Back to top

Gazette van Brugge 13/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Verandering van W oonst Voorheen Herbergier te Capryckc 9 Heeft de eer het Publiek kenbaer te maken dat hy zich komt met er woonst te vestigen in de afspanning de Halve Maen inde Predikheeren-straet te Brugge alwaer hy zoo als zyne voorzaten goede ingerichte Logier-plaetsen heeft en Stallingen voor een dertigtal Peerden Den Dynsdag en Zaterdag des namiddags zal sieur De Vos zoo als hy gewoon is met zyneDiligentie uyt gemelde afspan¬ ning van Brugge naer Ecloo vertrekken KASTEEL BVYTENGOED LAM DES BOSSCHEM -ism TE ICOOPEM Waer van dc derde OPROEPING en het FINAEL VERBLYF zonder eenigen hoege- naemden verderen uytstel zal geschieden za¬ terdag 23 October 1847 om 3 uren precies namiddag inde Zacl van verkoopiugen door Notarissen ten Stadhuyze Ie Brugge Gemeente Sint-Rruys by Brugge 1 2 en 8 Koopen — Een fraey en aengenaem KASTEEL- GOED met H 38-84-54 C of G 87-2-44 R Grond van Ge¬ bouwen Groensel en Bloemhoven Lacs en Walgragteu Dreven en Wandelingen Busschen Boomgaerden en Zaeylan- den en Kweekeryen allen zeer wel beplant te Sinte-Kruys zuydoost van de kerke aen den wyk genaemd den Kossen- steert langst den grooten steenweg van Brugge naer Gend op twintig minuten afstand der stad Brugge palende aen bet sterfhuys van madame Seiweytens-D'Herbe aen mheer den graef Visart DeBeaucarmé aen mynheer Versaevel-Servvey tens en andere Gebruyktdoor deszeffs eygenaer mheer Goupy- De Beauvolers Ingesteld op 47,500 francs 4 8 en 6 Koopen — Een HOFSTEDE met IJ 21-47-79 C of G 48-1-66 R Boomgaerd Hovenier-Hof Zaeyland en Dreven te Sinte-Kruys tegen en aen het opgemeld Kasteel- goed palende aen MM De Coullemont Neirinck-De Jonghe Serweyteus-D'Herbe Van Hoenacker en Roels in pagte by Joseph Van Speybrouck Ingsteld op 13,400 francs 7 Koop — Twee W00N1INGEN met 11 2-55-17 C of G 5-2-30 R Land te Sinte-Kruys by en aen de Koopen hier veoren gebruykt door Stockman Louis Meulebrouck vidua Cleemputte en Bernard D'Haeninck Ingesteld op 5,100 francs 8 Koop — Een HOFSTEDEKEN met II 8-12-20 C f of G 7-0 18 R Boomgaerd Hovenier-Hof en Zaeyland te Sinte-Kruys by en aeu de opgemelde Koopen gebruykt door Joseph Van Rye Ingesteld op 6.200 francs De Goederen hier vooren te samen groot H 65 99-70 C of G 149-0-58 R palende alle aeu elkandereu Zeclelghem by de Statie 9 tot en met 29 Koopen Vier HOFSTEDEKENS en H 48-38-44 C of G 98-0-23 R Boomgaerd Hovenier- Boveu Tailiie- Sparre-en Boom-Bosschen Zaeylanden Dreven en Maeygrassen te Zedelghem verre oost van de kerke al t'eenen blokke palende aen Pieter Van Vyve het sterfhuys van mheer baron Devriere de straet van Zedelghem naer Ruddervoorde Jan Denys Mr Ph Vanlsegheni joufvrouw dc weduwe en kinderen Bernard Gilliodts Jau Verduyn Bernard Naeyaert De Vleesschouwer en andere gebruykt door Jan De Ketelaere Jan Denys Franciscus Denys Jacob talleeuw LouisDeuys vidua Alexander Vermaut vidua Jrseph Riheul Jacob Vermeulen Karei Vermant Jau Van Acker Hendrik Roegier Augustin en Theresia Veimaut Bernard Naeyaert Louis Roegier Hendrik Van llooren en deeygenaren Ingesteld op 20,825 francs Oedelem 80 tot en met 85 Koopen — Een HOFSTEDEKEN en H 26-52-06 C ofG 59-2-86 R Boomgaerd Hovenier-Hof Tailiie- Sparre- Boom-Bosschen en Zaeylanden te Oedelem noordoost van de kerke palende aen den Maldeghemschen weg aen de Sysseelschen en Kerremelk-straten aen MM De Man- Van Outryve Charles D'Hoiit Pieter De Ruytter Joseph Claeys Charles Beaucourt Van Outry ve-D'Ydewalle en Joseph Vercraeye gebruykt door Bernard Coene vidua Basilius Van Den Bussche Pieter Veschgemoet en de ver- koopers Ingesteld op 16,500 francs Sint-Andries wyk Watermolen 86 tot en met 40 Koopen — Een aengenaem BEYTENG0ED HOFSTEDEKEN en H 82-48-42 C of G 73-1-80 R Boom¬ gaerd Hovenier-Hof Zaeylanden Tailiie- en Sparre-Bosschen te Sint-Andries zuyd van de kerke palende aen den zeeweg aen dep Dixmudschen heerweg en aeu MM De Man-Van Outryve Laurent De Schielere baron De Pelichy en Van Outry ve-D'Ydewalle gebruykt door Pieter Da Kimpe en de eygenaren Ingesteld op 15,800 francs St Kruys provincie Zeeland 41 Koop — H 0-07-80 C ofG.O 0-58 R CYNSGR0ND te Sinte-Kruys by kadaster sectie D n 01 72 en 73 gebruykt door de kinderen van jonker Goupy ad fr 12-69 ct te jare Ingesteld op 200 francs 42 Koop — H 6-58-60 C of G 14-2-66 R ZAEYLAND in den grooten Boom-Polder by kadaster seclie C n" 240 241 en 241 b palende acn de kinderen van jonker Goupy-De Beauvolers aen Mr llennequiu aen d'Appel-straet en aeu de kerke gebruykt door Charles Stock Ingesteld op 10,000 francs 43 tot en met 49 Koopen — II 0-72-23 C.ofG 1-1-90 R GROND van GKBOUYYEN HOVENIER HOVEN en ZAEY¬ LAND hy kadaster sectie E n 0 * 19 a 26 25 a 89 en sectie I u" 74 a 76 ten titel van cynse gebruykt door het ge¬ meente Sinte-Kruys Cornelis Scliryver Jan Eeckhout vidua Isaac Blackmail eryeujlaert en Jacob De Mey te samen ad fr 75-61 ct te jare Ingesteld op 1 21 0 francs Stad Brugge 50 Koop — Een WOONHUYS sedert weynig jaren byna gantsch nieuw herbouwd aen de noordzyde van de'-Moer-stract geleekend D 2 n" 56 komende met fraeyen Hof tot aen staiis- rcye bewoond tot lesten november 1847 door Mr Jan- Baptiste Snauwaert proprietaris van diere Den kooper inag een vierde van den koopprys in handen houden en het Huys kan bezigtigd worden den niaendag en donderdag van elke week van 3 tot 5 uren namiddag Ingesteld op 9,000 francs Nog Sinte-Kruys by Brugge 52 a 54 Koopen — Een HOFSTEDEKEN met H 0-85-51 C of G 1-2-87 R Boomgaerd Hovenier-Hof en Zaeyland te Sinte-Kruys wyk Vyve by kadaster sectie A u 0 '265 273 a 276 en 886 gebruykt door Joseph De Vlamynck Ingesteld op 2,710 francs St Michiels 55 Koop — H 1-97-0 C of G 4-1-35 R Hovenier-Land genaemd den Stcdevgver by kadaster sectie A n" 7 1 gebruykt door Pieter Lagace Ingesteld op 4,000 francs Nog Stad Brugge 58 en 57 Koopen — Twee WOONHUYZEN met Erven en Toebehoorten aen de zuydzyde van de Predikheereu-straete geleekend B 4 u" 20 en 20 2" het eene ledig het ander be¬ woond door d'heer Jacobus Dumou-Tanguès Ingesteld op 7,000 francs De Koopen 9 tot en wet 40 worden verkogt met octroy van juslicie ten overstaen van Mr Hermans Vtederegter over het I st " kanton Brugge bygeslaen door Mr Van Vyve zyne n Greffter Gemeente Gtts Ten zei ven dage uer en plaets zal geschieden den INSTEL en VERHOOG van 58 Koop — H 1-08-04 C of G 2-1-37 R BOOMBOSCH te Gits bestaeu met Wilgen Canadas en Bokken grenzende aen MM Stalens Goddyu Hennessy De Wulf en De Bay- Van Der Holstadt gebruykt door den eygenaer het gras word afgevvagt door Jifcobus Mortelé Met gewin van 1 p Inslel-penning De Tytelcn Conditiën en Kaerten ten kautoore van de No¬ tarissen VAN CAILL1E-DE ROD eu JACQUÉ-RYELANDT te Brugge Uyt de band te Pachten by dan Notaris JACQUÉ dry HUYZEN te Brugge een aen de zuydzyde vau de Philipstock- s tract geteekend BI n" 5 en twee aen de zuydzyde vau de Hoog-slraet aeu de Molenbrug geteekeud B 2 n M 27 en 28 alleu thans ledig De algemeene Maetschappy tot aenmoedigiug van den krvfs- dieust onder de bescherming van Z M den Koning waer- vau de eenigste Agenten in de provincie W est- Vlaenderen zyn De heereu Iiighcls-De Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude u Morael avoué te Veurnc « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aeu de voorzieningskas door haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen 'hunne vervanging in de nationale miJicie te vergemakkelyketi Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciacn aen de voorwaer- den die de boveugeuaemde Agenten aen de belanghebbeude zul¬ len doen kenueu KO O P HA N D E L Antwerpen 12 october Zaterdag hebben er aeiizienly ke affuien in Ruwen Suyker plaets gehad Men zegt dat er Wel to,ooo kisten Havana ver¬ kocht zyn — Gisteren was onze markt zonder merkbare be¬ weging In KefFy vermeldde men slechts de verkooping vau a5o balen Brazil aen diversche pryzen — Heden wielden af¬ peilden IOO balen Domingo aen 23 1 |2 Cents en 3oo balea Batavia deels aen 24 i|4 en deels aen geheyiüeu prys Wissel-Cours van Parys van den 11 oclobor 3 p »| 0 2a december ii 70 Ofl 3 p °l" 15 muei t 114 51 Cours van Amsterdam van den 9 october VV erkulylie schuld 04 ij 4 Ainortisatie-Sy miikaet 85 1 8 Hauiiel-Mactsulinnpv 164 3|4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 11 october Soorten Koolzaed OKilliette ld g smook Lviuaed Cameline Kempzaad 0LIKN de hectoliter 88 75 4 1)0 00 00 00 4 00 00 00 00 a 00 00 95 00 a 00 0(1 00 00 a 0 00 00 00 a 00 00 fid Ants de hectoliter 25 00 a 28 00 29 HO a 30 00 00 00 a n(i 01 25 00 R 87 00 22 00 a 24 1)0 00 00 a 00 III KOT.KU de low no oj > 17 50 a on on 10 00 a 10 50 00 00 a 0 - mt 20 Oil a 22 6(1 18 00 a 00 On 11 60 a 10 On ZEE-TYDINGEPt BRUGGE 13 october Gisteren zyn uvt de have van Brugge gevaren de belgischc koff Joanna Cornelia kap Zeuwer uaer Lunden met 45 coo kilos schots acn den makelaer H ta Jouckheeie de meckleni- burgsche hiik Ariadn» kap Numanu np avontuer in bal¬ last aeu Serwevtens OOSTENDE \% October Aenkomsten van den 9 tot 12 October Het engelsch stoomschip Triton kap Tavior van Londen rai t 1 4 passagieis de Belgische brik Jean Kan Eyck kapit Minne vau Liveipool met zout en diversche goederen het engelsch stoomschip Kenezuela kap Robinson vau Landen komende met zout en diversche goederen ie belgische male Kille d'Oslende van Doever met de korrespondentie eu 20 passagiers de belgische male Chemin de I\r van Doever met a3 passagiers de engelsche male Garland van Doever met de koi respondents eu 36 passagiers het engeisch stoom¬ schip Princess Mary kap Paul vau Bamsg te met j passa¬ gieis het engelsch sloouischip Triton kap Taylor vau Louden met passagiers Uyfgevaren De engelsche male Garland naer Doever met de korrespdn- deniie 4a passagiers eu i voilurt de engelsche male Princess Alice uaer Doever met de korrespomleiitie en au passagiers het engelsch sloornschip Triion kap Taylor naer Londen met 52 passagieis het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ramsgate met 38 passagiers de engelsche sloe Amity kap Richi rnoud uaer Buruham met ballast ijcu iioordschen schooner Martha kap Eveiiseu naer Hoiinr- stiaud met hallast den noordsch.-n schooner Inger Claud/ne kap Krageroè" me t ballast den beigheben schooner Industrie kap Zellieii naer Liverpool met schors de belgische male Kille d'Oslende kap Rouse naer Doever met de korrespondentie en 85 passagieis het engelsch stoom¬ schip Priness Mary kap Paul uaer Ramsgate m t a4 pas¬ sagiers ANTWERPEN 12 october Aenkomsten van den 1 0 lot 12 October De belgische hark Jan Key kap Lechère van New-York met diveische goederen de hauoveische koff Phoenix kapit B»i win van Riga im t henuipzaed den eugelscheu schooner hawk kap Bateinanu van Louden met bloem de hanuver- sche kolf Dina kap Jougehlocd vau Louden met rystru meel de belgische bark Maria kap De Best van Liverpool met zout en diveische goederen de pruyssische schepen Argo kap D libel Hulde Johanna kap Krause en de hauovei¬ sche koff Gesiena kap Arnold alle vau Bordeaux met wyu de mecklemburgsche schepen IKolhfart kap Frétwursl' Doris kap Eldest Archimedes kap Fr tvvurst alle vau Riga met hout de engelsche schooi eis Albion kap Cair Hèbè kip Bams en de oldenbuegscbe kott Jonge Marianna kap Cornelius alle van Londen met tarwe den oosteuryk- schen dry master Due Sorelle kap Slecovich van Odessa de fiansche luik Jean Jacques kap Corcbuau van Smyrna en de hollaudsche kolfde Iloop kap Koning vanTangarok' alle geladen met tarwe de engelsche bark Jean kap Leuty ] van Bei diansky en de haooveischc koff Kter Gebroeders kap Uffen van Koningsbergen bgyde met lynzaed den bcl- gischen stoomboot Antwerpen kap Jacksou vau Londen met 3o passagiers eu diversche goederen den engclscheu stoomboot Monarch kap Main van Hull met 10 passagieis eu diveische goederen den belgischen schooner Edmond kap Morissoo van Villa-Nova met fi uyt de hanoveische kofT Maria kap Niebuhr van Alicante met lood en zoethout- den engelschen schooner Rapid kap Norinann vau Londen met tarwe den engelschen schooner Helena kap Cullam van Londen met diveische goederen den engelsch- n schooner Sutass kap Neron van Londen met lyst en diversche *oe- deieu de fransche brik Solide kap Rehour van Marseille met rogge den deeuscheu schooner Carolina kap Storm van Galatz met rogge bet engelsch speeljacht Gooryena van Londen met 3 passagiers — Nog beneden de rivier de ame- rikaensche bark Empire van New-Orlcans de belgische gal¬ joot Jeannette van St Ubes de engelsche hark Dewby vau Tangarok de russische lurken Louisa en Fama btyde vau Odessa en nog verscheydene andere schepen Brugge Drukkery van L.-B HÜHflüBotjoT op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 13/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item