Back to top

Gazette van Brugge 11/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
vormt een totnel van 8,719,000 ponden sterlings of 217,075,000 fr llierby zyn nog 12 miljoenen franken te voegen voor de vyf bankbreuken welker passief onbekend is Sedert den 1 October tydstip op hetwelk deze opgaef ge¬ sloten wierd hebben zich nog verscheidene gewigtigebank- brenken opgedaen dermate dat het vereenigde passief der bankbreuken sedert den aenvang van augusty verklaerd thans een cyfer van 500 miljoenen bedraegt LANDBOUW-TENTOONSTELLING Vervolg van den uytslag der pryskampen Voor de grootste en uytmuntendste verzameling van allcr- ley fruyt medalie in goudaen Mr De Bavay èygenaer-be- stierder van de koninglyke boomkweekerv te Vilvorde N° 157 Voor de schoonste en talykste verzameling peertn 1° prys medalie in verguld zilver aen Mr Louis te Heverlé Brabant N° 153 2" in zilver aen Mr De ltasse te Door- nyk N° 87 bis eervolle meldingen met bronzen eermeta¬ len 1" aen Mr Joly raedshecr van het hof van cassatie te Mrifssel N° 21 2 C aen Mr Pieter De Buck tc Leuven N° 34 3 e aen Mr Karei Millet kruydkundigen te Ixeiles N° 69 De twee bovenstaende pryskampen waren niet aengetee- kend op het ministerieel programma van den 7 september Voor de schoonste verzameling van 12 soorlen van de best volwassene peeren l e prys medalie in verguld zilver aen Mr Rummers hovenier te Vilvorde N° 66 2" in zilver aen Mr De Rasse te Doornyk N" 87 eervolle melding met bronzen eermetael aen Mr Rover N° 199 Voor de schoonste verzameling best volwassene appels 1' prys medalie in verguld zilver aen Mr De Bavay N° 158 • 2 e in zilver aen Mr Louis tc Iléverlé N° 152 eer¬ volle melding met bronzen medalie aen Mr De Rasse N° 67 Voorde schoonste verzameling dr.uyven 1 '' prvs medalie in verguld zilver aen Mev de wed Bresiers hovenierster te Brussel 2" in zilver aen Air Ferd Louis hovenier te Iléverlé Brabant eervolle meldingen met bronzen rneda- Jien aen Mr Rummers voornoemd *N° 68 en aen den Botanicken Hof van Antwerpen N° 107 De pryzen uvlgeloofd voor desehoonste noten c n kernfruy- ten zyn niet toegewezen geworden Voor de schoonste verzameling meloenen 1° prys meda¬ lie in verguld zilver aen den heer Rummers tc Vilvorde N° 67 2° in zilver aen den lieer Pieter Louis hovenier van den hertog van Arenberg tc Brussel N° 153 Voor de schoonste verzameling ananas T' prys medalie in verguld zilver aen Mr den graefV de Bocarmé N° 38 bis 2" in zilver aen Mr Fovckcl beslierder der serren van bet koninglyk douicyn te Laeken zyne ananas z.ynvoort- komstig van dat domeyn eervolle meldingen aen de vol¬ gens 't verlangen der tentoonstellérs niet mededingende ver¬ zamelingen 1° van 't byzonder domeyn des konings te Ar- denne 2° van den hertog van Brabant den graei' van Vlaen¬ deren en de prinses Carlotta Daeren boven ondcrscheydde den jury de verzamelingen van fruyt 1" van Mr Legras tc Ncdcr-Ovcr-Hembeek N° 15 2° aen Mr Justio Collignon notaris burgemeester te Rocliefort N° 82 5" van Mr Verbruggben te Ternalh Brabant N° 89 4° van Mr Olivier Meys te Meehelen N° 93 van Mr Bivort boomkweekcr tc St.Remysius-Gecst Brabant N° 99 6° van Mr Verreghem te Veurne West- VI N° 102 7° van Air Van Ertrvck te Leuven N° 164 8" van de Mactschappy te Antoing Henegauw N°" 195 en 196 9° van Air Onvlex te Iluy N° 41 10" van Mr Ch Millet hovenier te Ixeiles voor zyne fruytboomen N°' 70- 73 11° van Mr DeGoster te Laeken voor zyne wyngaerd- starnmen IV" 78 en 79 Voor de schoonste verzameling groensels 1" prvs meda¬ lie in verguld zilver acu Mr Vandcrschrik te St Gillis Brabant N° 179 eervolle melding met bronzen medalie aen de Kruidkundige Mactschappy van Ronsse N° 12 Zyn aengehacld als uytmuntende verzamelingen die van 1° Air den professor Koene tc Brussel N° 54 2° den Bo- cenen gelrouwcn kamerdicnaer Gamache genoemd en door de kommissarisscn der conventie op weg naea Parys onder geleydc van eene sterke afdeeling gendarmen Hy reysde hmgzncm en overnachtte op het eynde van eiken dag in de logementen der groole steden Te Auxerre verliet liv zyn rytuyg oin tc dineren en gedurende de maltyd schreef eenen der kommissarissen een briefje aen bet komité van algemeene veyligheyd om de ucr mede te declen waerop den hertog te Parys zoude acnkomen en om te vragen in welke gevangenis men hein moest geleydcn liy de aenkoinst te Parys wachtte hun eenen man op die in liet rytuyg klom en den weg naerde Conciergerie deed inslaen Den vorst stapte af aen het paleys van justicie waer reeds vele nieuwsgierigen zyne acnkomst verbeydden Men gaf hem eene kamer naest die waer de koningin Maria Antoinette hare laeiste uren had doorgebragt en liet hem zyncn getrouwen dienacr Toen de kommissarissen waren vertrokken zegde den hertog tot Gamache « Gy schynt u dus met my in den kerker le willen opsluyten Ik dank u hiervoor inner liet is te hopen wat wy niet te lang in de gevangenis zullen blyven » Hy wilde geernc aen zyne kin¬ deren sehryven maer hy vreesde dat zyne brieven zouden onderschep en geopend worden Denamen zyn er zoons en dochter waren onoplioudclyk op zyne lippen Zyncn verde¬ diger Voidel onderhield zich vryclyk met hem onderhield zich dykwyis met de leden van het komité van algemeene veyligheyd en gaf telkensde verzekering van zyne aenstaende vrvsprack Gedurende de vier dagen voor den aenvang van zyn proces was den prins vervuld met verkeerde hoop of onverschillig¬ heid omtrent zyn lot even ais iemand wiens leven tanieken Hof van Luvk N°122 3° Air Rainson te Soignies N° 30 4° Air Gerardi te St Leger Luxemburg N° 48 5° Air Reul deurwaerder by liet hof van appel te Luvk N° 58 6° Mr den abt Van Baeten te Oyglicm West-VL byzonderlyk voor zyne pompoenen Vervolg per naest Fcsien nfeiiwets lekkerbek zonder geld In den nacht van dinsdag tot woensdag liet den heer Lou- din evgenaer van bet Café anglais te Parys de wacht ha¬ len om over le gaen totdeaenhoudingvan eenen quidam die in de placts van het gelaeg le belalen voor een diner van 70 franken genomen met eenen vriend welken hy het hazenpad had doen kiezen door eenen garcon aen den baes eenen brief had gezonden welken mets anders vervatte dan eene bede op dat hy hem zoude doen in hechtenis zetten De wacht kwam dan in t bewezen van den zaelitmoedig- stcn belecfdsten en in schyn ten minste allernuchtcrstcn man welken men' zich inbeelden kan « Mynhecren sprak hy met den hoed in de band ik dank u om de moeyte welke gy u wel hebt willen geven gelieft de gocdhey'd le hebben van my naer den post te lcyden • — Gy wilt dan uw gelaeg niet betalen — Ili zoude u niets beters vragen want liet diner was lekker maer ik bezit geene duyt — Waerom dan zulken onkost doen 70 franken met twéën — Om my te doen aenhouden — Wat wilt gy ik heb den noodigen moed niet om my te versniooren' en stelen wil ik niet doen reeds heb ik biermede genoeg opdemaeg ik wil my niet ten volle onteeren De wet is my bekend ik zal tot dry maenden gevangzitting veroordeeld worden « al wie zonder te betalen zal geëten of gedronken hebben by den inwooner enz » — Gv zyt dan soldaet — Ik ben sergeant by het 70 e linie inbezetting te Amiens oud 26 jaren geboren te Verdun vrywillig dienst genomen hebbende thans in verlof mynen dienstyd eyndigde met 1 april eerstkomende het is bv gebrek aen eene som van 40 fr dat ik zoo ver gekomen ben Ja ik had in den lempcl myne klcync equipemenstukken verkocht en ik kon niet meer terug keeren by myn korps Op den tyd van vyf dagen- had ik slechts eens" gcnoenmaeld cn dan nog welk een mael Ik bad dus eens goed willen smullen om er mede gedaen te maken en aen het Café anglais gaf ik den voorkeur in de veronderstelling dal een liuys zoo als het deze toch boven zulk een verlies is Maer riep M'Londin uyt kondet gy niet iets minder verkwisten kondet gv ti niét te vrede houden met eenen onkost van 8 of 10 franken by voorbeeld — Voor 8 of 10 frank zoudt gy my hebben laten ver¬ trekken — Wel 't is zeer mogelyk — Gy ziet het ik heb gelyk gehad van eene grootcre schuld temaken Ten overige mynheer ik zoude van uwent vvege niets ten kwade kunnen nemen ik heb my toegelegd om liet kleynste misdryf te plegen dat ik uytvinden kon en bv h ach te naer den staf der placts geleyd te worden het is minder vernederend » Den Sergeant bad zich namelyk doen voorzetten in dran¬ ken eene flcsch muderaivyn eene van Thorins eene van Moulin-a-.vent cn eene met rlium na den kolfy noglans scheen hy geenszins bedronken tc wezen « Mynheer sprak hy tot den lieer Loudin in den post der Chauchatstraet hier zyn twee cigaren welke ik van we- ge uwen garcon aenveerd heb maer dcwyl ik nooyt smoor zal ik er geen gebruykvan maken Ook moetik u eenezwak- heyd bekennen hier is de helft van een broodje en een kieken bil welke ik in een papier bad bcwaerd tegen morgen neem ze terug — Houd ze nu maer wat zoude ik er mede verrigten Neen neen ik wil ze niet houden vandaeg de ker¬ mis morgen de gecseling Heden at en dronk ik voor 70 li • in liet Café anglais morgen zal ik niets eten by gebrek aen 20 een timen om eenen lepel tc koopen maer ik zal myn tot last en de dood eene uytkomst is Den 6 november ver¬ scheen by voor zyne regters Dc beschuldiging was even on¬ bepaald cn onbeduydend als die der Girondins De kort cn zakclyke antwoorden van den beschuldigden gaven generley grond tot vcroordceling en nog beter dan deze woorden verdedigde hem zynen gehcelen levensloop Aen de republiek luid hy zelfs tot zyne gewetensbewaren opgeofferd Op de vraeg van Hermann of hy voor de dood des dwingclands gestemd had in liet eerzuchtig vooruytzigt van hein op te zullen volgen zegde hy Neen ik deed bet met geheel myne ziel en overtuyging » Hy boorde zyn vonnis gelvk by dat van eenen ander zou aengehoord hebben Alleen zeg¬ de hy met eene soort van spottery tot do regters « Daer gy toch besloten hadt my te doen omkomen bad gy ten minste beter voorwendsels tot myne ve oordeeling moeten uytdenken want nimmer zult gy iemand wie liet ook zy in den waen brengen dat gy my schuldig bevonden hebt aen hetverraed waervangy my thans overtuygd verklaerd.» En hierop den voormaligen markies Antonelle weeleer den vertrouweling zyner republikaensche plannen en thans voorzitter van de gezworenen die hem veroordeelden sterk aenziende voegde hy er by « En vooral gy die my zoogoed kent » Antonelle'slocg de oogen neder «Voor liet overige hernam den hertog daer myn lot beslist is ver¬ zoek Ik u my niet tot morgen le laten kwyncn terwyl hy naer de deur der Conciergerie wees maer my dadelyk ter dood te laten brengen.» Met eenen vasten treed begaf hy zieli naer den kerker terug Twee priesters den abt Lambert cn den abt Lonthinger dezelfde welke de Girondins gedurend den laetsten nacht hadden bygestaen wachtten in de gevangenis het oogenblik irood verkoopen en overmorgen zal ik uyt de gamelle smul- cii als iemand die nooyt wist dat er een Café anglais ter wereld is » Dit alles wierd gezeyd zonder schertsen noch zwetsen op den eenvoudigsten en belecfdsten toon welken men zich in¬ beelden kan Het is met de zelfde eenvoudiglieyd en beleefd- héyd dat den sergeant gekomen zynde voor den staf der plaels aen dc mannen der tiationnalc wacht welke hy veeleer opleydde dan zy hem zegde dat bet wachthuis links gestaen was en dan aen den korporael die hem in de ge- vangenenkamer moest brengen dat hy de eene deur voor de andere nam dat liet de derde deur onder dc vout was Hy heeft zieli van zyne begelcyders niet willen afscheyden zonder zich te verontschuldigen om de moeyte welke hyhun aengedaen had en niet zonder hun goede wacht en goeden nacht le wenschcn Gisteren avond is alhier in de schoone zael der Alaetschap- pv voor vlaemsehe tooneel en letterkunde onder kenspreuk Yver en Broedermin tot dc plegtige inhuldiging overgegaen van het borstbeeld van den onlangs overleden voorzitter van gemelde Mactschappy den heer Karei Benninck.Ter dezer geiegenheyd heeft den heer J De San byzitter der Alaet- schappy eene redevoering uytgegalmd wacrin hy 's overle- dens verdiensten beeft doen uytseliynen en alle de voordeelen door hem aen de Mactschappy bewezen Dit borstbeeld door onzen stadsgenoot den lieer Wedeveldl gemaekt is zoo on¬ der de betrekking der kunst als gelykenis weer dig der goede faem die den kunstoeffenaer in zyn vak geniet Deze plegtighcvd is gevolgd geweest door de vertooning Magdalena looueelspel in vyf bedrvven naer het fransch van Anicet Botirgois en Albert waerin de liefhebbers en de joufvrouwen die zieli wel met de voorname rollen hebben willen gelasten met veel smack cn gevoelen van bunnen taek gekweten hebben Wy hebben met veel voldoening gezien dat het bestner by dit feest dc uvtvoering der reglementen stiplelvk nageko¬ men heeft hetwelk aen de leden toegelaten heeft eene be- hoorlyke plaels in de zael le konnen vinden — Den heer Coussement onderpastor te Meenen is giste¬ ren overleden — Eene dubbele moord gevolgd door eene pooging tot zelfsmoord door eenen krankzinnigen begaen heeft zater¬ dag nacht de stad Brussel bedroefd Den lcei'zcnmaker Dupuis-Dubois woonende in de Vork- s tract rue de la Fouree regt over het Café de Foi was in het begin van den laetst verloopen zomer van Ghcel we¬ dergekeerd alwaer hy als krankzinnigen gezonden was hy leefde in goede overeenstemming met zyne vrouw en een kind barer zuster oud 7 jaren Gedurende den nacht den ongelukkigcn is op nieuw door eene vlaeg van krankzinnig¬ heid overvallen en beeft in dien staet zyne vrouw en kléyn niehljcn gedood eerst met hamerslagen op het hoofd en v ervolgens door hen de keel af tc snyden Die moorden sehyncn tussclicn 3 en 4 uren 's morgens gepleegd tc zyn want in dien oogenblik zyn er gcschreeu- wen door eene aldaer voorbygaende palrouillie gehoord die zelfs aen het buys gebeld heeft maer niemand is komen openen Dc geburen ongerust wordende ziende dat den winkel des morgens als naer gewoonte niet geopend werd hebben dc polieic daer van kennis gegeven Deze is op den oogen¬ blik ter plaets gekomen en heeft het buys doen openen Aldaer vertoonde zich een afschuwelvk vertoog twee ligcha- men geheel met bloed bemorsd en sclirikkelyk verminkt la¬ gen op een bed uytgcslrckt Dc vrouw Dupuis en liet kleyn ineysjc hadden diepe en wyde wonden aen de keel de eerste was daerenboven de hoofdschedel verbrvzeld Voor wat den dader Dupuis betreft dezen zat daer bcdaerd vragende dat 1 men hem oniniddelyk zoude doen sterven dien ongelukki¬ gcn had zieli eene wyde wonde met een scheers aen de keel toègebragt maer was er niet in geslaegd om zic.h tc dooden Aleii moet daer uyt besluyten dat z\ ne toevallige razerny bedaerd is geworden wanneer hy het bloed uyt zyne wonde af waerop den beschuldigden zouden terugkeeren Zy zagen den hertog van Orleans binnenkomen niet meer met deze uytcrlyke onverschillighei d welke ieder koelbloedig mensch in tegenwoordigheyd van zyne vyanden weel aen te nemen | maer in dien verwerden toestand van iemand die over de | oriregtveerdiglieyd der menschcn verontvveerdigd iscn die in j het binnenste van zyncn kerker voor zieli zeiven en voor God zyn leed uytstort zyncn tred was haeslig zyne be we- | gingen kort cn onstuymig zyn gelaet in toorn ontstoken onwillckei^ge en half geëindigde uytroepen ontvielen zynen mond dikwyls hief hy de oogen ten Hemel of liep met groole stappen zyne gevangenis op en neer « O die schel men » riep hy herhaeldelyk uyt als by een plotseling op¬ komende gedacht of inval « Ö die schelmen iiv heb hun alles gegeven rang vermogen aenzien eer den naem van myn buys voor de toekomst alkcer zelf» lan de natuer en de bewusthevd van hunne vyanden te veroordeelen j en dit is nu de belooning die zy my bercydcn O indien ik gehandeld had zoo als zy beiveercn uyt eerzucht wat zoude ik thans ongelukkig zyn maer myne eerznclit strekte honger dan toteenen troon het was eerzucht voor de vryheyd iiiyns lands en voor het geluk mvner medebur¬ gers Welaen leve de republiek Dezen kreet za in myne gevangenis weergalmen gelvk hy in myn paleys weèrhaimd heeft » Hierop vestigden zich zyne gedachten met droefheyd op zyne gevangen of gebannen kinderen Hv riep bun alsol by alleen ware sprak overluyd stampte met zyne voeten op den grond en stootte met zyne handen legen de muren zyncr gevangenis Hel eynde per naesle
Gazette van Brugge 11/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item