Back to top

Gazette van Brugge 8/10/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
groensclwortels nyyerlieyds-plantrn voorlkomstig van gron¬ den sedert ten hoogslcn twee jaren in ontginning gekomen in de Kempen of in de Ardennen l c prys niedalie in ver¬ guld zilver aen Mr Henroz te Champion Luxemburg voorde produkten tentoongesteld onder de N"' Git 14 2® in zilver aen Mr Van Vinkeroy te Hasselt voor de pro¬ dukten tentoongesteld onder de N°" 870 ii 873 Voor den nuttigsten boschboom nicuwelings in het land gevoerd bronzen medalien aen MM Gihoul te Essehcn Antw N" 180 en De Bavay te Vilvorde N" 1,197 Voor de schoonste verzameling zaed van groenselplanten eervolle melding acn de Univcrsileyt van Luvk publiek ge¬ sticht dat niet kon tot mededinging toegelaten worden Voor de schoonste stalen van wortels zoo als aerdpeeren i topinambonrs bcteraven rapen kool-rapeh gele wortels enz op 't open veld ingeoogst 1° prys medalie in verguld zilver aen Mr L Delpier te Mielen by St Truyen N°* 313 en 314 bronzen medalien aen MM Ledoctc en Crespel t.e Maisin Luxemburg N°' 219 a 221 aen Mr de Boubo- me te Frandeux Namen N° 973 aen Mr den baron de Waha te Plainevaux Luyk N 8 944 k 946 aen Mr den baron Adr de Hcuseh de Bomhrouck N" G3G aen Mr Lc- liaert te Ruddervoordy N° 210 aen de Landbouw-Maet- schappy van Bauraing voor beetwortelen op den catalogus niet aengeteekend Voor den sclioohstyn meekrap 1" prvs medalie in zilver verguld aen Mr Van loock te Oorderen Antw N° 803 2"inzilvcr aen xMr vanAlsenoy teStabroeek Antw p\°77 Voor de schoonste en beste boter zilveren niedalie aen Mr Vanlicule te Cacskerke Wesl-Vl N° 120 2° meda¬ lie in zilver beschik liaer gebleven Van den pryskamp voor de wolle)acn Mr Hubert tan Bouvignes Namen N° 21 eervolle melding met bronzen eerepenning aen Mr Matbelin van Messancy N" 34 Voor den schoonslcn en besten kaes vorm van den liol- landsclien in aenzien der aengclegenheyd dezer voor den landbouw in Belgien nieuwe nyverheyd en de volmaektbeyd van het te pronk gestelde produkt heeft den jury met algc- meene stemmen eene gouden medalie toegewezen aen Mr V r erougslraete landbouwer te St liaefs-Vyve Wcst-Vl N° 74 V r oor den schoonslcn homng prys medalie in zilver aen Mr Lecmans-Peetcrs voor zync zeeinlaert N° 79 eervol le melding bronzen medalie aen Mr Machelyn van Mes¬ sancy voor den byenkorl'op het gewys van Ilubcr N° 35 Voor het schoonste was prys medalie in zilver aen Mr Dejans te Zwynaerde Oost-Vl N° lll Voor de schoonste wolle waren twee pryzen uytgeloofd Jamnierlyk is't dal geone lioegenacmdc stalen van dit pro¬ dukt ingezonden geweest zyn des te meer daer de laken tve- verv hier te lande lot eenen hoogen trap van volniacktheyd gekomen is Voor de schoonste zyde was eene zilvere medalie als prys uytgeloofd geworden Den heer De Mevius tevens tentoon- steller en lid van den jury is aen allen pryskamp willen vreemd blyven Zyne merkweerdige voortbrengselen zoo als nioerhczichooiiitakken zywormpoppen van 1847 zyne gaeszvde enz zyn aengewezen geworden aen 's gouver- nements goedwillige opmerkzaemlieyd Voor hel beste verveer ligde nuttigste en nieuwste stuk lundbouw-gereedschap waren uytgeloofd als 1" pryzen twee medalien in goud als 2° pryzen twee medalien in verguld zilver en als 3" twee in zilver Zyn toegewezen geworden Eene gouden medalie aen Mr d'Omalius-Thierry voor zy¬ ne ploeg tot alle bebouwing en tweede omspilting dienstig N° 89 Eene medalie in verguld zilver aen Mr Solïaux van Hai- ne-St Pierre Henegauw voor zyne ploeg iu gesmeed yzer N° 125 Eene bronzen medalie aen de Landbouw-Maetschappy van van Thourout Wesl-Vl voor luier tuyg tot vermorzeling der aerdappelen N° 105 De schoone vreemde landbouwwerktuygen tentoongesteld door eenen persoon nyt Namcndie zich nielkcnhaer gemaekt heeft zvn bvZondcrlyk aen liet gouvernement aenbevolen geworden den jury heeft zicli toegelegd om al de verdien¬ sten er van te doen uytschvnen Ook de verzameling vreemde landbouw werktuygen ten- - 0 > l -u ii wi i au ll » m *mm tn i Ï1 N toongesteld door het - Landbouw-Musoum der Univcrsiteyt van Luyk bestier van den Bolanieken hof is aen de op¬ merkzaemheyd van het staetsbewind aenbevolen geweest Den groolslen lof is toegezwaeyd geworden aen de werk¬ tuygen van veeartsen ingezonden door Mr den professor Brogniez Eene eervolle melding is ge- temd voor de ploeg N" 61 van Mr Goffard te Anthisses Voor de nuttigste en iiet onlangs ontdekte of in "t land ge¬ voerde Kunstmest of vette 1° prys medalie in verguld zilver op titel van aonm'oed|ging aen den lieer Legras te Neder- Over-Humbeek voor zyne produkten en voornainelvk liet in dierlyke zelfstandigheden veranderde zwart onder N° 35 medalie in zilver als 2 e prys aen Mr der graef Vandei stege de Scbrick voor zyn mest hebbende tot basis vlecseh en voor bet gene beenderen lot basis hebbende onder N° 107 Bedankingen zyn gestemd aen Mr André van Antwerpen voor zyne ingevoerde vruchtbaer makende zelfslandigliendcn tentoongesteld onder N"" 1 a 16 Koiiinglykc jtkaileinie vmi Geneeskuiisf van liclgicn In hare zitting van 28 september 1845' bad de Akademie de volgende prysvraeg uitgeschreven voor de beste oplos¬ sing eenen prys van 1,200 fr uytloovende •i Kenbaer maken den invloed welken de poelen en polders Ui toefenen byzond'crlyk in Belgien en aenpalende lauden op de gezondheyd en den duer van bet leven aenwyzen de middelen om dien invloed gansch of ten decle tot niet te brengen door publieke en byzondere gezondlieyds-voorzor- gen i)o kompagnie beeft -die prysvraeg op nieuw uitgeschreven eene gouden medalie ter weerde van 300 fr vergunnende voor een memorie tot opschrift dragende de woorden in tenuitate copia Daerenbovcu heeft zy vastgesteld dal dit werk zal opge¬ nomen worden in den bundei barer akten indien dcszcUs schryver er in veruilligl zicli kenbaer tc maken Eklips va ii morgen tctotirr Het jaerboek van bet brusselseli observatorium vervat den cklips van morgen zaterdag Wanneer de maen tusschen aerde en zon komt cn ons deze lactstc verduykt in 't geheel of ten deele dan zegt men dat er volkomen zon-eklips of gedeeltelijken zon-eklips plaels grypt Ais in bet midden van renen eklips de m en voorkomt als eene zwarte schyf door eenen lichtband omringd dan is bet echo ring-zonverduystering den cklips is centrael ids de centrums der twee sterren op dien oogenblik overeenkomen Den eklips van den 9" t0 " October 1847 zal zigtbacr zyn door gansch Europa in de noorderhclft van Afrika en in bet grootste gedeelte van Azia Hy zal ringvormig wezen op de ganschc uytgeslrektlieyd der wereldstreek doorsnydendc Kleyn-Azin Turkyen Hon- garien Duytscbland Zwitserland Frankryk en liet zuy- derdeel van Belgien Groot-Britanje en Ierland Op geen punt van Belgien zal den eklips cenlracl zyn eene linie trekkende langs Duynkerke Kortrvk Lessines Nivclles cn Namen en deze verlengende tusschen Vielsalm en IloulTalisc scheydt men bet gedeelte des lands alwaer eene ring-zonverduystering zal waergenomen worden van datgene af waer den eklips slechts gedeeltelyk zyn zal Den eklips zal zeer groot zyn te Brussel zal liy beginnen om 6 uren 31 min 33 s 's morgens en eyndigen om 9 uren 10 minuten den duer zal dan bedragen 2 uren 38 m 27 s meer dan negen tienden van de zon zullen verduysterd zyn de verduystering zal westwaerts beginnen 54 graden van liet bovenste uyterste der regtvallcnde doorsnede van dezon den cklips zal er zich niet opdoen als eene ring-zonverduy¬ stering Te Arlon zal men ring-zonverduystering waernemen ge¬ durende 4 m 6[10 daer zal liet beginnen om 7 u 54 m 6[10 Den ganschen iuer van den eklips zal zyn van 2 u 40 in 8[10 eu de grootte 1 1,35 vingers eenen vinger zynde het 12" gedeelte der schvnbare doorsnede van de zon Ook te Doornyk Bergen Charleroy Namen Dinant Philippeville Marche en/ zal den eklips degcdacntccener I " ' ■■■III——I — » lyke lasters bedrogen geworden en zyne verheven ziel zou¬ de my verstacn indien hy deze regels kwam le lezen Ik zoude my gelukkig geacht hebben den vertegenwoordiger van den Koning der Belgen by Zyne Heyligheyd geweest te zyn maer ik zoude zulk eener zending onweerdig zyn indien ik had kunnen acrzelen dezelve te wcygcren na bet geen ge- iicurd is Ontvangt mynheer den minister de verzekering van myne hoogachting m N I céclercq LA ND BOUW- TENTOONSTELLING In ons verleden nummer hebben wy den uytslag medege¬ deeld van de zes eerste pryskampen der l e sektie van de landbouw-tenloonslelling Ziet hier verdere opgaven nopens den uytslag der wedstryden Voor bet schoonste boekweyt l e prys medalie in verguld zilver aen Mr Van Nieuwenhuyzen zoon le Maldeglicm Oost- Vlaenderen N° 173 van de catalogus 2°inzil er aen Mr Surmont te Lichtervelde N° 542 bronzen me¬ dalie aen Mr Peers te Oostcamp N° 497 Voor bet schoonste turksch koorn in 't open veld ge¬ kweekt l e prys niedalie in verguld zilver aen MM de gebroeders Vandermersch te Wevelgbem Wcst-VIaenderen N° 201 2® in zilver aen Mr Roels-Dammekcns te Lo- kcren N° 992 bronzen medalie aen Mr N Gerardi te St-Léger Luxemburg N D 255 Voor de merkweerdigste verzameling nieuwe granen met voordeel in liet land kunnende gekweekt worden 1" prys medalie in goud aen Mr Leclerc landbouwer le Grivegnée hy Luyk N°' 675 a 713 2° in verguld zilver aen Mr Dutrieu de Terdonck te Blacsvclt Antwerpen N°' 246 cn 267 Voor het schoonste vlas 1" prys medalie in goud aen Mr Charles Lefèvre tc Bavichovc 2" in verguld zilver acn Mr Vanderauwera te Peersel N° 718 5" in zilver aen Mr.'Bernier te Frasnes by Gossclies N° 177 bronzen medalien aen MM Peers te Oostcamp N°518 en Devos te Becrst Wcst-Vl N° 91 2 Voor liet schoonste kemp 1" prys medalie in verguld zil¬ ver aen Mr Van Driesschc tc Hamme Oost-Vl N° 447 2 8 in zilver acn Mr Cuypcrs te appels Antw N° 1,017 bronzen niedalie acn Mr Verbcke tc Leile Oost-VI N° 1,131 Voor liet schoonste koolzaed 1" prys medalie in verguld zilver aen Mr Surmont te Lichtervelde N° 544 2® in zilver acn Mr Minet teGentines bronzen medalien acn MM De Mathelin te Messancy Luxemburg N° 293 en De Wauthier tc Rollé Luxemburg N° 1,154 Voorde schoonste hoppe l'prys niedalie in verguld zilver aen Mr Deblock te Watou West-VI N° 550 2® in zilver acn de Maetsehappy van Sint-Vinccnt-de Paule te Lichtervelde N° 1 030 Voorden seiioonsten tabak 1" prys medalie in verguld zilver aen Mr Dcscamps le Comcn West-Vlv N° 373 2" in zilver aen Mr Verstracte te Neder- Waesten Wesl-Vl N° 122 bronzen medalien aen MM Vandevclde teMeenen N° 140 en Delruc tc Wervieq N° 121 Voor de verzameling aerdappelen bet meest uytmuntende door hunne hoedanigheden en door hunnen opbrengst iede¬ re soort verbeeld door minstens acht pataters 1" prys me¬ dalie in goud acn Mr Defays-Dumonecnu te Luyk N" 41 3 2" in verguld zilver aen Mr Rops te Namen N° 674 3® in zilver aen Mr Dutrieu de Terdonck te Blaesvelt N° 538 bronzen medalien aen de kruydkundige maetsehappy van ltonsse N° 34 en aen Mr L Lorio landbouwer te Luyk N° 657 Voor den seiioonsten en besten aerdappel uvt zaed gewon¬ nen in 1846 1* prvs medalie in verguld zilver aen Mr Vancelst te Oostmaile Antw N° 124 2° in zilver aen Mr Peers tc Oostcamp N° 506 eervolle melding bron¬ zen medalien aen MM Jacobs St— Gilles by Brussel N° 21 5 en De Melin tc Forest Voor de nuttigste voederplant nieuwelings in het land ge¬ voerd 1° prys medalie in verguld zilver aen Mr A Be- noit,te Clermont by Saint-Hubert voor de schoone pro¬ dukten tentoongesteld onder de N°' 580 381 382 383 384 385 cn 1 043 Voor de merkweerdigste landbouw-producten granen Maer nog eene proef moet hun moed doorstacn Den Spanjaerd tuk op moord had bun d m terugtogt afgesneden Den buyt was te schoon om die te laten ontglip¬ pen wrack cn woede over den liarknckkigen tegenstand over de dood van zoo velen luinner voerde bun nog meer acn om zich van de galey en liare wakkere manschappen meester temaken Als de gier die met snellen vlugt hoog uvt het azucr des hemels op zync zwakke en leeg vliegende prooy nedersehiet zoo pylsnel doorklieven de Spaenschc schepen terwyl de bloeddorstige schepelingen met vlam¬ mende en roofgierige blikken op het nietige hun ontwyken- dc vaertuyg staren de breede golven van het Haarlemmer¬ méér die invreetende kanker van een onzer schoonste en rykste gewesten De jeugdige Haarlemmers het nuttclooze en lot niets dan nadeel leydendc van cenigen wederstand inziende spannen al hunne krachten in zoo door het byzetten der zeylen als bet behendige gebruyk der roeyriemen om aen hunne klauwen te ontkomen Veel zal dit wyken wy mogen het vaststellen aen hunnen moed gekost hebben O acn 'een jong en eerzuchtig gemoed valt het zoo bard van een edel en znyver doel afstand te moeten doen — Doch wel den jongeling die wanneer dat doel voor zyne beste poogin¬ gen onbereykbaer is of mislukt niet moedeloos en suf het hoofd laet hangen maer vastberaden den storm door¬ start in het vooruytzigt om later met meerdere levenswys- heyd en geluk bedeeld het mislukte te kunnen herstellen en het zich dienstbaer le kunnen maken Ook zy bleven vastberaden in liet bun met griinme blikken aengryzcnde gevacr cn ontkwamen gelukkig den Spanjaerd by de kaey waer zich de Slaetsehe vloot verzamelde Hier waren zy vcylig en de Kasliljanen woedende -dat hun deze zoo zeker gewaendc prooy ontkwam moesten voor de hier liggende dapperen die de helden dadclyk in hunne bescherming na men aftrekken Van bier begaf onzen held zich nacr Lcyden cn was in vcyligheyd maer zyne geheele ziel vertoefde te Haarlem Liever trotseerde hy al de akeligheden van een beleg en in het gezigt van den vyand der natuer de dood dan hier in werkelooshcyd zynen tyd door te brengen Onbekend in de¬ ze stad gerackte spoedig zyn weynig nog overgebleven geld verteerd Een domine die vroeger toen de vervolging op het hevigst woedde dikwvls zyne moeder ter sluykge- liiivsvest en middelvk onthaeld was geworden weygerde hem op zyn vricndelyk verzoek allen onderstand Vergeefs waren de dringende vertoogen van den jongeling den pre¬ dikant die zich hem noch de zynen scheen te willen berin¬ neren bleef doof voor al zyne beden Was dezen man zyne roeping weerdigwas by een weerdigdienaer van dengrooten Mensehenvriend Wie weet boe dikwvls hy uvt bet Hey- lige Boek lessen van weldadigheyd en menschen liefde ver¬ kondigd zal hebben hoe dikwvls hy op het reyne voorbeeld van zynen Meester gewezen heeft zvne hoorders tot betrach¬ ting en navolging van dat exempel aenmanende En nu nu weygert hy die anderen weldadigheyd vóórpredikt eonen bchocftigen van wiens moeder hy weidaden ontvangen had eene geringe ondersteuning O mogten er weynige die hem gelyken gevonden worden Mogten zy niet alleen ver¬ kondigers maer daders des woord zyn Wat nu te doen Was het wonder dat liy zonder mid¬ delen zynde en hunkerende naer den stryd verlangende naer de zynen zich aenbood om brieven van groolc aenge- legenlieyd naer Haarlem over te brengen Dit wakkere a en- bod van den vaderlandslievenden jongeling wierd bereyd- willig aengenomen nadat men hem uyt aenmerkiiig zvner jeugd het gevaer van die overbrenging bad onder liet org gehouden maer niets kon hem afschrikken Wat Hassclaer eens besloot móest hy uytvocren al ware er de dood mede gemoeyd Hem wierd een eed afgevorderd dat hy wanneer hy mogt betrapt worden en toch zoude moeten sneuvelen de brieven welke zicli in eenen looden kóoker bevonden in het water moest werpen en zich zelvcn eerder van het leven berooven dan te zeggen waer de brievenbus schuyl- de En hy zelf beeft naderhand aen den onvergelykclykcri Hooft den Ncderlandsche Tacitus betuygd niet te weten hoe hy in het ny pen van den nood te moede geweest zou zyn doch te meenen dat hy het eerder volbragt dan nagelaten zou hebben « En wie wie zoude liet tegendeel van deze ge- tuygems durven beweren Zoo velen de geschiedenis moge voor my spreken hebben in die dagen roemrykc cn ten koste van liuti leven den eens aen het vaderland gezworen eed gehouden Hasselaer kwam echter gelukkig deels zwemmende deels tc voet midden door dö nauw toeziende
Gazette van Brugge 8/10/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item