Back to top

Gazette van Brugge 8/10/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
OPENBARE VERKOOPING Woensdag 43 October 18-47 om dry «ren namiddag in bet Gemeente-Huyste Vlisseghem DEFINITIVEN OVERSLAG zonder uytstel van i° Een kloek WOONHUYS zynde eene gewezene Ga- reelmakery staende op II 0-3-8Ö C Erve in het dorp te Vlisseghem — Voorts H 0-20-72 C of 1-42 roeden onder Boomgaerd Zaeyland en Hovenierhof gelegen als vooren gedeeltelyk gehruykt door Jacobus Van Parys eygenaer vidua Vercruysse en Jan Galleyn,te samen aen fr 103—40 ct 's jaers Staet maer op 2650 francs 2° H.0-8-Ö0C ZAEYLANI gelegen als vooren gebrnykt door den eygenaer Staet maer op 335 francs En 8° een HÜYS zynde eene Tweewoonst met H 0-3-68 C of 25 roeden Boomgaerd en Hovenierhof gelegen als vooren gebruykt door Bcntein en andere aen fr 130-60 ct 's jaers Staet maer op 1 OYiO/rana De conditiën by den Notaris H CLAERHOUDF op de Yisch-Markt te Brugge Bai maüi imT VRI11DE AERDAPPELffl DIENSTIG VOOIt PLANTZAED Men laet weten dat er by sieur Bernard De Boo Bakker op de Siinon-Stevins-Plaets te bekomen zyn eene soort van vreemde AERDAPPELEN zeer dienstig voor Plantzaed aen 12 1|2 francs de 100 kilo Deze Aerdappelen gewassen op zyne landen gelegen te Eede by Aardenburg zyn sedert driejaren toen hy eerste mael begon er van te planten tot alsnu bevryd geweest van de zoo gezeyde aerdappel-ziekte en zyn van eene goede hoe- danigeyd tik zeg het roorls KASTEEL li UY TEN fï O EI »®V Landen en Huijzen TE KOOPEW Waer van het FINAEL VERBT.AF zonder uytstel zal geschieden zaterdag 9 October 1847 om 5 uren precies namiddag in de Zael van verkoopingen door Notarissen _ __ ten Stadhuyze te Brugge Gemeente Sint-Rruys hy Brugge 1 2 en 3 Koopen — Een fraey en aeugenaem KASTEEL- GOED met H 38-84-54 C of G 87-2-44 R Grond van Ge¬ bouwen Groensel en Bloemhoven Lacs en AAalgiagteu Dreven en Wandelingen Busschen Boomgaerden en Zaeylan- den en Kwcekefyen allen zeer wel beplant te Sinte-Kruys zuydoost van de" kerke aen den wyk genaemd den V ossen- steert langst den grooten steenweg van Brugge naer Gend op twintig minuten afstand der stad Brugge palende aen het sterf huys van madame Serweytens-D'Herbe aen mheer den graef Visart DeBeaucarmé aen mynheer Versaevel-Serweytens en andere Gebruykt door deszeffs eygenaer mheer Goupy-De Beauvolers Ingesteld op -47,500 francs 4 5 en 6 Koopen — Een HOFSTEDE met H 21-47-79 C of G 48-1-66 R Boomgaerd Hovenier-Hof Zaeyland en Dreven te Sinte-Kruys tegen en aen het opgemeld Kasteel- goed palende aen MM De Coullemont Neirinck-De Jonghe Sertveyteus-D'Herbe Van Hoenacker en Roels in pagte by Joseph Van Speybrouck Ingsteld op 1 3.400 francs 7 Koop — Twee WOONINGEN met H 2-55-17 C of G 5-2-50 R Land te Sinte-Kruys by en aen de Koopen hier vooren gebruykt door Stockman Louis Meulebrouck vidua Cleemputte en Bernard D'Haeninck Ingesteld op 5,100 francs 8 Koop — Een HOFSTEDEKEN met H 3-12-20 C of G 7-0 48 R Boomgaerd Hovenier-Hof en Zaeyland te Sinte-Kruys by en aen dc opgemelde Koopen gebruykt door Joseph Van Rye Ingesteld op 6,200 francs De Goederen hier vooren te samen groot U 65-99-70 0 of G 149-0-58 R palende alle aen eikanderen Zedelghem by de Statie 9 tot en met 29 Koopen Vier HOFSFEDEKENS en H 43-38-44 C of G 98-0-23 R Boomgaerd Hovenier- Hoven Taillie- Sparre-en Boom-Bosschen Zaeylanden Dreven en Maeygrassen te Zedelghem verre oost van de kerke al t'ceuen blokke palende aen Pieter Van Vyve het sterf buys van mheer baron Devriere dc straet van Zedelghem naer Ruddervoorde Jan Denys Mr Ph Vanlseghem joufvrouw de weduwe en kinderen Bernard Gilliodts Jan Vcrduyn Bernard Naeyaert De Vleesschouwer en andere gebruykt door Jan De Kelelaere Jan Denys Franciscus Denys Jacob Calleeuw LouisDenys vidua Alexander Vermaut vidua Joseph Riheul Jacob Vermeulen Karei Vermaut Jan Van Acker Hendrik Rqegier Augustin en Theresia Veimaut Bernard Naeyaert Louis Roegier Hendrik Van Hooi en en de eygenaren Ingesteld op 20,700 francs Oedelem 30 tot en met 35 Koopen — Een HOFSTEDEKEN en H 26-52-06 C of G 59-2-86 R Boomgaerd Hovenier-Hof Taillie- Sparre- Boom-Bosscheu en Zaeylanden te Oedelem noordoost van de kerke palende aen den Maldeghemschen weg aen de Sysseelschen en Kerremelk-straten aen MM De Man- Van Outryve Charles DMloht Piëter De Ruytter Joseph Claeys Charles Beaucourt Van Outryve-D'Ydewalle en Joseph Vercraeye gebruykt door Bernard Coene vidua Basilius Van Den Bussche Pieter Veschgemoet en de ver- koopers Ingesteld op 16,500 francs Sint-Andries wyk Watermolen 36 tot en met 40 Koopen — Een aengenaem BUY TENGOED HOFSTEDEKEN en 11 32-48-42 C of G 73-1-30 R.' Boom¬ gaerd Hovenier-Hof Zaeylanden Taillie- en Sparre-Bossclien te Sint-Andries zuyd van de kerke palende aen den zeeweg aen den Dixmudschen heerweg en aen MM De Man-Van Outryve Laurent De Scliielere baron De Pelicliy en Vau Outryve-D'YdéwaHe gebruykt door Pieter De Kimpe en de eygenaren Ingesteld op 1 5,800 francs St Kruys provincie Zeeland 41 Koop — 11 0-07-80 C of G 0-0-53 11 CYNSGROND te Sinte-Kruys by kadaster sectie D 11"' 72 en 73 gebruykt door de kinderen van jonker Goupy ad fr 12-69 ct te jare Ingesteld op 200 francs 42 Koop — H 6-58-60 C of G 14-2-66 R ZAEYLAND in den grooten Boom -Polder by kadaster sectie C 11" 240 241 en 241 b palende aen de kinderen van jonker Goupy-l)e Beauvolers aen Mr Hennequiu aen d'Appel-straet en aen de kerke gebruykt door Charles Stock Ingesteld op 10 000 francs 43 tot en met 49 Koopen — 11 0-72-23 C.olG 1-1-90 R GROND van GEBOUWEN HOVENIER-HOVEN en ZAEY¬ LAND by kadaster sectie E ti 0 ' 19 a 26 35 a 39 en sectie 1 n°' 74 a 76 ten titel van cynse gebruykt door het ge¬ meente Sinte-Kruys Coruelis Scliryver Jan Eeckhout vidua Isaac Broekman erven Baerl en Jacob De Mey te samen ad fr 75-61 ct te jare Ingesteld op 1,210 francs Stad Brugge 50 Koop — Een WOONHUYS sedert weynig jaren byna gantsch nieuw herbouwd aen de noordzyde van de Moer-straet- geteckend D 2 n" 56 komende met fraeyeu Hof tot aen stans reye bewoond tot lesten november 1847 door Mr Jan- Haptiste Snauwaert proprietaris vau diere Den kooper mag een vierde van den koopprys in handen houden en het Iluys kan be/.igtigd worden den inaendag en donderdag van elke week van 3 tot 5 uren namiddag Ingesteld op 9,000 francs 54 Koop — Een WOONHUYS met 7 aren 85 centiaren Grond der Gebouwen en Hof en Cour uytkomende met Koets¬ poort aen de westzydc van d'Ezel- of Oostendsche-straet ge- teekend D 7 n° 24 Onbewoond Den sleutel ten kantoore van den Notaris Jacqué dezen eygendom door zyne uytgestrekt- lieyd is wel geschikt tot het rigteii van eene brouwery stoo- kery of alle andere fabriek Ingesteld op 4,000 francs Nog Sinte-Kruys by Brugge 52 a 54 Koopen —Een HOFSTEDEKEN met 11 0-85-51 C of G 1-2-87 R Boomgaerd Hovenier-Hol' en Zaeyland te Sinte-Kruys wyk Vyve hy kadaster sectie A 11 °' 265 273 ar 276 en 336 gebruykt door Joseph De Vlamynck Ingesteld op 2,600 francs St Michiels 55 Koop — II 1-97-0 C of G 4-1-35 R Ifovenier-Land genaemd den Stedevyver by kadaster sectie A n" 71 gebruykt door Pieter Lagace Ingesteld op 4,000 francs Noy Stad Brugge 56 en 57 Koopen — Twee WOONllllYZEN met Erven en Toebehoorten aen dc zuydzydej van de Predikbeereu-straete geteekend B 4 11 "• 20 en 20 2" bet eene ledig bet ander be¬ woond door d'hecr Jacobus Dumon-Tauguès Ingesteld op 7.000 francs De Koopen 9 tol en met 40 worden verlcogt met octroy van justicie ten overstaen van Air Hermans Vrederegler over het l" te kanton Brugge bygestaen door Air Van Vyve zynen Gre/fier De Tyleicn Conditiën en Kaerlen ten kautoore van de No¬ tarissen VAN CA1LL1E-DE ROO eu JACQUÉ-RYELAND T te Brugge AOTEKHE VEHZEKER1XG-MAETSCUAPPY SEC l] li IT AS Deze Maetscbappy de oudste in Belgie bekend beeft een kapitael fonds van meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry mael honderd duyzend franken — en verdecs by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn bier uiet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeyten met eene jaerlyksclie onbepaelde brand-contributie eu administratie kosten Er kan nooit onder vyelk voorwendsel liet ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeyscht De premien zyn zoo laeg berekend dat een ieder het weldaed der assurantie kan genieten Men bevrage zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetschappy in de Predikheer-straet B 3 N." 11 te Brugge koophandel Antwerpen 7 october Graven Er heeft eene dalende beweging plaets gehad ^ge¬ durende de week eyndigende den 2 october dezelve is 74 c op de Tarwe eu 25 c op de Rogge waeivan de geiifcddelie pryzeu respectivelyk bipaeld zyu op fis 20 44 e " B' s - 10-21 — Koloniale Goederen Wy hebben lieden geei.e andere om¬ zettingen vernomen dan degene van 5 a 600 balen Kotl'y aen 20 3 [4 a 24 1 [2 cents in corsumiie Wissel-Cours van Parys van den 6 October 3 | u |o 22 december tl 75 1 > li [j °l" 15 niaert 114 45 Cours van Amsterdam van den 5 october W eikelyl.u'scliulit 54 qil Amortisatie Swntikact SS U|U Huiidel-ftlaelscha||iy '64 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 6 october Soorten Kooliaeii Olèiiliette bt g smack l.v azaeit Cameline Kenij zaed OLIES de hectoliter 89 00 k III III a 00 III a 90 9> a 95 00 a no 00 a 00 00 III Oil 0(1 ill 00 011 00 oa Oil 1)11 GRAN K.N de hectoliter 28 00 30 iio HO OH 25 00 a 29 IIO & Oil 00 25 110 a 27 01 22 00 a 24 00 on 00 a no 00 KOLRRN lie to ' hi 01/r 17 50 a 18 tui a mi 00 a 20 on 18 110 15 50 DO 110 r l« 50 a o no A 22 50 a no mi a 18 00 Markt van Veurnc van den 6 October Middenprvs der granen per zak vau 145 liters laiwe a 37-1)0 0 Kogge Ir 23 0(1 a 25-00 e Uecrsle fr 17-5(1 a 20-50 0 fr 34-00 Haver fr 10-50 a 10-60 c Iloonen fr 20-00 a 22- iill ZEE-TYDINGEN BRUGGE 8 oc/oher Gisteren voormiddag is in de have van Brugge aengekoraen de Belgische koK Johanna Cornelia groot 66 lonneu kapi' Seeuvvèn komende van Geutom beladen te worden met schors bestemd voor Engeland aen dc consignatie van d heer Hip Jonckheere OOSTENDE 8 october Aenkomsten van den 6 en 7 october Het engelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met 27 passagieis een visschersloep van Doggcrsbank met 2b tonnen aberdaen het engelsch stoomschip Prince*» Mary kap Paul van Ramsgate met 22 passagiers en 1 voiture de engelse lie male Violet van Doever met de korrespondentic en I voiture het engelsch sioomschip Sir Eduiard Banks kap Ovendeu van Londen met diversche goederen en 42 passa¬ giers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate met 3g passagieis en l voiture de Belgische male Ville d'Os/ende van Doever met de korresponderttie 18 passagieis eu 1 voilure een visschersloep van Doggersbank met 116 tonnen abeidaen Uy tijevaren Den Belgischen schooner Jupiter kap Morison naer Dart¬ mouth met schors de engtlsche male Princess Alice naer Doever met de korrespondenlie en 26 passagiers de engelsehe male Violet naer Doever met de korrespondenlie eu 9 passa¬ giers het engelsch stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met 58 passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ramsgate met 82 passagieis f de nooritsche bark Krageroë kap Thoiuesen op avontuer met ballast de meckleinburgscbe brik Heinrichen Emil kap Alm op avontuer met ballast het engelsch stoomschip Prin¬ cess Alary kap Paul naer Ramsgate mt 4l passagiers de belgische male Ville d'Ostende kap Roose naer Doever met de korrespondenlie en 24 passagieis het engelsch stoomschip Venezuela kap Robinson naer Londeu mc4 diversche goe¬ deren eu 42 passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ramsgate met 35 passagiers de engelsehe male Princess Alice naer Doever met de korres- pondeutie en 3g passagieis de eugelsclie sloep Liberty kap Keeble naer Maldan met ballast bet engelsch sloomsclnp Triton kap Taylor naer Londen inet 42 passagiers het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 26 passagiers de engelsehe male Violet naei* Doever met de korrespoudeiilie eu 20 passagiers ANTWERPEN 7 october Aenkomsten van den 6 en 7 october De bremersche brik Daniël kap Wenke van Montevideo met huydc n den baiioverschen ever Cdtharina kap Jautzen van Hamburg met raepkoeken den deenschen ever Genius kap Kruger van Hamburg met haver de deensebe galeas Sophia kap Middelsten "van Neustad met tarwe de meck- lenburgschc schepen Carolina A malia kap Gei'lof Ernst Broekelmann kap Niemann Alexandrine kap Permien Emerentia kap Gribmtz alle van Riga met hout den deen¬ schen schooner Hebe kap Pieper van Hamburg den oldeu- burgschen schooner Elisa kapit Ratje van Petersburg beyde met stukgoederen de mecklemburgsche brik Emma - kap Malchau vau Riga met hout de mecklemburgsche brik Mela kap Hansen van Petersburg met lynzaed de noord- sche buk Faders Minde kap Gjersoe van Gotbenbuig nut hout de engelsehe brik Rachael kap Pycock van Londen met tarwe de oldcnburgsche kofF Elisabeth kap Eogelu van Schulpersiel met garst —'Nog beneden de rivier de rus- sische bark Solid van Odessa en andere schepen onbekend Brug"C Drukkcry van L.-B Herreboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 8/10/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item