Back to top

Gazette van Brugge 8/10/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
i\° 123 54 s,e Jaer Vrydag 8 October 1847 |f sO- V GAZETTE VM BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGRELYKHEYD Verschynt den Maendag- Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 3 niacnden fr 4-75 ct i » Buyten Brugge vraehtvry » G-25 » j Alle pakken en brieven vraehtvry toe te zenden De aenkondigingen 20 centimen den regel onder de vyf regels een frank BRUGGE Algemeen Overzlgf Al het staetkundig nieuws dat men in dezen oogenblik aen- trel't voor wat de Belgische aengelegenheden aengaet is de wcygering die den heer Leclereq komt te ontvangen om by het hof van Rome als Belgischen afgezant aengenomen te worden in vervanging van den heer Van Stralen-Ponthoz „ die zoo als men weet door het ministerie Rogier van dien post afgezet is geworden De dagbladen leggen die wcyge¬ ring van het hof van Rome op verschilligc wyzen uyt De eene willen dat men die handelwyze van den Paus jegens onzen nieuwen afgezant aen vuygc lasteringen door zekere party tegen den heer Leclereq iugebragt moet toeschryven andere dat men dit alleen aen liet voorig gedrag van den heer Leclereq moet toeschryven Wat cr van zy het is den nun- cius van den Paus te Brussel alleen die de ware beweegre¬ dens dier wcygering moet kennen Het gouvernement heeft hem diesaengaende ui tleggingen gevracgd maer den nun- cius heeft geoordeeld in geene uytleggingen te moeten tre¬ den voor aleer zyn hof geraedpleegd te hebben In afwach¬ ting wy deelen onze lezers hier onder den brief mede door den heer Leclereq lot den minister van buytcnlandsche za¬ ken geschreven waerby by weygerd welkdanig de uytleg¬ gingen zouden zyn die het hof van Rome zoude geven het afgezantschap naer Rome nog te willen aenveerden In de jongste berigten uyt Rome wordt gemeld dat in een geheym consistorie van kardinalen een rondgaenden brief aen de katholyke Chrislenln^d om gebeden voor den bcdreygden Kerkelykcn Staet te doen plaets hebben was opgesteld maer dat dezen brief op sterken aendrangvan den oostenrykschen gezant welke dien maetregel als van vyan- digen aerd beschouwde is ingetrokken In de diplomatieke wereld was men tot dusver in het on¬ zekere hoedanig de pruyssische regering dacht ten aenzien van de italiaensche kwestie Thans verneemt men dat aen de te Wcenen en aen de italiaensche boven geaccrediteerde pruyssische diplomaten de instructie is gezonden om in alle opzigtengelvkelyn te trekken met het oostcnrykschc kabinet Er zy belangryke tvdingen uyt 1 taliën te Parvs ontvangen Brieven uvt Rome van 25 september melden stellig de ontruyming ven Ferrara door de oostenrykers Men weet niet al te wel wat deze ontknooping mag hebben medege- bragt Sommige persoonen spreken van de tussehen komst ecner vreemde mogendheyd anderen denken dat de irizig- ten van het kabinet van Weencn gewyzigd zyn geworden door oenen cygenhandigcn brief van Pius IX aen den keyzer van Oostenryk Dezelfde brieven melden dat den kardinacl Serra-Cassa'nö aertsbisschop van Capua te Rome is aen- gekomen om den Paus namens den koning van Napels te verzoeken eenen pauselyken brief mede te geven aen de PIETER DIRRSZOOY HASSELAAR Ecu tafereel ujl de belegering vau Haarlem Het is voor den beoefenaer der geschiedenis eene acnge- name verpoozing eene streelende gewaerwording wan¬ neer hy te midden der ontzettendste tafereelen van moord en strydzueht met zynen geest eenige oogenblikken by zachtere edele tooneelen al zyn die dan ook in onrustige tyden voorgevallen kan vertoeven O die oogenblikken zyn als koesterende zonnestralen voor hethert van den gevoeligcn mcnsch als een weldadige lenteregen die zachte druppe¬ len van verkwikking en troost doet nederdalen zv doen het vertrouwen terugkceren waer het geloof aen menstrhen- wacrde en monschelyk gevoel gevaer liep verloren te gaen Is eene geschiedenis ryk aen dusdanige tafereelen dan is het de geschiedenis van Nederland Het volgende tafereel wacrvan vaderlandsliefde onbezweken heldenmoed en een edel christelyk hert de schoonste tinten uytmaken zy daer- van ten voorbedde Haarlem werd door den zoon van Alva zulk eenen vader ten volle weerdig belegerd De stad verdedigde zich by eene zwakke bezetting luttclcn voorraed en weerbarstigheyd van binnen langen kloekmoedig doch ook de Spanjaerden wendden alle poogingen aen om haer in hunne yzcre magt te krygen en benauwden de geprangde vest meer en meer Zoo bczetleden zy het Haarlem nier-meer met hunne amsterdumsehe schepen Den gracf van Bussu die over deze bevolking der bevde Sicilien gerigt waerin Z H dezelve tot onderwerping aen baren souvereyn aenmanl Men verze¬ kert dat den Paus zulks geweygerd heeft er byvocgcnde dat wanneer den koning van Napels die hulp verlangde hv eerst moest beginnen met eene algemeenc kwytschelding uyt te veerdigen om dacrna zyne Staten dusdanig te verbeteren als Z II hem daerin is voorgegacn Ziet hier den brief door den lieer Leclereq aen den mi¬ nister geschreven nopens zyn ontslag van den post van af¬ gezant te Rome Ata den minister van bnytenlandsche zaken Brussel den 23 september 1847 Mynheer den minister Toen gv mot goedkeuring van den Koning rnv het ge¬ zantschap te Rome aengeboden hebt zag ik in dit aenbod niets dan eene nieuwe gelegenheyd om myn vaderland te dienen en ik haesttc mv het zelve te aenveerden zonder een oogenblik te veronderstellen dat myne aenveerding van wc- ge den Heyligen Stoel eenige persoonelykcmoeyelyklieyd kon Jvden Heden bestaet deze nioeyelykbeyd den apostolisclien nuneius heeft u ambtelyk betcekend dat zyn hol' wevgerde myne benoeming te aenveerden en dat deze wcygering daer op gcslacld was dat myn voorgaend gedrag verhinderde my aldaer met genoegen te ontvangen Gy hebt het is waer medcdceling gevracgd van de depêche die hem gelastte u deze beteckenis te doen en op zync wevgering van u de¬ zelve zonder niagtiging van den Heyligen Stoel te vcrleenen hebt gy besloten alsvorens eenigen maetregel te nemen af te wachten dat deze magtiging hem toegestacn of gewey¬ gerd werd Maer wat ook ten dien opzichte mag geschieden heeft den nuneius u niet minder in zync hoedanigheyd van nuneius en in naem van liet hof van Rome ambtelyk de be- teekening gedaen die ik aengchaeld heb en hier aen moet geloof gehecht worden ten zy dat men zoude willen be- weeren dat dezen minister u heeft zoeken te bedriegen of dat by onweerdig is geloofd te worden De gevraegdc mededee- ling zal u misschien wel eenige byzonderheden — eenige meer textuële uytdrukkingen doen kennen maer zy zal u in den grond niets meerder leeren en het blyft ambtelyk waer dat inyne benoeming niet aenveerd is en dat voor ge¬ heel personccle redenen die beledigend voor myn karakter zyn en vormelyk geuyt werden zonder dat men zich te vo¬ ren op eene betamelyke wvzc onderrigt hebbe naer het geen waer of valsch in deze redenen mogt opgesloten zyn Zulke eene gcsteldhcyd gy hebt het herkend mynheer den minister raekt my te zeer pcrsoonclyk opdat ik er my niet mede bemoeyen moet regtstreeks en onaflianglyk van de staetkundige inzichten indien men immers zelfs onder het oogpunt van eene wyze staetkunde afzondering kanma- scheepsmagt liet bevel voerde ondernam de Fuik te sluyten ' en door aldaer eene schans op te werpen den vloot te" dek¬ ken en den belegerden allen toevoer aen deze zyde af te sny- den Dit trachtte eenige moedige Haarlemmers te verhinde¬ ren en onder deze meest allen van jeugdigen ouderdom doch ryp in helden moed en vaderlandsliefde ontmoeten men voor het eerst Pieter Ilasselaer benevens zyne ouderen broeder Nicolaes Pieter Driksz Hasselaerhad ten tydevan dit gedenk weer dig enden landzaet steeds heugend beleg slechts den ouder¬ dom van achttien jaren bercykt Doch dit hield hem die van de edelste gevoelens vervuld was niet terug om als verdediger zyner gebortestad op te treden Wy lezen dathy als vaendrig dienst deed en zeer bekwaem was in het be¬ handelen van het doelroer Meest altyd was hy daer tegen¬ woordig waer het gevaer het grootst waer den meesten dienst te doen was Zelden verliet den jeugdigen held de wal¬ len dikwyls vergunde hy zieh den tyd niet zynen maeltyd te huys te nemen maer ging steeds voort den aendringen- den vyand te beslryden Doch dan ook zorgde zync edele moeder voor haren dapperen zoon en schroomde noch den schrik aenjagenden donder der kanons noch de dood en verderf met zich voerende musketkogels der Kastiljanen om hem spys en krygsvoorraed aen te brengen Zoo was Aegje Pieters Hoos zoo waren Kenau Simons Ilasselaer zyne heldhaftige inoey en hare dryhonderd heldinnen in dit beleg Zoo waren de Nederlandsche vrouwen van die dagen Toen Bossu nu den 29 maert den Sparcndammerdyk by het Huys ter Hart halfweg Haarlem en Amsterdam had doen doorgraven en door dit gat eene vloot van dry en der¬ tig schepen en zeven galeyen voerde en de schans by de Fuik wilde opwerpen deed dit in de edele ziel van den jongen held een ontwerp geboren worden dutwy niets min¬ der dan groot onverschrokken kunnen noemen hoewel anderen hem welligt eenige vermetelheyd zullen toeschryven de magt der Spanjaerden op het meêr inaenmerking nemende Doch boe dit zy zvne geheele ziel was van bet denkbeeld zwanger der Spanjaerden toelaeg te vernietigen en waer het zyn kon zyne geboortestad dienst te doen hoe zwad¬ en gevacrlyk het ook mogt zyn Ily deelde zyn plan aen eeni¬ ge andere moedige jongelingen mede die met geestdrift beloofden hem te ondersteunen en zwoeren hun bloed daervoor te willen storten Spoedig dacrop verliet een galey den wal en wendde den steven naer de Fuik Het oogmerk der bemanning was niet raedselachtig de schans te vernielen welke de vyanden daer wilden oprigten hun met geweld in eenen arbeyd te verhinderen welke de stad van de ecnigste plaets beroofde waerdoor haer toevoer kon aengebragt worden was het doel dat zy zich hadden voorgesteld Spoedig zyn zy de schans genaderd doch wie beschryft de teleurstelling der helden toen zy bespeurden dat het werk reeds te verge¬ vorderd was om het met vrucht tekunnen beletten Wie kan de sniert beschryven de spvt,diein hunne vaderlandsche herten zal geheerscht hebben dat zy onverigter zaken moesten terug keeren S -Tv fii L*e persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de verscliyning van het Blad te laten toekomen ken van de eer des mans geroepen om zyn vaderland te die¬ nen het geen wat my aengaet ik niet geloof Dien ten gevolge heb ik sedert onze samenspraek van gisteren ernstig nagedacht over hetgeen ik te doen heb en ik heb gevonden dat er twee zaken te doen zyn of onmid- delvk aen de zending te ontzeggen die ik eerst aengenomen had mits luyd te protesteren tegen de belediging aen myn karakter gedaen of te wachten dat na de te tussehenkoinen uytleggingen van het belgisch gouvernement en het hof van Rome mynen persoon van alle betigting gcregtveerdigd zal zyn Dit laetstc mvnheer den minister kan ik niet doen eenen man die zich acht die zich niets te verwytcn heeft en die niets verweten kan worden dat hem onWecrdig zou maken alom ontvangen te worden kan zich niet zonder zich te onteeren verleegen zich te regtveerdigeu en zich te laten regtveerdigen wanneer hy geen rekenschap van zyne handelingen moet geven ook zou hy niet zonder zich te ont¬ eeren konnen na eene wcygering van den aert die u ambte¬ lyk gedaen werd eene aenncming aenveerden gegrond op redenen die aen zynen persoon vreemd zvn of zich aen eene nieuwe wevgering blootstellen nog beledigender dan do eerste om dat zy meer overdacht zoude sehynen te wezen Myne eer mynheer den minister is myne kostbaerste be¬ zitting zy behoort my niet alleen toe zy behoort myne kin¬ deren niet minder dun my toe en ik zoude hierby durven voegen dat zoodra het geldt myn vaderland te dienen zy aen hetzelve insgelyks toebehoort ik zal dan niets doen dat dezelve het minst kan laten aentastcn en in dit geval blvft my maer eenen weg open te nemen dat is van heden af te ontzeggen zonder verdere uytlegging van hel hof van Rome aen de zending die gy my van wege den Koning hebt opge¬ dragen en van luyd en uyt al de krachten inyner ziel te protesteren tegen al wat er voor my beledigend is in de wcy¬ gering die u in naem van dit hof beteekend werd Dit is het gene ik uytdrukkclyk in dezen brief doe ver¬ klarende dat er geene opoffering bestaet die myn vader¬ land niet van my vereysschcn mag en my voor het overige wat myne eer aengaet met vol vertrouwen houdende aen de getuygenis van myn geweten zoo als ook aen die rnyner medeburgers in wier midden ik myn leven heb doorgebragt Ik heb niet noodig hier by te voegen dat door hetgene ik doe ik geenzins het gouvernement noch den Heyligen Vader zoek te berispen Het gouvernement heeft mededeeling ge¬ vracgd van de depêche die den nuneius gemagtigd heeft de beteekenis te doen en het heeft alle beslissing opgeschorst tot dal het medcdceling of wel eene wcygering ontvangen zal hebben dezen weg inslaende heeft het gedaen hetgeen door de voorziehtigheyd aenbevolen scheen te zyn ten eyn- de alle slach van voorwendsel tot de kwaedwilligheyd zyner vyanden uyt den weg te my men Wat den Heyligen Vader betreft dezen is door schandc- *
Gazette van Brugge 8/10/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item