Back to top

Gazette van Brugge 11/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ *"51 ■ - '™ tÊSÊiSSm heeft zien loopen die zoo men ons verzekerd niet doodc- lyk is Gedurende den dag van gisteren was Dupuis door ver- seheyde persoonen ontmoet die zyne uytnemende bleekte en verwilderde uitdrukkingen in zyne gelaetstrckken op¬ gemerkt hadden Dupuis is acngeliouden en na zyne onder¬ vraging naer liet liospitael vervoerd — Op de zelfde uer van de schrikkelyke moord is eenen geweldigen brand het schoon magazyn der dame weduwe Catteau op den Zavel te Brussel komen verslinden Om¬ trent ten 4 uren zagen de geburen de vlammen uyt de ven¬ sters slaen geheel het benedendeel van het huys was reeds in vuer en gelyk het onmogelyk was langs onder de beyde persoonen af te laten die op de bovenste stagie van het buys te bed waren men vreesde voor hun leven Gclukkiglyk zyn de pompiers in alle haest met hunne toestellen en leeren gekomen om de dame en de winkeldochter langs buyten te redden Het vuer is in korten tyd door de pompiers geholpen door de toegesnelde burgery gebluscht Alle de koopmansgoe¬ deren winkelkassen en ramen zyn verbrand Men kent de oorzaek niet van dien brand — Den heer Green die tegenwoordig te Brussel verblyft zal indien het weder zulks toelaet zondag 17 dezer eene luchtreys doen Men zegt dat vyf persoonen dien onverschrok¬ ken engelschen luchtreyziger in zyne gevaerlyke reys gaen vergezellen — Mr Willem Maertens zoon van den vertegenwoordi¬ ger van Brugge is als kandidact in wysbegeerte een letteren aenveerd door den onderzoekingsjury Dien student nauwe- lyks 18 jaren oud heeft binnen den tyd van een jaer zynen koers van philosophic in de universiteyt van Gent geeyndigd — Dank aen het gunstig najae'r of aen het St Miehiels- zomertje zoo als men het gewoonelyk noemt ziet men de druyven en ander laet fruyt rypen eenen oogenblik had men gevreesd dat dit jaer zoude geteld hebben onder degene tydens welke de druyven in onze luchtstreek niet kunnen ryp worden Door gansch het land heeft zich den invloed van dit gunstig weder laten gevoelen de rogge de rapen en wintcrkoolen staen wonderschoon De wyngaerdiers der Maesboorden staen hunnen oogst te beginnen de produktcn welke zy gewonnen hebben zyn zoo overvloedig dan uytmuntend — Het getal werklieden op de tweede nfdeeling der vaert van Zelzaetc is thans lot ongeveer 500 verminderd In aen- zien van het gevorderd jaergetyde heeft de administratie be¬ vel gegeven op dat al de gravingen voor den oogenblik zou¬ den geschieden op de JaetstcacngCkoehtc gronden op welke er nog goencn gracht gedolven was in gemeenschap met den genen reeds bestaende boven deze gronden Doordezen maet- rcgel zullen al de wateren van het grondgebied tusschcn Hevst en deomstreken van Maldcghcm begrepen in gemeen¬ scha] gebragt zyn met het reeds gegraven deel van 't kanacl ten dezen gevolge beeft men gcene ovcrslröoming meer te vreezen en men mag verzekeren dat al de leege gronden tusschen Maldeghcm en de zee gelegen voortaen bevoyligd zyn tegen alle gevaer van overstrooming Dc vereenigingen van wateringen palende aen het tweede gedeelte der vaert stellen zich in gereedheyd tot het bou¬ wen der sluyzen en heulen langs welke bare waters in 't ka¬ nacl moeten afgeloosd worden zelfs schynt bet dat de ont¬ werpen dezer werken reeds aen 's gouvernenients goedkeu¬ ring onderworpen zyn — Donderdag rond 5 uren namiddag is te Dendcrmonde cene misdaed bedreven geworden welke men lot heden niet beeft kunnen verklaren Mr den onderpastoor Bceckman is by het uyttreden uyt zvne wooning op den oogenblik dat liy zich naer de kerk zoude begeven aengerand geworden door eenen man die hem afwachtte en zonder een woord te spréken hém eene messteek toebragt Gclukkiglyk was de wonde niet zeer ernstig dader van den aenslag nog niet — Dynsdag rond 10 uren 's avonds is eenen wever met name Leo De Meverc woonachtig te Tieghem arron¬ dissement Kortryk by zyn terugkomen van de kermis te Ingoyghcm aengerand geworden door drie persoonen die licmbeladen hebben met stokslagen tot dusverre dat zyn linker been schier vcrbryzeld was Daercnbovcn heeft hy dry wonden bekomen aen bet hoofd De kwaeddoeners zyn gekend en een bevel is uytgeveerdigd geworden op dat zv zouden in hechtenis gezet worden — Een zeer geweldig onweder is woensdag avond over Arlon uytgeborsten den donder is gevallen op eeno schouw aen de regter bil Men kent den van het Noorderhotel zonder nogtaus verdere schade aen — Men schryft uyt Hasselt « Deze week is alhier bvna scliiclyk overleden de genaemde Anna-Catbarina Van Hek zy was in de kamer gegaen zeggende dat zy wat rusten wilde en weynig daerna vond men haer op liacr bed dood liggen Die vrouw was om hare netheyd algemeen geacht en gekend Ook had daerdoor in liaer lu ys eens een voorval plaets welk hier verdient aengc- liaeld te worden « Men herinnert zich de schoone geheugclykc daed van onzen Koning by zyn voorlactste bezoek te Hasselt Wanneer hy de stadsvestingen ging bczigtigen kwam plotselings een onweder te ontstacn welk den Koning en zyn gevolg dwong zich te verwyderen om zich tegen den regen te bcveyligen de hooge ambtenaren der stad barstten zich voorop te loopen om het buys van den eenen of den anderen grooten lieer tc doen openen waer Z M zou binnen treden uiaer groot was hunne verbaesdheyd als Z M regts omkeerde en het huysje van eenen armen werkman in dc Isabellastraet binnentrad Ougetwyfcld volgde den hcelcn zwier den Koning naer Zv waren niet minder dan de burgers over zulke schobne daed verwonderd men kon niet genoeg bewonderen dat het aen Z M beliefde in eene lecmen hut te treden ook was het wonderlyk aldaer zoo veel goud te zien blinken Z M de plaets binnen tredende alwaer de menseben van dat huyze- ken zich ophielden vond aldaer niemand dan dc vrouw Deze was verbaesd maer niet tc min greep zy seffens eenen houten stoel en dezen met haren voorschoot afvagende bood zv den Koning denzclven aen Den Koning verontwecr- digde zich geenszins op dieri stoel een weynig neer te zitten Z M streelde het kindje dat in de wieg lag ging de bed¬ stede van de rrtensëhen welkealdaér digt by gcplaets t was bezigtigen vroeg aen de vrouw naer haren man welke hantering zy" uytoefende en hoeveel kinderen zy bezat l)e vrouw antwoordde sidderend dat baren man eenen arbevder was en noemde het getal barer kinderen Den Koning heel o u aengeuaen door do rcynhevd en netheyd welke hy by znlke arme lieden ontmoette verwekte hierop dc aendaclit der generacis en aides-des camps die liern vergezelden Ook bleef Z M nietten achteren om blydschap inde nederige wooning te verwekken hy deed de vrouw dry tienguldenstukken overhandigen en vertrok De vrouw was Anna-Catharina Van Hok — - Men schryft uyt St-Omcr Graef Gustaef de Gomer joeg in zyne bosschen toen hy een kind op eenen eyk zag dat daer dc doode takjes uytbrak voor brandhoud Hy riep het toe « wit muts het kind bad eene witte muts op het hoofd ik heb u sinds lang eene scheut beloofd up ik zal het u thans geven » Vergeefs scbreydc en had het knaepje Den graef schoot gelyk op een stuk wild en het kind viel in zyn bloed badend op den grond Eenige lieden vonden het en klaegden den graef aen — Sir John Herschel vermeld in zvne verhandeling over liet vermogen van den teleskoop om den liemel-ruymte te doordringen dat er sterren bestaen welke zoo ver verwy- derd zyn dut zy op eenen afstand van ongeveer l[2a 3 mil- lioen billioenen inylen van onze aorde staen zoo dat licht dat met eene snelhevd van 12 millióen engelsche mylen in den minuet voortsnelt 2 millióen jaren noodig zoude hebben om van die vcrwyderde wcreldligchaineii tot liet onze te ge¬ raken Wanneer de sterrekundigen alzoo de verschyning of de veranderingen van zulk eene ster opteekenen dan bcrigt hy geenszins bare geschiedenis van lieden roaor de geschie¬ denis dief ster voor 2 millióen jaren en by gevolg is bet be¬ staen van zulk eene ster zelf niet bewvsbacr want in 2 mil¬ lióen jaren tyds ka:i zulk eene ster wel bet een of ander on¬ geluk beloopen hebben ANTWERPEN 10 October Gisteren nacht om elf uren en half heeft hier eenen zwaren brand gewoed Dezelve was ontstaen indemagazynen van den hger Hertogs op den Grooten Driescli De vlam door den wind aengejaegd had zoo spoedig toegenomen dat in weynig tyd alle die magazynen en de werkplaetsen alwaer zich eene groote liocveclheyd bout bevond bereykt waren De pompiers welke in deze omslandigheyd nieuwe blyken van moed en onverschrokkenhcyd gaven hadden den brand in ondcrhalf uer tyds zoodanig overmeesterd dat er geen gei arn nrêer tc vrcezen was Zaterdag morgend echter waren dc puynen nog roókende en mogelyk smeult er ergens vuer onder dezelve De houtmagazynen de werk¬ plaetsen en den hooyzul Ier zyn door de vlammen verslonden en de beyde nacststaende wooningen zyn min of meer be¬ schadigd geivi r len Het gevoeligste verlies zal voor de werk¬ lieden wezen wier gereedschappen alle opgebrand en ver¬ loren zyn Versclieydene ingezetenen hebben veel dienst be¬ wezen en zvn liet korps pompiers beluilpzacm geweest men noemt byzondcrlyk de dry gebroeders Dieltjens — Ook eenige militairen hebben den geheelen nacht medege¬ werkt Den lieer burgemeester en verscheydene burgerlyke en militaire overheden zyn by den brand tegenwoordig ge¬ weest De oorzaek dezer ramp wordt niet opgegeven — Onze groenmarkt telde vrydag 21a zakken 58 zak¬ ken tarwe en 157 zakken rogge De tarwe werd verkocht aen /'22 a 24 per zak en voor de rogge vroeg men f 14 maer door den weynigen kooplust die er ouder de bakkers heersclite is dezelve verkocht en zeer traegzaem aen ƒ11 12 a 12-15 volgens kwaliteyt Onze grocnsclmarktcn waren insgelyks goed voorzien van alle soorten van eetwaren De aerdappelen werden verkocht aen verschillende pryzen doch de meeste aen 14 a 15 stuyvers liet meuken de boter geld 12 a 13 stuyvers het pond de markten waren byzonder goed voorzien van alle soorten van hollandsclie kooien en deze week hebben wy een 10-tal schuyten met dit hofgewas ontvangen Appelen peren en noten blyven insgelyks in overvloed aen de markt komen en waren aen zeer leegc pry¬ zen te koop alhoewel ettelvke magazynen wederom met opgekocht fruyt vol lagen hetwelk nu in den Engelschen stoomboot is geladen die hetzelve naer Londen moet voeren — Dezer dagen heeft cene deputatie der kamer van koop¬ handel van Antwerpen zich by den minister van financiën he¬ geven om de spoedige oplossing der kwestie van het aen- landen der schepen te Cowes tc vragen Den minister heeft beloofd voor deze kwestie te zorgen en ze wederom in han¬ den te geven aen de kommissie welke door zynen voorgan¬ ger werd benoemd Het komt ons voor dat hier gcene kom¬ missiën van doen zyn en dat de kwestie zoo eenvoudig is dat een mcnsch niet gezond verstand dezelve kan oplossen Trouwens dc gehecle kwestie komt hier op neer te weten of een schip u vt Oost- of West-Indien komende en te Cowes aenlandende om er orders af te wachten regtstreeks uyt overzcesche landen komt Wy denken ja maer het is ook waer dat men met de differentiële wet dc kwestie der- wyze heelt verward en verdonkerd dat het hestuer der douanen meent dat zulk schip uyt Engeland komt - — De processtukken betrekkelyk de zaek vanZoerzelzyn by het parket der regtbank van Antwerpen ontvangen Men meent dat deze zaek in de aenstaende zitting van liet hof van assisen niet zal kunnen behandeld worden — Over vier of vyf dagen werd een boodschaplooper van het handelshuys C alhier gelast eene som van 2500 l'rs te gaen ontvangen Nadien is den kerel verdwenen en van het geld heeft men gcene tiffing Dé policie is ter zyn r opzoeking en heeft ëon wvf Vastgëkfist hetwelk bekend \i 'S met hem betrekkingen te licbbëri gebild — Op stroom liggen gereed om ié vertrokken de rtffterL kaensche schepen Rio Grande met 200 en Cotton Plank metl701andvérhuyzers befdcinbéstemiiiilignaer New-York Overzigt der Koophandel van de neck Koffy Dit artikel heeft tot eenige omzetting i aciileyding gegeven alhoewel er in den prys gcene verandering is te vermelden Er zyn afgedaen 2500 balen Domingo per FtXnuy aen gehcymen prys 500 dito dito ordinaire aen 2 1 2 a 21 5(4 ets en 1500 dito Brazil aen verschillende pryzen volgens kwaliteyt — Ruwe Suyker Zonder noamensiveer- dige verandering en met zulken beperkten omzet da men slechts 250 kisten blonden Havana aen f 17 1(4 a 17 5[8 in vreemd entrepot heeft afgedaen — Geraffineerde Suyker Zonder noemensweerdig affaireri — Ryst Zonder merke- lyke beweging de omzettingen zyn de behoeften der eon- sumtic niet te buyten gegaen — Cacao In dit artikel was eenige verbetering en wy hebben de verkooping van 200 balen Maragnon aen vasten prys te vernielden — Horna q De omzetting van 184 vaten Havana Honing zynde alles wat in de eerste hand aen de markt was heeft tot gevolg gehad de pryzen te styven — Potasch Zonder omgang en zonder verandering in prys — Oliën In zuydzeetracci is niets te melden dan meer vastheyd in de pryzen Olyf- en Fabriek-OIiën zyn flauw en ver/.iiytnd — Roet liit' vet hlyft slap Men heeft 30 vaten Russisch aen gehcymen prys afgedaen Omtrent het iiilandseli Roet is niets nieuws le melden Ss-aera- esi Zartlhaadr De omzettingen in Granen zvn deze week uytermatc kalm geweest hetgeen eenerzyds daeraen wordt toegeschreven dat de binnenlandsche markten beter beginnen bevoorraed te worden de consumtie zich aen eene daling verwacht,' en slechts voor de dagelykschc behoeften koopt Anderzynds zyn de slechte tydingen uyt Engeland ook niet zonderinvloed maer belommeren de omzettingen Alles samengenomen zyn de pryzen van Tarwe Rogye en Gurst enz ruin of meer gedrukt geweest — Ölië/i en Vette Zaden waren zeer flauw nochtans is eene lading Lynzaed van Marionopol van 67 a 68 kilog aen f 12 per hectoliter afgedaen 6 FRANKRYK — Parys 10 October Den heer Dnmon minister van financiën is heden ten evnde zyner aerzelingen gekomen na vyftig mael de onder¬ handeling zvner leening besloten en verdaagd te hebben Hy beeft bet bevelschrift geteekend waerbv dc aefi besteding cener leening van 250 miljoenen op den 10 november 1847 word bepaeld Den Momleur vermeld dat het gouvernement zich met die somme vergenoegd die alleen noodzakelyk is en dat de over- blyvende 100 miljopn zullen besteed worden om de vlotten¬ de schuld aftckorten voortskomende der stortingen van den spaerbank BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyken van den 8 October Jacobus Billiet kuyper met Joanna De Wulf dienstmeyd Petrus Franceus barbier met Coleta Verriest kantwerkster Augustus De Ly schipper met Rosalia Maes naeyster Huwelyk van den ^ October Franciscus Garnaey facteur der brieven post met Clemcncia Louisa-Sophia Laqnointe huyswerksler Overledenen van den 6 tot den 9 october Jacobus Morsau zonder beroep oud 81 jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer 1.° van Amelia Rotty 2.° van Isabella Nantes overleden in de Bouvery- straet D 16 n" 15 Bernardus Buys werkman oud 45 jaren geboren en woonende te Brugge Roopcerd-slraet F 6 n» 83 echtgenoot van Maria Blom me overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 Rosalia Ardenois kantwerkster oud 15 jaren en half geboren en woonende te Brugge dochter van Petrus ' by Rosalia Verleye overleden in dc Westmecrsch C 6 n" 25 Joanna-Franeisea Sanson f.ibrikante oud 70 jaren 7 maenden geboren en woonendete Brugge liuysvrouw van Joannes-Baptiste Dc Foort overleden in de Lam'c- straet A 10 n° 61 Anna Van Vooren kantwerkster oud 72 jaren geboren en woonende te Brugge Rlèyno Eeckhout-straet n° 66 ongehuwd dochter van Joannes by Cornelia Landsocht overleden in de Mar ia-s tra et C 9 n° 8 Dominieiis Tliienpëndt werkman oud 35 jaren ge- horen en woonende te St Laureyns echtgenoot van Maria Vermeire overleden in de Maria-slraet" C 9 n° 8 Thcresia Tommelin spinnette oud 58 jaren geboren le Thourout weduwe vanlgnatius Van Acker overleden in de Gevang-straet B 14 11° 61 Francisca Goetvnck vischverkoopster oud 70 jaren ge¬ boren en woonende tc Brugge weduwe van Marlinus Ramon in liuweiyk met Francisca Missiaen overleden in het Westghistelhof E 16 n" 29 Joanna-Theresici Van der Loovc kantwerkster oud 22 jaren 5 maenden geboren en woonende Brugge ongehuwd dochter van Josephus by Victoria Do Schacht overleden in de Klokstraët D 17 n" 21 Maria Wocstyn naeyster oud 69 jaren geboren to Lauwe woonende te Brugge Roosendale n° 50 weduwe van Petrus Van de Maria-straet C 9 n" 8 Geboorten 8 overleden in
Gazette van Brugge 11/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item