Back to top

Gazette van Brugge 18/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
IINUII.I....UI.I...IIIMIIII I II1 ii ii ui ijwi'j i— n— «»n i jr — Opkoopers — Dueren Tyd — Eencn beruchtcn lran- schen schryver den beer Alphonsus Karr beeft de volgende aenmerkingen te Parys doen afkondigen « Er is een vreemd gerucht betrekkelyk de opkoopers in omloop Men verzekert dat op sommige plaetsen den oogst reeds is opgekocht Men heeft de moordenaren te Buzancais eene plaets warreen gruwzacm feyt gepleegd wierd terdood gebragt ik deel geenszins in het medclyden vail sommige dagbladen jegens die moordenaren ik behoude eene smer- telyke deelneming voor de vermoorden de toegepaste straf is regtveerdig maer daer zyn andere groote misdadigers die ongestraft blyven ik spreek van opkoopers Men moet kost wat kost de voedingsmiddelen van het volk aen den verderfelyken woekergeest ontrukken men moest niet toe¬ laten aen mcnschen die geene kooplieden bakkers enz zyn dat zv meer granen en "veldvruchten opknopen dan dat zy in hun huySgezin konnen verbruvken Ik herhalehct men moet niet dulden dat de opkoopers zich vetmesten met de ellende van een geheel volk Den noodschreeuw van duy- zenden is arbeyd arbeyd Den winter nadert ons op de hie¬ len en zoo den loon eens zwaren arbeyds niet toereykend is tot verkryging van eene schotel versterkend en gezond voed¬ sel dan Ja dan vertoonenzichdeafziehtelvkstespooken Ziekte uytputlende koortsen honger en wanhoop Maer de opkoopers verdienen geld zy worden ryk groote man¬ nen die op hunne geldzakken rusten gelyk do reuzenslang die na eenen wilden stier te hebben opgcslokkcn zich rustig uvtstrekt om zyne geroofde niaellyd gemakkelyk tekonneu verteeren » — Vrydag is de gansche spoorweg-linie van Minden naer Keulen nroeten geopend worden Antwerpen Parys Brussel Londen Berlyn en Wecnen zyn thans maer door eene reys van eeiiige dagen van elkander gcschcydcn — In de Leipzichérstraet te Berlyn wordt een liuys ge¬ bouwd dat tot hedeft eenig in zyne soort is Den wynhandc- laer Krause laet aldaer een buys bouwen hetwelk enkel uyt kelders bestaet dry verdiepingen hoog niets dan kel¬ ders Doch door kunslia berekende verwelfsels zullen de wv- ê * nen op de derde verdieping nog dezelfde koelte genieten als in den diepsten kelder Als een tegenhanger hiervan beeft eenen der aenzienlykste brouwers van Beycrsch bier den heer Pfeideler op zyne bezitting by Friedriehsheim dry Verdiepingen van kelders onder den grond gebouwd die door hunne /ware bogen en ontzaggelyke gewelven verbazing wekken Het gezigt ervan kan men echter niet dan klapper- tantend genieten daer men het in de benedenste kelders zelfs by het warmste zomerweder zonder dikken overjas geen oogenblik kan nythouden T Y D I N G E N ItyY ZWITSERLAND Be correspondencie van Bernc brengt officieple stuks mede die in de tegenwoordige gesteltenis van Zwitserland hoogst gcwigtig zyn namely k de notificatie van het antwoord van Lucerne door het federael directorium aen alle de kantons Ziet hier den lioofdzakelyken inhoud van den brief door de avoyer en staetsraed van t' kanton van Lucerne aen liet fede¬ rael directorcuin van Berne uytgeveerdigd ii By aenschryving van den 6 september is het beslnyt op 5 september door den rvksdag genomen in de zaekderjc- suiten ons medegedeclt om ten uytvoer gebragt te worden « Wy zullen ons bepalen tot een zeer kort antwoord zoo als volgt ii Wy betwisten aen eene meerderheyd of minderheyd van geconfedereerde staten alle welkdaningregt om zicli met de confessionnele zaken van zulk of zulk kalou te bemoeyen en dus ook met degene van 't kanton van Lucerne en wy zullen nooyt een beslnyt of eene schikking eene zoodanige bemoeying medebrengende herkennen of ten uytvoer brengen ii De overheden van 't kanton Lucerne hebben de jesuiten geroepen als professors in godsgeleerdheyd in het seminarie en het volk door het vclo heeft zyne toestemming gegeven aen dien oproer krachtens een regt van overhecrscliappy aen den staet van Lucerne eygen Aen denstaetvan Lucerne alleen behoort hetditregt te vermoederen 'ofte verminderen eene uylspraek van 12 2[2° staten dit regt vernietigende onbevoegd en onbillyk zynde is dan niet verpligtend voor den staet van Lucerne en de overheden hebben het tot pligt van zich niet te gedragen naer eene zoodanige uylnoodiging en van dit regt af te zien By deze verklaring onbewimpeld gedaen voegen wy dacrenboven dc verzekering onzer hoog¬ achting — - Op 5 «lezer opende Mr dc Courten voorzitter van c grooten raed van Valais de sessie met eene oorlogzucht' redevoering waerby liy trachtte de gedeputeerde ar hitsen Op den oogenblik dat hy zegde dat zy den lac n druppel huns bloeiis moesten vergieten voor dc verdedig huns grondgebied pleite hy dood onder de oogon i r verslagene vergadering eene schielyke geraektheyd' l.ad hein verrast — Men verneemt uvt eene gcloofweerdige bron dni do Lucerner regering als hare niéuwe veldstukken uyt de gie- tery van Strasburg gekregen heeft en men zegt algemeen dat dezelve haerdoor de franschc regering voor niets zyn af- gestaen De bcnoödigdc vuurroeren heeft Lucerne van de sardinisehc regering ontvangen De gezamenlyke weerbare manschap van 't kanton Lucerne zonderde vrykorpsen bcdracat thans 27,700 mannen In alle kantons worden O ' voortdurend de uytrustingen met den meeslen yvervoorlge- zet Den regeringsraed van Zurich heeft eene ligting van treynpeerden bevolen — Men schryft uyt Bern 8 oetobcr Alles is hier op voet van oorlog Behalve de geregelde troepen die 26,000 manschappen beloopen is den directeur der militaire zaken gemagtigd door het gouvernement om 28 bataiijons dor landweerd te organiseren Het arsennel is got-d voorzien van wapens en bevat voor de kantonnale beiioodigheden 120 stukken geschut ~-ag~MMIg 'r,» i — ANTWERPEN '17 October By voortduring blyft hier tarwe en rogge langs zee aenge- voerd worden maer de Verkoopingen volgen dezelfde be¬ weging niet llctzy dat de koopers op eene daling wachten hetzy dat de verkoopers gunstiger pryZen verhopen altoos is liet zeker dat de aengiften voor deeomsumtie sedërteeni- ge weken ' onheduydend zyn Alles wat el' aenkoint wordt in entrepot opgeslagen en den 10 dezer bevonden er zieli opgestapeld 6,763,000 kilog tarwe 7,723,000 kilog rogge en 685,000 kilog bloem verbeeldende eene hoeveelheyd van meer dan twee honderd duyzend hectoliters Ondertus- schen nadert het oogenblik dat men zou moeten verkoopen en het is twyfelachtig,of de houders over hunne verwachten voldaen wezen Het weder het zaeyen zonderlinge begunsti¬ gende houdt de landlieden te buys en verhindert nen de markten riiyiner bevourraden eveiïtwel gaen dc pryzen wc- kelyks achtcruyt en dit eenen ander is vrydag op onze graenmarkt wederom opgemerkt geweest Op deze markt telde men slechts 76 zakken tarwe en 152 zakken rogge Dezelve werden verkocht aen f 22 a 24 en ƒ lik 13 per kwaliteyt alles per zak van 1 1/2 hectoliter doch groote kooplust was er niet te bespeuren De groensel- marktcn leverden een schoon voorkomen op en zelden heb¬ ben wy zoovele roode en witte kooien en savoeyen gezien De acrdappclen waren insgelyks in overvloed en golden 14 a 15 st liet meuken doeli op het eynde der markt waren zy gemakkelyk aen 13 st verkrygbaer Appelen peren en no¬ ten blyven menigvuldig almede aen de markten komen en zeer goedkoop alhoewel gansche schuytvragten fruyt en de Engelsche sloomboolen worden overgeladen De boter gold 12 1/2 st het pond In een woord alle soorten van eetwa¬ ren beginnen naer daling te neygen Overzigt der Koophandel van de «eek Kojfy Deze boon is zeer kalm gebleven De aenknopen hebben zich bepaeld tot dc strikte behoeften der consuinlie of 500 balen Brazil aen verschillende pryzen volgens kwa¬ liteyt In Java en Domingo is niets omgegacn — Ruwe Suyker Voorleden zaterdag zoo als wy reeds gemeld heb¬ ben is er eene aenzienlyke omzetting gebeurd en men heeft verkocht 3700 kisten blonden Havana aen /' 1 6 3j4 a 17 1(4 en 5900 dito gelen dito aen ƒ16 1[4 Nadien zyn dé omzettingen op de markt stil gebleven wacrscbynlyk ten gevolge der openbare veylingen welke behelzen 2101 kisten blonden Havana aen frs 28 a 35 1[2 160 kisten witten dito aen frs 53 1[4 a 37 5[4 en 1215 kisten gelen dito frs 24 a 28 5[4 — Geraffineerde Suyker was daarentegen altoos beperkt in omgang Slechts 40,000 kilog brooden óm te kappen zyn voor ile exportatie genomen — Ryst Dit gracn is volkomen knlin gebleven en de pryzen zyn wederom iets slapper maer wy hebben aenzienlyke versterkingen ontvangen — Fruyt Van de eerste lading Vygcn welke wy deze week ontvangen hebben vonden 4 a 500 kabassen Faro en Commader Vygen aen verzwegen prys koopers — ' m i Wi l l i m iibi i Ln ijnmm.j i,i MM «i I I I l_ i iJJJIL ver van Arcia aen den zuydkant wist te brengen Den abt Ferreti vroeg dan den naem van den verlosser 't was eenen armen visschcr met name Bako 'S anderdaegs begaf hy zich naer de hut van dien man op den zeeoever en hy liet hem eene'beurs met vier honderd piasters ii Toen den kardinacl Mastaï-Ferretti tot de opperhecr- sehappy gekomen was herdacht hy aen Bako en door de bemiddeling vari het opperhoofd der zendingen liet hy hem zyn portret géwordén gezainenlyk met eene nieuwe som van 400 piasters Maer sints 1824 waren de zaken groote- lyk's veranderd Bako een vlytig en oppassend man had liet onlvangene weldaed weten tot zyn voordeel te doen strekken eenen der eersten onder deingezetene van Arica dreef hy handel in salpeter welke zelfstandigheyd aldaer in groote hoeveelheyd gevonden wordt en dc nederige hut welke hy voorheen betrok heeft thans plaets gemaekt voor eene prachtige wooning de scliuylplacts zyner oude dagen Diep was zynen dank om de erkentelykheyd van den II Vader op 't hoogste gedeelte van zyn buys heeft hy eene kapel laten bouwen waer de geërde beeldtenis van den 'kerkvoogd praelt en die kapel welke dezen overheerscht 'treft der reyzigérs oogen als 'eene dubbele vermaning van de oogmerken der Voorzienigheyd « De voorledene week heeft- men op alle de markten van Belgien eene daling in de graenpryzen bestatigd deze daling is wel is waer niet acnzicnelyk maer de kleyne aenkoopen die cr gedaen worden en den gedurigenaenvoer van vreemde granen zooverre dat men niet meer weet waer dezelve ber¬ gen doen eene acnzienlyker daling in de graenpryzen te gemoct zien — Een dagblad dezer stad -beklaegd zich over de weynig vervoermiddelen die cr ter beschikking in de statie van den vzeren weg tc Brugge gelaten worden byzondcrlyk op de marktdagen Zaterdag was het getal vreemdelingen naer onze markt gekomen zeer aenzienelyk en dc vervoermid¬ delen verre oiitoëreykende om dezelve te vervoeren Men vraegt ook waerom alle dekonvooyen die den marktdag van Brugge afryden aen alle de tusschcnstatien niet stil blyven zoo als dit voor de marktdagen der andere steden het ge- bruyk is Het ministerie zal vreezen wy voor wat die bil¬ ly ke klagtcn aengaet tc verre van Brugge verwyderd zyn om gehoor aeri dezelve te leenen en dezelve zoo als alle de vóorgaende onaengemerkt laten voorbygaen — De trclielyke bevolking van Brugge ten hoogstcn ver- ontweerdigd over den mactrcgel door den kolonel der kurassiers en dengenen van het 7 slc linieregiment genomen waerby zy hunne officieren den toegang van het meerder deel der cstaminrts verbieden hebben eene petitie tot den minister van oorlog opgesteld om hem te verzoeken van ge- melden mactrcgel te doen intrekken terwylzy hem als eenen hen toegeworpen smncd beschouwen — By koninglyk besluyt zalhet ambt vanonderiehtings- regtcr voor den tyd van 3 jaren te rekenen van sedert 15 octobcr wnërgcnomen worden als volgt te Brugge door den heer Vercauteren te Kortryk door den lieer Joos te Yper door den heer Dc Gheus te Vcurne door den heer Messiaen — Den lieer Gustaf Cambier zoon van eenen onzer bc- langrykste handelshuyzen in lynwaed is als adjunct aen on¬ zen zaek gelasten ad interim te Madrid toegevoegd Van de¬ ze benoemingen verwacht men veel goeds want den heer Cambier bezit veel kunde nopens alles wat den linnenhandel aengaet — Men verneemt dat cr by het departement van binnen- landsche zaken een byzonder bureel opgeregt is vooralle acn- gclegcnheden betrekkelyk de Vlaenderen Den heer dc Ham bureel-hoofd by dc eerste directie is tot hoofd by dit nieuw bureel benoemd Ook zoude er een comité opgeregt worden samengesteld uyt ecnige uytstekendc persoonen de welke ge¬ last zullen zyn hunne inzichten nopens den toestand der vlaemschc Werklieden aen het ministerie te doen kennen — Men verneemt dat het departement van openbare wer¬ ken den hoofd-ingenieur Wolters gelast heeft zoohaest ïno- gclyk de werkzaemlieden der tweede sectie te beginnen op de nfleydingsvacrt der Leye en van dc derde sectie van de vaert van Zelzaete werken waer van het beloop een en half milliocn zullen beloopen Het gouvernement zal deze werken nog voor den winter doen beginnen op dat een gedeelte der arme klasse gedu¬ rende lietwintergctydczie.il hiermede bezig kunne houden stemmen Het zyn verlichte en doorgronde schelmen — Ik wil zulk eene hoonendc tael niet langer aenhooren zegde Wentworth eensklaps in woeste losberstende Ik ben een werktuyg eencn verrader mynheer omdat ik de mcnschen en de dingen naer myn eygen gevoel ver¬ kies tc beoordcclen Weg met zulke nesteryen Ik ben ontrouw aen myn vaderland omdat want dat is voorzeker uwe zwaerstc aenklagt tegen my en zyne stem wierd vas¬ ter en sterker tcrwyl hy sprak — omdat ik geleerd heb eerbied tc bctooncn voor den rcgelmatigen en gekroonden vorst-van dat zelfde land Ja want ik heb niets te verbergen omdat ik den man op den troon om zyn zelfs wille bemin en omdat ik rondborstig beken dat den laster zyner onder¬ danen my tot hiertoe niislcyd liceft Neem dit voor uwe achterdochtige party en voor u zeiven Ik ben nog altyd eencn patriot maer wil niet beheerscht worden door liet vooroordeel van den volinaeksten patriot op aerde — En toch antwoordde Pymzeer bedaerd en eenvoudig en toch hebt gy geen vooroordeel om dc grafclykc kroon tc dragen O zie my niet met zoo veel verbazing aen hy die reeds tweemalen naer de grafclyke weerdigheyd gestaen beeft zou zich inet eene kroon niet weynig vereerd achten Wenworlh zegde niets maer zyn gclaet veranderde en Pym bragt nogmeerdere bewyzenvan den afval zyns vriends Gy kunt op deze vragen niet antwoorden zegde hy evnde- lyk in dcnzelfdcn bedaerden echter verwytenden toon — Wanneer gy op dezen toon voortgaet zal ik op geene enkele uwer vragen antwoorden hernam den eersten met veel kalmte en weerdigheyd Ik moet u eens vooral verzeke¬ ren mynhccr dat ik uwe tartende tael - - dat ik deze nieuwe wyze van ondervragen niet versta veel minder goed¬ keur Ik zou God weet het op elke vraegvan eenen vriend antwoorden indien zy my gedaen wierd in den geest der vriendschap Maer myn vriend verschynt heden in een nieuw karakter hy zoude my ecnige lessen willen geven welke ik niet geneygd ben te ontvangen lk ben niet gewoon ge¬ weest om u of iemand anders rekenschap te geven van my- nc vryc gedachten en gevoelens noeh van myne daden of van de woorden welke ik spreek Veronderstellen wy ech¬ ter dat ik uwe party verlaten en nieuwe inzigten in de staetkundc gekoesterd had zouden wy dan nog geene vricn- ' den in het gezellige leven kunnen zyn Zou niet — » Pym rees by deze woorden op cn sloeg met de gebalde vuyst op de tafel Hy sprak in liet eerst niet zyn gelaet zy¬ ne houding zyn doen staektc de rede van Wentworth Bleek als een lyk stond hy daer en verachting en haet tee¬ kenden zich op zyn fier gelaet Dit was slechts voor eenen oogenblik Zyne borst wierd aL?van eenen inwendigen stryd verligt — hy herkreeg zyne natuerlvke kleur — Wentworth riep hy eyndelyk uyt nog eenige woor¬ den eer wy scheyden — want selieyden moeten wy om elkander noovt weder op den ouden voet te ontmoeten Van nu af aen moet er geene misvatting plaets hebban — wv moeten weten hoe wy ten opzigte van eikander slaeji ik zoude u indien ik het kon niet geernedoor myne wóórden beleedigen vergeef my dus wanneer ik te hard spreek Ik ben boven alle veynzery ik kan die oniiersclieyding niet maken waervan gy spreekt — lusschcn openl are trouw en byzondere vriendschap lk hen niet aen bioole gevoelens ge¬ hecht met myn hert bemin ik mvn vaderland niet geheel myn hert haet ik de onderdrukking niet geheel mvn hert veracht in den verrader en ik mag er byvoegen mei ge¬ heel myn hert hen ik met u begacn Mynen besten vriend voor de laetstc mael noem ik u by dezen naem ik heb al te hooge verwachtingen van u gekoesterd — Zoo zeer ik u thans veracht zoo zeer gevoelde ik my met uwen grimlach met warmen welgcmecnden handdruk van mynen vriend vereerd Ik sebaein my niet dit te bekennen ik tracht ook geenszins deze tranen te onderdrukken welke by liet af- scheyd uyt my hert opslygen wanneer ik my herinner wat gy eenmacl geweest zyt — Hoor myne laetste woorden tot u in dit zonderling gesprek Wacrt gy mynen wand al¬ leen — had gy slechts my belcodigd — van nu af aen zoude ik my onthouden u met mvn byzyn lastig tc vallen geerne zoude ik u aen uw eygen geweten aen uw ellendig
Gazette van Brugge 18/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item