Back to top

Gazette van Brugge 11/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
X" I«4 54."* jaer GAZETTE iff $$f| \*A Maonclag 13 October j j* ■MZi'-y E N DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN 7 I Foor Staatkunde Koophandel Letterkunde ONAFHANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 macnden fr 4-75 ct * Buyten Brugge vrachtvry « 6-25 » '• De "' £ " ie yf »» is 1 zit regels een frank ï.i o I uvuuv li v ijl v acnzocnt deze dfigs voor de versehyning van het Blad laten toekomen BRUGGE Algemeen Orcrzigt Uyt eencn brief door den gouverneur der provincie Namen tot zyne geadministreerde gezonden zouden wy moeten be- sluyten dat den minister van birinenlandsclie zaken zich be¬ zig houdt met de door hem beloofde ivvzigingen acn de kies¬ wet waerby niet alleen den kiescens maer ook de bekwncm- heden der kiezers zoude in acht genomen worden* De dagbladen uyt Londen behelzen geenc tydingen betrek - kelyk de staetkunde maer de bczonderc briefwisselingen schynen de financieele zaken van ditland onder een min ver¬ ontrustend uytzigt te vertoonen Hel gerucht was eergisteren avond te Parys versprevd dat het gouvernement belangryke depêehen uyt Napels out' vangen had Niets was diesaengaende in het publiek ver- spreyd Eenen brief uyt Rome in date van den 29 september meldt dat nu de kwestie van Ferrare vereffend zynde men zich veel bezig houd met een verbond of staelkundige en commerciële samenspanning tusschende Italiacnsché Staten Men zegt dat lordMinto die allen oogenblik aldaer verwacht word de uytvocring van dit verbond moet vergemakkelv- ken Het verbond zou met Rome Toseancn Sardinien en Lucca aenvang nemen Napels zou er later by treden j Alle de poogingen worden nu aengewend om het gouvernement van Napels den weg der hervormingen te doen inslam Den graef T Mamianni was door den Paus in bvzonder gehoor ontvangen geworden Den graefMamianni Zvnellev- ligheyd gebeden hebbende om zyn gezag te willen 'gebruy- ken op dat den koning van Napels aen de billvkc vragen zy- ner bevolking regt zou laten wedervaren den Paus heeft hein geantwoord reeds die voetstappen gedaen te hebben Men verzekerd inderdaed dat den graef Ferretti onlangs ver¬ trokken drager was van eenen eygenhandigen brief door den Paus tot den koning van Napels geschreven Berichten uyt Turin van den 2 October melden dat een liondertal jongelingen byccngekoinen zyn om den lofzan- van Pius IX te zingen Den heer Tori commissaris der cen¬ trale pohcie heeft poogingen gedaen om hen uyteen te doen gaen zeggende dat die betooning den koning mishaegde tenen oogenblik later hadden zich meer dan 2000 persooncn met die jongelingen vervoegd waerop den lieer Tori de openbare niagt deed komen die de samenrotting verdreef Verschcyde aenh ondingen werden ten gevolge daer van gedaen onder andere deze van den advokaet Bcrlolini Men verzekerd dat den koning onmiddelyk de invryheydstelling der aengehoudene bevolen heeft " 0 Den 20 october geboorte verjaerdag des konings er heeft I zoo als naer gewoonte eenc groote wapenschouwing plaets gehad Gedurende dat de troepen voorby den koning t rok¬ en de bevolking heeft door hare stilzwygenheyd het misnoe¬ gen betuygd door de terugwerking "van den vorst ver¬ wekt die zich in dén beginne open iyk voor de Italiacn¬ sché zaek verklaerd had Eene telegraphischc depêche uyt Madrid berigt dat de koningin Isabella een nieuw ministerie heeft ongevormd Dit kabinet bestaèt uyt den general el Narvaëz president en de heeren Orlando Sartorius Cordova en Ros de Olano allen tot dezelfde politieke denkwyzc behoorende Het minis¬ terie Salamanca is doorgezonden om dat liet de tegenwoor¬ dige cortez wilde ontbinden of liever om dat het dén invloed v.in den generael Serrano die by de koningin in bvzonder aenzien staet door dengenen van den kolonel Gandara poogde te verdringen Dezen kolonel ging door voor eenen agent van den engelschen gezant Bnlwer en moest geza- mentlyk met de progressisten arbeyden om de orde van troonsopvolging te veranderen de éehtseheyding van de ko¬ ningin Isabella te weeg brengen en luier' met den kroon¬ pretendent graef van Montemolin zoon van don Carlos te doen trouwen ' 1 urf '"2 TïiX"fii'ii»i ■ DOOD DES IIEflTOGS VA N ORLEANS Uyt Les GiroXdins van Lamartine Na dat deNalionnale Conventie in den persoon van Custine den achterdocht van verraed in de koningen het koningé seliap en in deGirondins het federalimus vernietigd waende wilde zy door nog een hoofd te doen vallen dé verwach¬ ting van een nieuw vorstenhuys vernietigen de republiek met de lykcn van al hare vcrledene tegenwoordige of toe¬ komstige vyanden omgeven Hare aendaclit f-iel op den hertog van Orleans zoolang medcpligtigcn thans slagtoffer der omwenteling ö Men had dezen vorst met twee zyncr zoonen in bet fort St Jean te Marseille opgesloten en in de sombere verblyvcn der staetsgevangenis verduerde hy al de smerten van den kerker Voor de cerstcniaelopden 7 mey ondervraegd zynde door den voorzitter der revolutionnnire regtbank van de monden van den Rhone aengaende zyne betrekkingen met Mirabeau la Fayette en Dumouriez en over zyne plannen tot herstelling en aenmatiging van den troon bragt by zyne aen Jaegers tot stilzwygen Hy antwoordde als volmackten republikaen die zyne hecrsehzucht aen zyne mcenin-en zynen rang aen zyne pligt en zyn bloed aen zyn vaderland opoffert Hy somde zyne daden op en leverde voldoende Waarborgen Deze daden waren eventreffend als afscliuwek- kend Het openbaer gemaekte verboor gaf aen de parysehc dagbladeren aenleyding tot eenen gevaerlyken stryd welken hoewel den vorst regtveerdigende tevens de aendacht der Jacobyncn op hem deed vestigen Hy wierd door de Girou- uins zyne vyanden in hunnen val medegeslcept Den volgenden brief in de nieuwsbladeren afgekondigd scliynt belangvolle opgaven le vervatten nopens den kri-is in Lngeland « Liverpool 1 october 1847 « De nieuwsbladeren hebben u bekend gemaekt met de « ke bankbreuken in july en augusty in den graanhandel ontsiaen van dan af zyn er huyzen iii al de takken die als niagtig bekend stonden moeten vallen bunnen val heeft aenleyding gegeven tot dengenen van minder ge wigtige huy¬ zen en waerschynelyk zullen de tallooze in omloop zynde onbetaclde papieren nog andere bankbreuken te wege bren¬ gen Het passief der huyzen die hunne betalingen staekten wordt begroot Op 8 miljoen sterlings en zulks 'zqnder medé te rekenen de groote èscompte-makelaers die stil gebleven zyn doch zoo men zegt bun werk moeten herbeginnen «Men heeft meermalen den krisis waerin wy verkeeren aen bet gel.eugelyk jaer 1825 vergeleken maer schooi boog geplaetste huyzen hunne betalingen hebben moeten staken is s lands gesteltenis minder neteligdan alsdan want dank aen de wyze maetregelen onder de benaming van Peel's bill gekend maken de aen de provincie-bankiers opgelegde pa¬ len van uytgaef dat wy niet een enkel onheyl onder de hankbuyzen aen te boeken gehad hebben In 1825 hadden 177 provincie-bankiers en zeven bankiers of kassiers van Londen hunne betalingen gestaekt Thans beeft niemand Sedert eenige weken evenwel scheen de gestrendicvdder gevangenis ten zvne opzigte verzacht te zyn Hv ino-t zyne zoonen de hertogen van Montpensicr ct Beaujoiais zien en gezamenlyk met bun eten Dezejeugdige prinsen bynn no- kinderen enonschuldig door hunnen leeftyd maer schuldig door de nacm die zy droegen waren in hetzelfde fort opgesloten als hunnen vader maer afzonderlyke gedeelten Zymogen sommige dagbladenen brieven ontvangen De hoop begon te herleven inde ziel vanden hertog Nadat hy eerst MaraL ver¬ volgens buzot Barbaroux Petliion zyne hevigste beschuldi¬ ger» had zien omkomen waende hy weldra doorden Ber" in deszelfs midden geroepen te zullen worden daer bv zoowel in zy ii hert als door zyne daden zich als eenen onberispélyken ai n hanger dezer party getoond had Hy kon niet gelooven dat opregte repubbekanen hein den eersten onbaetzuchtigstén republikaen zouder opofferen De overmaet van ondank- b.ierbeyd desvolks is altydde valstrik en de teleurstelling der volksleyders geweest Zy denken slechts aen hunne diensten maerjuyst die diensten worden door de wisselvalligheyd der gebeurtenissen en de natuerlykc omgtandvastighevd der me¬ ningen misdaden * Den 1 5 october las men te Marseille in de parysche dagbladen dat de conventie besloten had ecrlangde zaek van den hertog van Orleans te behandelen Hy bevond zich juvst acn tafel ° toen hy dit vernam « Des te beter zegde 'hy vroe- of Jaet moet deze zaek op de eene of andere wyze een evnde nemen omhelst my invne kinderen Dezen dag zal den schoonsten invns levens zyn Waervan toch kunnen zy mv beschuldigen n En l.y herlas het genomen besluytinhet dagblad « Dit bcsluyt steunt op niets nep hy uvt en alles IS itini' ffPAAffl ealioliinnn — I * v maer welaen | den minsten twyfel gekoesterd nopens de betaling in goud van liet papiere geld mén beeft geene ongerust heyd geloond voor i e aenzienelyke sommen in onze spaarkassen bewaeed evriuelyk alleen handel en nyverbeyd hebben geleden en tiet publiek is vreemd gebleven aen den krisis « Moeyehk ware bet niet juystheyd de oorzaken onzer allertreurigste gesteltenis op te noemen mogelvks hebben het mislukken van den oogst van 1846 den invoer van gra¬ nt n tn den uytvoer van goud de handelsrampen bespoedigd doe i met veroorzaekt Maer de beweegredens behoeft men verder te zoeken wy zyn niet afkeerig van de denkwv/e van twee onzer meest verlichte nieuwsbladeren nameïyk dat de uytwisseling eener te groote hoeveelbeyd vlottende kapitalen in vaste kapitalen door de werken aen de yzerén spoorwegen en andere de echte oorzaek is van de geldelyke moeyelykbeden onzes lands « Wy hebben getracht ons een gedacht te maken van de uv tgestrektbeyd der voor de spoorwegen gedane en no- te verrigten uytgaven de eenige welke men eenigzins juvs* an opgeven maer dit werk kan onmogrlyk niet volledig gemaekt worden ° Kapitael gestort door de actiehouders op volfoovde of aen gelegd wordende yzeren wegen Hl miljoenen 454,000 iv!é /L a P' ael 1 P or le kom P a gnie ontleend 50 miljoenen 600,000 pd st kapitael welke de actiehouders no«- moe¬ ten storten 100 miljoenen 436,000 pd st « Die eyferl allen zyn schrikwekkend « Daeren boven is eene daling ontstaen op de koersen van < en 1 January 1847 tol den 18 october van hetzelfde jaer die indien men ze deed drukken op aide uytgegevenaktim' zoude moge begroot worden op ongeveer 53 miljoenen ponden sterlings Een blad van Londen vervat eene lyst van de voornaems'fe bankbreuken in Groot-Brittanje verklaerd van den öangiistv tol den 1 october Zy zyn ten gctalfe van 44 wacrondèr Afinnen Pa 0n bl ' keml is 5 ecne met ee » passief van I,o00,000 pd st MM Reid-Fromg en O eene van Sand(Tson cn c ' - van 600,000 pit st MM Cocker.1 en C- eene van 575,000 pd st MM Leslie-Alexander en C° eene van 500,000 pd st MM A Goiver en Noveux twee van 400,000 pd st MM A en D* Denny van Glascow en MM Fry-Griffits en C e van Lon-" ï'v^ 'o l T ee v ® n ^ 0 ' 000 St MM Ch Danglas en C« cn MM Perkins Schlusser en C" zes van 200,000 pd st.fMM Con ven try en Scheppard MM King-Melville cn€ e M A Dickson eii C" MM de gebroeders Wabonen C e MM Wa- hon Macknigt en C e de andere kompagnien in bankbreuk hebben een verschillend passief van 150,000 & 30,000 p st « Het passief van 59 bankbreuken te samen berekend J Vivuill X/j is door groote schelmen tc weeg gebragt zy zullen hunnen man vinden ik daeg hun uvt iets teren my uyt te denken Weest onbevreesd myne vriénden zegde hy hel ontstelde en treuriggelaet zyncr zoonen ziende • be¬ droeft u niet over hetgeen ik als eenc goede tyding beschouw en hervatten wy ons spel » Des anderendaegs kwamen de kommissarissen van Parvs welke den hertog zyn op banden zynde vonnis als ecne oin twylclbare regveerdiging en bevryding voorstelden De vreugde cn gerustlicyd helderden bét gelaet van den vader en de kinderen op Den 25 october des morgens ton 5 uren trad den hertog in reysklecding en vergezeld dooi¬ de kommissarissen en gendarmen in de kamer van zyn oud¬ sten zoon den hertog van Montpensicr en hem met de vaderlvke hertelykheyd welke de menschelykc natuer het langs b blyft omhelzende zegde by « Ik kom afsclievd van "" emc ' n ' want lk ga vertrekken Zynen zoon ant¬ woordde slechts snikkende « Ik bad willen vertrekken hernam den vader zonder afschcyd van u te nemen maci' ik heb de begeerte niet kunnen weerstaan van u no- cenmael te zien voor myne rcys Vaarwel myn kind troos't u zeiven en uwen broeder en denk beyden aen bot geluk dat wy weldra by ons terugzien zullen ondervinden Met deze woorden onttrok hy zich aen de omhelzingen zvns zoons l)c beyde broeders bragten den dag door niet elkander te troosten en moed in te preken by deze scl.eyding welke hun als weezen inde gevangenis achterliet Zy zagen in den hertog van Orleans slechts den tcederen en goeden vader - den vorst beoordeelden den mensch doorgronden zv niet - de natuer gebood bun ook niet den vader te beoordcelen ' maer hem te bewcenen en te beklagen ' Ondcrtusschcn was den hertog alleen vergezeld door
Gazette van Brugge 11/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item