Back to top

Gazette van Brugge 15/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
l\° 126 54 te Jaer Yrydag 15 October 1847 ifeïV^ 'I van GAZETTE VA1V BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST-VLAENBEREN Voor Staetkunde Koophandel en letterkunde 0NAFHA1YGKELYKHEYD Vcrschynt den Maendag Woensdag cn Vrydag I Alie pakken en brieven vrachivrv toe te zenden Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct De aenkondigingen 20 centimen den regel onder de vyf » Buy ten Brugge vraelitvrv » 6-25 » [ regels een frank I o \ c MM XjBRpI l)e porsoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de verschymng van het Blad te laten toekomen BRUGGE Algemeen Overzlgt In afwaehting van nadere inlichtingen voor wat den toe¬ val betreft verwekt door de uytleggingen van den heer Le- elcrcq in de Indépendance gegeven betrekkelyk de woygering van bet hof van Rome om hem te ontvangen lezen wy in het dagblad Union de Sambre et Metisè eenen brief n vt Brus¬ sel die ons van aerd schvnt eyndelinge liet kabinet te ver- pligtcn te z.eggen alles wat liet daer omtrent weet Het ministerie wordt er verweten aen den lieer Leelereq de wacrhevd niet gezegd te hebben Men is nieuwsgierig te weten wat het kabinet op die verwyting antwoorden zal De rngelsche fondsen hebben op de beurze van den 12 wat hernomen maer den toestand is nog op geene gevoelige wvze verbeterd Er zyn nieuwe bankbreuken Den I I is er te Londen by de vier millioenen francs in goud uyt Parys en Hamburg toegekomen Men verwacht vyf millioenen uyt Pe¬ tersburg Het nieuw spaenseh ministerie schynt de goede gunst on- -der de financieelen van Madrid te lu bben gewonnen Eene som van verscheyde millioenen realen is voor zyne eerste noodwendigheden ter zyner beschikking gesteld Het krimincel geregtshof van Berlyri heeft in deszelfs ge¬ hoor van den 7 October de vrvspraek gedaen en de invry- hcydstelling bevolen van vier beschuldigden in het poolsch proces tegen dewelke er volgens de plaets gehad hebbende debatten geene ernstige bezwaren bestonden Die ongeluk- kigen hebben niettemin een streng gevang van by de twee jaren onderstaen De radicalen van het zwitsrrsch kanton van Neuchatel hebben eene inbeslagneming van wapenen cn krygsvoorracd gedaen De wapenen kwamen van Frankryk en werden naer de kantons van Sonderbund gestuerd Van de viervoornaeraste onafhangclyke Staten van Italien Napels is voortaen deneenigsten die den weg der hervormin¬ gen niet inslaet Den Paus geeft dagelyks nieuwe waerborgen aen de zack der hervormingen Den groothertog van Toskanen na eenige aerzelingen te hebben getoond heeft hot bestuer aen een liocrael ministerie overgegeven Den koning van Sardinien niet te vredenmetde oprechte vaderlandslievende houding door hem in de buytenlandsche kwestie aengenomen doet zyne toegenegende inzichten ken¬ nen voor de verbeteringen die binnen zyn ryk door den geest der eeuw worden vereyscht Den staetsraed wordt er in eene briefwisseling uyt Turin geschreven is voor den 2 October byeengerocpen en de si n dyes van Genua zyn tot die byeenkomst uvtgenoodigd Men zal er zich met den wensch van het volk bezig hou¬ den zal zc in overweging nemen zt en het TREK UYT HET C0RS1KAENSCHE VOLKSKARAKTER In het jaer 1828 wierd de vendetta tusschen den bandiet Andrea Riccardini en den burger Tadco Torra voor de ver- schrikkelyksle op het gansche eylaiul Corsika gehouden In langen tyd had er geenen zulken verbitterden hact tusschen twee famihen plaets gegrepen als dezen Op den 22 february van elk jaer zag men den burger Torra in een wit hemd ge¬ kleed dat op dry plaetsen doorboord hier cn daer met groote' bloedvlekken geteekend was hy had plegtig gezwo¬ ren deze zonderlinge gewoonte niet eerder af te leggen voor' dat hy Andrea Riccardini die zynen vader Giacomo Torra op den 22 february 1821 terwyl hy op de bergen jaegde met dry dolksteken verraderlyk vermoord had met eene wederkeerige dood voor zyne euvcldacd zoude hebben doen boeten Op zekeren middag zat Thadeo deftig en vreedzaemby zy- zen heerd die daer de herfst ten cynde snelde en het we- » der vochtig en koud was helder en knappend met een goed onderhouden vuer het kleync doch gezellige vertrek ver¬ warmde Vrolyk sprak hy met zyne vrouw over hunnen jongen Giuseppi wicn hy wegens den leerlust welken den" knaep hoe jong ook reeds aen den dag legde weldra maer Frankryk dacht te zenden ten cynde zich daer in de wetenschappen te oefenen Giuseppi zat in het midden der kamer op eene houte voetbank hy was yvcrig bezig met Napels is dus zoo als wy bier boven bestatigd hebben den eenigsten Staet van belang die wederstand wilt bieden Het motu proprio van Pius IX betrekkelyk de inrigting van den stedelyken Raed en den Senaet van Roonien is den 2." October in die hoofdstad der Christene wereld afgekon¬ digd Dit pauselyk decreet op vryzinnige grondbeginsels gevestigd wordt algemeen goedgekeurd Het behelst 76 artikelen De oude administrative- regterlyke en baronale jurisdictie wordt gejieel afgeschaft Rome en bet Roornsch Veld zullen voortaen vertegenwoordigd en bestuerd worden gelvk de andere steden van den Kerkelykcn Staet Den stads- raed zal bestaen uvt honderd leden van welke 64 cvge- naers 32 bankiers kooplieden professors of vrykunste- naers en 4 vertegenwoordigers der geestelyke en weldadige gestichten De eerste benoeming der slcdelyke raden zal door den Paus geschieden en vervolgens door deh raed zelve by derde en alle twee jaren Den Senaet zal bestaen uvt een Senateur en acht adjuncten dit kollcgie staet gelyk met de instelling van burgemeester en schepenen in Belgien liet is belast met liet houden der registers van den burger- lyken stand in welke de geboorten huwclykcn cn sterfge¬ vallen zonder onderschevd van godsdienst moeten inge- gcschreven worden Tot dusverre behoorde deze insehry- ving uytsluytelyk onder de bemoeyingen der geestelyke overhevd De zoogcnaeisulc Belgische katholieke party te J5ois»e LM'ooi'decld Een dagblad van Roomcn de Contemporaneo behelst een artikel over de zoogenaamde katholyke party in België en Zwitserland Het betoont dat de katliolyke denkwvze nimmer eene party is geweest dat zv het nooyt zyn zal noch wezen kan Uvt Inter beginsel zelf is die denkwvze be¬ stemd om oenen algemeeuen godsdienst te wezen zoowel voor den Griek als voor den Romovn en den Barbaer zy omvat met gelvkc liefde alle inensclicnrassen onverschillig of zy rood wit zwart of geel zyn Zy beschouwt even goedjonstig de regeringsvormen zy mogen republikaensch of grondwettig koninglvk of bondgenootscbappelyk wezen om dieswillc dat zv zich niet laet insluyten binnen de pa¬ len eencr factie sekte of party De partyen immers wor- door uytsluytclykc belangen beheerd terwyl den katholy- kon godsdienst aller belangen bevat en beschermt De par¬ tyen stoken haet en nyd en spannen strikken aen dengenen die haCJ' tegenstaen terwyl de katliolyke religie hare ver¬ volgers bemint en des noods te hulpc komt De partven worden door geweldige en bloedige driften bewogen terwyl de katholieke religie geene andere wapens kent dan geduld zachlmoedigheyd waerheyd en goedertierendheyd Na dezen aenhcf komt de Contemporaneo bepaeldelyk tot hetgeen in ons vaderland omgaet Hetgeen liet Romeynsch blad dacrvan zegt is te opincrkelyk dan dat wy het hier niet zouden nederschryven Luvsler den lemmer van eenen sehoonen dolk welken zynen vader hem den vorigen dag ten geschenke gegeven had tc poetsen en denzclven sointvds lievig in beyde zyne handen drukken¬ de beschouwde hy het blinkend stael met eene stille bewon¬ dering Eensklaps echter wierden er op de huysdeur dry snel op elkander volgende harde slagen geklopt die van een hevig ongeduld betuygden Thadeo bewoog zich niet maer zegde slechts op eenen be¬ daarden toon tot zyne vrouw — Maria doe open Zyne vrouw stond op om aen het bevel van haren echt¬ genoot te voldoen zy opende de deur en eerien inan trad haestig binnen Thadeo greep terstond naer zyne karabvn die aen den wand hingt en bragt dien aen den schouder Den kleyncn Giuseppi drukte krampachtig zynen dolk en wierp den binnentredenden eenen wantrouwenden blik toe ïchtcr was dezen man geenszins met vyandelyke oogmer¬ ken Thadeo's huvs binnengekomen Hy was integendeel eenen vogelvry verklaerden die daer zyn hoofd op prys ge¬ steld was op goed geluk eene schiiylplaets zocht Hy had eenen lang bevuylden baerd zyne oogen liet hy woest in hel rond gaen en naer den adem hygend leunde hy met zynen linker arm die hevig bloedde op zynen karabyn Eenen kogel had hem getroffen Met een streng cn ernstig gelactblcef hyby dc deurstacn « In Belgien verzet zich een zeker getal gewaande katho- lvken tegen alles wat liet ministerie doet om dat de liberale grondbeginsels zich gelvkclyk en zonder onderschevd van religie op alle burgers toepassen en omdat zv verlangen dat de katholyken niet meer een deel der natie vormen hebbende dezelfde regten en pligten jegens het land als de¬ genen die anders dan zy denken Zy willen van de katholyken een klasse van gepriyiligeerden maken aen welke alle ambten en cerepostcn zouden toebehoor* n t Anderzydszvn er onder de belgische katholyken lieden die aen de constitutionele regering oprecht verknocht zyn en die by gevolg aen alle privilegie verzakende de gelvklieyd der regten vragen voor alle degenen die van de belgische natie deel maken Deze laatste katholyken welke 'hunne godsdienstpligten met zooveel nauwkeurighevd vol¬ brengen als wie bet zv willen niet geschaerd worden onder hetgeen men de katholyke partv noemt om dat zy in bet politiek liberale grondbeginsels belyden Maer debeerender kalholvke partv rekenen hen onder hunne vyanden en noemen hen uyt verachting nietkatholvkcn maer liberalen « Wie zal dan tot den rang van katholieke party verheffen eenen hoop kerels die voor systeem hebben den vrede des lands aen hunne persoonlykc denkwyze aen hunne byzon- dcre belangen te slagtofferen en de tweespalt te onderhou¬ den welke eyndelinge op eene omwenteling zou kunnen uytloopen of aen België de politieke vryheden doen verlie¬ zen welke bet ten koste van zoo veel bloed en opofferin¬ gen gekocht beeft Wy zouden ons bet bestaen van zulke eene gewaande katholieke party in den schoot van eene zoo verlichte en wvze natie als de belgische niet kunnen verkla¬ ren zonder ons in te beelden dat er in dit land eene ge- heyme party bcstaet die er rondwroetelt met oogmerk het gezond deel der bevolking in doling te brengen Het doet ons van herte leed dat die strafweerdige factie zich met het masker van katholyke party vermomt als er niets min¬ der katholyk is dan hare wyze van denken en doen Zie daer wat te Rome geschreven en gedrukt word zonder eenige acnkanling te ontmoeten van wege eenen censors-raed voornamclyk uyt geestelyken bestaendo die een wakend oog hebben over alles wat in de dagbladen vcr- schvnt Parvs gevestigd in eene der Den Droit vervat de volgende omstandigheden nopens eene diefte gepleegd ten nadcele van Meehemed- Ismaël ryken persisehen rcyzigcr te voorname hotels van de Rivolistraet « Voor eenige dagen wierd Meehemed eensklaps ont- wackt door een gerucht welk hy in zvne kamer meende te hooren hy zette zich regt en luysterde aandachtig maer daer alles stil wierd viel liy weldra weder in slaep 'S mor¬ gens wilde Meehemed kvken boe laet het was op de horlogie welke by op zyne nachttafel had gelegd maer hy vond ze niet meer zonder een enkel woord te spreken — Wat zoekt gy in mvne wooning Andrea vroeg Tha deo nog steeds in dezelfde houding voor hem staende Gy weet wei dat gy den moordenaer en ik den zoon van Gia- como niets met elkander gemeen hebben — Thadeo hernam den anderen op eenen onverschilli¬ gen toon ik ben vogelvry verklaard en gewond dc ligte troepen der Corsikanen maken jagt op my even als op eene wilde geyt zy volgen my op de hielen ik roep uwe herberg- zacmheyd in ik Andrea Riccardini Torra liet langzaam de tromp van zyn geweer zakken en zag hem eenen langen tvd wantrouwend aen alsof hy wilde uytvorschcn wat er in zyn binnenste omging en welke zvne bedoelingen waren maer toen Riccardini dit stilzwygend onderzoek kalm en zonder eenige blyk van misnoegen of verachting aen den dag te leggen uytstond trad hy naer hem toe en legde hy vertrouwclyk de hand op zyne schouder — Kom warm u by mynen heerd banneling zegdehv met zachthcydj en we«s welkom onder het dak van Thadeo Torra Desoldatcn zullcnu denk ik hier nietzoeken Vrou w zet onzen gast kaes en brood voor I Hy wierp zyne karabyn over den schouder en verliet dn hut om voor dc veyligheyd van zynen doodsvyand Riccar¬ dini te waken Weldra verschenen de soldaten — Wy zvn Andrea Riccardini op het spoor riep hein ÜSMZkWk I _
Gazette van Brugge 15/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item