Back to top

Gazette van Brugge 27/9/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Studie van dm Notaris MATSE te Zedelghem li,» mf t Op dynsdag j october 1847 om vyf uren namiddag in d'herberg den Kemel bewoond Karei Meulemeester langst de kalsyde te Zedelghem DEFINITIVEN OVERSLAG van Een HOFSTEDEKEN groot H 2-92-78 C Roomgaerd en Land te Zedelghem zuyd van de kerke verdeeld ia 8 knopen ' Ingesteld 2,100 francs I en overstaen van bevoegden lieer vrederegter en door bet ambt van Meester HATSE Notaris te Zedelghem ten wiens kantoore de veylvoorwacrdeu zyn berustende Zegt het voorts firfuwi^ INI BUtTGGE TE IÖOFEM Zaterdag 2 october 1847 om vyf uren namiddag ten Stadlmyze te Brugge DEFINITIVEN OVERSLAG van beu groot en kluek HUIS dienende voor Wagenmakery stacude tc Brugge aen de ooslzyde van de St.-Jooris-straet E 18 n° 18 — Laetst bewoond door den eygenaer Antonius Cliristiaens Ingesteld 8,500 francs Kan gezien worden alle dagen van 9 lot 1 1 uren 's morgens en van 2 tot 4 uren 's namiddags De conditiën Ly den Notaris II CLAERHOÜDT op de Yiscli-Markt te Brugge [lillik Itoor liet ambt van den Notaris HEYVAERT-DE ÜUSSCHEItE te Ghistel 1° Op dynsdag 5 october 1847 om 8 uren namiddag in liet stadliuys te Ghistel OVERSLAG van Een WOONHUYS en H 0 05-26 C Eb ve te Ghistel ge- bruykt door den eygenaer Pieter Verhaeglie tot eetie maend naer den Overslag Ingesteld 8,000 francs 2° Op woensdag 6 dito om 8 uren namiddag by baes Serruys te Eerueghem OVERSLAG van Vier WOONHUIZEN en H 0-16' 60 C Erve te Eerueghem in het Dorp het eetie gebruyktdoor den eygenaer M Cobbaert tot 1 January 1848 en de andere door P Durnou P Cordier en de weduwe Marcus tot 1 mey 1848 Ingesteld 7,000 francs bvytengoed Landen en li ui/ zen 9 TE ItOÖPEM Waer van liet FIN A E L VERBLYF zonder uytstel zal geschieden zaterdag t october 1847 om 3 uren precies namiddag in de Zael van verkoopingen door Notarissen ten Stadhuyze te Brugge Gemeente Sint-Kruys by Brugge 1 2 en 3 Koopen — Een fraey en aengenaem KASTEEL- GOED met II 88-84-54 C of G 87-2-44 R Grond van Ge¬ bouwen Groensel en Bloemhoven Lacs en Walgragten Dreven en Wandelingen Busschen Boomgaerclen en Zaeylan- den en Kweckeryen allen zeer wel beplant te Sinte-Kruys zuydoost van de kerke aen den wyk genaemd den Vossen- steert langst den grooten steenweg van Brugge naer Gend op twintig minuien afstand der stad Brugge palende aen liet sterf huys van madame Seiweyteus-D'fierhe aen mheer den graef Visart DeBeaucarmé aen mynheer Versaevel-Serweytens en andere Gebruyktdoor deszeffs eygenaer mheer Goupy-De Benuvolers Ingesteld op 47,500 francs 4 5 en 6 Koopen — F.en HOFSTEDE met II 21-47-79 C of G 48-1-66 R Boomgaerd Hovenier-Hof Zaeyland en Dreven te Sinte-Kruys tegen en acu bet opgemeld Kasteel- goed palende aen MM De Coulfemont Neirinck-De Jonghe Serwevteüs-D'Hèrbe Van Hoenacker 'en Roels in pagte by Joseph Van Speybrouck Ingsteld op 13.400 francs 7 Koop — Twee WOONINGEN met 11 2-55-17 C of G 5-2-50 R Land te Sinte-Kruys by en aen de Koopen bier vooren gebruykt door Stockman Louis Meulebrouck vidua Cleemputte en Bernard D'Haeuinck Ingesteld op 5,100 francs 8 Koop — Een HOFSTEDEKEN met H 3-12-20 C of G 7-0 18 R Boomgaerd Hovenier-Hof en Zaeyland te Sinte-Kruys by en aen de opgemelde Koopen gebruyktdoor Joseph Vau Rye Ingesteld op 6,200 francs De Goederen bier vooren te samen groot II 65 99-70 C of G 149-0-58 R palende alle aeu elkauderen Zedelghem by de Stalie 9 tot en met 29 Koopen ■— Vier HOFSTEDEKENS en H 43-58-44 C of G 98-0-23 R Boomgaerd Hovenier- Doven Taillie- Sparre-en Boom-Bossclien Zaeylanden Dreven en Maeygrassen te Zedelghem verre oost van de kerke al t'eenen blokke palende aen Pieter Van Vyve het sterfhuys van mheer baron Devriere de straet van Zedelghem naer Ruddervoorde Jan Denys Mr Ph Vau lseghem joufvrouw de weduwe en kinderen Bernard Gilliodts Jan Verduyn Bernard Naeyaert De Vieesschouvver en andere gebruykt door Jan De Ketelaere Jan Denys Fraiiciscus Denys Jacob Calleeuw LotiisDeuys vidua Alexander Vermant vidua Joseph Bi heul Jacob Vermeulen Karei V erma nt Jan Van Acker Hendrik Boegier Augustin en Theresia Vetmaut Bernard Naeyaert Louis Roegier Hen hik Van Hooien en de eygenaren Ingateld op 20,700 francs Oedelem 30 tot en met 85 Koopen — Een HOESTEDEKEN en II 26-52-06 C of G 59-2-86 R Roomgaerd Hovenier-Hof laillie- Sparre- Boom-Bosscheu en Zaeylanden te Oedelem noordoost vau de kerke palende aen den Maldeghemschen weg aen de Sysseelscheu en Kerremelk-strateii aen MM De Man- Van Outryve Charles D'Hont Pieter De Ruytter Joseph Claeys Charles Beaücoürt Vau Outryve-D' Ydewalle eu Joseph Vercraeye gebruykt door Bernard Coene vidua Basilius Van Den Bussche Pieter Veschgcmoet cn de ver- koopers Ingesteld op 16,500 francs Sint-Andries wyk Watermolen 86 tot en met 40 Koopen — Een aengenaem BUYTENGOED HOFSTEDEKEN en II 32-48-42 C of G 73-1-30 R Boom¬ gaerd Hovenier-Hui Zaeylanden Taillie- en Sparre-Bosscheu te Sint-Andries zuyd van de kerke palende aen den zeeweg aen den Dixmudsciien heerweg en aen MM De Man-Van Outryve Laurent De Scliietere baron De Pelichy en Van Outry ve-D'Ydewalle gebruykt door Pieter De Kimpe eu da eygenaren Ingesteld op 15,800 francs St Kruys provincie Zeeland 41 Koop — H 0-07-80 C of.O 0-53 R CYNSGROND te Sinte-Kruys by kadaster sectie D n° 8 72 en 73 gebruykt door de kinderen van jonker Goupy ad fr 12-69 et te jare Ingesteld op 200 francs 42 Koop — H 6-58-60 C of G 14-2-66 R ZAEYLAND in den grooten Boom-Polder by kadaster sectie C n'" 240 241 en 241 b palende aeu de kindereu vau jonker Goupy-De Beauvolers aen Mr Heunequiu aeu d'Appel-straet cu aeu de kerke gebruykt door Charles Stock Ingesteld op 10,000 francs 43 tot en met 49 Koopen — 11 0-72-23 C ofG 1-1-90 R GROND van GEBOUWEN HOVENIER-HOVEN eu ZAEY¬ LAND by kadaster sectie E n°' 19 a 26 35 a 39 eu sectie D u"* 74 a 76 ten titel van cyuse gebruykt door het ge¬ meente Sinte-Kruys Cornelis Schryver Jan Eeckliout vidua Isaac Brackman erven Baert en Jacob De Mey te samen ad fr 75-61 ct te jare Ingesteld op 1,210 francs Stad Brugge 50 Koop — Een WOONHUYS sedert weynig jaren byna gantscb nieuw herbouwd aen de noordzyde van de Moer-straet- geteekend D 2 n" 56 komende met fraeyen Hof tot aen stads rcye bewoond tot lesten november 1847 door Mr Jati- Baptiste Snauwaert proprietaris van diere Den kooper mag een vierde van den koopprys in banden houden en liet Huys kan bezigtigd worden den maendag en donderdag van elke week van 3 tot 5 uren namiddag Ingesteld op 9,000 francs 51 Koop — Een WOONIIUYS met 7 aren 85 centiaren Grond der Gebouwen en Hof en Cour uytkomende met Koets¬ poort aen de westzyde van d'Ezel- of Oostendsclie-straet ge- teekend D 7 n° 24 Onbewoond Den sleutel ten kantoore van den Notaris Jacqué dezen ey gendom door zyne uytgestrekt- heyd is wel geschikt tot bet rigten van eene hrouwery stoo- kery of alle andere fabriek Ingesteld op 4,000 francs Nog Sinte-Kruys by Brugge 52 a 54 Koopen — Een HOFSTEDEKEN met II 0-85-51 C of G 1-2-87 R Boomgaerd Hovenier-Hof en Zaeyland te Sinte-Kruys wyk Vyve by kadaster sectie A n.° s '265 273 a 276 en 336 gebruykt door Joseph De Vlamyiick Ingesteld op 2,600 francs St Michiels 55 Koop — II 1-97-0 C of G 4-1-35 R Hovenier-Land genaemd den Stedevyver by kadaster sectie A n° 71 gebruykt door Pieter Lagace Ingesteld op 4,000 francs Nog Stad Brugge 56 en 57 Koopen — Twee W00NHUYZEN met Erven en Toebehoorten aen de zuydzyde] van de Predikheeren-straete geteekend B 4 n r " 20 en 20 2" liet eene ledig het ander be¬ woond door d'hecr Jacobus Dumon-Tanguès Ingesteld op 7,000 francs j De Koopen 9 tot en met 40 ivonlen verlcogt met octroy van juslicie ten overstaen van Mr Hermans Vrederegter over het l" te kanton Brugge bygestaen door Mr Van Vyve zynen Greffier De Tyteb'ii Conditiën en Kaerteu ten kantoore van de No¬ tarissen VAN CAILL1E-DE ROD eu JACQUÉ-RYELANDT te Brugge CAE TE BES Exempts de douleurs POIS LEPERDR1EL adoueissans a la guimauve suppnratifs au garoti Taffetas Rafraicbissant sejTebias compresses etc A Paris Faubourg Montmartre 78 ici dans les pharmacies 8229 ZEE-TYDINGEN BRUGGE 27 september Den 9.5 is in de have van Brugge aengekornen dc fransche sloep Petit Uexandre kapiteyn Locrat van Bordeaux met wyu biandewyn terberityu euz aeu 't adres vau deii rna- kelaci' II Joucklieere OOSTENDE 27 september Aenkomsten van den 24 en 25 september Eene engelsche male van Doever m t de korrespondenlie en 35 passagiers hel engelsch stoomschip Princess Mary k.q> Paul van Ramsgate m t ie passagiers de engelsche male I lolet van Doever met de korrespondenlie en 3 passagiers 7 visseherssloepen vau Doggcrsbaiik met 556 tonnen ab.erdaen bet cugelscb stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgatc met 23 passagiers en i Voiture U ytyevaren Den belgtschen schooner 'Imlon kap Lams naer Liverpool met ballast den Belgischen schooner Procidentia kapiteyn De Swelgh naer St Ubes met ballast de uoordsche buk Annette kapit Moldenhauer op avontucr niet hallast de m ckh mburgsclie galjas Christine kap DetbluflT oji avoutuer niet ballast de engelsche brik Salamander kap Fieeman naer Blytli met ballast bet engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 34 passagiers en n peerden de engelsche rnalc / iolet naer Doever met de korrespondenlie eu 4o passagiers de engelsche sloep Amily kap Richemond na r Burnliam met hallast het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ka nsgate met 5f passagiers en 9 peelden de belgische male Fille d'Ostende ~ naer Doever met de korrespondenlie io5 passsaeicis en 1 voilure de bel¬ gische ni.de Cheniin de F'er u ier D ever met 64 passagiers het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 25 passagicis liet engelsch stoomschip Sir K d ward Banks kap Oveiideu naer Londen met diveische goedeien en 42 passagiers AN 1 WERPEN 25 september Aenkomsten van den 24 en 25 september Den inecklembur gscheu schooner Friedrich Franz kapit Anilries van Riga met hout de grieksche brik Scio kaji Mazzarovicli van J'angarok met tarwe de belgische poen Jeune Jean kap Muys van Schiedam langszee met genever den enge Isclien stoomiioot Soho kap Guller van Londen met 8 passagiers en diveische goederen de engelsche schooners Fairy Queen kap Pain Brownfield kap Lighter De- fance kap Scurlot alle van Londen de zweedsche bark Mathilda Christina kap Svenson van Odessa de fraiische brik Santa Maria kap Pilard Van Marseille de engelsche brik Sunbeam kap Walker van Mdte alle met tarwe — Nog beneden de rivier den hollandsclieu drymaster Ystroom kap Drtering van Akyab Oost-Indien de grieksche brik Demetrius kap Condi van Konstantinopel den bremeisc ten dry mast Baltimore kap Meyer de pruyssische bark Stadt Berlin kap Minck beycle' van Odessa op orders de noord- sche biik Delphin kap Olsen van Salomca den engelscben schooner Hiram kap Walsou van Londen — — tcaua w — Cours van Amsterdam van den 23 september \\ erkriy ke ^cüiitd 64 I jg Amorlisatie-Sy ndikaet » # 84 lj4 Handel Maetsuhappv 164 3j8 Wissel-Cours van Parys van den 24 september 3 p SS deci-mber Ir 75 7' 5 p "l" 15 maert 114 00 Pryzcn der Granen Oliën en Koeken tc Rysscl van den 23 september Soorten Koolzaed OKillirtte hl g smack Lynzaed Cameiine Kempzaed OLIES de hectoliter 00 00 111 00 oo no 89 Oil III 1)0 a 00 00 a 02 00 tl 00 01 93 50 a 93 25 09 Oil 5 00 10 ONASES KOEK KS de hectoliter la lllli kitogr 25 00 a 28 00 28 nil a 29 6o 00 00 a 00 Oil So 00 4 27 00 00 00 a 00 00 oo oo 4 no oo 16 00 a 16 75 14 50 a 15 00 00 00 a U.» 00 20 00 a 22 III 00 00 a 00 00 14 50 a 00 09 Pryzen der Granen op de Markt van Gcnd van den 24 september AVitte Terwe Ir 28-29 ct par hectoliter Kuodc Terwe n 25-38 t « Rogge r 15-59 « « Geerst ■ 12-87 i * Boekweit a 13-87 « a Haver o9 01 « « Aerdappelen « 6-50 « « Pryzen der Granen op de Markt van Brugge vau den 25 september A EN WY HSC Terwe Rogge _ Boekweit llaver HOEVEELHEID VEKKOUl' 442 223 451 1118 fr ct Den heclolt 27-65 ct 16 41 « 21 53 « 8-54 a Geersle 293 14-75 « Aerdappelen 401 6-86 don zak Boon n 6 16-75 K PRYS VAN HF.T BROOD — AVit Brood fr 0-61 ct Half wit fr 0-47 ct Menagie-Brood fr 0-33 cl Roggen Brood fr 0 23 it Mastelein Brood fr 0-28 ct allc by de kiiogr Brugge Drukkery van L.-B Ueiirkboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 27/9/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item