Back to top

Gazette van Brugge 8/10/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
iTÉSSF ring-zonverduystering hebben Te Oostende Brugge Gönd Antwerpen Mechelen Leuven Hasselt Luyk enz zal den cklips slechts gedeeltelyk zyn Gisteren namiddag beeft alhier met vele plegtighevd de opening plaets gehad van het ruym en schoon iókael " voor den koophandel en nyverheyd kring ingerigt in het' buys laetst bewoond door den heer Van Heede-ltyelaudt op de Groote-markt alhier Van 3 uren des namiddags bevonden zich de leden die ten getal le van 130 voor het banket ingeschreven hadden op de bovenzael vereenigd acn wiens hoofd onzen achtbaren burgemeester zich bevond alsook dehecren Felix Du Jardin bankier president der nieuwe societcyt den heer L De Lescluze schepen Sinavc voorzitter der koophandelkamer de heeren raedshecrcn der regering Thomas en Marlicr ' Den lieer C Serweytcns vice-president der societcyt het woord bekomen hebbende heeft met eene klare stemme cenc redevoering uytgesproken waerin hy het doelwit der inrichting der societcyt heeft afgemaeld en de voordeden die de zelfde aen den koophandel en nyverheyd cn aen alle neering doende persoonen verschaffen kan Deze redevoering is met algemeenc toejuyehingen ont- liaeld Onmiddelyk daerna de leden zvn door den lieer president uytgenoodigd geweest na de bencdenzacl te gaen ahvaer een prachtig banket opgcdischt was Onder de maeltvd zvn er verscheyde gezondhevdsteu^en voorgesteld geweest eerst door den heer Felix Du Jardin aen den lieer burgemeester verlichten en yverigen bescher¬ mer van den koophandel en nyverheyd der stad Brugge door den heer burgemeester aen den lieer president der nieuw ingerichte societcyt den lieer Du Jardin aen den heer abt De Foere den heer Sinacvc De Leseluze onder- presidenten en commissarissen der feest Alle deze toasten zyn met den grootsten geestdrift onthaeld cn toegejuyehd Eyndelinge heeft den heer Dp Bois vlaejnschcn schrvver de leden met eenige regelen van zynen opstel komen vecas' ten waerin hy onder andere de neygingen die de Bru de¬ lingen altyd tooncn om alles wat zy van noode hebheiriiy den vreemden te gaen verzorgen - ten hoogstcn heeft afge¬ keurd en liet verlangen heeft geuyt op dat de nieuwe societcyt alles zoude aen wenden 0111 eerst en vooral de be¬ langen barer ingezetene te doen voorenstaen Twee muzyk korpsen hebben gedurende de maeltvd ver¬ scheyde muzykstük'keii uvtgevoerd — Sedert lang kwamen fransche wildstroopers op liet bclgisch grondgebied digt by liet dorp Grandrieux een kivarluere van de grenzen vorwyderd op zaterdag 2 Octo¬ ber heeft zulks acnlcyding gegeven tot een hoogst betreurlyk ongeval Negen fransche pensjagers waren andermaal aen liet wild stroopen gegaen toen den algemecnen jagtmeester Wittanrer van Ronce,gezamenlyk met zynen onderlioórigen Wachter doch zonder verzcld te zyn van belgiselie gendar¬ men in hun by wezen kwam De fransche' wildstroopers weygerden te vertrekken cn eenen stryd nam aenvang ge¬ durende welken meer dan 13 geweerscheuten uytgewisseld Wierden Eenen pensjager is dood ter plaets gebleven en eenen anderen is dcerlyk gewond door zyne gezellen me¬ degevoerd geworden Van den anderen kant heeft Wiltamer cenc gevaerlyke voerwonde in den onderbuyk ontvangen ook den wachter Coppée is zwaer gekwetst — Men leest in I' Emancipation Dezer dagen was eenen mantel ontstolen geworden aen eenen reyziger in het hotel de Flandre op dcKoninglyke Plaets te Brussel Den dienstbode van den huyzc die men als vcrantwoordelvk wegens de diefte beschouwde ten minste onder betrekking der bewa¬ king nam het besluyt van doktor Montius magnetiseerder te rade te gaen De slapende ziende verklaerde dat den dief heen gegaen was langs de Regencicstraet den Grootcn Zavel en de Minimenstraet en in een acnpalende straelje den paletot verpand had voor cenc zeer geringe som het ónder- zoek ten dezen gevolge gedaen deed den paletot ontdekken die weldra op het spoor van den dief bragt dezen aenliou- den en o verlu vgen was het werk van eenige minuten Zulks lezende zoude men vermoeden dat het een verdichtsel is nogtans is het verhael volstrekt in overeenstemming met het proccs-ierbael Niet te min zien wy verdere verklaringen tc ge moet Voor den oogenhlik zullen wy ons bepalen tot het bctuvgen der hoop dat de slapende ziende niet minder gcluk- vyanden binnen dc stad en kweet zich voortreffelyk van zynen last Lang had dc stad acn Don Frcderik en zyne tnlrykemcer on meer aengrocyende benden weerstand geboden en hoe langci hoe meer roesde nood verminderden dc krachten cn het cental der bezetting van binnen vergeefs was de fiere moed van eenen Wybout Ripperde den stadsbevelheb¬ ber benevens zyne kapiteyncn Lanelot van Birderode Lodewyk lïoronmakcr Steynbach enz vergeefs was de mannelyke voiherding van den weerdigen burgemeester Pieler Kies vergeefs was de wakkerheyd der Keiincmer- landsclic Amazoonen onder de fiere Kenau Haerlem moest vallen Men was gedwongen dc burgery cyschte het hoe¬ zeer den kloeken Ripperda voorgeslagen had óm met vrouwen en kinderen door den vyand heen te slaen dé stad op gena¬ de over te geven Döch het woord genade was dé dienaren van eenen dwingeland als Filips van Spanje vreemd het ware even zoo goed alsof de afgestredeno inwooners zich zel¬ ve ter slagtbankaenboden Duyzende zooburgersalssoldaten wierden in koelen bloede vermoord Als losgelaten lygors doorvliegen de Spanjaerden met roóf en moordzucht glinsterende oogen de ongelukkige Stad cn zoeken overal hunne prooy Ook nacr hem die zoo dikwyls hun getrotseerd en benadeeld had ook naerHas- selaer stuvft een woedende hoop ook hy moet aen hunne wrack geofferd worden Den wakkeren jongeling zatgerust te midden der zynen aen den maeltyd O gewis zal hy moéyte gehad hebben zy- kig zyn zal in hef ontdekken mits -de uitgeloofde premie van 3.000 fr hetgeen niets aen de zaek bederft van de moordenaers vitn het buys Evcnpoel — By een gevecht dat in den nacht van zondag tot maeri- dag plaets greep in de herberg de Zicaen buyten de St Janspoort te Rorlryk heeft den landbouwer Jan Buysschaert twee wonden ontvangen de eene aen het hoofd de andere aen den linken arm Gelukkiglvk zyndezelve niet gevaerlyk • — Zondag avond is een treurig ongeval ontstaen Eenen jongelingen cenc juffer nacr Chatel terugkomende van de kermiste Montigny verzeld dbor andere jonge lieden kwamen op den oever der rivier de Sambre terwyl dén mist zeer dik was Den jongman meende voor eenen gracht te slaen nam liet rneysje by de hand en sprong om over den gewaenden gracht te geraken een volgend paer doet het zelfde en het overige van t' gezelschap hoort ze in 't water neêrploffen Acnstonds beyvert men zich om ze ter hulp te snellen de twee persoonen die het laetst in 't water ge¬ sprongen waren kon men tot het leven terug helpen maer de andere wierden er dood uyt gchaeid — Een besluyt van den koning van Beyeren bepaeld dat bv liet afleggen der plegtige geloften om Onder de ivereld- lyke of kloqsteMykc geestelykheyd te worden aengenomen eenen kommissaris der regering zal tegenwoordig zyn die van amblswcge des noodig de plegtighevd zal kunnen doen opschorten Den pauselyken stiiets-sekretaris kardiilael Fer- retti moet daerop verboden hebben nog noViciën of semina¬ risten aen te nemen zoolang het Reversche gouvernement Van het bovenvermeld regt niet zal hebben afgezien — Den 12 september is te Petersburg den Franschen luchtreyzer Lcdet in zynen ballon opgestegen en sinds dien dat is sedert negen dagen heeft men van hein niets meer gehóórd Eenige visschers die des anderdaegshetnieèrLadoga overstaken zeggen dat zy den ballon op dit meêr hebben zien dryven weshalve men vreest dut den hiehtreyzigcr in het water is gevallenen verdronken — Keyzer Nikolaes heeft een vonnis van den lioogen krygsraed bevestigd waerbv de generaels Dohrtitschin en Trutschany wegens verregaendc wanorden en misbriiyken bv hunne duvisien van liet Kaukassischc leger' iiet verdon¬ keren van gelden slechte zorg voor de gezondheyd dei- troepen enz van hunnen adeldoni rang en orde teekeus zyn vervallen verklaérd en tot gemeene soldaten worden gedegradeerd Den laetsten echter heeft Z M uyt aenmer- king van bckomenc wonden het Iuvalideiipoiisioen verleend — Een versehrikkelyk ongeluk heeft den 29 september laets en eene suykerfahriek te Magdelburg plaets gehad De ketel van een stoom werk tuyg is gesprongein Zeven persoonen zvn hierliy gedood en twaeli 'zwaer gewond geworden Dezen ongelukkigen voorval is door de onvoorzigtighevd van den werktuvgniaker veroorzaekt die liierbv zelf omgekomen is De ontploffing was zoo hevig dat er steenen op meerdan twee honderd passen geworpen wierden — ENGELAND I.oxnex 5 ocldber De bankeroeten hebben nog niet opgehouden Heden ver¬ neemt men dat de makelaers in indigo en koloniale waren Fry Griffiths en K 6 hunne betalingen geschorst hebben De firma Lvall Brothers is gefailleerd met een passief van 300,000 pond slérl Ook aen de fondsenmarkt hebben zicli heden de hoogst respectabele makelaars in fondsen en actiën John Shcwell en son failliet verklaerd Zy hebben grootc verliezen geleden in spooriveg-aendeejen in de fondsen waren zy con tra mineurs zoo dat hunne loopende zaken «laerin góéd slaen Men spreekt van meerdere faillissementen in den handel en men verzekerde gisteren namiddag stellig dat een West-Indisch haiidelshuysopgehouden had te betalen Te Liverpool noemt men onder de gefailleerden den gracn- handelaer Tomlison met eenkleyn passief van 10,000* pond sterl en te Glasgow de firma's Watson Mac Cnoght cu K.« en Watson Brown and K.° met eene passief van 150,000a 200,000 pond sterl — De menigvuldige bekeeringrn tot het katholyk geloof gevoegd bv het niet gelogenstraft gerucht van de aenstaende herstelling der betrekkingen tusschen ons kabinet en het hof van Roomen doen de regtgeloovige Ariglikanen hier te lande luvdc klagten aenheffen De Standard gaet zelfs zoo verre van lord Jlion Russell tc beschuldigden dat by Euge¬ ne spyt over den zcgepracl der wanden te verkroppen het zal zyn vaderlandseh hert zonder twyfel geschokt en neerge¬ slagen hebben Zeven bange maenden hadden de Haarlem¬ mers gestreden en moesten toch de pas herkregene vrvheyd weder verliezen Dit smertte den jeudigen held doch hy trooste zich met de gedachten dat alles daervoor gedaen al¬ les daervoor geleden en met een ecrlyk verdrag bekroond was Hy kon het immers niet denken hoezeer een spnen- sehen vriend hem gewaerschuwd had zyne edele ziel kon zulk eene laegheyd niet bevatten dat Don Frcderik zynen eed zoude schenden j hy kon niet bevroeden dat den zoon van Alva alle krygszeer zoover met voeten zoude trappen en verguizen door zich op de ongelukkige inwooners te wre¬ ken hen te mishandelen te moorden Daer spring de deur open en een rot gewapende Kastilja- nen stort met woest getier naer binnen Een hunner treedt voorwaer's en grvpt den oudsten der broeders wien van vei'slagenheyd en schrik de tranen uvt de oogen sprongen aen en sleurt hem van zyne plaets Dit gezigt ontvlamt den achttienjarigen held Verschillende aendoeningen bestormen zvne ziel Hier bv zag het was het om hem om zyn leven te doen en nu een misverstand zynen broeder Nieolaesvoor hem deed aenzien kon hy zyn eygen leven redden Maer neen hiertoe was zyn karakter te edel vry van elke laeg¬ heyd en zucht tot zelfsbehoud ten koste van een ander voert hy met edele vroónihevd den Spanjaerd op eenen vasten toon toe die in het diepste zyner ziel doet lezen • Laetaf zoo gy dm vaendrig zoekt laetdezen los ik ben het » land met gebonden handenen voeten aen de papisten wil le¬ veren _ — Te Londen is den schip aengekoraen van Lis'oona met i30 ossen aen boord Dit is de eerste keer dat Portugael vee ui tvoert naer Engeland — Op 18 september is in het graefschap Antrim in Ier¬ land overleden zekeren Hendrik Suillan oud 112 jaren Zyn oudsten zoon telt 94 jaren en dezen tersehen patriarch had nog een ander kind hetwelk slechts 17 jaren oud is Hendrik Suillan ivas tot het eynde zvns levens een warme vaderlander In 1798 tot de geeseling verwezen om aen den Iersehen opstand te hebben deel genomen ontving hy onverschrokken honderd zweepslagen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 6 october D'Heer Franciscus-Desiderius Van den Broueke negociant met Joufv Ludovica-Heléna Augustinus koopvrouw weduwe van den heer Andreas Opsomer • Overledenen van den 4 tot den 5 october 4 Isabella Rotse zonder beroep oud 88 jaren geboren en iVoriilende te Brugge ongehuwd dochter van Joseplius hy Theresia Faulsc overleden langst de Polterie-reve F 8 n° 28 Leopoldus Simoens oud 2 maenden overleden in de Louis Van Casscl-straet E 7 n° 30 5 Eiisa Seigier oud 22 maenden overleden in de Morlier- straet 1 9 n" 50 Carolus De Jaeck porlier in het militair hospital te Brugge oud 34 jaren 9 maenden geboren téEversecle woonende te Brugge echtgenoot van Anna Schoons overleden in de St Jooris-stract E 7 n" 23 Carolus Dohhelaere oud 2 weken overleden in de Maria s tra et C 9 n" 8 4 Geboorten BEKENDMAKINGEN Beste MATRAS-WOL aen 8 francs de kilo byj Van IVestè- De Brauivere Noordzand-straet ü 20 N° 75 by het Goude Kussen te Brugge i'éai l Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nu wooncode in de Wolle-straet B 16 u° 08 TE HEREN Huts Ml Balken in de Ezel-straet E 6 IV" 1 2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den eygenacr in de Roosendaele^-straet sectie D N° 04 Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.» 22 te Brugge alsun be¬ woond door M no Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERIIOUDT in de Hoog-straet te Brugge VEBKOOI» ING VAPÏ EENE SCHOONS Vigilante Chieze ITOI PA HARAASSE1REN Behoorcnde het Sterfhuys nan wylen d' If eer PIETER VERHAEGIIE in teven Heur-Koetsier en Herbergier us de Grouwerkers-straet te Brugge ZATERDAG 9 october 1847 's morgens om 11 uren pre¬ cies voor de estaminet het Goude Maxdekeh op de Groote- Markt te Brugge Betaelbaer ten kantoore van clcn Greflier CH MOULAFRT* Verstomd over zoo veel grootheyd van ziel devnzen zy eerst terug doch spoedig is dit gevoel eener betere natéur dat zich nooyt zelfs in den hoosten inenseh niet verloochent door de onedele ivraekzucht verdreven Zy grvperi hem aen en sleuren den edelsten der broeders naer eenen akeligen kerker Hier zat hy cn betreurde zyne boeyen Met vreugde droeg bv die voor het vaderland maer het deed hem leed liet op geene andere wyze te kunnen dienen Echter duerde zvne gevangenschap wonder is het dat de Spanjaerden hem niet van liet leven beroofden niet lang ivelhaest werd hy te¬ gen eenige op de Zuyderzee gevangen gemaekte Kastiljancn uytgewisseld Hy zette zich toen te Amsterdam nadat deze stad de zvde van Filips verlaten had met der ivoon neder en geraekte er door zyn geslacht cn door zyne bckwaemheden tot eer en aenzien II v werd schepen der stad en dreef eenen aen- zienlyken handel Weynig is meer van hem bekend alleen vindt men nog zvnen naem onder dc eerste oprigters der Oost-Indische Compagnie die onderden naem van Compag¬ nievan verre in 1594 haren naderhand zoo uytgestrekten als belangryken werkkring begon Streed hy dan niet meer onder de banieren der vrvheyd voor den roem van Nederland en cygene eer — ook in dé¬ ze laetste heirekking heeft hy beyde evenzeer bevestigd en mede den grond gelegd tot den acnzicnlykcn rykdom d.zer gewesten
Gazette van Brugge 8/10/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item