoe zy gediend hadden In de kamer der rampzalige hertogin moest men de oplossing van 'traedsel vinden By het afnemen van den hemel haers beds een zwacr getuyg mèf groote ornamenten versierd wierd mengewaer dat het¬ zelve slechts door eene reeds half uylgedracyde vys aen den plafond was vastgehecht en dat men bv middel van houwcls de gaten had gedekt welke het uytdraeyen der overige vyzen liad open gemaekt lletgene men uyt deze byzonderheyd kan opmaken doet sidderen en geelt de moord die reeds zoo afschuwelyk was een nog vcrfoevclykcr karakter van voorbedaelrtheyd » ©versêrdKOHiraiiias ïai 'I zsaysïcu van FraiskryEt In de omstreken van Monlpcllicr en Nimes zyn er zulke geweldige regens ontstaen dat den Hernult hoog genoeg ge¬ zwollen is om in sommige steden tot de eerste verdiepingen der huyzen te stygen Tonnen wagens hoornen enz zyn langs alle kanten door den stroom inedegerukt en verloren gcrackt Eene zydefabrick heeft de grootste schade geleden Omtrent Gignae heeft men verscheydene halen zyde gevonden van dit buys voortkomstig Te Vigan zyn talryke kastanie- hoomen ontworteld en weggespoeld Men spreekt van eene kudde schapen die geheel en gansch zoude omgekomen zyn voerlieden zouden hunne wagens verloren en dacrcnbovcn de grootste moeyte gehad hebben om zieli te redden Op den molen van Carabote digt by Gignac waren vier persoonen eene bcjaerde vrouw eene nicht van den mulder en twee knechten tot de tweede verdieping gevlugt en nog hadden zy daer water tot aen de keel de knechten in de oniuogelyklieyd zynde van iets te verrigten tot redding der vrouwen waren op het punt van weg tc zwemmen toen gelukkiglyk eenen mulder met eene vissehersschuyt hun al te samen kwam halen niet zonder zelf groot gevaer geioopen te hebben Een kwart uers later was het water tot boven het molendak gerezen Onnoodig is t bierby te voegen dat de aengeregte schade aenzicnlyk is ENGELAND Loxden 15 October moet zyn de beraedslaging van den tegen- ik overlaten Gy zyt eenen verrader van uw vaderland Wentworth Ik heb duydelyke bewyzen van hetgeen gy reeds zyt — bewyzen welke gy niet wederleggen kunt Ik zie de wegen welke gy gaet bewandelen duydelyk voor my derhalve van dit uer af zal ik u nimmer uyt het oog verliezen ik zal altyd er op uyt zyn om n in uwe ontwer¬ pen te dwarsboomen en doe ik liet niet sehyn ik liet ver¬ geten te hebben zoodat gy my slechts voor eenen slapenden vyand houdt herinner u dan wat ik u thans zeg dan — dan werk ik heymelyk aen uwen ondergang Plegtig beloof ik my zeiven u nimmer uyt het oog te verliezen tot dat den scherpregler uw vcrrndcrlyk hoofd aen de verachting en bespotting der gchecle natie prys geelt Er lagwaerhevd indegestrengheyd van Pym maer Went¬ worth gevoelde slechts zyne gestrengheyd en was te zeer verontweerdigd — te hoogmoedig om verdere ophelderin¬ gen te zoeken of het geringste woord tot zyne regtveerdi- ging te zeggen — Gy hebt my eyndelyk tot zwygen gebragt mynheer zegde hy met de uyterste koelheyd maer met volkomene zelfsbeheersching en ik stem met u overeen Het is het beste dat onze vriendschap en verkeering tusschen ons voor altyd eyndige II Sir Thomas Wentworth wierd nu weldra geheel vreemd Men scliynt te gelotiven dat het engclsch ministerie be¬ sloten heeft liet Parlement tegen deaenstaendemaend byecn te roepen hetgeen echter met alle gebruyken strydig zonde zyn Het doel der byeenroepin over bet nemen van maetregelen ter wcrin woordigen crisis Den Globe zegt dat wanneer den handel niet cenc schielyke en afdoende hulp erlangt liet te vreezen is dat er van nu tot aen liet eynde dezes jaers alle weken een bankcrout zal op te teekenen zyn — Laetslcdcu zaterdag had er iu het dorp Acton weder eene boksparty plaets welk gevecht nog niet geheel en al in ons land scliynt vergeten te zyn Den prys voor overwiu- naer was een pond sterling 25 frs.J By den negenden aen- val wilde den broeder van eenen der vechtende Joseph Iïol- Ivoake het gevecht doen opbonden daer liy bemerkte dat hens legenparty te sterk was doch de geluygen bclelteden hem zulks toen Hollyoake op eens zwaer getroffen ter ne- derviel Zekeren Trolter riglte den gevallenen op en riep hem loc Gij kunt nog wel een half uer vechten eniiaerby overwinnaer worden Zyne tegenparty dacht hier echter an¬ ders over en gaf hem nog eenen kraelitigcn stoot zoo dat hy ten tweede mael bewusteloos ncdcrviel Den ongeluk- kigen jongeling werd naer bet hospitael gebragt en stierf aldaer ecnigeuren later tengevolge van deze onmcnsehelyke speelpartv De zaek is terstont gcregtelyk onderzocht ter- wyl er eene akte van beschuldiging wegens moord tegen den bokser Joseph Grencll en tegen de getuygen is ingesteld Al¬ le dry zyn reeds in arrest genomen — " De stoomboot Britannia den 4." september van Liverpool vertrokken beeft gedurende den overlegt by eenen dikken mits op de klippen aen den uyliioek van Terra-Nova geslooten Op liet oogenblik van dit ongeval za¬ ten de passagiers aen tafelen liet schip was invry snelle vaert Een ligte schok waerscliuwde ben eerst dat men grond gc¬ raekt had en bvna onmiddelyk daerop stiet hetAolle vaer- tuyg op de rotsen Dadelyk ylde al het volk naer het dek In een omzien waren de zcylcn geborgen en de kanons naer de achtersteven gesleept om de voorsteven te verligten en andere maetregelsvan voorzorg met verwonderlyke gezwind- heyd genomen Vervolgens gingen de passagiers en malroo- zen naer de achtersteven men keerde do machinen om en in minder dan een minuet was men van de rotsen af Een onderzoek in de kiel deed ontdekken dat het schip twaelf duym water per uer in kreeg doch met hulp der pompen kon men de reys naer Boston voortzetten en die haven be- reyken De avary is daer aen/.ienlyker bevonden dan men eerst gedacht had en den Britannia is in het droogdok moe¬ ten gehacld worden BURGERLYKEN STA ET VAN BRUGGE Huwelijken van den 15 october Joannes De Yelde schippersmact met Isabella Noliet kantwerkster Joseph Van As werkman met Thcresia Ingliels kantw Louis Coppejans werkman met Flórenlina Eèekenia n kantwerkster Eduardus Van Walleghcm timmerman met Maria Blondccl kantwerkster Jacobus Flamnien smid met Maria Seye hovenierster Franciscus Verbrugghe kleermaker met Sophia Christiaens by zond ere Louis Veys kleermaker met Clcmeneia De Wyndt kleer- maekster Overledenen van den 14 tot den 10 october 14 Coleta Samson kantwerkster oud 44 jaren geboren en woonende te Brugge Oost-Mecrseli C 7 n° 58 ongehuwd dochter van Louis by Francisca Banckaert overleden in de Oost-meersch C 7 n° 58 Petrus Roels werkman oud 60 jaren geboren te Lich- tervelde woonende tc Brugge Gotje F 4 n" 46 echtgenoot van Joannes Staelcns overleden in dc Werk huys-straet C 14 n° 100 Anna De Mcy oud 6 maenden overleden inde Bisscliop- straet D 17 n" 45 15 Phiiippus Strubbe werkman oud 59 jaren geboren te aen zyne vroegere vrienden Door liet aennemen van het pairschap vcrklaerde hy opentlyk zyne gelicchtheyd aen den persoon zoo niet aen de maetregelen des konings en nu zag hy Karei I waer dezen zich altyd in het voordeelig- ste licht vertoonde in den kring van het haysselyk leven zich van de pligten van echtgenoot en van vader voortreffe- lyk kwylendc Hy vergat zyne vroegere tegenwerpingen aen den koning nu hy eenen godvruehtigen nederigen en welwillendèn vriend vond tot wiens vcÉtrouwelyken om¬ gang hy toegelaten wierd — eenen vriend die zyn gezel¬ schap zocht en die hem niet alleen raeppleegdc maer zelfs zynen raed opvolgde Maer het is tevens waer dat Wentworth ver van ongevoelig was voor de gunsten waer- medc hy overladen wierd eerzucht en evgenliefdc mogen er liet hare acntoegebragt hebben om hein gevoelens te doen omhelzen geheel strydig met de grondbeginselen welke liv vroeger in zyn hert gevoelde hy verloor nooyt zyne innerlyke wccrdighe'yd AI zyne handelingen kenmerk¬ ten eenen stouten mannclyken geest hy verdedigde opent lyk zyne nieuwe grondbeginselen en nam onverschrokken plaets als eersten staelsbedienaer en raedgever des konings Wie kent niet van dit gewigtige tydstip af dc geschie¬ denis van den graef van Stafford wien is het onbekend hoe hy al meer en meer en eyndelyk geheel de gunst des volks verloor nacriuate by by zyncn vorst in acnzien steeg Lophem woonende te Brugge Zwarte Leertouwers- straet n° 22 echtgenoot van Maria Dolphyn overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Desiré De Wilde portier van het koninglyk atheneum dezer stad oud 29 jaren lOmaenden geboren te Brugge en er \t oonendc ongehuwd zoon van Albertus by Anna Kindts overleden in de Boomgaerd-straet ' A 4 n° '14 Phiiippus Van Maele werkman oud 56 jaren geboren te Thielt woonende te Wynghene echtgenoot van overleden in do Gevang-straet B 14 n° 61 16 Isaac Hubert zonder beroep oud 59 jaren geboren en woonende te Namur eclitgenoot van Anna Mission overleden in de Jacobinesse-straet C 14 n° 78 6 Geboorten BEKENDMAKINGEN Groote Verkooping VAN VIER LADINGEN EERSTE SOORT TE SCHEEPS DALE DINSDAG 19 OCTOBER 1817 TH 2 UI1ES JUIST Zich tot verder onderrigtiug te adresseren by d'hecr C1P SERWEYTENS by wien ook te bekomen is eerste soort Riga- sche Kemp Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nil woonende in de Wolle-straet B 16 n° 88 TSS ICCIOTBM 5 W erke-Peerden 1 Bv VINCENT op Steenkugge Verandering van Woonst Voorheen Herbergier tc Capryckc Heeft de eer bet Publiek kenbaer te maken dat hv zich komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Maen inde Predikheeren-straet te Brugge alwaer hy zoo als zyne voorzaten goede ingerichte Logier-plaetsen heeft en Stallingen voor een dertigtal Poerden Den Dyusdag en Zaterdag des namiddags zal sienr De Vos zoo als hy gewoon is met zyne üiligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken Algemeen Berigt WEGWYZER — 63 ste UYTGAEF Den Drukker- Uytgever der Gazette van Brugge heeft de eer- te berigten dat hy de uytgaef bereydt van den iV egwgzer dei- Stad Brugge en provincie ff^est-Vlaenderen voor 1" • By deze worden derhalve uytgenoodigd alle ambtenaren kooplie¬ den fabriekanten winkeliers handwerkers magazyuiers enz die eenige verandering aen hunnen naem firma hoeda- nigheyd of adres willen toebrengen als ook degenen die mis¬ stellingen of uytlatingen in de vorige uytgaveu hebben opge¬ merkt ten spoedigste hunne veranderingen en opmerkingen te willen overzenden liet zy by geschrift of iu persoon op dat de verbeteringen iu de aenstaende uytgave zoudeu kontien in acht genomen worden Brieven franco op de Eyermarkt E 2 N.° 78 boe Pym zynen voormaligen vriend zyn woord hield en zich zynen bittersten en waekzaemstcn vyand betoonde ''en hoe dezen eyndelyk er in slacgde om hem van boog verracd te beschuldigen — hoe dezen niet rustte voor dat den bill tegen den graef van Strafford doorde beyde huyzen van het parlement was aengenomen en boe Pym na do aanneming van dien bill den voornaeinsten bcstuerdcr was van de byêenkomst wacrin besloten wierd om den koning tc bewegen zoo spoedig mogclyk den bill ter onthoofding van den vcrlatcnen algemeen vervolgden Wentworth te bekrachtigen Ilct was zondag — helaes gecncn dag van hcyhgc rust voor den koning Ily had beloofd den daerop volgenden maendag morgend over den bill tegen den graef van Straf¬ ford uytspraekte doen maer nog had hyheenen middel ont¬ dekt waerdoor hy zyn eygen geweten zoowel als zvne misnoegde onderdanen kon bevredigen Zelfs zyne gemalin de edele en zachte Ilenriette-Maria deelde niet weyrug m zyne wreede twvfelingen Maer tcrwyl de prachtige zalen van Whitehall het tooneel waren van tvankelmoedigheyd cn ruslelooze ellende en hy van wiens beslissing het leven of dc dood scheen af te han¬ gen geenen zielvrede kende sloeg er in een kleyn vei- trek van den Tower nogtaus een hert rustig cn kalm Het eynde per naeste I I 'r ü — war -
Gazette van Brugge 18/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item