Back to top

Gazette van Brugge 13/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Het vuer heeft lotzondag namiddag onder de puynen blyven smeulen De sehade is aenzienclyk en zal gedeeltelyk ten laste der assurancie-conipagniën vallen Deoorzaek van den brand schynt aen onvoorzichtigheyd of toevalligheyd te moe¬ ten worden toegeschreven Wy hebben gemeld dat de werklieden er al hun gereedschap by verloren hadden Gisteren heeft men voor hen op de lleurs eene inzameling gedaen en byna alle onze kooplieden hebben cenen pen¬ ning gestort Toekomende weck zal men nogmaels op de beurs voor dezelve lieden eene collecte doen Ook is men by al ile timmermansbazen rond geweest en ieder beeft in dit liefdewerk zyn aendeel willen nemen om dicongelukkigen te ondersteunen met hun de middelen Je vertchaffen tot 'het 'aenkoopen van nieuwe gereedschappen — In den nacht van den 5 tol 4 dezer maend is eene diefte inet bezwarende omstandigheden te Hamme by den landbouwer Pieter Mets gepleegd De dieven zyn door het dak in buys gekomen Zy hebben het bed van Mets en van zyne dienstknechten omringd hen met de dood bedroygon- de indien zy om hulp durfden schreeuwen Een hunner hield zelfs -een mes op de borst van Mets terwyl anderen een koffer openbraken uyt hetwelk zy 163 stukken van 5 franks en 23 stukken van 10 guldens namen Uyt eene commode hebben zy 23 stukken van 3 franks en eenigc ju- weelen geroofd Vier der schuldigen zyn acngehouden FR.4NKRYK Pakys 12 October J'russel 12 October Eene talrykc Deputatie der gekwetsten van september heeft zich eergisteren by den minister van binnenlandschc zaken begeven ten eymle hem geluk te wenschen zoo als zy over eene maend hel verlangen betuygd hadden w egens zyne verheffing tot minister Deze Deputatie heeft den heer Rogier eene soort van adres aangeboden waerin gezegd wordt dat de inzigten van het korps septcinber-gekwet- sten door een dagblad dezer stad leelvk verdraeyd zynde geworden zy eene deputatie gelast hadden in hunnen nacm te protesteeren tegen de onbeschofte aanvallen van welke den minister van binnenlandschc zaken het voorwerp was geweest Den heer Rogier heeft de Deputatie zeer heuschelyk over haren stap bedankt haar verzekerende dat de ge¬ kwetsten der omwenteling by hem den steun zullen blyven vinden welken hy hun altyd geschonken had — Men verneemt dat den minister van financiën met den heer L R Risehcffsheiin te Amsterdam een contract heeft gesloten waerbv dezen bankier zich met dry of vier miilioen schatkistbons voor den tyd van zes maenden belast- Die operatic zou tegen 4 ly2°/ 0 per jaer 1/4"/ 0 kommissie ge¬ schieden In de tegenwoordige omstandigheden beschouwt men dezen nytslag als zeer gunstig voor de ilelgische regering — Ter Beurze van gisteren kondigde men aen dat het bankiershuvs Jos G Legrelle te Brussel zyne betalingen had opgeschorst Men zegde dat den heer Legrelle e'cne opschorsing had gevraagd ten evhde tot liquidatie te kun¬ nen overgaan Men voegde daerby dat liet actief met 400,000 frs het passief overtrof In allen gevalle dacht men dat het huys G Legrelle te Antwerpen de liquidatie »an dat zyns biocdvcrwants zou helpen vergemakkclyken [ Indépendance ] — Er zyn op dit oogenblik eene menigte valsehe franks in omloop zy zyn gemunt met het borstbeeld van Koning Leopold en het jaertal 1844 zy zyn van tin of koper gegoten^ niet een blad zilver overtrokken Men weet nog niet of deze stukken zyn ui tgegeven door eene bende valsehe mun¬ ters welke onlangs te Leuven is aengehouden vvaer men ook den gietvorm der munten heeft ontdekt Eenen brief uvt Rome alhier toegekomen meldt dat den heerDe Cormcnin die in de hoofdstad der ehristene werehlse- dert ernigen tyd verbiyft en door de algemeene achtingom- ringd is het kruys van Pio Nono komt te ontvangen Het is den eersten franschman aen wie die onderseheyding is te beurt gevallen Ben Paus heeft die gunst met eenen voorden franschen sehryver allervleyensten brief verzegeld — In den nacht van zondag tot maendag is den hertog van Guise tweedén zoon des hertogs van Aumalc ten paleyze van St Cloud overleden na dry dagen ziekte Den herto" van Guise was den U september laelstleden geboren Dynsda" aenstaende zal zyn lykjc te Dreux ter aerde besteld worden in de kelders der vorstelyke familie overtuyging en als republikaen voor de dood des konings stemde in stryd met ons gevoel en geleek nacr eene onna- tuerlvke daed Macr den haet had genoeg harde waerheden om zyn nacm te bezwalken en behoefde niet spaerzaem te zyn met lasterlyke geruchten Naer gelang de omwenteling uvt haer duystcr te voorschyn treedt en elke gehevnien bv haer sterven aen de geschiedenis toevertrouwt is ook de na¬ gedachtenis van den hertog van Orleans al moeren meer vrvgesproken van die aenslagen veraderlyke plannen mis¬ daden en schandelykc kuyperyen welke men aen hem toe¬ geschreven heeft De omwenteling is aen dien man zooveel niet verschuldigd macr behoeft hem ook niet zoo zeer te haten Ily was een werktuyg dat nu eens gebruykt dan weder weggeworpen wierd door haer maer hy was even¬ min haren bewerker als haren meester hy was noch cenen Judas noch eenen Cromwell De omwenteling was geene zamenzwering macr een be¬ ginsel zy verkocht zich niet aen eenen mensch maer was aen eene gedachte gewyd Haer alleen in den lierlog van Orleans te zien is hem al le groot of die gebeurtenis al te kleyn te maken Met uytzondering van de eerste volkswoe¬ lingen te Parvs bespeurde men geene duydelyke sporen van zyne medewerking invloed ot goud bv de beslissende voorvallen Mogclyk heeft hy ccncn oogenblik gedroomd De Koningin Isabella II van Spanje geboren den 10 oclober 1830 is haer 18" jaer ingetreden De stoomfrégat Labrador hebbende aenboord den hertog van Aumale gouverneur generael van Algerien is den 3 rond 6 uren 's morgens op dc roede van Algerien aengekomen — Na een ballingchap van dry-en-dertig jaren is koning Jeróme Bonaparte te Parys aengekomen Zondag is Jerome Bonaparte gozamcnlyk met zynen zoon door den koning in gehoor ontvangen geworden» — ■ Men heeft te Toulouse obitzen die verveerdigd worden op proef naer een model uytgevonden door den hertog van Montpensier Do obitsen van 10 en 12 moeten gevuld zyn met kogols en geschikt om zoodanig geworpen te worden op dat zy eenen meter boven den grond bersten en aldus ver¬ woestingen aenrigten welke men nog niet heeft kunnen be¬ werken by middel der andere bommen of kogels Den genaemden Bi'auvallon wiens riaem eene zekere ruclitbacrheyd heeft bekomen sedert het diiël van het¬ welk den beer Dujarrier slagtoffer wierd is gisteren door den jury pligtig verklaerd aen valsehe getuygenis in de zack van zynen makker d'Ecquevilley en dicusvolgens ver¬ wezen tot acht jaren opsluytiog en de proces-kosten Al de jurés hedben een verzoek in gratie getcekend De vrienden des veroordeelden verwachtten zich zoo weynig aen dezen uylslag dat zy by den tafelhouder Very eene maeltyd voor twintig persoonen hadden besproken — Zaterdag begaf eenen ontvanger zich in een rytuyg nacr Besancon om zyne storting le doen in de algemeene kas Onder wege bemerkte hy dat zyn peerd aen stuiptrek¬ king en als cenen grooten schrik ten prooy was Na vergcef- sclic poogingen om hetzelve te stillen herinnerde zicli den ontvanger dat het dier eenige weken tc voren geheten was door eenen razenden hond Ily aerzelde dan niet meer om eene opoffering te doen waervan de noodzakelvkheyd later gebleken is hy velde het peerd neder hy middel eener pis— toolschout in de oor Iasgebrand De vcartscn hebben ver¬ volgens bevonden dat het peerd al de teekeus der razcriiv opleverde ENGELAND — Londen 8 October De dagbladen behelzen geen staetkundig nieuws Brieven van Bradford melden de opschorsing der be¬ taling van een aenzicnlyk manufactured buys der gemelde stad — De dagbladen verbalen eene dobbele inbeslagneming door de douanen gedaen die ter oorzaek van den rang van den persoon in kwestie alleen genoeg is om tot voorwerp aen alle de gesprekken in de groote byeen komsten te strek¬ ken liet is den hertog van Devonshire die er in het spel is De douaniers op liet spoor van smokkel gebragt zynde door zekere inlichtingen hebben een bezoek op liet kasteel zyner genade gedaen en er 30 gallons van den fvnstcn franschen brandewvn ontdekt maer die de regtefl niet betaeld bobben en door die lieeren acngeslagcn zyn Ier zeiver tyd het jacht van den hertog in de have van Pnrlsnioiil op anker liggende is onder sequester gelegd als andere onverklaerde koopwaren aen boord hebbende Er is hier wel te verstaen dat den hertog vreemd is aen alle die smokkelrycn BURGEREYKEN STAET VAN B.RUGGE Overledenen van den 9 tot den 1 1 oclober 9 Joanncs-Baptista Van Qoatliem werkman oud 44 jaren geboren tc Zomerghem woonende Adegliem in hu- welyke met Maria Lybaert overleden in de Maria-str C 9,n» 8 Anna De Ketelacre zonder beroep oud 13 jaren ge¬ boren en woonende te Zerkeghem dochter van Ferdi- nandus by Joanna Anneca overleden in dc Gevaiv- strael B 14 n° 61 ° Maria Tlioval byzondcre oud 73 jaren 7 maenden geboren te Antwerpen woonende te Brugge /weduwe van Petrus De Clerck overleden op de Simon Stcvens- plaets C 19 n° 4 Tberesia Van Houtte huvshoudster oud 44 jaren en 9 maenden geboren en woonende te Brugge cc!it"c- noote van Joannes De Miiynck overleden 'óp de Goude Hand-reye F 3 n» 26 10 Charles Proost schoenmaker oud 27 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Gisbertus by Barbara De Cruninck overleden in de Zwarte Lccr- touwers-straet B 3 n° 4 van eenen hem door de volksgunst opgedragen troon mo- gelvk zag hy met een scbandelyk gevoel van welgevallen do vernedering en de rampen van eene koningin en een hof die hem beleedigd hadden maer weldra moest hy wel be- grvpen dat de omwenteling aen niemand eene kroon zou schenken en dat den troon al de daerop geregtigden en al de erfgenamen der monarchie met zich zoude 'slepen Toen gevoelde hv berouw en had medelyden met het ongeluk van Lodewyk XVI hy wilde ter gereder trouw zich met den ko¬ ning verzoenen en de constitutie handhaven maer de be¬ schimpingen der hovelingen en den afkeer van het bof stie¬ ten hem terug Nu nam hy zynen tocvlugt tot de overdreve- ne gevoelens en omhelsde die als uyt wanhoop maer hy vond slechts achterdocht cn beleedigingen van de zvde der volkslcyders die hem zynen nacm niet konden vergeven Danton verliet hem Robespierre veynsde hem te vreezen Marot beschuldigde hem Desraoulins maekte de Terroristen op hem opmerkzacm de Girondins klaegden hem aen den Berg bragt hem op het schavot Hy onderging al de wisselvalligheden van zyn lot met de onverschillighcyd van renen vorst die van zyn vaderland slechts den titel van burger verlangt en van de republiek de eer om voor haer te mogen sterven Hy stierf ook zon¬ der ccnig vcrwyt le doen aen het bestaende order van zaken Carolus Van der Stëene stoelmaker oud 23 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Emmanuel by Jaeoba De Wilde overleden in dc Kool- brandcrs-slraet C 4 n° 89 Joannes Iluwart zonder beroep oud 43 jaren gébofëh en woonende te Waterloo echtgenoot van Anna Vm der Beek overleden inde Jacobinesse-slraet,C 14 n° 78 Franeiscus Bentin werkman oud 54 jaren geboren en woonende tc Brugge Vizier-slraet n° 77 in buwelykc met Barbara Aincloot overleden in de Maria-straut C 9 n° 8 11 Augustus Goelinek employé by den ontfanger der doua¬ nen en aceynsen oud 23 jaren 10 maenden geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Joannes by Maria Nolf overleden in dc St Giflis -Kerk-slract E 1 3 li" 50 14 Geboorten Midden-prys der Tarwe en Rogge in de 2." week van october Belgien gedurende 5-89 14-69 BEKEN DMAKING EN Den Notaris DE BUSSCHERE resideereude te Brugge is un woonende in de Wolle-straet B 16 u° 38 TE HUREN Iï u vs en Ba kk cry in de Ezel-straefc E 6 N° 1 2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den eygenaer in de Roosendaele-straet sectie D N° 54 Eenen JAGT-1IOND engelsch ras ge¬ noemd Sitre met witte en roste plekken is bv Franciscijs Declerck herbergier te ______ Ooslkerke aen de Siphon die hem ver- looren heeft kan hem aldaer bekomeu Groote Verknoping VAN VIER LADINGEN EERSTE SOORT w TE SCilËEPSftALE DHSMG 19 OCTOBER 1817 TM I BRES JÜIST Zich tot verder onderrigting te adresseren by d'heer CH' ■S E ii Vv EY EENS by wieu ook te bekomen is eerste soort Riga- sche Kemp OVERSLAG op zaterdag 23 october 1847 4 uren namiddag pi 't stadhuys tc Brugge STAD BRUGGE Een HUYS en HERBERG het Groene met eene ZAGERS- BOEYE daer nevens en twee IIUYZEN in bet Peerdc-straetje Gebruykt door de weduwe vidua Pieter Stiick en andere Staen maer op 7,000 francs De ty telen en conditiën by den Notaris DE BUSSCHERE te Brugge Wolle-straet B 16 n° 38 en alsof de ondank lmerbeyd der republiek de eenige burger¬ kroon van hare stichters moest zyn Hy had zich geheel los gemaekt van zynen rang en dien geheel overgeleverd aen het volk als onderschikten of als slagtoffer Maer ongelukkig voor zyne nagedachtenis had by zich ook ingelaten met een proces waertegen zyn gevoel bad moeten opkomen Zyne straf hiervoor vond hy meer by de nakomelingschap dan by het volk dat hem om bet leven bragt Indien iemand blindelings maer onveranderlyk en onop- houdelyk den gang der omwenteling tot aen bet eynde beeft gevolgd zonder te vragen waertoe zy hem zoude brengen dan was het voorzeker den hertog van Orleans Hy was d ui OEdipus van de fitmilie der Bourbons Als mensch zwak als bloedverwant misdadig als patriot onberispelyk alsvcr' nii'ler van zynen goeden nacm verwezenlyktc hy het gezeg¬ de van Danton u Onze nagedachtenis zy bezoedeld zoo slecbls de republiek gered worde » Bragt by dit offer om zich by het volk geliefd te maken dan verdient hy den nacm van lafaerd bragt hy dit aen zyn gevoelen dan ver¬ dient by dien van wreedaerd hoe liet zy by heeft bet ge- heynt van zyn gedrag naer het graf medegenomen Zyn de redenen van zyne handel wys twyfelachtig en dubbelzinnig dau is ook dc geschiedenis geregtigd om le twyfclcu
Gazette van Brugge 13/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item