Back to top

Gazette van Brugge 13/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N c 125 54 s,e Jacr* Woensdag 13 October 1M7 GAZETTE w i ^ rp 1 • -••• £7 J • ik -H4 rV Si'i' / 1 J EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staelkunde Koophandel en Letterkunde % ■%%,„ a 4i'- ■ \ -i ONAFRANGREGYKHËY D V crschynt den Maendag Woensdagen Vrydag I Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden I De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden Insehry v ngsprys Voor Brugge o niaenden fr 4-73 ct De aenkondigirtgen 20 ccntimen den regel onder de vyf i aenzoeht deze dags voor dc verschyni.ig van het Blad te Buyten Brugge vraehtvry « 6-25 » J regels een frank laten toekomen BRUGGE» Algemeen Overzigf Den Liberal Ltcgeots laet zieh uyt Brussel schryven dat het ministerie vast besloten heeft geenen afgezant te Home te be¬ noemen in vervanging van den heer Lcclereq wiens aenne- ming zoo als men weet door bet hof van Rome geweygefd is Daer van d> n anderen kant den heer Leclereq op" zyne beurt verklaerd heeft welkdanig de uvtleggingen zyn die men over die weygering zoude geven dit ambt niet meer te willen acnvcerden zal dien belangryken post indien men op eene onverwachte wyze tot geene overeenkomst komen kan blvven open staen en misseliien tot meer dan eene ver- w erring aenleyding geven Eenen andoren toeval even zoo zonderling dan het gene betrek kelyk het afgezantschap te Rome heeft zich in het ministerie der binnenlandsche zaken aengeboden Het gehi nt dat het ministerie na eene eerste mael de afstelling van den heer d'Huart als gouverneur van Namen aen de ondertoe- kening des Konings voorgesteld en ingetrokken te hebben nu eene tweede mael de afstelling van dien hoogen ambtcnacr aen Z M voorsteld In betkoningryk der Nederlanden moeten buytengewoonc zaken op handen zyn liet douanen-systeem van dit land zou namelyk geheel veranderd worden alzoo men vreest dat door de opening van nieuwe cominunientien den Nederland¬ seben handel ganscb buyten de Dovtsebe markten zal wor¬ den gesloten Antwerpen beeft thans by middel van den Belgischen spoorweg eene geduchte mededinging tegen Amsterdam en Rotterdam verwekt Tot dusverre inderdaed moesten de producten uyt de Middellandscbe en Zwarte zee nacr Zuyd-Duytschland bestemd langs Holland verzonden worden Dit is nu niet meer noodig dcwvl de scbuvten langs het Ludwigs-kanacl van den Donau in den Rliyn kun¬ nen komen en te Keulen inladen De spaensche dagbladen bevatten de koninglyke besluy- ten betreffende de dacrstelling van het nieuw ministerie door ons reeds voor ccnige dagen medegedeeld Zoo als ivy reeds zegden is deze ministcrieele omwenteling de zaek van slechts weynige uren geweest en heeft zelfs de in functie zynde ministers verrast De verklaringen welke men ten dezen aenzicn geeft zyn overigens geheel overeenkomstig de bekende byzonderlieden De oplreding van tien generael Narvaëz als eersten minis¬ ter te Madrid vindt te Londen niet die afkeuring welke men na al de vinnige beschouwingen van den laetsten tyd had verwacht Weiligt bégrvpt men dat Spanje in de eerste plaets met eene meer stevige hand tot kalmte moet gebragt worden en dat niemand heter dan Narvaëz daertoe ï'ft staet is Men vindt zyric samenstelling van hel bewind verstandig gekozen daer dit geheel uyt gematigden doch niet aen Frankryk onderworpen mannen bestaet De Times zelfraedt den engelschen gezant te Madrid zich met dat bewind te ver- staen Deze verandering van toon schynt daeruyt voort te vloeyen dat hel blad inziet dat Espartero er niet aen denkt DOOD DES HERTOGS VAN ORLEAAS Uyt Les Girondins van Lamurline 1* vervolg en eynde De gendarmen en gevangenbewaerders welke van veren in stille deze tooneelcn bywoonden lieten deze uytberstin- gen van den veroordeelden geheel uytrazen en toen evnde- lyk zyn gemoed rustiger was geworden naderde hy tot den kagchel Den duytschen geestclyken een lastigen onhan¬ dig mensch naderdeden hertogen zegde eensklaps tot hem c Kom aen mynheer gy hebt nu reeds lang genoeg gejam¬ merd gy moet nu bidden » — Laet my met rust domkop antwoordde den hertog van Orleans met eenen krach tigen vloek en met een teeken van ongeduld » « Gy wilt dan ster¬ ven zoo als gy geleefd hebt?» hervatte den priester «O ja hervallen de gendarmen met bittere spotterny « hy beeft wel geleefd laet hem ook sterven zoo als hy geleefd beeft » Den abt Lambert een kieseh en gevoelig mcnsch zag met verdriet de onhandige wyze waerop zynen ambtsbroeder te werk ging de onbeschoftheyd der soldaten en de vernede¬ ring van den beschuldigden Met eene eerbiedige houdingen met eene ontroerde stem sprak hy den prins aen « Egalité zegde ky ik ko n u de sacramenten of de gecstclvke ver- om het gezag in zyn vaderland weder te aenveerden en zyne party meer én meer uyteen raekt De tydingen lieden met buy teDgewoonén courrier uyt Span¬ je ontvangen bevestigen de tyding over de byeenroeping der cortès voor den 15 november- gisteren door efenige dagbla den medegedeeld Het nieuw ministerie herroept alle de lier vormingen die het voorgaeiidc ministerie voornemens was uytjevoeren De algemeene kwytschclding nochtans zal niet ingetrokken worden LA N' D B 0 11 W- T B.N TO ONS TE ILING Vervolg van den tiylshiy der pryskampen Voor de schoonste verzameling planten in bloem van ver¬ schillende soorten o 1* prys medalie in goud aen Mr FprekeJ bestierder van Z M serren 2 e in verguld zilver aen Mr Cannaert d'Haumale voorzitter der kruidkundige maetschappy te Mechelcn 5" in zilver aen Mr Pieter Louis hovenier van Mgr den hertog van Arenberg b Tusschcn gepatenteerde bloemisten 1' pr\s medalie in goud aen Mr Van Riet te Brussel 2° in verguld zilver in verdeeling aen MM De Craen te Brussel en Rosseels oudsten te Leuven Voor de schoonste verzameling van vvftien nieuwe planten in bloem of niet in bloem 1' prys medalie in goud aen Mr De Jonghe van Brussel 2° in verguld zilver aen Mr Galeotti van Brussel Voor de schoonste verzameling planten in bloem de or- tliidieën uitgezonderd van eene zelfde soort 1" peis aen Mr Alex Verschaffclt van Gent voor zyne Ericas 2 e prys aen Mr Mechelynck van Gent voor zyne bloemen van bet zelfde slach Den jury heeft met algemeene stemmen bron¬ zen medalien vergund aen Mr Medaer voor zyne roozen en aen Mr Pieter Louis hovenier des hertogs van Arenberg Voor de zeldzaemste plant in bloem l e prvs medalie in verguld zilver aen Me II Galeotti lan Brussel voor zyne Campylobotrys discolor eervolle melding aen Mr Vander- maelen van St Jans-Molenbeck vöur zyne Ceralozanica Mexicana Voor de merkweerdigste plant van zaed voortkomslig en in Belgicn gewonnen l e prys aen Mr De Rodigas van St Truien voor zyne Flox 2" prys aen Mr Legrelle-d'Hanis van Antwerpen voor zyne Aula r pinifolia eervolle mel¬ ding aen Mr Caroius van Leuven voor zyne Gladiolus Voor de best gekweekte plant in bloem 1° prys aen Mr Forekel van Laeken voor zyne Catileya intermedia 2° prys aen Mr Rosseels oudsten van Leuven voor zyne Echites Splendens eervolle meldingen aen Mr Alex Ver¬ schaffeit van Gent voor zyne Cypripedium barbaratum en Oduntoglossum majus en aen Mr Decraen voor zyne Cu- phoea Slrigulosa Voor de schoonste verzameling van 25 palmboomen a Groote palmboomen 1° prys medalie in verguld zilver aen Mr Fr- Vandcrmaelon te Brussel 2 8 iu zilver aen Mr Desaeglicr van Gent 6 rare palmboomen 2 C prys medalie in verguld zilver wegens gelykc verdienste in ver¬ troostingen aenbicden Wilt gydie aennemen van eenen man die u regt doet wedervaren en die een opregt medelyden ge¬ voelt » — « Wie zyt gy » vroeg hein den hertog van Orleans terivyl zyn gelaet ophelderde — « lk ben den vi- karis-gencrael van den bisschop van Parys Begeert gy my- ne hulp niet als priester moge ik dan ten minste als mensch u ecnigen dienst beivyzeii by uwe vrouw en uive familie?» — « Neen antwoordde den hertog ik dank u rnaer ik begeer geen ander oog dan de myne in myn geweten en ik heb my zclven alleen noodig om als goeden burger te ster¬ ven » Hy gebruykte vervolgens zyn ontbvt,at en dronk smakclyk macr niet overmatig Eenen der regters kwam hem vragen of by nog iets te ontdekken bad dat strekken kon tot welzyn van den Staet « Indien ik zegde hy iets geweien had dat liet vaderland in gevaer kon brengen zoude ik het niet tot op dit uer verzwegen hebben Wees voor het overige verzekerd dat ik geenen hact gevoel tegen de regtbank zelfs niet tegen dc Conventie en de patriotten deze hebben my niet de dood berokkend dc oorzaek komt van hooger » En hy zweeg Ten dry uren kwam men hem halen om naerhet schavot te gaen Be gevangenen in de Congiergerie byna alle vyan- den van den hertog van Orleans verdrongen elkander uyt meuwsgicrigheyd om hem tc zien voorby gaen Hy ivierd deeling aen Mr 11 Galeotti van Brussel en Alex Vcrsehaf- felt van Gent Voor de schoonste verzameling van 25 conifères * l'prys aen Mr Van Geert zoon van Gent 2° prys aen Mr Alëx Verschaffeit van Gent Voor de schoonste verzameling van 25 varieteyten bloei¬ ende dahlias in potten gekweekt l e prvs aen Mr Arende voor de dahlias namens den graef van Vlaenderen ingezon¬ den 2" prys aen Mr Fr Decraen van Brussel Voor ie schoonste verzameling van 12 soorten orphideëu in bloemen 1° en 2° pryzen aen Mr Alex Verschaffclt van Gent voor zyne tivee verzamelingen eervolle meldin¬ gen aen MM Legrelle dTlanis van An t werpen en Galeotti van Brussel Voor de schoonste Verzameling groote planten in bloemen ofte niet bestemd tot liet versieren der pronkzalen 1" prys aen Mr J.-B De Saeghcr van Gent 2 e prys aen Mr Verheyen van Antwerpen zeer eervolle melding met zilveren medalie aen de Kruydkundigc Maetschappy van Antwerpen Den jury liet groot nuten de volmaekte kennis der varen- kruyilcn wëerdeerenile heeft eene medalie in verguld -zilver gestemd aen de verzameling van Mr VcrSchaffolt van Gent Voorde verzameling nuttige planten in de-meilecvnen kunsten ol huyshoudcns gebruykciyk eervolle melding aen Mr H Galeotti van Brussel Eervolle melding aen Mr De Bruyne.van Mechelcn voor zyne fuchsias Byzondcre medalie in zilver aen Mr Smout van Meche¬ lcn voor zvnc Yucca Voor de schoonste meest verschillende en best gekiveek- tc verzameling van dertig soorten of varieteyten levende vol¬ le grondplanten in bloemen aenmoedigingsmedalie aen Mr Mechelynck Voor de schoonste verzameling van 25 dahlias in bloemen a Tusschen de liefhebbers \' prys aen Mr Lison van Leu¬ ven 2 e prys aen Mgr den hertog van Brabant eervolle mel¬ dingen aen MM De Cannart d'Haumale in Ertryck Van Ingelgom en Mr John De Knylf byzondere medalie aen Mr Batteur van Kain by Doornyk voor zvne verzameling van dahlias in Belgien uyt zaed gewonnen — h Tusschen de boienicrs l* prys aen Mr Rosseel oudsten van Leuven 2° prys aen Mr Rodcmbourg van Luyk Voor de verzameling opleverende de 5 nieuwste cn door gedaente en kleur meest Uyt muntende dahlia-bloemen I* prys aen Mr Knyff van Waelhem by Mechelcn 2° prys aen Mr Rosseels oudsten van Leuven Voor de merkweerdigste kunste of nyverheyds-vooriver- pen met den hovingbouiv in verband medalie in zilver aen Mr Imbert van St Joos-ten-Noode voor zyne polten Medalie in zilver aen Mr den notaris Morren van Brussel loor de versieringspollen door hem ingevoerd Eervolle melding aen Mr Beeekmans te Heyst-op-den- Berg Antwerpen voor zyn fruyt in ivas Eervolle melding aen Mr Charneux van Sinte Walburge begeleyd door zes gendarmen met blooto sabels Aen zyi c houding zyn voorkomen en zynen forschen tred zou men hem eer voor eenen soldaet aengezien hebben die in liet vuer ging dan voor eenen veroordeelden dien men ter • strafplaats gcleydde Den abt Lotliinger klom met hemen dry andere veroordeelden op de kar Eskadrons van gendar¬ men te peerd mackten den trei n uyt De kar ging langzaen» voorivacrts Aller blikken ivaren op hem gevestigd inaer nooyt hield by beter den adel en de weerdighcyd van'zynen rang op dan op dozen laetsten dag Hy ivas ivcder vors t ge¬ worden door zyne overtuiging van als borger te sterven Met fierhevd hield hy het hoofd omhoog liet zyn oog vrye- lyk en met onverschilligheid over de menigte roiidiveyden inaer wendde het oor af vail de vermaningen des priesters' die hem schynbaer lastigviel Eene toevallige omstandigheid of opzettrlykc ivreedheyd deed de kar eenen oogenblik stil staen voor zyn paleys « Waerom blyft men hier stil staen « vroeg hy « Om u nog uw paleys te doen aanschouwen antwoordde hem den geestclyken gy ziet het den weg ivordt korter liet eynde nadert denk aen uive zielen biecht » Zonder antwoord te geven hield hy het oog ge¬ vestigd op dat vcrblyf waer hy al de kiemen der omiiente- ling had aengekweekt in zyne jeugd zoovele genoegens ge smaekt en dc liefdezyner familie genoten had Hot opschrift
Gazette van Brugge 13/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item