Back to top

Gazette van Brugge 29/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
1\° 119 54 s,e Jaer oonsdog 29 September 1847 r V 'A 's r \\ Pi \^h\ iZ ET i nti mmszrr ■JSii EN »ER PROVINCIE WEST™ VEAEN DEREN Voor Staatkunde Koophandel en Letterkunde 0 N A F II A N G K E L Y K II E Y D \ erscliynt denMaendag Woensdagen Vridag I Alle pakki»» en brieven vracliivry toe te zenden | k> e persoonen die Bekendmakingen tc plaetsen hebben worden Insehryvingsprys Voor Brugge 3 maenden lr 4-73 ct De aenkondigingen 20 eentimrn den regel ouder de vyf i acnzocht deze dags voor de versehyniiig van liet Blad te 11 Buy teil Brugge j vraehtvry » 0—123 » I regels een frank I laten toekomen G BMJG Algeaacecai verziet Den marschalk Soult komt tot niarschalk-generacl van Frankryk benoemd te worden weerdigheyd die in den Joop van twee eeuwen maer dry mael is vergund geworden Deze vereerende onderscheyding waer aen de minste jacrwedde niet is gevoegd aen den oudsten soldaet van Frrnkryk ver¬ leend heelt niettemin van wege de dagbladen behoorende tot de stelselmatige oppositie het voorwerp van hevige beknib¬ belingen geweest die er eenen onwettigen rnaetregel in be¬ schouwen Uyt Algerië zyn er nieuwe omstandigheden toegekomen over de vernieling van twee algeriacnsehe volksstammen in Marokko en over den slechten uytslag der uy trusting door Abd-el-Kader ondernomen De beweging in het Italiaensch Selncreyland is alt yd ten hoogsten Er hebben eenige wanorders te Bolonia plnets ge¬ had De'zaken van Ferrare sehvnen nochtans eene vredehe vende oplossing tc zullen bekomen De ontruiming dier plnets door de Ooslenrykers was dezer dagen te Parys reeds voor zeker gehouden Deze tv ding is ongetwvffeld wat voorbarig maer wy vinden in de Gazelle van Augsburg eenen brief uyt Turin van den 20 waer in wordt gemeld dat den Paus naer den keizer van Oostenryk geschreven had ten eynde spoc- diglyk en vredelievend hel verschil te vereffenen waer toe de bezetting van Ferrare gelegenhei d heeft gegeven Den graef van Lutzow afgezant va» Oostenryk té Rome heeft het gevoelen van den II Vaiier ondersteund Zonder het vraegsluk betrckkelyk het regt van bezetting aen te roeren Zyne Héyligheyd verzoekt den keyzer van Oostcnrvk de za¬ ken tol den slact te laten wcderkecrcn waer in zy zich voor de bezetting bevonden Dat dagblad gaet zoo verre niet van te -/eggen dat Ferrare reeds ontruymd is Te Mdanen is de beweging der gemoederen zeer onrust¬ barende maer liet gouvernement neemt de grootste voor¬ zorgen om alles wat tot wanorders kan verwekken te doen verdwenen Espartei'o heeft tot dc koningin van Spanje geschreven om liaer te bedanken en liaor van zyne verknochtheid te ver¬ zekeren maer er is noeli niets zeker omtrent zyne terug¬ komst naci' Spanje vermeld Wy hebben gezegd dat de leden van het congres peni¬ tentiaire zich tot het gevang van Vilvoorde begeven hadden EENE GEVAERLYKE JAGHVOSTIM Hetgeen den tyger als vrecselyk roofdier voor Oost-lndië is dal is voor Zuyd-Amerika den Jaguar [Felis Ou ca] die onder de kudde der Amerikanen dikwyls de grootste schade aenrigt en zelfs de menschen vooral de Zwarten dien Jiy boven de Blanken den voorkeur geeft uyterst gevaerlvk is Een Amerikaenseli landeygenaer geeft een belangryk ver- hael van eene jagt op deze dieren 'hetwelk wy hierinede- deelen Een wyljes jaguar zegt bv had met hare twee half-volwassene jongen reeds aenmorkelyke verwoestingen onder ons vee acngerigt en toen een Neger die om wil¬ den honing te zoeken naer een bygclcgen bosch gegaen was eensklaps verdween was het meer dan waerschyidyk «lat hv een buyt der roofzuchtige Jaguarcn geworden ivas De hieruvt voortvloeyende vrees was des te grooter en algenieener daer men by ondervinding weet dat dit roof- «iier by voorkeur op menschcnvieesch belust is wanneer liet dit slechts eenmael geproefd heeft De ingeborene Blanken en Zwarten waren verseheydene malen op deze vrecselvke wanden ter jagt gegaen maer telkenmale lietzy uvt yiicle vrees lietzv uyt kleynmoedigheyd lietzy uyt ongeschiktheid mctledige banden en overdrevene schilde¬ ringen van hunne ondergane gevaren teruggekeerd Daeroin deed ik ccnen myner vrienden den voorslag om eens des nachts by lichte maen ons geluk aen die dieren tc be¬ proeven ivaertoe hy zich geernc bereyd verklaerde Zoo inaeklen wy naden nacht bepaeld te" hebben ons tot ditgevaerlykeavontuer gereed waervan eiken Braziliaen met algryzen terugbeefde Onze geweren wierden schoon gemarkt onze krui dhorens gevuld de kogels gegoten en alles tot in het geringste toe' in orde gebragt wat wy voor dezen kley- nen maer gevaerlyken veldtogt meenden "noodig te hebben Des laegs voor den bepaeldeit nacht legden wy ons na het middageten wat ter ruste oin ons tegen den nacht en uyt het verslag len gevolge van hun bezoek gednen ver¬ nemen wy dat zy met de grootste zorgvuldigheid de brood* bakkeryen den kokkeuken nagezien' en het brood en de soep zeer goed en weivoedende bevonden hebben zelfs «hit eenige leden bun verlangen hebben te kennen gegeven om aen de gevangenen liet gebruik van den tabak welkers be- rooving hun zoo lastig valt toetestaen Met een woord de spys liet water «Ie lucht en liet lokael zvn liet voorwerp van eene vaderlyke zorg der hccrcn bezoekers geweest Deze zorgvuldigheid kan in haer zelvcn zeer loffelvk zvn maer wanneer men dezelve met zoo vee vlytiglieyd ziet livt- oelfenen voor liet ivelzyn van persoonen die men met recht de verachting der samenleving en «Ie schande van hclmensch- «lom noemen mag kunnen wy niet nalaten eenen vergely- kenden oogslag op onze ellendige en noglans edelmoedige Vlaendei'lingen te werpen en te vragen of eene ganlsehe provincie arme ongelukkige en eerlvke menschen min mc- dtilyden iveerdig zy n dan de dieven en moordenaers die in onze gevangenissen zvn opgehouden Wie van alle deze zorgvuldige gevangenis bezoekers zoude zich geivciudigen om het roggen brood van orize arme lands¬ lieden te komen proeven 1 Vraegd men wel eens of de be- moving van zout de slechte hoedanigheid hunner voedsels en hel gebrek aen alles de oorzaken niet zyn dat zy met hon¬ derden ten grave dalen Bekommerd men zich wel om te welen waer den typhus zyne hevigste uytwerksels te weeg brengt om aen hulpmiddelen te «leuken ten eynde dezevreé- zelyke ziekte tegen te honden Waer is het nicdelvdcn die men betoond aen zoo veel ongelukkige moeders die omringd van hunne uitgemergelde en van naektheyd bevende kinde¬ ren op de openbare wegen een stuk brooii vragen die nog voor eenige uren hun ellendig leven verlengen Denkt men wel eens aen die ongelukkige verlatene kinderen dia geene andere schuyiplaets dan de opene lucht en geen an- der lied dan den kouden en vochtigen grond hebben om er den nacht op door te brengen En nochtans zyn zy die alle deze kwalen lyden de aendacht en de verwondering iveer- «lig want het is voor de prachtige wooning van den ryken en op eenen grond met overvloedige vruchten overdekt dat zy «Ie smerten van den hongersnood gevoelen en sterven zonder dat het minste gedagt van stelen hun komt bekooren Zoo dierbaer zyn de eer en de pligt in de oogen onzer nood- lydende Vlaenderlingen en nochtans indien zy de men¬ schel ke wetten over liet hoofd ziende gestolen en zelfs ge- ure des avonds wier- zag ik myuen vriend rlpn hy ecnigzins te verfrisschen Ten zeven den ivy gewekt Half slaapdronken Walter binnentreden Gy snorkt nog jongen riep u V sta np uiv peerd staet reeds sedert lang gezadeld voor uwe deur en tie slaven zyn met onze geweren en levens¬ middelen reeds lang vooruyt Wanneer wy hun niet schie- lyk volgen dan zal weldra den laetsten droppel uyt onze flesschen verdwenen zyn want uw Neger draegt nooyt eene flesch zonder haer van tyd tot tyd eenen kus tc gé¬ ven Spoedt u dus maer laet uive honden hier want zy zullen ons by onzen logt geenen wezen tly ken dienst bewyzen Ik ivas spoedig op de been want wy moesten ten 7 ure op de bestemde plaets zyn en hadden nog 4 Engel- sche mylen af te leggen Ik stak een paar pistolen en 'een langjagtmes in mynen gordel en wy galoppeerden weldra onze zwarte dienaers achterop Toen wy in de plaets die wy voor het slagveld hadden uytgekozen waren aengeko- men maekten wy ons eene veylige schuyiplaets tusschen dc takken van eenen prachtigen mahonyboom en onder¬ zochten nog eens onze wapenen eene zaek die ik nooyt aen vreemden toevertrouwd Walter had zich van eenen Na¬ laten bedienen en bevond nu toen hy den loop zy n s geweersmetden laedstok onderzocht dat zyn getrouwe schild¬ knaap naer het spreekwoord der Negers 'lioe meer luocl hoe meer bloed dien met een vierde pond kruyd eene menigte kogels verseheydene nagelskoppen en om des te beter te zullen treffen nog met dry zwarte boonen tot acn den mond toe had volgestopt Toen de geweren in orde ivaren bestegen wy verhevene standplacts tusschen de takken des booms en zonden onze slaven met de peer- den naer buys Wy wisten vooruyt dat den Jaguar niet voor midder¬ nacht verschynen zoude daarom zetleden wv ons vooreerst aen het eten verkwikten onsbehoorlyk en wachtten toen geduldig het opkomen der maen af Na eenige oogenblikken bemerkte Walter w moord hadiien niet uyt nood maer uyt boosheyd zouden zy in een rui m gezond en luchtig gcbouiv het bezoek der aenzienelykste mannen van Europa ontvangen In pla< s van zich met raepspruytcn en bedorveii aardappels te moeten meden van op den blooten grond te moeten slapen en van honger Ie slerven zouden zy overvloedige en gezonde spy- zi'n te nutlen en een goed bed te beslapen hebben immers zy zouden het voorwerp van eene acnhoudende zorg zyn Indien uyt alle «leze bezorgdheden voor het lol der gevan¬ genen men verbetering in hunne zeden mogle verwachten indien de gevangenissen aen de samenleving leedivezigo eu verbeterde lidmaten wedergaven ivy zouden den gi'ootsten Jof aen dusdanige poogingen toewyden maer integendeel nooyt hebben de ervallingen in zoo groot getal te bestraffen geweest dan sedert lat «ie gevangenissen hebben opgebon¬ den «Ie al-chuwelyke strafplaatsen «Ier misdaden te wezen en zy bet voorwerp ecner aanhoudende zorg geworden zvn van menseheuvrienden die ofschoon met goede iuziehieu bezield nochtans zeer onvoorzichtig zyn J I B r'icus gezigt en gehoor even zoo scherp MILITAIRE FEEST VAN 28 SEPTEMBER Zondag is de divisie in liet kamp van Bcverloo g< legcrd onder bevel van den geiierael L'Olivier op niarsch gegaen en is ussclicn Diest en Seherpenheuvel komen legeren Maen- dag is dezelfde divisie in aentogt gegaen naer Cortcnberg en heeft Iter hare bivakken neergeslagen op eene uytge- breyde vlakte tusschen dit dorp en «lat van Erps Het hoofd¬ kwartier heeft zich tc Leuven moeten vestigen met zes eskadrons kavallerie eene battery artillerie te peerd en eene gemonteerde veldbatterv Het overige der kavallerie en ar¬ tillerie benevens de ambulancien moesten tusschen Erps en Cortcnberg kantonneeren Gedurende den optogt en in den bivak alsmede in de kantonnementcn moeten «Ie troe¬ pen wacht houden als waren zy in dc tegenwoordigheid des vyands Er zyn schikkingen getroffen niet de eygenaers der gronden op welke de troepen moeten verblyven en er zyn voorzorgen genomen op «lat de manschappen de cygen- dominen niet zouden beschadigen De kavallerie en artillerie tot het garnizoen van Brussel niet behoorende en welke van de divisie van den generacl Frisse deel maken zyn den 27 te Andcrlecht S Gillis en Molenbeek gekantonneerd geworden dry batailjons in¬ fanterie een eskadron kavallerie eene battery artillerie en eene kompagnie mineurs moesten in de vlakte van Linthout zyn als die van eenen Noord-Amerikaenschen wilden dat het gras op ecnigen afstand van ons door een levend we¬ zen bewogen wierd terwylik kortdaerop héfzefde Ontdekte Ik beken het dat myn hert geweldig klopte want nog nooyt had ik eenen levenden Jaguar in vryheyd gezien Te¬ gen den aenval des diers waren ivy door liet «lak besehut hetwelk wy gevormd hadden door over de onderste lakken van dc ui tgestrekte kruyn des booms eene menigte boom¬ takken te leggen en de laetste door ranken aen elkander Ie binden Evenwel ontging het my geenszins dat wy door eenen enkelen mistap of het breken van eenen bronzen tab hals over kop aen den bloedgierige» muyl van het ondier konden worden prys gegeven Myne vrees wasditniael cell¬ ier ongegrond want in plaets van een Jaguar sprong eene heynde met vlugtige treden voor ons heen en verdween weder Wy durfden het niet wagen op haer te schieten daer het schot ligtelvk de Jaguarcn voor onze aenkoinst zou komen waerschouiven Een groot uer was vervlogen toen op eenmael een groot dier met vrecselyk gebrul uyt het boscli te voorsehyn sprong en zich naer het overschot van een veulen ivcnddc hetwelk den Jaguar inden vorigen nacht gedood had en door ons in dc nabyheyd des booms was gebragt om het roofdier onder het bcreyk van ons ge¬ weer te lokken Myn eerste voornemen was terstond vuer te geven maer Waller die met dusdanige omstandigheden meer bekend was raedde liet my al' en verzocht my my stil tc houden tot dat de beydejongen de moeder gevolgd waren Deze kwamen ook inderdaed weldra te voorsehyn het ivaren tivee schoone dieren de groote hebbende ïai honden maer in gestalte en vlugheid zeer op katten ge- lykende Zy maekten zich niet dadelyk van hunne proov meester maer speelden eenen geruymen tyd met luier sprongen rondom hunne moeder en rolden zich over den grond Den ouden Jaguar die slechts 4 voeten van ons ver- ivyderd ivas knorde aonhoudend en rekte zieh met z-.gtbaor
Gazette van Brugge 29/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item