Back to top

Gazette van Brugge 15/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
M III W IIIIW H III » Dry der pryswinnacrs waren by de zitting aenwezig drn beer doctor Janssens zoon van Oostende den hee/ doctor Vaust geagreerdcn professor by de boogeschool te Luyk en den heer Caytnn heel- en vroedmccster te Westcapclle vcrscheydc briefwisselende leden der socieleyt waren daer- cnbovcn in die plegtigheyd komen deel nemen Na lezing van liet proces-verbacl der laetst voorgaende zit¬ ting waerin er melding geniaekt werd der beslissingen dooi¬ de societeyt genomen voor de mernorien tot het concours van 4847 gezonden den heer voorzitter beeft het woord genomen waerin h v alle het goed heeft aengehaeld die de 1 jaerlyksche concoursen aen de societeyt verschaffen waerna hy de namen der pryswinnaren heeft geproclameerd te weten Den heer Janssens zoon van Oostende die den prys van 300 francs heeft bekomen voor de kwestie der plaatselijke geneeskundige beschrijving Den heer Vaust geagreerdcn professor te Luyk die de zilveren vergulde medalie heeft behaeld voor de kwestie be- trekkelyk de vroedkunde De liecren Thirion van Namen enCayfanvanWestcapelle die de eerste en tweede vergelding eene zilveren en bron¬ zen medalie voor de zelfde kwestie hebben bekomen Na de proclamatie den doctoor Janssens het schoon voorbeeld volgende door den doctoor Woets van Dixmude liet voorleden jacr in dergelyke omstandigheyd gegeven liecft den prys van 300 francs aen hem uytgerevkt weder¬ gegeven en ter beschikking der societeyt gesteld om aen de kwestie bctrekkelyk ccnc plaetselyke geneeskundige be- schryving voor het concours van 1848 te worden besteed Den lieer voorzitter heeft de zitting gesloten met aen de societeyt de programma van liet concours voor 1848 voorte- stellen Ziet hier de programma l»te Kwestie De plaetselyke geneeskundige beschrvving geven van eene der besturende arrondissementen van West- Vlaenderen uytgezonderd die van Dixmude Oostende en Veurne Prys 300 francs 2 d " Kwestie De kwestie is volgens keus der mededingers vermits zy bctrekkelyk de bewerking der vroedkunde is Den prys bcstaende in eene zilveren vergulde medalie wordt door den doctoor De Meyer president der societeyt gejond — Men schryft uyt Antwerpen in date van gisteren Onze vverigen policie-kommissnris d'hecr Van den Bogaert liecft hier gisteren een jeugdig gedrocht een regt evenbeeld van den bekenden Klaes kapoen in hechtenis genomen en wel in de volgende omstandigheden Eene vrouw woo¬ ncode op cenen zolder in de S Annastraet had harr vicr- jaerig kind volgens gewoonte aen de zorg der beneden woonende persooncn gelaten en was luier daegclyks werk gaen verrigten In hetzelfde liuvs woonde een 12-jarige knarp die na dat de moeder zich had verwvderd naer boven ging en men weet nietdoor welke hclsche inspraek bewoogen begon met de wieg omverre tc smyten ener het kleyne kind moedwillig deed uytvallen vervolgens raep- tc hy liet onnoozel schepsel op smeet het wederom in de wieg stopte het onder twee oorkussens en ging dner boven op liggen met inzigt van het te versmachten Na eene wyle tyds aldus gelegen te hebben en ziende dat het kind nog leef¬ de zegde den kleynen booswigt Ha gy zyt nog niet dood Daerop sloeg hv eene kram in den muer nam eene koorde bond dezelve het kind onder de armen en begon het aldus eenige malen aen de kram op te heysehen Ziende dat dit ook niet hielp begon den deugeniet uyt alle zync magt met eenen hamer op des kinds handen en voeten te slaen Het gekerm van den ongelukkigen kleynen eyndclyk mcnschen hebbende doen bovenkomen is den jongen aengehouden Eerst loochende hy alles glad af doch eyndigde met de aen- gehaehle fcylcn te bekennen Den jongen schurk is ter be¬ schikking van den prokurcur gesteld Ondanks de uytgesta- ne gruwelyke mishandelingen was het arme kind heden nog in leven — Gisteren om negen uren 's avonds was een gedeelte der vierde wyk te Antwerpen in rep en roer Eenen dief hul namclvk uyt eenen voornamen mode-winkel dry pakskens met manufactucr-goedercn weten te ontfutselen inaer al spoedig was men den diefstal gewaer geworden en den winkelier zette den" kerel seffens achterna roepende Hout den dief hout den dief Dezen was reeds de S Anthcunis- straet ingeslagen alshy zich kort op debielen gevolgt mer¬ kende geraedzacm vond een gedeelte van den buyt in den brand te laten overeenkomstig deze spreuk dat degene die begeerlyk is en alles wilt hebben dikwds niet krygt Hy lictdau een pakje met schals en een ander met foulaers val¬ len en terwyl zyne vervolgers dezelve Opracptcn konden schelm doorliet uytwerpen van dit ballast verligt en door den duystcr gedekt gezwind ontsnappen — Men leest in het antwcrpsch Handelsblad Men mackt ons opmerkzacm dat er groote hoeveelheden aerdappelen uyt onze haven gevoerd worden sinds het besluyt van verboden invoer verloopen is Het ware wenschelyk dat het ministerie nogmaels eene verlenging aen deze wet ver¬ leende dcwyl hel nog verreis van bewezen te zyn dat wy diep overvloed van aerdappelen zullen behouden wel¬ ken wy thans hebben De verdere ontsteking of ecnig ander ongeval zoudeaen dezelve kunnen overkomen en dan zoude dezen uytvoer eene der grootste oorzaken zyn van eene snelle klimming der pryzen Hopen wy dus dat het bewind ten minste tot nadere ondervinding dit besluyt weder van krach te maken zal -r- Den treynwachter Matho maendag omtrent Bergen op den spoorweg neèrgeploft terwyl hy van den eenen wagon op den andi ren stapte om de briefkens af te halen is» vier vingers en de helft van eenen voet afgereden geworden — Zondag kwam een treurig ongeval de gemeente Frame- • ries in verslagcnheyd brengen Eene juffer van 17 a 18 jaren een kind van nrgen maenden op den arm houdende uyt «cue venster reykende om een tros druvven af tc trekken is door die venster in den hof gevallen Het kind is terstond gestorven ende juffer is gcvaerlyk gewond — De rampzallige gewoonte van het gebruvk vaft messen bv de gevechten op het veld heeft tot heden weerstaen aen al de schrik kclyjtc lessen welke daeruyt voortgesproten zyn Zondag nacht zoo schryft men uyt Mcencn zyn twee per¬ sooncn de genaemden Frederik Schietekatte hoeveknecht en Lodewvk Leveugle voerman zich beyden bevindende tc Heckem in slaet van dronkenschap aen het vechten gc- gaen en den eersten heeft Leveugle vyf niesteken toegc- brngt aen de linker zyde en aen den reglen 'arm Een reg- tcrlyk onderzoek heeft aenvang genomen Brussel 14 oclober Tegen alle vcrwachtingblyftde beterschap in den staet van den leerzenmaker Dupuis-Dubois voortgaeh en nu denkende heelmeesters dat men hem zal kunnen redden Men zegt dat dm prokurcur des Konings een levendig misnoegen heel t laten blyken toen hy vernomen had dat de patrouilje in buys hoorende schreeuwen niet gepoogd had binnen te dringen met de deur in te slaen inderdaed het ware wei- ligt' nog mogelyk geweest de twee ongelukkige slagtoffers te redden daer het stampen op de deur den moordenacr misschien zou hebben doen vlugten De werktuygeii met hulp van welke de rnisdaed is begaen zyn op het parket ne- dergelegd zy beslaen in eenen schoenmakershamer en een oud scheermes bcydc met bloed bevlekt — Men kondigt aen als moetende eerstdaegsverschynen een volledig opstel over 's lands financiëlcn toestand Dit opstel zou men aen een lid der rekenkamer te danken hebben FRANKRYK — Parys 13 oclober Den prins van Joinville is gisteren te Toulon moeten aen- komen en het order aen de stoomfregatte Le Cacique gege¬ ven zynde om uyt te varen men was van gevoelen dat Z K H zich by het eskader ging vervoegen De tyding der aen komst van den prins heeft eene leven¬ dige aendocning te Toulon verwekt Men kan niet vatten dat hy met het begin van den winter naer het eskader zou¬ de wedcrkecren zonder met eene bvzondere zending gelast te zyn men bevat nochtans niet zeer wel wat die zending zyn mag Het gerucht liep dat de beschikbare stoomschepen zich in gcrcedheyd moeten houden om op het eerste ontvangen teeken te vertrekken en dat men tot de wapening van twee linneschcpen moest overgaen macr niets is die geruchten komen bevestigen — Men verzekert dat het cenlrael comité der fortifica¬ tiën van gevoelen is dat verscheydcne ondernemers der versterkingswerken van Parys wegens slechten bouw in regte stacn vervolgd te worden — Sedert de uytspraek van het doodvonnis tegen de we¬ duwe Delannoy en baron inedepligtigen Dubos wegens moord op den persoon van jufvrouw Daklc was de justicie door verscheydcne nacmlooze brieven onderrigt geworden dat zekeren Ory een ontslagen galeyboef meer geld ver¬ teerde dan met het hem gekend vermogen paste Men zey- de dat men goud bankbiljetten en andere weerden in zyne handen gezien had en dat zulks liet veronderstellen dat hy mcdepligtig was aen de moord welke het doodvonnis over de weduwe Delannoy gehacld had Deze waersehuwiugen bleven niet verzuynui eene huyszocking werd ter wooning van Ory gedaen welke dé ontdekking van het goud de bankbiljetten en andere weerden medebragt van welke Ory de bron niet kan aenwvzen Ily is dierhalve met vyf andere verdachte kerels aengehouden — Een treurig ongeval is dezer dagen ten kasteele van Lissanoure digt by Ballymouney Engeland ontslaen Mr George Macartney eygcnaer van dat kasteel had als ka- pitevn der yoinanry van 't kanton eene groote hoeveelheyd buskruyd in bewaring Dezer dagen wierd eene partyc van dit buskruyd vochtig zynde te droogen gelegd in eenen gang waer men zelden doorging Dynsdag morgeiul ging mistress Macartney met eene brandende keers door denzel- ven Mogelyk was hethaer onbekend dat er daer buskruyd in bewaring lag Nauwelyks was zy in den gang of eene sehrikkelykc ontploffing liet zich hooren ca veranderde dat gedeelte van 't kasteel tot eenen hoop puynen De on¬ gelukkige dame onvrywillige bewerkster van het ongeluk was het eerste en eenigste slagtoffer van hetzelve Gelukkig bevond gansch liaer gezin en de dienstboden zich in het on¬ geschonden gebleven deel van het kasteel BURGE RLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 14 October d'IIeer Leo De Tournav essayeur der garantie voor de wer¬ ken van goud en zilver te Doornyk met Anna Roose partikuliere d'Hcer Charles Yayve gewezen officier met Joanna De Vooght zonder beroep Overledenen van den 11 tol den 14 oclober 11 Joanncs-Baptistc Marlens gepensionneerden van den Staet oud 72 jaren geboren tc Gend woonende te Brugge Visch-Markt B 13 n" 62 echtgenoot van Clara Vroéme overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Alexander Hansotte opper wagt meester by dckompagnic nationale gendarmerie der provincie West-Vlaonderen residerende te Brugge oud 43 jaren geboren en woo¬ nende te Huy provincie Luyk echtgenoot van Clementina Sauvieau overleden langst de Predikheeren-kaey B 8 n° 59 Petrus Eeckhout oud 6 jaren 4 maenden overleden in de Zeven Sterre-straet D 12 n° 79 Charles De Coninck werkman oud 45 jaren geboren te Maldcghem en er woonende echtgenoot van Rosalia Van Eeghcm overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 12 Joannes Van Lede hoedmakers-gast oud 59 jaren te» tgni»'» nm 1^ » r» f)-.l 1 t,- i n" 6 in huwelyke met Theresia Dumat overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Josephus Baeckelandt werkman oud 39 jaren gebo¬ ren en woonende te Thourout echtgenoot van Rosalia Vermeersch overleden in de Gevang-str B 14 n° 61 d'Hcer Adolphus-Desire-Josephus Buleke employé in het provineiael gouvernement van West-VIaendercn oud 19 jaren 10 maenden geboren te Ghistel woonende te Brugge ongehuwd zoon van d'heer Petrus by Joufv Maria Serruys overleden in de St Amand-str D 21 n° 49 Eduardus Isselé oud 14 maenden overleden in de St Clare-straet E 12 n° 16 Livinus Roels werkman oud 54 jaren geboren te waerschoot woonênde te Adeghem echtgenoot van Joanna Willems overleden in de Maria-str C 9 n° 8 13 Josephus Eneman oud 6 jaren 5 maenden overleden in de Raven-straet C 13 n° 43 14 Josephus Rau zonder beroep oud 63 jaren geboren te Brugge en er woonende weduwaer van Catharina Ville overleden in de Bouverv-stract D 16 n° 16 Josephus Dieperinck huys-sehilder oud 43 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge Garen-markt C 17 n" 2 echtgenoot van Francisea De Bremaecker overleden •in de Maria-straet C 9 n° 8 Tl Geboorten BEKENDMAKINGEN Beste MATRAS-WOL aen 3 francs de kilo byJ VanNeste- De Biainveie Noordzand-straet 1 20 N° 75 by liet Gouda Kussen te Brugge VERANDERING VAX WOOXSJ Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nu woonende in de Wolle-stract B 16 u° 38 TE III II EX Iluys en Bakkery in de Ezel-straefc E 6 IV" 1 2 Voortle Conditiën zich te adresseren by den eygenacr in de Roosendaele-straet sectie D N° 54 G roo te Ve rk oopin jj VAN VIER LADINGEN EERSTE SOGRT TE SCHEEPSDAJLE „ D1XSBAG li OCTOBER 1817 TEÏ i URES JUIST Zich tot verder onderrigting te adresseren by d'hecr CH" SERWEYTENS by wien ook te bekomen is eerste soort Riga- sclie Kemp Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staendc in de Geldmunt-straet sectie 1 21 u.» 22 te Brngge alsnn be¬ woond door M mo Haussens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de floog-straet te Brugge BY STERFGEVAL • VAN MEUBILAIRE GOEDEREN Schoone Gravuren BEODERYEi V KLEEDEftEN LINNEN ibh k©ï» schoone verzameling Coquillen Gevogelten Engelschen Zadel enz Alle nagelaten door Mr A HANSOTTE in leven Maréchal- des-Logis der Gendarmerie Welke verkooping zal plaets hebben Dynsdag 19 october ■1847 in het beiuyk der Nationale Gendarmerie langst de Predikheeren-reye te Brngge Op gewoona conditiën betaelbaer ten kantoore van / CROUï L LLE in de V erkoopzael Stedenhuys kV ollenstraet DE EI NI TI VEN TOESLA G ZONDER UYTSTEL Op Maendag 18 october 1847 om 4 uren namiddag precies in d'herberg den Kemel bewoond door Charles Meulemeester langst den steenweg van Brugge op Thourout te Zedelghem Van HOFSTEDEKEN en H 2-80-78 C LAND te Zedel¬ ghem wyk de Leepe palende aen MM Van der Hofstadt-Vari Hecke De Smet-De Smet de kinderen Meulemeester en ander Slaet met verhooy op 2800 francs Ten overstaen van den lieer Vrederegter des tweeden omtrek Brugge en door het ambt van den Notaris IIATSE te n wien ' ' - "'aerdeu /vu berustende
Gazette van Brugge 15/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item