Back to top

Gazette van Brugge 13/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
digt by Luyk voor zyn cl ry hoofden gebeeldhouwd uyt plant- ivoor Byzondere medalie in verguld zilver aen Mr Bceekmans van llcyst op-drn-lierg Ant\v voor zync verzameling ge¬ schilderd fruyl vormende een boekdeel Medalie in verguld zilver aen Mr Charette-Duval van Brussel voor zyne erkeningen Medalien in brons wegens geiyke verdienste aen Mev de Cosier en aen Mev Van Riet voor hare bloemluylen N B De eervolle meldingen gacn gepaerd met bronzen medalien Byna dagelyks hebben de dagbladen het overlyden van den cenen of anderen geneesheer of geestelyken te melden die in het bystaen der zieken door den typhus aengedaen die vreede ziekte winnen en het slagtoffer der liefde voor hunnen eveninensch sterven Uyt Kortryk word 111 date van gisteren geschreven dat den heer Van Lierc doctor in de medecvnCn die alle zyne examens met de grootste onder¬ scheiding geilaen heeft en sedert twee jaren zvne kunsl te Kortryk zyne geboortestad niet den besten uvtslag uyioef- fende gisteren aldacr ten gevolge van don typhus overleden is Uyt andere plaatsen zoo der provincie Óóst- als Wesl- Vkenderen alwaer den typhus woedt vernemen wy dat vele geneesheeren en geesteiyken door die ziekte 'aengedaen zyn en gevaer loopen van te sterven — By kóniglyk besluyt van den 27 september worden er hulpgelden beloopende tot desomme van fr 2112-50 e toegestaan aen 18 gemeenten van West-Vlaenderen voor onderstand barer zondagscholen — Den minister van binnenlandsche zaken heeft den gou¬ verneur van Braband verwittigd dat de vragen strekkende om mngtiging te bekomen lot het heffen van additionnelc centimen op de grond-en andere belastingen in 1848 voor den 13 november aen het proyinciael bestue-r moeten inge¬ zonden worden en dat aen de vragen die na dit tydslip zul¬ len inkomen geen gevolg zal worden gegrien Daer die maetregel algemeen moet zyn meenen wy niet on¬ nuttig voor de gemeente besturen van dees arrondissement en provincie dcnzelven keribaer te maken — Den minister van justicie berigt de persoenen die plaetsen vragen voor het regtcrlyk order of liet nolariael dat hun rekwest op zegel moest vergezeld gaen van ecne ko- py op ongezegeld papier — By koninglyk besluyt van den 4 October is den heer N C Pauwels ontfanger van de registratie en van de do- jneynen te Peer in de zelfde hoedanighcyd tc Rousselaere benoemd Den heer Hendrik van Dinter ontvanger hy hetzelfde be- stuer te Rousselaere is in deze zelfde hoedanighcyd te Bot- telaere benoemd Denbeer Hendrik Kimps ontvanger der registratie te Rousselaeac is te Peer benoemd — Den heer de Clcreq thans militairen intendant te Bergen is in de zelfde hoedanigheyd e Gent benoemd in vervanging van den lieer Jcnot tot het pensioen toegelaten — Het groen voeder veroorzaakt dikwyls aen de koeyen peerden schapen en andere graselende dieren eene opzwel¬ ling door de gisting van dat voeder in de niaeg De dood is daer byna altyd het gevolg van Den heerThenard de oor- zack van die kwael nagespeurd hebbende heeft er een krach¬ tig middel tegen gevonden Dit middel bestaet in eenen le¬ pel amoniak met een glas ivater te mengelen en aenstonds aen de zieke beest in te geven Dikivyls in een uer zyn zv genezen — Niets is moeyelykcr dan in de eerste maanden de dragt eener koey te kennen of zy bekalfd is of niet Eenen duyt- sehen landbouwer heelt hier toe een middel ui tgevonden by welk men zich daervan kan verzekeren hy neemt daer toe een glas water en laet daer eenige melk van de heest hy druppels invallen indien de druppels spoedig en zonder te schryden tot op den grond van het glas zinken zoo mag men verzekerd zyn dat de koey bekalfd is 11 ae ■ indien de mei k- drupprls aanstonds open seheyd 11 en zich by het water ver- mengelen zoo mag men zeggen dat die koey geen kalf in beeft Voor de veerzen is het klaerdatdil middel ongebruyk- baer is nogtans is er een ander middel dal in Vlaenderen niet zelden gebruykt wordt en dat wy hier zullen beschry- ven men trekt uyt de spenen der veerze eenige druppelen van het melkachtig vocht dat zy bevat en mén wrift het met den vinger in het plat van de hand indien de veerze bekalfd is dit zap zal sl vinachtig en platachtig worden maer nalionael eygendom dat men op de deur lan hetpalafs Roy¬ al zag in de plaets van zyn ivapen deed hem begrypen dat de republiek reeds voor zyne dood den buyt had verdeeld en dat dezen tuvn en dit paleis zyne kinderen niet meerten verblyve zouden strekken Dat beeld van gebrek en van be- rooving zynrr familie trof hem meer dan de bvl des beu ls Zyn hoofd zonk op de borst ais ware het ree^s van de romp gescheyden en hy wendde zyne oogen af Aldus ging hy voort ter ncderslageu en stilzwygend tot acn het pleyn der omwenteling Het gezigt der aldaer verza¬ melde menigte en het geraes der by zyne komst geroerde trommels deden hem het hoofd omhoog heffen om den schyu van zWakheyd te vermyden Den priester bleef er steeds by hem op aendringen om van zyne toespraek go- bruyk te maken « Buyg u neder voor god sprak hv tot hem en belyd uwe zonden — « Kan ik dit doen te midden van deze menigte cri dit geraes Is het hier de plaets om be¬ rouw of om moed te toonen » — « Welnu biecht m\ dan diegene uiver zonden welke u het meest bezwaert God zal uwen goeden ivil en ie onmogelykhevd in aenmerkiug ne¬ men en ik zal u uyt ZynenNaem vergeving schenken » Het- zy hy door dezen aendrang of uyt zivakheyd bezweek het- zv de nabyheyd van het schavot hetwelk hy nu byna be- reyat had hem eyndelyk tot andere gedachten bragt den indien zy geen kalf dracgt dit zap blyft dun gelyk water en vcrdwynt zonder aen de hand te plakken — Gend zal ook hacr petit guerre hebben Er is spraek van het beleg der citadel van Antwerpen te vertoonen Bui¬ ten de korti'i kschepoort heeft men Iranckées op het glacis gemarkt ook zyn er schanskorven en geblinde batleryen opgeregt Wy hopen dal deze vertooning zonder dooden zal afioopen — De brouwers van Leuven hadden met het begin dezes jaers en wel uyt hoofde der duerto van de granen den prys van hun hier twee franken verhoogd Op de reclamatie van de herbergiers zyn zy thans tot hunne voormalige pryzen teruggekomen Men zegt dat de slookers wacrschynlyk dit voorbeeld zullen volgen ook den prys van den genever verleegende - — Men schri ft uyt Luyk vau den 8 October De twee gebroeders Eduard en Alphons Banquet van Luyk waren op reys om ivol te gaen knopen Den 6 dezer maend waren zy in de herberg vau den lieer Liniet tc Ter- wagne aengekomen en spraken zamen tcrivyl men hun middagmaal bereidde Alphons nam een geweer dat in den hoek der kamer stond en zegde tot z.ynen broeder indien ik u doodde Den ongelukkig™ zegde dit alboertende want de capsule die op het geweer stond ivas zoo verroest dat men dezelve niet herkennen kon Het schot ging af cri den armen Eduard viel dood Hy had het schot in de hersenen gekregen Het is onmogelyk de wanhoop van Alphons Hanquet die zy non broeder kwam te dooden te beschreven Hy was eenige oogen blikken in eenen staet dat men voor zyn leven vreesde — Men verneemt dat den boschwachter Jan-Josef Copée den 6 dezer maend overleden is ten gevolge der wonden die by by de worsteling met de l'ransehe wilds troopers gekregen heeft Wal den hoofdwaehlcr Wilame betreft hopen de ge¬ neesheeren hem ongeacht zyne zware wonden te redden Den wildstrooper dié op het slagveld dood gebleven is heet Fiaricois-'Armand-Ilannoteau uyt de gemeente Ilestrut in Frankryk — De landverhui zing neemt wederom toe den genaemden Francics Boone van Aelst vertrekt de aenstaende week met zyn huysgezin naer Lima hoofdstad van Peru en zoo men verneemt gaen een twintigtal persoonen van Dender¬ leeuw zich naer Valparaiso vestigen bcyde deze steden liggen in Zuyd-Amerika — Een groot getal belgische werklieden begeven zich jaerlyks naer Frankryk 0111 er als pikkers in den oogst te werken en dit jaer zyn er verscheydene bedektelyk uyt dit land vertrokken na hunnen werkloon ontvangen te hebben zonder de schulden die zy gedurende hun verblvf hadden aengegaen te betalen Ons gouvernement daervan onder- rigt en overwegende dat dergel ke daed zaken indien zy vernieuwd werden van aerd zyn om de belgische werklie¬ den in het algemeen in gevaer Ie stellen by den vreemden geen ïverk meer te krygen en aldus de eeriyke arheyders slagtoffer» maken van het wangedrag der anderen komt de plaetselyke besturen den fast op te leggen de arheyders die zich by luin zullen aenbieden 0111 h inne reysboekjes m te vullen hier omtrent ivaerschuwingen te geien en Imn aen te sporen om aen Ue wetten van eer en deugdzaemheyd ge¬ trouw te blyven — De begrafenis van de beyde slagtoffers der moord te Brussel in de Vorkstraet zondag morgend gepleegd heeft gisteren plaets gehad Den ongclukkigen Dupuis was iets beter doch men had geen hoop hem te redden Gisteren nacht alhoewel men hem het verzekerings-cainisool had aengedaen is hy er in gelukt het verhand te verschuwen en zyne wonde te heropenen Hy ivas gisteren bedaarder en heeft omtrent zyne misdaad onaeneengeschakelde hv zonder¬ heden medegedccK zeggende dat ■ hy er door minnenni d was toe aengedreven geweest Vervolgens toen men hem vroeg waerom hy zyn nichtje verrpoord had riep hy nvt O alle man moet sterven Men heeft geen den minsten tvvy- fel omtrent den staet van geestverbysB ring in welken dezen ellendigen man op het oogenblik derduhhelo moord verkeerde — Volgens eene byzondere briefwisseling van Parys zou¬ den soldaten van het kanton Freiburg een dorp van het kan¬ ton Bern aangegrepen hebben Dit zoude wel het begin van eenen algemeenen burgeroorlog in Zwitserland kunnen zyn — Het talélreel van Raphael bekend onder den naem van Maegd van Lorelo dal men dacht verloren of gestolen te zyn is te Genua door den markgraaf Spinoia voorzitter der academie Alberline teruggevonden hertog boog zich voor den geestelyken en mompel le eenige ivoorden die door het gedruvsch der menigte en door liet geheim van den biechtvader verborgen bleven lly ontving in eene ootmoedige en eerbiedige houding de hemelsclie ver¬ giffenis op eenige schreden afstands van het schavot' waer Lodnwyk XV die aen zyne vyanden had ui tgesproken Den hertog ivas net gekleed maer op eene ivy ze die de vreem¬ de kleeding nabootste zoo als hy van zyne jeugd af gewoon was Toen hy het schavot beklommen had en eenen der knechten van den heul hem zyne nauwsluitende ieerzen iviide uyttrekken verzette hy zich hier tegen en zegde zeer bedaard Doe dat na myne doo i dan zal het gemakkelyker gaen laet ons nu voortmaken Hy beschouwde zonder tc verbleeken het moordslael en stierf op eene geruste wyze die wel naer eene hoop op de toekomst geleek Was d.t ver¬ har Iheyd van gemoed overtui ging van eenen rcpublikaen of de laetste gedachten van eenen eerzuchtigcn vader die voor zvne kinderen de herstelling eens troons voor eenige bloeddruppels en een veranderli k volk vernacht Hoe het zy in dezen vorst is alles een raedsel gebleven Zelfs zvne nagedachtenis is nog heden een vraagstuk voor den geschiedschrvver welke gebrek aen ivaerheydslicfdeof berisping ducht wanneer hy hem wil beoordeelen En den tegen woórdigeiTtyd zelf is niet gunstig voor dit vonnis Zy- — Dc moordenaresse Hortense Lahousse is vrydag laest uyt het gevang van Ryssel naer Douai gebragt ten ey nue al¬ daer door liet hof van assisen veroordeeld te worden — Brieven uyt Wurlzburg melden dat den Paus eenen cygenhandigen brief aen den koning van Beieren gezonden heeft opziehtelyk zyn ergerlyk gedrag — - De tyding der aenstaende Juciitvncrt van M r Green heeft te Brussel eenigen indruk gemarkt Vooreerst wilde men er geen geloof aen hechten Plakbrieven op al de mu¬ ren der hoofdstad verschenen hebben eyntlrlik de Onge- loovigsten overtuygd Het is zondag aenstaende oin 5 uren namiddag dat den doorluchtige» luchvaei'der zyne i 74° reys zal ondernemen M r Green noodigt de persoonen die ver¬ langen hem te verzeilen zich regtstreeks aen hem le bevra¬ gen in het lokael den Prado buiten de vlaenische poort Den monster-luchtbal welken hy zal bezigen is aldaer z.igt- baer — Onlangs heeft men te Darmstad mevrouw de gravin von Goerlitz in hare kamer verbrand gevonden Hieromtrent loepen zonderlinge geruchten Den graef ion GoerÜtz leefde sedert lang in onrenigheyii met zync gemalin en men wil dat hy aen deze dood niet vreemd zoude zyn Men gelooft dat de gravin eerst verworgd is geworden en naderhand verbrand Alle deze gezegdens die door het Francfurter Journal versprevd zyn ge weed schynen echter valseli te wezen want den graef von Goerlitz verklaard in eenen brief aen dit nieuwsblad geschreven dat hy de schryvers lan die artikels in regie gaet vervolgen — Te Glasgow in Schotland werden dezer dagen dry knapen vermist tivee zonen van den heer Wilson en den zoon diens broeders Toen hel laet in den avond begon te worden en de kinderen waervan den oudsten elf jaer nas nog niet teruggekeerd waren begon men bezorgd te wor¬ den dat hun een ongeluk overgekomen ivas en rnaekte men toebereidselen om hen te zoeken Ondertusscheii ging een der knechts naer den stal 0111 voeder aen het peerd te ge¬ ven Dit voeder bevond zich in eene groote haverkist die in dry vakken gescheiden was Toen den man de kist open sloeg zag hy met omzetting de vermiste dry kinderen elk in een vak bewegingloos liggen Dadelyk riep hy 0:11 hulp cn werden de kinderen uyt hunne gevangenis gehaald maer waren de beyde oudste reeds lang dood Bv den jongsten ontdekte men echter nog eenige rekenen van leven en het gelukte dan ook hem tot kennis terug le brengen zoo dat hy de treurige geschiedenis verhalen kon Zy ivaren alle dry in de voeder kist gestegen om booncn daeriii te zoeken en daerbv was het deksel zoo ongelukkiglyk toegevallen dat het niet iveder te openen ivas Daer waer den geredden zich bevond n as het deksel niet heel juist gesloten zoo dat daarin een wei nig lucht had kunnen binnendringen die tot zyn behoud had medegewerkt Zy hadden elkander moed toegesproken om dezen verschrikkeli ken kerker te verdragen en ven hunner had het lemmer van zyn pennc- mes gebroken waermede hy een gat in het hout had zoeken te snyden Nadat zy zich metroepen om hulp hadden uit¬ geput hadden zy alle dry met aandacht gebyden Dit was het laetste dat den overlevenden zich herinnerde daer hy kort daarop weder buy ten kennis viel REGIE HLYKE KROJSYK ' Het hof van appel te Brussel heeft de volgende twee vraeg- punten opziehtelyk de notarissen heslist 1.° Dat den notaris verantivoordelyk is voor de dwaling nopens de eenzelvigheyd des persoon van een der partyen die verschenen zyn voor het voltrekken van cenen akt wanneer zelfs deze eenzelvigheyd herkend zoude geweest zyn door getui gen in eene vroegere akte van zelfden notaris 2." Dat de notarissen niet verantivoordelyk zyn voor eene valsche verklaring gedaen door den testamentiuaker 111 een authentiek testament van niet le kunnen sciiryven uoeli teekenen — — -as Sag- ■- — ANTWERPEN 12 October Nopens den brand in de houtmagazynen en iverkhuv.cn van den heer Hertogs moeten wy nog melde 1 dat dezen o zoo ontzettend geweldig was,.(iat de bewo uiers van dit kwartier verpligtzyn geweest op de daken luimee huyztn le gaen zitten om de brandende houtskoolcn welke er n menigte op vielen uyt te dooien en aldus verdere onhei len te verhoeden Zelfs vlogen ervuervonken tot aen de dokken alvvaer men dan ook niet ivcynig voor brand beducht was P «n— — M*— — — «1 ■— — mM in nen zoon heerscht over Frankryk Toegevendheyd voor den vader zoude het voorkomen van vleyery en zucht naer by val gestrengheid daarentegen dat van een wraakzuchtig stelsel kunnen hébben Zoo wel de vrees van slaefsch als die van vyandig te schynen maekt de zaek der schryvers moeyelyk indien hy zich alleen op het standpunt van den tegenwoor¬ dige lyd plaatst Maer de geregtigheyd die men aen de dooden schuldig is en de waerheyd die de geschieden s vereyscht moeten den schryvcr niét alleen aen zynen lec.- tyd doen hechten De billvkheyd moet hem de vermoedens van vleyen en vyandschap doen trotseren dc nagedachtenis der afgestorven is geene munt waermede den levenden voordcel mag doen Als rcpublikaen is dezen vorst naer myne meaning on- regt gedaan Al de partyen hebben als het ware znmemw- spannen 0111 hein in een hatelyk daglicht te stellen de ko- ningsgezinden omdat hy een van de groots'e voorslaendcrs der omwenteling was de republikanen om dat hy tot het vorstelyk buys behoorde de aristocraten omdat hv tot het volk was overgcloopen de heethoofden omdat hy weyger- dc zynen naem te leenen tot hunne zamenzweringen allen omdat hy dien duhbelzinnigen roem welken m 'n de vader¬ landsliefde van Brutus pleegde te noemen wil ie nu rol "en Voor onpartydigen was zyne overtuiging indien hy uyt 1 1
Gazette van Brugge 13/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item