Back to top

Gazette van Brugge 15/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
I 4 u I ■B I •« Deze 'horlogie ter weerde van meer dan 600 fr was weggenomen geworden ten zelve tyde dan eenen kostbaren met diamanten verrykten ringaen bet kordon van 't uerwerk vastgehecht « Den reyziger deed cene verklaring by den policie-kom missaris van denwyk en onmiddelyk namen de vlytigste nayorsehingen eenen aenvang Weldra wist men dat oenen persoon in den morgcnd der dieftc rond vyf uren in het hotel van boven gekomen was en dat den buys bewaerder vote hem de deur had geopend 'twas ongetwyfeld den dief die den nacht had doorgebragt in liet buys cn die na bet plegen der roovery bet hazepad had gekozen « Men wist daerenboven dat eenen Belg eenige dagen te voren by verscheydene hernemingen zich was komen aen- bicdcn om acn Mecchmedtot taelman te dienen Hy hadacn- gedrongen om hem tc zien om hem te spreken en by middel zyner stappen 'en betrachtingen was hy er in ge- slacgd lang genoeg in het hotel tc hlyven om de plaetsen te kennen Ten gevolge van eenen samenloop van omstandig¬ heden had eenen der knechten van't hotel bemerkt dat den Belg zwarte katoenen handschoenen droeg en juyst in den morgend der dieftc was zoo cene handsehoe gevonden gc> worden acn het appartement van Mechemed « Deze aenwyzingen wierden ingezameld door de policic die den taelman ging opzoeken en dezen persoon inderdaed vondin een gegarnierd buys ter straet St Hanoré Nr 176 vvaer hy woonde met cene vrouw Bochet « Eenc navorsehing gedaen in het logement betrokken door de vrouw Bochet en den Belg met name Burton gaf aenleyding tot het ontdekken van een bergbriefken in ver- ruyling eener horlogic afgeleverd ook eene som van 675 fr wierd in bezit der vrouw Bochet gevonden en onmogelyk was het haer den oorsprong derzelvc te doen aenduyden « Burton beeft alles bekend de handschoen in 't ap¬ partement van Mechemed gevonden had hydaer laten liggen op den oogenblik dat hy wegvlugttc met de horlogie en den ring 's avonds was hy binnen 't hotel geslopen gedurende een gedeelte van den nacht had hy zich verdoken op de trappen dan het onvoorzigtigligq vertrouwen te baet nemende van den reyziger die den sleutel op de deur had laten zitten was hy in de kamer gegaen en had hy zich meester gemaekt van de juwcenlcn Om 5 uren 's morgens was hy weer beneden gegaen en had by zich door den concierge doen uytlaten « Burton bad de horlogie naer den Berg doen dragen den kostbaren ring had hy doen verkoopen door de vrouw Bociict aen eenen diamantverkooper in het Palais Royal » DEN LORD EN HET VISSCHERS-MEYSJE Onlangs was eenen jongen lord die meer gezondheyd bad dan geld de zeebaden te Seheveningen komen nemen niet door aenradiug van zyrie geneesheeren maer wel om zyne schuld cysse.licrs te Londen te ontvlugten die te digt op zyne hielen aendrongen Te Seheveningen zyn verblyf gevestigd hebbende maekte hy kennis meteen jong meysje voor hare schoonheyd door bet geheel land vermaerd Deze beant¬ woordde weldra acn de liefde-streelingen van den jongen cn- gelschman en liet ongelukkig meysje wachtte niet lang haer schuldigen te verblind vertrouwen bitter te zien vergeld worden Den lord ging heymelyk schikkingen tot vertrek maken toen den vader des slagtoffers van eene ongeoorloofde liefde zyndc eenen visscher die van zyn bedryf afgezien had den vcrleyder nog eens in zyn buys verrassende hem aen- spraek en zonder andere voorwoorden of complimenten hem zeyde — Ik weet alles gv bemint myne dochter myne doch¬ ter bemint u welnu ik geef ze u ten huwelyk trouw haer Op dezen zonderlingen voorstel kon den jongen lord in weerwil zyncr ontsteltenis zieli niet onthouden van te lag— clien Den hollandcr voortsprekendc na de asch uyt zvne pyp gekeuterd te hebben zegde ik weet dat gy edelman zyt maer ik weet ook dat gy geenen stuyver bezit maer dit is het zelfde ik ben op myn gemak en ik geef aen myne dochter een fraey huwclyks-giftje Op dezewooNlen een fraey huwelyks-giftje ontsnapten acn de oogen van den lord eenen verachtelyken blik — Ja ja zegde den hollander laeh maer ik ben ey- geuaer van acht huyzen den adjudant op eenen gemeenzarncn toon die echter liet sombere voorhoofd van Thadeo niet ontrimpelde toe Gy moet hem gezien hebben toen hy hier voorby ging is het zoo niet Thadeo — Ja ik heb liem gezien — En naer wejken kant is hy heen gevlugt vroeg den adjudant ongeduldig Ofschoon zyne voeten ook zoo snel als die van eenen liaes zyn zullen zy hem echter voor dit macl niet ver brengen want ik weet stellig dat wy hem geraekt hebben en goed ook maer wacht eens — zie daer hebben wy reeds bloedvlekken die zullen ons den weg wel wyzen Kom jongens volgt dat spoor eens Thadeo verbleekte hevig maer eenen vlugtigen blik om zich heen stelde hem gerust engaf hem terstond al zynekoel- blocdigheyd terug Riccardini had dc bewonderensweerdige loosheyd gehad om met zynen bloedenden arm een vyftig passen ver van dc hut naer het maquis 1 te loopen en om 1 Het digtbewassen bosch in Corsika dat door de in¬ boorlingen maquis genoemd wordt ontstact door hetkoren hetwelk nictgelyk elders weggemacyd wordt maer wacrvan enkel de aren afgeplukt worden want ook de halmen te zamelen is bun te veel mocytc en dc wortels die dus in den grond blyven zitten botten in hetzelfde voorjaer weder uyt en vormen zeer digte stammen die binnen den tyd van weynige jaren de hoogte van zeven of acht voeten heb¬ ben Den engelscliman rondgapende door geheel het klcyn ver¬ trek als of hy wilde tc kennen gevendat de huyzen tc Sehe¬ veningen by na geene weerde hadden trok nogmaels niet verachting zyne schouderen op Den hollander altyd ongestoord hernam Acht huyzen ja ja twee tc Seheveningen en zes in den Haeg 1 De verachting van den lord op het hooren van zes huy¬ zen in den Haeg veranderde ziendelyk als door betoovcring en zegde Zes huyzen in den Haeg dat is nog al iets — Zoo veel schepen als huyzen ging den vader voort twee visschers-schuyten en zes zeeschepen voor den handel in de Indien Eene uytdrukking van verbaesdheyd van eerbied was op bet aenzicht van den engclschman te lezen — Maer voegde den hollander er by terwyl by zyne pyp stopte en deze vervolgens aenvuerdc laet u niet voor- staen dat ik acn myne dochter de huyzen cn de schepen voor bruydschat zal geven neen neen daer zoudt gy te veel last mede hebben ik zal haer ook myne lusthoven van Iiaerlem myne weylanden in de omstreken iau Utrecht myne pacht¬ hoeven in de nabyheyd van Breda niet geven geenzins 't is klinkende geld dat zy zal hebben ik zal op haren naem zes honderd duyzend guldens doen overschryven welke som ik op de bank van Amsterdam heb staen — Zes honderd duyzend riep den jongen lord uyt vyf¬ tig duyzend ponden sterlings meer dan twaelf honderd duy¬ zend francs — - Ja antwoordde den hollander latende eene rook¬ wolk aen zyne lippen ontsnappen — En gy geeft zulke eene som acn uwe dochter gy eenen visscher van Seheveningen — IIo ho hernam den hollander ik heb dit alles met visschen niet gewonnen ik heb zoo al wat handel gedaen ook al ecnigen handel in negers Dezen bietsten artikel treft denkelyk uwe liberale denkbeelden gy.engelschmans acn- hangers der mededcclzaemhcyd is 't niet waer — Ik antwoordde den lord ik ben vooral aenbanger van de guldens — Welnu neem myne guldens met myne dochter Wan¬ neer de bruyloft — Morgen zoo het mogclyk is hernam den jongen lord die zich geen oogenblik meer verzon Eenige dagen daerna was het meysje van Seheveningen burggravin en pairin van Engeland en den jongen lord ver¬ sierde zyn wapenschild met de guldens van den hollandsehen visscher Eene chiucselic junk by re;tsmagt te Nlew-Yorb tc koop geboden Eenc chincsche junk den Key-Ing op 8 july te New- York binnengevaren heeft aldaer de algemecne belangstel¬ ling gaende gemaekt De zwierige gedaente van 't vaertuyg deszelfs zeylen van matten acn bamboesriet vastgehecht zy¬ ne gelyke en snelle vaert die zoo men,de Chinezen mogt gelooveq,nooyt dc zeekwael zoude veroorzaken de vreemd- lieyd van 't ameublement en de honden met inktzwarte tongen door den kapiteyn medegebragt dit alles lokte de nieuwsgierigen aen De schoonste juffers van New-York wil¬ den de gelegenheyd hebben om te mogen zeggen dat zy de chinesche junk bezocht hadden Ongelukkiglyk schynt de onderneming denzelfden byval niet gehad te hebben onder betreking der geldelyke belan¬ gen De chinesche matroozen ten getalle van 26 hunnen loon niet ontvangen hebbende hebben het schip doen in be¬ slag nemen en Mr Lord hunnen advokaet heeft hunne belangen voorgestacn voor dc civiele sessie van het dislrikt De bemanning vordert vooreerst de achtergestelde soldy se¬ dert de niaend september 1846 en ten tweede om te worden teruggevoerd naer Canton ten koste van den kapiteyn In¬ gevolge de matroozeia waren zy slechts voor acht raaenden in dienst getreden en mogt men hun niet verder dan Batavia en Singapoor leyden Deri advokaet van Lo-Yng Lang-Hi den chineschen kapi¬ teyn heeft geantwoord dat de matroozen die soms de rig- ting van liet schip bestuerden nooyt zouden kunnen bewy- zen dat men hun buyten hunne kennis over de Indische en Atlantische zeeën heen in de golf van Mexico en dan naer New-York had gebragt Wat den loon betreft den kapiteyn misnoegden en niet eerder naer de wooning van Torra terug tckeeren voor dat hy door eenen ouden zakdoek om de wonde te winden het bloeden gestelpt had Ook den adjudant die overigens genoeg in deze soort van mcnschen-jagt geoefend was schudde blykbaer teleurgesteld het hoofd toen hy zag dat de bloedvlekken naer het ma¬ quis geleydden Hy wendde zich daerop andermael tot Torra en herhaelde zyne eerste vraeg op eenen zelfs eenigzins norschcn toon — Maer zeg ons dan toch signor Torra naer welken kant dien verd struykroovers heen gevlugt is — Dat zult gy van my niet te weten komen antwoordd e den Corsikacn niet weerdigheyd hem aen u over tc leveren dat zou het bedryf ven eenen verrader en niet van eenen Corsikacn zyn Het komt mv toe dien man te doodcn,en door myne hand zal hy ook vallen want hy heeft mynen va¬ der verstaet gy mynheer adjudant hy heeft mynen vader van het leven beroofd Vloekend trok den adjudant de schouders op en verivy- derde zich met de soldaten Thadeo zag hem nog even na greep vervolgens zyne ka- rabyn en begaf zich toen in gedachten verzonken naer zy¬ ne hut terug Andrea bragt gerust den nacht door op de legerstede van Torra De moeder van Giuseppi had zyne kwetsuer verbon- beloofde denzelven te betalen by zyne terugkomst te Canton by middel van den opbrengst der verkooping van de ameri- kaensche produktcn welke hy by zyne weêrreys zoude op¬ nemen hy beeft er bygevocgd dat de matroozen niet zoo bitter te beklagen waren daer de drinkpenningen welke zy hadden ontvangen hun ruymsclioots schadeloos stelden we¬ gens het gene zy schuldig gebleven waren Het hof heeft gelyk gegeven aen het scheepsvolk dc in¬ beslagneminghand have ode de verkooping van den Key-Yng bevelende en den kapiteyn veroordeelende om aen iederen man 100 a 200 dollars 540 k 1,080 fr te betalen ingevolge hunnen gracd Een trek van escroquerie of aftroggelary die veel list en behendighei d verraedt is dezer dagen te Gend voorgevallen Zekeren persoon genoeg gekend om zyne beinoeyingen met een slach van verzekerings-kas en die thans in geene al te gunstige omstandigheden verkeerdt had sedert eenigeu tyd den tv tel genomen van koopmans-commies in wynen In deze hoedanigheyd bood hy zich in een buys dezer stad acn dat by den handel van tabak ook den genen van wyn voegt namelyk hy den lieer R omtrent de marjolyn- straet Hy sprak hem over zyne uytgebreyde betrekkingen met de voorname wynlandcn over de goede hoedanigheyd van het gewas van 1846 en oyer eenen zeer gunstigen koop van vier stukken kcurigen wyn die hy juyst voor handen had en die tot het comeet jaer behoorden Den heer R franschman en dus kenner van het edel druyvenzap sloe-r den koop toe en wachtte met ongeduld de vier stukken nectar die by pour la bonnebouche reserveerde Dcn sliuimcn wyn-commies kwam hem berigt brengen dat de stukken op weg waren en verzocht hein zynen stapel in gereedheyd te brengen - - Dc liefde kan van geen eenen kant komen - zegt een spreekwoord dit was ook het gevoelen van onzen behendigen commies Om dit te bewyzen kwam hy met verhaeste stappen by den heer R aengeloopen cn verzocht hem ten by wyze zyner erkentelykhcyd dadelyk honderd flacons wyn die hem gecommandeerd waren te leveren Voor den prys kwam men overeen aen 1 frank par flacon Het verzoek werd dadelvk toegeslagen Dit stelde den slim- inen commies honderd flacons wyn ter beschikking er bleef nu nog slechts eenen kooper te vinden om van deze ware munt te slacn anders gezegd eenen persoon aen wien de wyn legen gereed geld kon geleverd worden Den commies zocht in zyn geheugen — en daer het hem aen geene ken¬ nissen ontbreekt begaf hy zich naer S Pieters by den heer v i drong zoo zeer mogelyk op de gunstige gelegenheyd aen en vond na lange vriendschappelyke aenpryzingen eenen kooper in dezen heer en dit aen den prys van zeven¬ tig centimen den flacon Hier op keerde den commies tcru" hy den heer R verzocht hem dadelyk den besproken wyn naer dc aengewezen plaets tc vervoeren te zorgen dat alles prompt geschiedde in afwachting der komst van de vier stukken wyn van hetcomect-jaer die des anderendags moes¬ ten aenkomen wanneer zy dan ook zamen hunne rekeuin" zouden vereffend hebben ° Den heer R stelt zieh dadelyk in weêr doet zynen knecht zorgelyk de 100 flessclien lekkeren wyn in fatsoeiilyke man¬ den plaetsen op den wagen laden en S Pieters opvoeren Den commies die reeds al daer was ontvangt de flessehen zendt den knecht beleefdclyk tfcrug ontvang het beloop der levering geeft kwitantie en trekt seffens zyne gelten op Nu tot slot van rekening van de wyn-commissie van de vier stukken van het comcct-jaer en van de orders van 100 flessehen is er geen woord waerheyd alles was een bedrog om aen geld te geraken dit is volkomen wel gelukt en den heer R is den uyl van dc farce Den koopmans-com¬ mies heeft inet het geld het hazenpat gekozen en den heer R zweert by zyne duytschc pypen qu'oit ne l'attrappera plus maer het is te laet Nogtans zoo men den slimmen commies een macl kon opvissehen zal hy zyn bedrog achter dc grendels deerjyk bewecnen De genees-heelkundige societeyt van Brugge heeft dvnsdag in eene der zalen van het stadhuys hare pjègtige ziitiiv be¬ houden voor dc uytreykmg der pryzen en vergeldingen °in te doen •/ „ cj I J -V»» • VI pV bet concours van dit jacr behaeld en den voordragt der voorgestelde kwestien voor het concours van 1848 den Des anderen dac^gs met het aenbrekeu van den da- wierd hy door Thadeo gewekt — Sta op Andrea bet is tyd zegde hy Riccardini stond" op deed zyn gebed en nam zynen ka- rabyn onder den arm Thadeo vergezelde zynen vyaud ot aen maquis daer verliet hy hem — Herinner u Andrea zegde hy ernstig dat hier het regt van gaslvryhcyd ophoudt en dat dc vendetta voor dien tyd opgeschort weder een aenvang neemt Nader myne wooning niet en blyf buyten het bereyk van my¬ ne karabyn want ik heb gezworen het bloed van mynen vader te wreken — Ik dank u voor myne gastvryheyd Thadeo gy hebt getoond dat het eclit corsikaensch bloed nog door uwe ade¬ ren vlocyt welaen nu weder de vendetta en den haet tot in de dood — Nu wederom de vendetta en den hact tot in de dood Andrea Riccardini moordenaer van mynen vader herhael¬ de Thadeo met woeste gebaren Verwoed sloegen zy de karabynen tegen elkander en zy scheydden met eenen bitteren wrok in het hert Twee maenden na deze gebeurtenis hoorde men tot aller genoegen dat den bandiet Andrea Riccardini in het maquis door eene geweerscheut was nedergeveld Thadeo Torra had zynen eed vervuld
Gazette van Brugge 15/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item