Back to top

Gazette van Brugge 27/9/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■M w s De ontvangsten van den yzeren weg gedurende dc maend augusty zyn beloopcn tot 1,540.811-88 — Een congres van gedelegueerden van de geneeskundige maetschappyen des ryks zal op 1 October te Brussel gehou¬ den worden Vyf-en-twintig maetschappyen zullen vertegen¬ woordigd zyn in deze byeenkoinst die zal bcslacn uyt zes¬ tig a ö J # • zeventig gedelegueerden Twee ongevallen hebben zaterdag in het kamp van fie- verloo placts gehad tvdens de maneuvers' in 't vuer Het peerd van eenen kapitcyn der artillerie is op bol geraekt en heeft in weerwil der poogingen van dcszclfs ruytcr het peerd en den knecht van den kolonel van het 3 e jagers te voet omgeworpen Den ongelukkigcn dienstbode die de tvding der dood zyns vaders ontvangen en oorlof bekomen had om zich naer zyn dorp té begeven was zoo deerlyk bet been vermorzeld dat de beenderen door zyne kleederen gedron¬ gen zyn Ten zeiven dage is eenen kanonnier wiens stuk ontplofte tcrwyl hy nog aen het laden was insgelyks ern¬ stig gewond SNIPPERREGELS Eenen advokact vroeg laetst aen eenen zyncr vrienden waerom bv noch kalholyk noch liberael was Wel hemel antwoordde den vriend wat zoudt gy zyn als gv nog van de eenen noch van de anderen een plaetsken kunt krygen Zekeren bedienden in het ministerie zey dat men van hem maken kon wat men wilde met enkelyk zyn tractcment te verhoogen Het katholicismus en libcralismus zyn maskers waer ach¬ ter de mensehen hunne eygenbaet verduyken Men vroeg aen eenen boer wat opinie by had Wel ant¬ woordde hv zoo ik een geleerd man was ik geloof dat ik voor 't oogenblik liberael zou zvn — Men vroeg hem waer¬ om Waerom zey hy om dat men a 1 tv d met dc wolven moet huylcn [ Genlsch Vusken ] ANTWERPEN 2G september Op den Belgischen drymaster Emmanuël die bier zeylree ligt naer Manilla zullen elf jonge zendelingen scheep gaen naer China bestemd — Gisteren morgend is van hier vertrokken het Ameri- kaensch schip Eduina kapitcyn West in bestemming naer New-York met 214 landvcrbuvzers cnin den namiddag den Amerikacnschen drymaster Hartley kapitcyn Lord in be¬ stemming naer New-Orleans met 131 landverhuyzers JtUFFER DE LUZY-S»ESPORTES Sedert eenige dagen is juffer De Luzy-Desportes niet meer in 't gcheym opgesloten Kort te voren had zy Mr den kan¬ selier eene vcrregtvcerdigendc memorie laten geworden die weêrgezonden wierd aen den regter ter instruktic voor- taen alleen met hare zack gelast Thans wandelt zy op ilc opene plaets der Concicrgerie op de zelfde ucr dan de an¬ dere gevangenen ten overige men verzekert dat zy eer¬ lang in vryhcydzal gesteld worden Zelfs zeg men dat\le speculatie die altyd middel vind om overal in te dringen juffer De Luzy aenzienlykc sommen zoude hebben doen acnbieden om liet regt te koopen van hare onuytgegcvcnc briefwisseling met den hertog de Praslin in het licht te geven Juffer Dc Luzy zoude vooreerst met verontweerdiging gc- weygerd hebben toe te stemmen in zulk aenbod hetwelk ware het aenveerd geworden gansch verlrouwelyke brieven moest ruchtbaar maken Van eene andere zyde daer den wenscb om haer gedrag voor het pnbliek gevoelen te verkla¬ ren zeer magtig zyn moet mogelyks heeft zy nog niet de- finitievelyk afgezien van de afkondiging dezer brieven By deze gelegenheyd herinnert men dat ecnigen tyd na het proces van Rhodcz hetwelk gansch Frankryk ja gansch Europa voorinnam Mev Manson die eene hoofdrol in dit proces speelde naer Parys geroepen wierd' door eene soort- gelyke spekulatie Eenen winkel wierd opgerigt in 't hotel de Naiites op de Caroussclplaets en in dien winkel verkocht Mev Manson zelve eene klcyne brochuer vervattende de on- uytgegeven brieven van 't proces Fualdès Men verhaelt als nog dat twee pretendenten voorgekomen zyn om de hand van juffer De Luzy te betrachten Ver van deze hoeren te verwyderen sebynt de ruehtbaerbeyd waer- van zy het voorwerp is hun nog meer aen te sporen Van eene andere zyde sclivnt het dat eene onderwyzeres van Londen stappen doet aenwenden by juffer De Luzy op dat zy in liaer gesticht zoude komen Ovcrzïgt der Koophandel van dc weck Kofjy Dit artikel handhaeft zich in prys Men heeft deze week vermeld de verkooping van 2200 balen Brazil en 1000 balen Domingo aen diverschc pryzen In Java is niets omge- gacn — lluwe Suyker By gemis van aengeboden waren zyn dc omzettingen geheel gestremd geweest beden namid¬ dag zou men omtrent 1G00 kisten blonden Havana in open¬ bare vcyling verkoopen — Geraffineerde Suylcer Hierin wierd wcynig gedaen Slechts eenige lotjes Melissen in papier en om te kappen wierden voor dc exportatie genomen — Ryst Daer er minder aenvraeg was dan dc vorige week kon men ook gercedclyker koopen en zoo zyn er afgedaen 75 vaten puyke Carolina aen ƒ 17 5|4 a 18 1 [2 en 000 zakken Indischcn aen f 10 3[4 a 11 1|2 — Terpentijn Dit artikel is beter gehouden men heeft 55 vaten Amerikaensche aen ƒ21 1[2 afgedaen — Zuydzeetraen Zeer vast omtrent 250 heetol iters zyn verkocht aen /" 28 1[2 a 20 — Fabrielc- Olien By voortduring met beperkten omgang — Putascli Zeer vast in prys Omtrent 150 vaten Amerikaensche wierden aen f 20 verkocht Perelasch is insgelyks vaster en geldt ƒ23 a 24 In Russische Potasch ging nietsom voor Illyrische vroeg men ƒ 21 — Ruet Een lotje van 15 vaten Russisch wierd aen onvermeiden prys afgedaen In hel Inlandsch is geene verandering £racn- en Zaedhandel Tarwe Ruym pryshoudend met willigen aftrek — Rogge wierd by eene nieuwe verhooging van eenen halvcn gulden gezocht — Garst insgelyks willig met zeer vaste pryzen — Haver stilstaende — Hoekweyt en Peulvruchten ontbraken — Vette Zaden Sloorzaed flauw en zonder omgang Lyn- zaed vond cenigen aftrek aen dc loopende pryzen — — »??— — FRANKRYK — Parys 26 september Volgens tydingen uyt Algiers te Parys ontvangen zoude bet gouvernement onderrigt zyn geworden dat men door be- spicilers de aenkomst van eenen engelschen agent sir John Leger bv Abd-el-Kadcr vernomen heeft gelast niet eene byzondere zending van zyn gouvernement by den emir " — Men heeft in Frankryk tydingen uvt China ontvangen in date van den 18 july Dc schepen la Victurieuse en la Gloire gingen naer de kusten van Corée en het noorden van China zcylen Hunne reys had voor oogwit eene ant¬ woord op den brief te vragen het voorleden jaer door den admirael Cecille geschreven betrekkelvk de schrikkelyke vervolging legen de fransehe gcloofzcndelingcn en de Chris¬ tenen De beyde vacrtuygen moesten zich vervolgens naer Cliusan begeven en van daer naer Shangaï alwaer de fran¬ sehe vlag zich sedert vier jaren niet had vertoond Alles was te Canton rustig De factorcryen of Europeacn- sche koophandelhuyzen bleven militairlyk bezet door dc eii- gelsehe inagten Die bezetting schynt bestendig te zullen bly- ven duren Eenige officieren zich in de stad begeven hebbende onldc z vde fabrieken te bezoeken zyn door het kleyn volk voor engelschen genomen en bespot geweest Eene herstelling door den commandant Lapierre geeyscht zynde den onder¬ koning Ky-Yng heeft zich verhaest er aen te voldoen TVDI ti E S U % T I 'F \ LIE IV De tvding van het bombardement van Reggio word niet bekrachtigd en schynt zelfs zeker te zyn dat dit gerucht on¬ gegrond is De tydingen uyt Rome vervatten niet9 belangryks ten zy dat eene fransehe stoomfregat den 5 september' voor Civita— Vecchia den anker geworpen heeft en dat zy aldaer ter be¬ schikking van den lranschcn afgezant zal blyven Den kardinael Ferretti heeft in eene circulaire aen de burgerlyke en militaire overlieyd gezonden aenbevolen dat in geval eene vreemde magt zich zoude acnbieden om de pausclyke staten te bezetten de gouverneurs der vestingen de garnizoenen der steden en alle militaire posten maer dan alleen aen eene hoogere magt moesten toegeven wanneer het onmogclyk was haer langer te wederstaen Ook heeft hy aenbevolen van alle militaire effekten aen het gouvernement toebehoorendc wel te bewaren van zich naer de korpsen terug te trekken waurtoe zy belmoren van de tegenwoordi- gers van het gouvernement en de bisschoppen te bescher¬ men van de persoonen tot de burgerwacht behoorende die deel willen maken van hctpauselyk leger te vereenigen van zich in geval van acnranding op de hoofdstad te con- centreeren van de rust overal in de pausclyke staten te handhaven ENGELAND — Lo.yden Den Observer maekt nu eenige aengaendedeiigeldclvken val van den hertoji 22 september byzonderheden bekend van Buckingham 24 Joannes Van den Broele borstelmaker oud 22 jaren geboren en woonende te Brugge Groeninghe n" 16 ongehuwd zoon van Joannes by Maria Goegcbéur overleden in dc Maria-straet C n° 8 Franciscus Mdssche werkman oud 56 jaren geboren te Caneghem woonende te Thielt oiigchuwd zoon van Emmanuel by Anna De Meyer overleden in de Maria-stract C 9 n" S Maria Stubbe oud 2 jaren overleden in dc Clare-dreve E 8 n° 51 Isabella Poupacrt werkvrouwe oud 52 jaren geboren en woonende te Brugge cchtgcnoote van Jacobus Van De Pitte overleden in de Westmecrseh C 6 n° 3 Catharina Dautricourt overleden in de Wcrkhuys-straet C 14 n° 100 Constant Van Sassenbrouck oud 4 jaren overleden in de Louis Van Cassel-straet E G n° 61 r-25 Stephania Vergote oud 2 jaren overleden indeSchouw- vagers-stract D 10 n° 59 7 Geboorten I BEKENDMAKINGEN Men verzekert dat er zes vonnissen van executie uytgegeven zyn tegen het hotel van den hertog te Londen ten verzoeke van ondcrscheydene schuldcysschers voor sommen van 50,000 pond sterl en daer beneden Het cyffer der schulden des hertogs bedraegt nagenoeg eene som van 2,000,000 pond sterl 50,000,000 frs terwyl de weerde der aenwezige goederen bestaende in meubelen verzamelingen van schil- derven enz slechts ter nauwernood 100,000 pond sterl 2,500,000 frs bedraegt en dan nog zullen de schuldey- schers slecht met moeylc en processen dit droevig overschot kunnen bekomen daer den zoon des hertogs den markies van Chandos een titel in handen heeft die den voorrang boven hunne eyschen heeft — Den beer William Gordon professor der universitevt van Oxford komt tot dc roomsche katholyke kerk over te gaen — Te Tipperarv Ierland hebben 4000 pachters eene vergadering gehouden en een eedgespan gevormd om zich tegen dc onregtveerdige afpersingen en knevelaryen der eygenaers te verzetten — Het South Australian Register meldt dat den kapiteyn der cngclsche oorlogsbrik Bramble in nacm der koningin Victoria bezit heeft genomen van Nieuw-Guinea Het schynt dat men in dit groot eyland der zuydzee eene strafkolonie wil gaen aenleggen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelijken van den 24 september Ilenricus-Joannes Soetaert gepensionneerden douanier weduwaer van Maria-Sophia Booninck met Helena Scheirlinckx huyshoudster weduwe van Michiel Bouvry Franciscus Goggels werkman met Barbara Morrel kantw Franciscus Lievens werkman met Barbara Carron viscli- verkoopster Overledenen van den 23 tot den 25 september 23 Anna Meulebrouck hovenierster oud 83 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge weduwe van Josephus De Clerck overleden in de Lange-stract A 10 n° 31 Joanna Behaegel kantwerkster oud 68 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Gerardus Dcroo overleden in dc Bailic-straet E 13 n.° 65 TE MJflEN IIu vs on Bakkery in tie Ëzcl-straet E 6 N° 1 2 Voor de Conditiën zich te adresseren by deueygöiiaer in de Roosendaele-straet sectie D N° 54 Te jP achten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge Steengruis Men zal 20 centimen betalen voor ieder peerde-voer'.ST EEN- GRUIS dat zal gestort worden in het gebouw van de Gtz op Scheepsdael Openbare Verkooping m EH1JGGE EN n OVEN IER-LAM TE SINT-ANDIUES PRÉPARATOIRE TOEWYZING vrydag 8 October 1847 ten 5 uren namiddag in de estaminet de Mermin op de Groote- Markt te Brugge van 1» Een HUYS en BROOD-BAKKERY aen de oostzyde van de Siut-Jooris-strael in Brugge geteekeud E 18 numero 20 onverpacht Ingesteld 8,000 francs 2" Een HUYS in Brugge op den hoek van de Jan Mirael- stract en Clare-straet E 2 numero 54 bewooud door joufv weduwe Maurus Ingesteld 800 francs 8° Een HUYS te Brugge aen de westzyde vau deKuypers- straet E 2 numero 63 onbewoond Ingesteld 1.400 francs 4° Eene partie HOVENIER-LAND groot H 0-37-85 C en volgens cadaster II 0-40-10 C gelegen in de gemeente Siut-Andries Ingesteld 1,525 francs Breeder beschreven bv afficlien te bekomen ten kantoore van den Notaris JAN CLAERHOUDT Hoogstraet te Brugge By Uytscheydiny van Bedryf YEEEOÖPOG VAN ACAJOU EN ANDERE FR Qgfc ÏJJt 5=^ 'L.i*± 5^!r cy MEUBILAIRE- EN KOOPIIANS- illllll % Ten huyze van Joufv de W° GEEREBAERT-RABAUT Winkelierster in de Oudenburg-straet te Brugge DYNSDAG 28 september 1847 en volgenden dag telken¬ van 's morgens ten 10 uren zal er ten huyze hierboven vcre meld verkocht worden Meubilaire Goederen als schoon massive acajou Kommode metKasse Wagenschotte Kleerkasse acajou Canapée Beddebakken met en zonder behangsels Lavabo Stoeien Tafels yzere Schouwe en Menagère Spie¬ gels Printen Keuken-Gerief Bedderyen en Menagie-Lynwact Benevens de Koopmans- Goederen bestaende in Lakens Baey Flanelle Broek en Gilet-Sloffen Merinos Vlaming Calico Neusdoeken enz alsook de Disschen Boorden en Loketten Op gewoone conditiën betaclbaer ten kantoore van L CRUUTELLE in de Vur/toopzael Stedeuhuys IVolhnslraet '■ L I ' I | I A
Gazette van Brugge 27/9/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item