Back to top

Gazette van Brugge 15/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
By uytscheyding van Bedryf 1 OPENBA RE VEH ROOMING DVKSUAG 19 OCTOBER 1847 Ten liuyze van d'heor Charles Schoone Meester Steenhouwer n de Zwarte Leertouwersstraet te Brugge van 9 schoone Schouwen 4 schoon groot Krnys voor grafstede 2 Monumen¬ ten met Frontespicen Ornamenten Gonsolen en ander Objecten m Marber Figuren in Plaester Arduyn Gereedschap en ander Goederen ÏERROOPZiiEL OliDENBIiRG-STIUET it® jaiUBC® Wecn«il,ig 5© Qetoher 1847 es» volgende dagen Openbare Verkooping VA!V ACAJOU Elf ANDERE MESAG1E GOEDEREN BEÏMMEN YZER SCHOUWEN KLEEDEREN LINNEN en JUWEELEN TVINK EL— ÏEREEI)SCIIAPPEN ENZ Beyde venditien op getnoone conditiën betaelbaer in ge¬ melde Verkoopzael REEIMT1YE TOEWÏM Op zaterdag 28"'" October 1847 ten 8 uren namiddag ter afspanning den Jambon in de Spanjaerd-straet te Brugge van A Een W001NHUYS dienende voor Wagenmakeric met verder Bouwgerieven benevens H 0-10-76 C Erve onder grond van gebouwen Boomgaerd en Hovenierhof in Dudzeele- dorp by kadaster sectie D n.°* 227 deel 225 en 226 Om aen het gebruyk te komen met mey 1848 Ingesteld 8,110 francs B H 0-10-91 C BOUWGROND en HOVENIERHOF met eene Houtboey noord tegen bet voorgaende by heropen ka¬ daster sectie ü deel n°* 225 en 26 Om aen het gebruyk te komen met Kersdag naest Ingesteld 1,405 francs C Een WOON HU YS met Stal en verder gerieven' en H 0-4-90 C Erve onder grond van gebouwen en Hovenierhof in het zelve Dudzecle wcynig zuyd van het voorgaende by kadaster sectie E n°' 784 en 785 Gebruykt door den eygenaer tot mey 1849 te 60 francs J s jaers boven alle lasten Ingesteld 1,255 francs D II 0-8-25 G LAND west aen het voorgaende bv ka¬ daster sectie E deel n" 788 bis Gebruykt alsvooren tot 1 October 1848 te 15 francs 's jaers boven alle lasten Ingesteld 820 francs E H 0-8-11 C LAND noord tegen liet voorgaende by kadaster zelfde sectie en deel n" 788 bis Gebruykt alsvooren te 15 francs 's jaers boven alle lasten • Ingesteld 860 francs Begt van accumulatie De conditiën by den Notaris KETELE te Dudzeele Openbare Verhooping m EiiuccE EN tl O VEN IER-LA NB V TE SINT-ANDRJES DEFINITIVE TOEWYZING vrydag 22 october 1847 ten 5 uren namiddag in de estaminet de Mermin op de Groote- Markt te Brugge van 1° Een HUYS en BROOD-BAKKERY' aen de oostzyde van de Slut-Jooris-strael in Brugge geteekend E 18 numero 20 onverpacht Ingesteld francs 2" Een nUYS in Brugge op den hoek van de Jan Mirael- straet en Clare-straet E 2 numero 54 bewoond door joufr weduwe Maurus Ingesteld 800 francs 8° Een 1IUYS te Brugge aen de westzyde van deKuypers- straet E 2 numero 65 onbewoond Ingesteld 1,450 francs 4" Eene partie HOVENIER-LANU groot H 0-87-85 C en volgens cadaster H 0-40-10 C gelegen in de gemeente Sint-Audries Ingesteld 1,525 francs Breeder beschreven bv affichen te bekomen ten kantoore van den Notaris JAN CLAERHOUDT Hoogstraet te Brugge DEFINITIVE TOEWYZING zonder uylstel Op zaterdag 28 october 1847 om 5 uren namiddog in de estaminet den Gouden Arend Munteplaets te Brugge vau 1° Een zeer schoon HUYS met HOVING te Brugge in de Steenstraet geteekend D 20 n° 88 Gebruykt door de lieeren Nocquet Ingesteld 25,000 francs 2" Een HUYS nevens het voorgaende D 20 n° 37 Gebruykt door mejoufvrouw De Weirdt Ingesteld 7.000 francs 3° Een HUYS met H 1-39-05 C Land te Thourout Gebruykt door de weduwe Karei Victor Ingesteld 1,500 francs Ril 4" Ecu WOONHUYSJE met H 0-03-24 C Erve te Aeltrc Gebruykt door de weduwe De Wolf Ingesteld 800 francs De voorwaerden by den Notaris HOUUAN te Brugge belast met dez.e veybng \ era «(lering Tan Woonst LE SIROP LAROZE d'écorces d'oranges amères TONIQUE ANTI-NERVEUX en régularisant les fonctions de l'estomac et des intestins détruit la constipation guérit la diarrhée et la dyssenterie Ie maladies nerveuses les gastrites ga^tralgies rétablit Ia digestion prévient la langueur le dépéris- sement la debilitation abrege les convalescences 3 fr le flacon On évitera les coutrefayons en éxigeant les cachet et signature Laroze — Dépot spécial chez Mr Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies de Bruxelles Charleroy Huy Mons Tournay Liège Vcrviers Binche Namur Stavelot Anvers Beaumont Poperingue r 8256 Voorheen Herbergier te Caprycke Ilceft de eer het Publiek kenbaer te maken dat hy zich komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Macn inde Prediklieeren-straet te Brugge alwaer hv zoo als zyne voorzaten goede ingerichte Logicr-plaetsen heeft en Stallingen voor een dertigtal Peerden Den Dyusdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos zoo als hy gewoon is met zyneDiligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken ANTWERPS® VERZEKERING-METSCRAPPÏ SEC ER I TA S Deze Maetscliappy de oudste in Belgie bekend beeft een kapitael fonds vau meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry mael honderd duyzend franken — en verders by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn hier niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeyten met eene jaerlyksche onbepaelde brand-contributie en administratie kosten Er kan nooit onder welk voorwendsel het ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeyscht De premien zyn zoo laeg berekend dat een itaer het weldaed der assurantie kan genieten Me.n bevrage zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetscliappy in de Predikheer-straet B 3 N.° 11 te Brugge TOBXE HERDIES ï-3* ï-zJ -LA Ul CQ AA* DE PAMPLIIES PARASOLS j ETC Rue de la Monnaie N." 51 a Bruges Vient de recevoir des premières fabriques de France et de 1'AlIemagne de Soiéries de toute beautée qu'il garantie et vent a l'épreuve a 10 0 |" au dessous des prix orclinaires Ou trouve égalemeut chez lui de Parapluies en Cotton de toute qualité On éebange et racommodc a des prix de tres modiques La beauté de ses marchandises et son exactitude le rendent recoinmandablc ZEE-TT DIN GEN BRUGGE 15 oclober Den i3 aengekomen de belgische sloep Dart kap Gore van Oostende om beladen te worden in beslemming voor Engeland aen Piesens-Taffin Den eugelschen schooner Brownfeld kap James Lecghton komende van Antwerpen om beladen te worden met schors ter bestemming van Engeland aen Hyp e Jonckheeere U ytgevaren Den i4 de noordsche brik Eroules kap T'Lafrsen naer Noorvvcge in ballast aen Serweytens Heden t5 de mecklemburgsche brik Etifrau Jine kapit Daede op avontuer in ballast aen De Schryver-Van Groe- nenroode OOSTENDE 15 october Aenkomslen van den 13 en 14 october De mecklemburgsche brik Mathilde kapiteyn Frehourst van Riga met balken de belgische koff Eclipse kap Van den Kcrkhove van Stokholm met pek en terre de engelsche male Princess Alice van Doever met de korresponclentie en to passagiers het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul van Ramsgate met 2 4 passagieis en 2 voituren het en¬ gelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden van Londen met diversche goederen en io passagiers de hano- versche kolf Neptunes kap Meesman vanWindau met hout de noordsche blik Ursus Minor kap Nielson van Riga met hout liet engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate niet 8 passagiers de belgische male Ville d' Os- lende van Doever niet de korrespondentie en 2Q passagieis Uytyevaren Het cngelscll Stoomschip Venezuela kap Robinson naer Londen met diversche goedeien en 3x passagiers liet cngelscll stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Rain.ate met 1 6 passagiers de engelsche male Garland naer Doever met de korrespondentie en 53 passagieis de engelsche jacht Sapphire kap Gibson naer Doever inet hallast de heigi-clie smak Joanna Cornelia kap Secnweii naer Londen m t seliors hel engelsch stoomschip Princss Mary kap Pul naer Ramsgate met 22 het rlscll stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met t\i passa¬ giers de engelsche male Princess Aleic uacr Doever met de korrespondentie en IC passagiers ANTWERPEN 44 october Aenhomsten ran den 43 en 44 october De engelsche bark Darby kap Gibson van Tangarok met tarwe de russische hark Farna kap Gronrotb van Odessa met tarwe de amer iknenscbc hark Empire kapitevn Eaton van New-Orleans met tabak en bloem de belgische galjoot Jcannetle kap Dievoort van St L hes met zout den etigelschen schooner Isabelle kap Collier van Casa- Blanca Afrika met wol dPa deenjcheti schooner Saren Win' hel kap Faber van Odessa met tarwe de fransche huk Eugène et Marie kap Sauvrctre van Lihoni ne met wyn den mecklemhurgscht-n schooner TJas h ertrouwen kapiteyn Mund van Riga met hout — N"g beneden de rivier de engelsche bark' James Turean van Havane de russisohe schepen Furst Menschihoff \ Aurora Louisa de pnissische luik Heinrich ■ de noordsche brik Omen alle van Odessa Vcrlreh-uren ran den 1 seven Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 25 minuten naer Oostende Gend Kortrvk üoornyk Rvsscl Denderinonde Mechelcn Brussel Ant¬ werpen Leuven Tirlemont Luyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten 10 uren 45 min naer Oostende — Ten 10 uren 50 min naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Deuder- monde Mechelcn Brussel Antwerpen Leuven firlemont Luyk Verviers en Aken — ten 4 ure 40 min en ten 2 uren 50 min vam naer Oostende — Ten 4 uren 45 min naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mcchelen Brussel Antwerpen Leuven en Thienen — Vau Brugge naer Gend ten 6 uren 45 min — Ten 8 uren 10 min 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 6 uren 45 min naer Brugge Gend Kortryk Doornvk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirlemont St Truyen Luyk Verviers Aken eu Keulen — Ten 40 uren 15 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwer¬ pen Leuven Thieneu Luyk Verviers en Aken — Ten 4 uren 15 min naer Brugge Gend Kortryk Doornvk Rvssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven eu Tirlemont — Ten 4 uren 40 minuten naer Brugge en Gend Y zeven Weg van Tan Brugge naer Kortryk Ten 5 uren 's morg » 7 » 85 min i> n 4 1 n 20 h » ii 8 » 10 a namid ii 6 a 25 n 's avonds West- V laenderen Tan Kortryk naer Brugge Ten 5 men 45 min 's morg' 7 14 8 6 40 15 namid 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichleryeide Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster KOOP II andelT Axtwerpen 1 4 october Granen - De dalende beweging is gedurende de week ei n¬ digende den g october blyven voortduren Zy is 55 Centiiuen op de Tarwe en 52 centimen op de Rogge geweest wier ge¬ middelde pryzen respectivelyk bcpaelu zvn np fis 25-Si en frs i5-6g — Koloniale Goederen zonder bekende aflfaireo Wissel-Cours van Parys van den 45 october 3 j> °|o december ir 75 55 5 p °l" 15 mivert 114 85 Cours van Amsterdam van den 12 october Werkelyke schuld 64 3[S 84 I f4 Amortisaiie-Sv ndikaèt e lluiidel-Maelschappv 105 1,8 Pryzen der Granen Olion en Koeken tc Ryssel van den 15 october Soorten Koolzaed OKilliette Id g smaek Lyuzaed Cameline Kempzaed OMEN de hectoli tor 89 50 h 89 25 09 00 a 00 00 00 00 »a 00 00 90 no a 95 25 09 00 a 00 Oo 00 00 & 00 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 28 00 28 00 a 30 00 00 00 a DO ^00 25 00 p 27 50 21 00 a 24 0.0 00 00 a 00 00 AMXXim* KOFKm de l Oi» /,•/ nqr 17 00 a 7 50 10 DO a I \ 60 io 00 a « ui» 20 00 a 22 00 18 pO a 00 00 10 Oo a lü 50 Markt van Vcurnc van den 1 3 october Middenprys der granen per zak van 1-15 liters Tarwe IV aa nn a 3Ö-U0 c Kogge fr 80-00 a 24-50 e U eerste fr 17-50 a 19-50 e Haver 1'r 10-50 a 13-50 c lioonen fr 20-00 a 22-00 Brugge Drukkery van L.-B Heureboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 15/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item