Back to top

Gazette van Brugge 18/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
l\o 127 54 s,< " Jaer Maeiidag IS October 1847 GAZETTE TAI BBEGGE EN DER PROVINCIE WEST™ VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys Voor Brugge 3 inaenden i'r 4-75 ct Buy ten Brugge vrachtvry » G-25 » BIIUGGE fllsemcen Overzigt Eene briefwisseling uyt Brussel door een liberacl dagblad van Luyk medegedeeld bevat onder ander bet volgende over de moclykbeden opgerezen tusscben het ministerie en den heer D'liuart minister van Staet en gouverneur van Namen « Den heer d'Huart heeft de programma van het ministerie van den 12 augustus aengekleefd door het minis¬ terie de receptie daer van te heteckenen Maer de eerste voor- dcelige gelegeuheyd te baet nemende den edelen baron heeft goedgevonden onbedwongen en zonder de minste aerzcling zyne toetreding aen de programma uyt te leggen door in zync administratieve briefwisseling met den minister van binnenlandsche zaken zyne voorbehoudingen op de eene of andere kwestie uyt te leggen « Van daer die grootc opschudding en beweging in het ministerie beramingen uyterste beslissingen bepaling zy- ner afstelling opstelling van liet besluyt ten dien eynde en voordrngt aen de onderteekening des Konings « Ziet daer het eerste begin der oneenigheden » den brielwisselacr verhaeid dat ten gevolge dier eerste schuring cent toenadering heeft plaets gehad en later eene nieuwe schuring waerop de geruchten van ontslaggevingen zyn gevolgd Hy twyffeld nóchtans of liet geschil niet dever- vvydering van den lieer D'huart zal vereffend worden Met gei'ru geringe verwondering verneemt men dat ko¬ ningin Christina reeds sedert acht dagen uyt Parys is ver¬ trokken zonder dat daer iets van is aen den dag gekomen en op dit oogenblik te Madrid moet wezen Den gcnerael Serrano heeft ziclt in tegendeel uyt deze laetstc stad verwv- derd en is tot kapiteyn-generael van Gallicicn benoemd Moeyelyk ware het te zeggen welke gevolgen de aenkomst der koningin-moeder en de verwydering van den gunste¬ ling van Isabella zullen hebben Niets liet deze laetstc voor¬ spellen en men weet bovendien dat de jongste ministeriele omwenteling grootendeels het werk van Serrano is Maer ook is Spanje het land jjer onvoorziene gebeurtenissen De Gacelu van Madrid behelst een dekreet waerbv al de dc dekreten door het ministerie Salamanca op liet stuk van financiën uytgevccrdigd vernietigd worden Dc Cortcz zul¬ len uytgenoodigd worden zich omtrent de geldigheyd dezer maetregels en degene in do administratie genomen te uytcn en het scliynt buy ten allen twyfel dat zy ze zullen afkeuren Den gencrael Narvacz scliynt er zieli op loeteleggcn al de sporen zyncr voorgangers uyt te wisscben Voor het overige verzekert men dat er bevel gaet worden gegeven onmid- delyk eene maend intrest aen dc kapitalisten van Madrid te betalen die eene som van negen milliocnen realen ter beschikking van den minister van financiën hebben gesteld Men schrvft uyt Rome in date van den 8 October eene broederlyke militaire wandeling der nationale wagt en dc troepen van bet garnizoen heeft gisteren namiddag buy ten de Porie del Popoio plaets gehad Op het veld van Marsch geko- DEN GRAFF VAN STRAFFORD EEN VERHAEL UYT DE DAGEN VAN KAREI I KONING VAN ENGELAND Er was eene kleyne opene vlek in de uytgestrekte tuyncn van sir Thomas Wentworth Daer was hy gewoon in de lieete zomennaenden feestmalen op te rigten De natuer had de kunst ter hulp geroepen om die plaets te verfrayen en bcyde natuer en kunst waren zoo overeenstemmend te werk gegacn dat allen die er henen wandelen niets aen te merken hadden op de liooge digte en smackvol gc- snocyde hagen die eenen vasten mucr van het donkerste groen rondom die plaets van afzondering vormden Er viel ook niets te berispen aen de lange statige laen overwelfd met traliwerk waerovcr de muskusroos de kamperfoelie en wyngaerdranken een dak van bladeren bloemen en nederhangende vruchten geweven hadden Streelcnd voor het gevoel was de lrischhcyd welke eene kristalen fonteyn in de lucht versprcydc en licflyk het geluyd wanneer de watermassa in het marmeren bekken nederplaste Rondom dc groene omheyning stonden oranje-en granaet-appél- boomen aen de stralen der zon blootgesteld • cn daer waor het meeste lommer en het zachtste lieht was wierden de tafels geplaets op het gelyk een tapyt glad geschoren gras Onder eenen ledigstaendcn stoel lag eene dameshandschoen door de achtelooze eygenares zoo 't scheen vergeten Het volgende gesprek had aldarr plaets men deze milicianen hebben eenige krygsverriglingcn uytgc- voerd daerna de wapens in liacg geplaetst en elkande- ren omhelsd uytroepende lerc de ilaliaensche broeder- lykheyd leve Ilalie leve Pins IX zy zyn dan weder bin¬ nen Home getrokken gevolgd door eene overgrootc volks¬ menigte en voorgegaan door liet muzyk dal het national lied speelde Alle de huyzcn van den Corso zyn onmiddelyk verlicht Op de plaets van Venctien alwaer het hotel van den afgezant van Oostcnryk is de nationale wagten en de troepen van bet garnizoen hebben hunne geroepen verdubbeld er bv- vocgende Leve de Ilaliaensche onafhangelykheyd Weg met den vreemden Leve de eerste kanonscheul De byzouderheden acngnende Kalabrië zyn meer dan oovt verward en tegenstrydig den opstand is volgens dezelve of geheel bedwongen of nog magtig in allen gevalle kan de omstandigheyd dat er zoo sterke legermagt met zeven ge¬ neraels daerhecn gezonden is tot bewyg strekken dat dien opstand geenszins zoo onbeduydend is Het aental opstande¬ lingen word verschillend opgegeven van 5 tot 0000 de offi¬ ciële berigten spreken slechts van 800 Té Reggio waren voor dat het koniiiglyk hevel aldaer aenkwam lot het dóen ophouden der tercgtstellingrn reeds 11 aenzienelykc Rala- briers die aen den opstand hadden deel genomen doodge¬ schoten -TU -S Cl i Het is misschien algemeen bekend dat den opbrengst der aardappelen aenmerkclyk kan vermeerderd worden door het loof af te leggen en aen tc aerden zoodat op zulk eene wyze eenen enkelen acrdappcl wel eens eene vierde muilde heeft opgebragt Maer misschien is het minder alge¬ meen bekend dat het loof der aardappelen na dat het reeds volkomenc en rypc vruchten heeft voortgebragt we¬ der geplant ook andcrmael wil groeyen en vruchten voort¬ brengen Wy hebben dacrotn gemeend den lezer geenen ondienst te doen met het volgende te vermelden J G Geertzema landbouwer te Midwoldc in'tOldambt provincie Groeningen heeft het loof van zyne vroegrypc aerdappelcn welke hy had laten opdelven "andcrmael go- plant met het gelukkig gevolg dat liet weder even goede vruchten beeft opgeleverd als de eerste mael Het volgt van zelf dat het loof toon nog levende en groen was Ben op¬ brengst der aerdappelcn van dit loof verkregen kan gelyk- gesteld worden met die van de geplante aerdappelcn zy waren vooral niet minder zwaer van stuk Deze laetstc zyn op den 2." october laetsleden als zynde volkomen ryp en volwassen ingeoogst Dit is des te meer tc verwonderen dewyl het loof in beyde gevallen niet geheel vry was van dc ziekte Nog verwonderlyker zal liet den lezer misschien voorko¬ men dat men de aerdappelcn ook door stukken of loten kan teelen hetwelk door B Alfing tcMidwolde is beproefd en wacrvan den uytslag dc verwachting heeft overtroffen Ily nam ten dien eynde in het laclst van juuy van cc- « Neen geenen wyn meer ofschoon by tny herinnert dat ik tnyn eerste glas niet geledigd heb Ik ben thans niet gestemd om te drinken Daarenboven zoude ik niet geernc gezegd willen hebben dat Pvm cn Wentworth over liefge¬ tal der geledigde glazen twisten gelyk de vernufteJingen van het hof doen Gy weet ditt ik geenen hoveling ben — Ik verzeker u dat ik' niet om drinken geef hernam Wentworth en hy stiet den wyn en hetheerlyk uytlokkende fruyt dat zyne gade voor hem geplaets had van zich af Maer waertoc dat woord twisten en dien bitteren of laet my liever zeggen dien verwytenden toon waerop gy my het hof herinnert alsof gy den spot met mv wildot dryven dewyl ik eenen hoveling ben en gv de dienaren van liet hof veracht Ik houd niet van die dubbelzinnige tael mynen vriend spreekt duydelyk cn vry zeg my wat gy meent dan kan ik my van uwe vermoeden zuyveren of ten minste uwe beschuldiging manmoedig bekennen ingeval ik schul- ligmogt zyn en bespotting en achterdoch verdien van den kant van den ouden hooggcschatten vriend — - Gy ziet er uyt hernam Pym en gy spreekt als een onschuldig man en ik geloof dat gy het zyt in uwe eyge- ne schatting doch by my en by sommigen — ja by "vele anderen — zyt gy verdacht Wentworth gy misleydc u zelvcn gy zyt uyt het vry verbond der bravepatriotten ge¬ treden om u te vereenigeu met degenen die uw vaderland in slavcrny zoeken tc brengen — Onvriendelyk en scherpe woorden uyt den mond eens vriends hervatte Wentworth — Scherpe maer ware woorden uyt een rouw hert gevloeyd sir Thomas Wentworth — Ja uyt een trouwe hert zegde Wentworth en zweeg eenige oogenblikke.n maer hel trouwe hert kan in deszclfs oordeel dwalen Gy moest my beter gekend hebben braven Pym Ik zou nooyt zulk eenen argwacn jegens u gekoesterd hebben ik zou op bewyzen gewacht hebben en — voegde hy er met eenen vricndi lyken grimlach by — lk zou in den beginne die bewyzen zelfs of my u eygen oordeel over de¬ zelve cn wel het lactst van al mynen vriend gewantrouwd hebben - — Pym stond eenen oogenblik in beraed en hy was ge¬ reed in eenen beteren toon te spreken doch hy weerhield zich en antwoordde driftig — lk spreek niet volgens gis¬ singen of vermoedens neen ik heb bewezen daedzaken niet alleen om er over te spreken maer om er door te han¬ delen Heden wierd my een paket authentieke mededcelin- gen ter hand gesteld Myne vrienden — de vrienden van myn land hebben dc waerheyd van zekere verre loopen- de geruchten opgespoord ik heb hun verzocht naer bewv- zen te zoeken en ze iny toe te zenden — zy zyn aenge ko¬ men Hoe wel kenden zy de bedriegers hunnen man toen zy hem tot scherif verhieven en zync stem voor eenen oogen¬ blik deden zwygen om deze weldra tot een nieuw lied te ¥/ fl *.A P < a Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaatsen hebben worden Dc aankondigingen 20 centimen den regel onder de vyf 1 acnzocht deze dags voor de verschyning van liet Blad te regelden frank | laten toekomen nige stammen van onderschcydene soorten van aardappelen van ieder een rank sneed die boven den grond af plantte ze ter diepte van 1 1[2 palm schuynsch in den grónd cn na dat zy eenige dagen hadden stacn te kwynen maekten zv wortel begonnen zy te groeyen en brrydden zy zieli uyt even als de moederplant zy waren gelyktydig met deze rvp en volkomen Beyde zoowel de aardappelen van de stekken verkregen als die van de geplantte aerdappelcn zyn op den 2 " oc¬ tober laetsleden opgedolven Den opbrengst wus van beyde nagenoeg gelyk cn de acrdappelen door stekken verkregen vooral niet minder zwaer van stuk dan die van de plant- aerdappclcn Dit mag onzes inziens van des te grooter belang geacht worden dewyl de stekken niet op open grond maer tusschcn de ryen van stambooncn gestoken zyn aen welke zy geen liet minste nadeel hebben toegebragt zoodat men zoo doende met voordcel op denzelfden grond twee vruchten kan verbouwen Ook waren de acrdappelen alle gaef en goed en hadden niet het minste van jde ziekte ge¬ léden \Utrechtschen Courant.] TENTOONSTELLING DER NATIONALE NYVERHEYD Alvorens donderdag uyteen tc schcyden heeft den jury der tentoonstelling vastgesteld dat er zal geschreven worden aen de fabriekanten kunstocfenaers en munufacturiers die uytstekende onderscheydingen bchaeld hebben op dat zy diegene hunner werklieden zouden acnduydèn die by eene buytengewoone bekwaetnbeyd een onberispclyk gedrag zouden paren Het is onder de op deze wyze acngeduvde werklieden dat den jury diegene zal kiezen welke hy aen 't gouvernement zal voorstellen ont beloond te worden Een ontwerp van brief in dien zin opgesteld door den heer Karei de Brouckere is aangenomen geworden lot heden is nog niets gekend nopens dc bclooningen door den jury toegewezen aen de exposanten zelfs scliynt het dat deze niet zullen afgekondigd worden voorden dag der uyt- rcyking van de medalien Alleenlyk zegt men dat de expo¬ santen reeds voorgacndelyk een onderscheyd behaeld heb¬ bende cn niet weerdig geoordeeld wordende van dat zelfde onderscheyd gcenc leegere belooning zullen bekomen en onopgemerkt zullen gelaten worden Ziet bier eenen trek uyt het leven van Pius IX die ver¬ dient gekend te worden I11 1824 bezocht den abt Mastaï-Ferretti den tegenwoor- digen Paus de geestelyke zendingen in Zuyd-Amerika Op zekeren dag dat hy zieli van Valparaiso begaf naer Lima op eene ehilische goëlet wierd by overrast door een geweldig onweder het schip naer klippen gestuwd zoude vergaen toen eenen boot met inooren hetzelve naderde Den stuurman van den boot ging op de goëlet vroeg 0111 bet roer te mogen in handen nemen en stuerde liet vacrtuyg zoo kunstmatig in 't midden van 't dreygende gevaer dat hy liet schip na'on- gehoorde poogingen acngewend te hebben in dc kleyne ha- HH |
Gazette van Brugge 18/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item