Back to top

Gazette van Brugge 27/9/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
I I H,- j I Ü1 u U.M zal oordcelen hoe den landbouw eenigzins'ön- verwachts aengeroepen de stem van 't staatsbewind beant¬ woordde Men zoude zeggen dat de landbouw-nyverlieyd als het ware acngespoord door de manufactucr-nyverheyd die thans hare nierkweerdigste producten elders ten toon spreydt dat de landbouwnyverlieyd schoon de lactstc op¬ geroepen zich om zoo te zeggen in eencn sprong tot de zelfde hoogte heeft willen verheffen Dry weken zyn toercy- kend geweest 0111 cene verzameling van produktcn niet minder merkweerdig door cygen rykdom dan door vor- seheydenlieyd van de vcrschiüige punten van Belgien byeen te brengen Alvorens de tentoonstelling op breedvoeriger en vollediger grondslagen in te rigten had men willen beginnen met eene enkele proef Maer denalgcmeenen yver heelt wel¬ dra hare palen meer uytgestrektheyd gegeven de proef is boven onze verwachting gcslaegd;zy is verdwenen omplaets te maken voor eene groote instelling die met cene behoor- lykc inrigting eerlang in het land zal wortel-schieten « Dien onverhoopten byval sire heeft men te danken aen de uytmuntende beschiktheyd onzer landbouvyers die zoo wel de inzigten van U M begrepen hebben men heelt denzelven te danken geerne beken ik zulks aen den on- vermoeyelyken yver der agenten van de administratie men heeft denzelven te danken eyndelyk aen de yverige mede¬ werking der verkleefde burgers vertegenwoordigers der landbouw- en kruydkunde die thans U M omringen De oenen namen het voorzitterschap waer van het ontvangen en klasseeren der produktcn de anderen hebben de zending aenveerd van deweerdigsten aen 's gouvernements belooning aen te bevelen Allen wed werden invlyt enverkleeldbeyd dat allen hier de betuygenisvan onzen dank ontvangen t Veroorlooft ons Sire Mevrouw aen CU MM voor te stellen de leden van den bestuerracd der Linncus-Maetsehap- py en MM de leden van den beoordcelingjury der tentoon¬ stelling » Den Koning heeft in zyne antwoord gezegd dat hy altyd den landbouw beschouwde als de stevigste nyverheyd des ]ands;dat hy niet zoude staken denzelven zyne bezorgdheyd te betuygen elkemael dat ziehdaertoe cene gelegenhcyd zou¬ de opdoen dat zulks de beweegreden was waerom hy ver¬ langd had in persoon het voorzitterschap waer te nemen van de eerste landbouw-tentoonstelling die met den tyd eene niet minder nuttige tentoonstelling zal worden dan degene der nyverhcydsproducten Levendige geroepen van leve den Koning bejegenden de laetsle woorden van Z M Twee bloemtuyten zyn aengebo- den geworden den cenen aen de Koningin den anderen aen de prinses Carlotta Mr Scheidweilcr voorzitter der Linncus-Maetschappy en Mr Delehaye vertegenwoordiger liet ambt van voor¬ zitter van den jury waernemendc in het afwezen van den heer Du bus de Ghisignies t' zynent wederhouden door cene oupasselykheyd hebben de eer gehad hunne hulpe aen te bieden aen den Koning en aen de Koningin Vervolgens heelt liet bezoek der zalen eeiien aenvang ge¬ nomen Alles wat onzen grond oplevert is er vertegenwoordigd allerley granen wortels aerdappelen nyverhcydsplanten groensefs fruvt bloemen vlas enz enz Onder het fruvt onderseheyd men vooral dc pceren CONGRES VAN BRUSSEL In zyne zitting van den 25 september heeft het congres penitentiair verscheydcne artikels aengenomen opzichtelvk de vereyschten die by liet bouwen der cel-gevangenissen moet in acht genomen worden Publieke zitting der Koninglyke Akademie De Koninglyke Akademie van Relgien heeft vrydag hare publieke en pfegtige zitting gehouden Deze zitting wasvoor- al toegewyd aen het uylreyken der eerepen ningen aen de componisten der bekroonde cantaten namelyk Mr Gcvaert van het Conservatorium van Gent en Mr hemmens van Antwerpen alsook aen Mr Pujol schryver der woorden wierd niet voor de aristocratie geschreven maer wel voor het volk hetwelk zonder pael noch perk vermenigvuldigt Nogtans zoude ook den adel er zyn voordeel kunnen uyttrek- ken zich tot dcszelfs hoofderfgenaem bepalende aldus zou¬ de men bevrvd zyn van de fainilic-k'adcltcn en van de te be¬ giftigen zusters Zulks kan stof tot overweging leveren » — Herlees Mailbus v milord sprak Gotiieb op zegevieren¬ den toon en ik ben zeker dat hy eencn aenhanger te meer zal tellen Dit gebeurde twee dagen voor den dag der lialsrcgting Den laetsten dag voor dezelve hield Gotiieb zyne deur geslo¬ ten voor allen ter uytzondering van Margaretha Schmidt Het arm mcysje had zich voor deze laetste byeenkomst zoo schoon opgetooyd dan het liacr maer mogelyk was 'hare ooringen haer halssnoer hare armbanden deden de oogen schemeren van de wachters die Gotiieb hoogst gelukkig achtten van in zyne jaren zulke hertstogten in te boezemen 'T is waer dat Margaretha zich versierd had als eene reliqui- kas als voor eene bruyloft Men meende dat ook zy hetvcr- sland verloren had vol mcdclyden zvnde dacht men er zelf niet aen haer te betasten Als de modemaakster vertrok vroeg den beslierder van 't gevang waerom zy zich aldus op- gotoovd had en of liv cenen priester zoude moeten roepen om eèn huwelykte zegenen « Helacs mynheer antwoord¬ de zy Gotiieb heeft my daerentegen doen zwecren van on¬ gehuwd te blyven uyt liefde voor hem » 'S avonds ontving Gotiieb twee briefkens Hel eerste was welriekend en kwam van mylord D hy liet hom weten «lal hy oorlof verkregen had om met hem liet avondmaal tc nemen hetwelk in gerccdhcyd gebragt wierd door den bes- uytvoering volgde van de bekroonde cantate van Mr Den Koning en dc Koningin en de prinsen en prinses heb¬ ben de plegtighcyd door hun bywezen verheerlykt De zitting is geopend geworden met eene redenvoering van den lieer Navez direkteur der klas van de Schoonc Kunsten een verslag van den heer Quételct levcnsduren- den sekretaris en eene redenvoering van Mr Felis waarop dc Gevaert Het publiek Iuvsterde met onafgebroken aandacht naer dit hecrlvk kunstgewrocht hoewel hetzelve lang is Met breed en grootsch muziek is het domeyn van den jongen pryswiii- naer de orkestratie is kunstmatig en wyzelyk geschikt en verraedt een natuerlyk en geinakkelvk schryvcn Al de des¬ kundigen hebben door ondubbelzinnige betuygenisseu hunne goedkeuring te kennen gegeven Na de uytvoering der cantate door het publiek met le¬ vendig toegejuveh bejegend hebben 1 1 H MM de twee be¬ kroonde komponisten doen roepen en de voldoening bctuygd welke zy hy liet hooren van hun kunstgewrocht smackten Mr Rogier minister van binnelandsehe zaken bevond zich op dien oogenhlik bv HH MM soms doet men klagten no- BRIEVENPOST Men leest in den Moniteur pens hel verdwyncn van brieven aen den post toevertrouwd alsook over het lang toeven alvorens deze op hunne bestem¬ ming komen Dc vlylige navorschiiigcn wacracn het poslbe- stier zieli overlevert ten gevolge van iedere klagt hebben schier altyd tot gevolg gehad te doen ondervinden dat dc aengeklaegdc onregelmatigheden toe te schryven zyn aen de onaclitzaemlieyd waarmede de verzenders de adressen aun- teekenen Tot staving dezer bevestiging zullen wy twee fcyten acn- halen welke de publieke opincrkzaemlieyd verdienen Ou¬ der de rebuts onlangs door het post-office teParys aen hclgenc van Belgien weergezonden vond men eencn brief vervat¬ tende een effekt van 10,000 fr geworpen in den post te Verviers en bestemd aen MM Ad Mcreuard en coiup te Parys maer verzonden onder het adres van MM Ad Mrreuard en comp te Marseille benevens eencn brief vervattende eene som van 27,000 fr in verschillende weerden te Ant¬ werpen in de postbus gestoken en bestemd aen Mr Bataillc zoon rue de l'Arbre bón i 227 te Brussel maer wegge¬ zonden met hel opschrift « Mr Bataillc Hls rucde l'Arbre béni 227 te Parys Deze daedzaken bewyzen dat men niet te ligtclyk het postbestier behoeft te beschuldigen wegens liet niet aanko¬ men of het later overhandigen van de Weggezonden brieven IIEGTERI.Y KE K35«\VK Dynjdag heelt de korrcctionnele regtbauk te Brussel tot eene inaeiid gevang en 500 franks boete verwezen den gcnacindcn Fraucies Joris hetigt van op den 18 augustus pietst te Brussel door arglistige middelen de klimming der p ryzen van dc aerdappelen bewerkt te hebben boven den pi'vs die de vryc concurrentie zoud bepaald hebben Jooris jjcvond zich in staat van voorlopige arrestatie Sterfgevallen Den heer graef Hendrik de Mcrode prins vanGrimbcrglie markgraef van Westerloo Grooten van Spanje der eerste klas groot lint van het Leopoldsorde is den 25 s "" 1 septem¬ ber 's morgens overleden in zyn hotel te Brussel na eene lange ziekte in het Gti le jaerzyns onderdoms Versehevdene malen in zyne ziekte heeft hy het 11 Sacrainentdes Autaers ontvangen met de gevoelens van eene brandende godvruc.il- tigheyd welke hem nooyt begeven hebben Oudsten zoon van den gr mcyer van Brussel en oud senntcur.van het keyzerryk over¬ leden den 18 february 1850 was hy heden liet hoofd zyner familie Gelyk zyne broeders den graef Felix dc Marode oud lid van het provisoire gouvernement dcirgracf Werner in zyn leven lid van de kamer der volksvertegenwoordigers en gestorven aen de gevolgen van het ge- de Mcrode- Westerloo oud- den graef Frederik ten kok der stad er zouden truffels en Champagnewyn by zyn ■ Ik dank u invloed antwoordde Gotiieb maer dezen avond heb ik al myne verstandelyke vermogens noodig Ik heb nog verscheydcne berekeningen ten cynde te brengen onder andere cene groote waervan ik meende dc oplossing bekomen te hebben i> Het ander briefken stonk naer visch het verzelde een mandeken waerin Gotiieb eenen haring in eene tafel van niultiplicatie gewenteld vond 'T was eene klucht eens professors van natuerlyke historie die met pot¬ lood op liet briefken had geschreven « Eerbiedigen wy de wetten der Voorzienigheyd God en de natuer zegden Groeyt en vermenigvuldigt Hoczoude Malthus de vermenig¬ vuldiging van den haring beletten » Gotiieb schreef ook met de potloodpen het volgende antwoord Den walvisch is gelast met de onmaligheyd zyner voorttecling te beperken ook wy doen hem eenen tamclyk ontzaglyken oorlog acn Uwen haring zal my tot avondmacl verstrekken » Den volgenden dag voor het morgenrood dc placts der halsregting kwam bestralen was deze opgepropt Den bal¬ kon van het voornaem hotel was verbeurd aen lord D die zeer gedienstiglyk plaetsen bezorgde aen de groote touristen en aen eenige persoonen van aenzien uyt de stad Zelfs be¬ waarde hy eene plaats voor de arme modemackstcr Marga¬ retha Schmidt in geval deze een laetste vaarwel zoude wil¬ len zeggen aen Gotiieb « Wy staen een grootsch schouwspel te zien '» zegde lord D en Mr Stewart - - Intussehen was liet voor dit grootsch schouwspel bepaelde uer op al de torens der stad geslagen het volk begon te klagen over liet vertoef Groot was de teleurstellingder nieuwsgierigen toen men kwam aenkondigen dat Gotiieb zich iu zyn gevaiv- vccht te Berchem bewees hy uytmuntende diensten aen het land met van het begin af zonder vrceze van zynen persoon of zvne groote l'ortuyn in gevaar te stellen de zaak der bel- gisclie onnfliangkelyklieyd te ondersteunen tot welker zege- prael geheel zvne familie aanhoudend heeft Ingedragen Hy wierd door de kiezers van Brussel twee maCl lid van den Senaat gekozen in welke vergadering den grael Hen¬ drik de Merodiv voor zyne ziekte met onderseheyd gezeten heeft II v wierd gezant en gevolmatigden minister genoemd gelast den Keyzer van Oostenryk hy deszelfs trénn be klim¬ ming tc gaen gelukwensehen Hy nam al de kosten van die zending op zich Ily bezat eene diepe gelecrdheyd hy had een wonderlyk geheugen en muntte uyt in zuyverheyd van styl en spraak hv heeft zyn gedenkboek Mémoires geschre¬ ven en ander werken van godsdienstige wysbegeertc uyt- gogeven Bv eene groote goedheyd van karakter voegde hv andere talrvke hoedanigheden Zeer weldadig jegens den armen uvtmuntenden echtgenoot „den besten der vaders laet hy een algemeen spvt na Naer wv uyt Westerloo vernemen zal liet lyk van den edelen graef op dynsdiig eerstkomende in zynen grafkelder tegen do kerk dier gemeente plegtig ter aerde besteld worden — Den lieer Loosveldt pastor te Ooteghem is den 25 dezer te Thielt overleden — Eene der grootste staatsmannen Van Griekenland den heer Coletti is den 10 september overleden na eene ziekte van vvfticn dagen waarmede hy het voorleden jaar ook overvallen is geweest maer aen de welke hv oen geluk kig- lyk hersteld is konuen worden Zyne dood is eene ernstige gebeurtenis iu den crisis waer door het Oosten reeds sedert 50 jaren lyd — Den vermaerden romanschry ver Soulié is dezer dagen te Bièvre hy Parys overleden Hel getal der zieken in het buys voor burgers en militaire verzekering alhier verminderd maer weynig of niet Noeli- tans dank zv aen de aanhoudende zorg der bestierende com¬ missie en de komst der twee broeders ven liefde gelast met den dienst van het hospitaal voor de mans de ziekte heeft vele van hare hevigheyd verloren en op de 70 zieken die zieli inde beydc hospitalen bevinden zyn er maer een twaalf¬ tal wiens staet ecniis gevaer opleverd Wy hebben destyds acngekondigd dat de bestierende commissie tc samen met de twee commissarissen -van Brussel afgezonden besloten had eene boute barak in het heluvk van den recollelten hof te doen op te slaen om voor hospitaal te doen dienen Indien de gezegdens diensaengneiidc et lit zyn deze bouwing zoude opgeschorst zvn omdat de zelve eene ui tgave van 25 tot 50 dui zend frs vorderde en dat het nieuw cellluaire gevang op hel punt is van voltrokken te zyn — De belgische sloep Cérès kapiteyn Fox varende van Terneuzen naer Londen met ballast is donderdag laatst om¬ trent ten 10 uren 's avonds ter hoogte van Blankcnberghc gezonken Het scheepsvolk is gered en te Oostende binnengebragt door de visschersslocp Rosalie sluernian Ed Speckeiis den 24 van de groote visschery van Doggersbank wedergekeerd — By besluyt van den minister van binnenlandsehe zaken van 22 dezer is eene gcldelvke belooning tocgeslaen aen vyf veeartsen van 't gouvernement tot de provincie van West- Vlaendcren behoorende en die niet bezoldigd zyn t.e weten MM Guillcmvn te Thielt C Van de Wnttyne te Dixmude Iloornaert en Wallays tc Kortryk en De Praetere,tc G Illsta 1 — Den minister van binnenlandsehe zaken komt verschey¬ dcne kiveslicn betreffende de jagt op te lossen en heeft ria- melvk beslist dat het loslaten van eenen windhond in het vlakke veld met oogmerk hem wild te doen aanbrengen als een jagtiiiisilryf moet worden beschouwd zelfs in de vooronderstelling lat den meester zynen hond niet oppast In dat geval zullen dc veldwachters of wien het aengaet proees-verbael moeten opmaken of getuigen nemen zy zullen op den windhond niet mogen schieten zelfs niet iu verboden jagttvd Voor het overige zyn de eygenaers der windhonden niet verpligt eene jagtperniissie te nemen genis had afgemaakt u Met wat — Met zyn houten been hetwelk cenen geweerloop vervatte » Margaretha Schmidt bekende hem op zyne dringende bede j daegs te voren eene once huskruyd en cenen kogel gebragt te hebben Van dan af was alles uytgelegd en niets kwam eenvoud' ger voor men was schier beschaamd van liet niet geraden te hebben De platte kolf van het nicuwsoortig wapen ivi s vastgehecht tegen dc stomp van 't regter been een yzcr- draed welks cynde in zvnen zak kivarn veroorloofde hem den haen achter te trekken en de scheut te lossen zonder iemands acndacht te verwekken Om iemand te dooden be¬ hoefde hy zich slechts in zyne nabyheyd ncèr te zetten en zyn houten been ter hoogte zyner borst te verheffen ivclke werking hem zeer gemak kelyk geworden nas ten gevolge der oefening Vele liefhebbers wilden liet houten been en deszelfs vernuftig mekanismus zien Eenen wapenmaker van Wittemberg koos hetzelve voor uythangbord dit is te zeg- gen dat hy" hetzelve deed schilderen op zynen voorgevel ivaerop men het nog kan zien Wat het echt houten been betreft hetwelk door lord D aengekocht wierdt mits eene magtige som thans maekt hetzelve deel van liet ivapen-mu- scum van Z Hecrl alivaer liet tussclien de indisciie hoofd¬ brekers en de vergiftigde jnvaenschc erics of dolken prykt liet exemplaar van Malthus met zyne aenleckeningen ver¬ meerderd is door Gotiieb acn de Universiteyt van Witteni-j berg opgedragen geworden Zoo was het droevig cvnde van Gotiieb Einhalier hel Houten Been eenen der wonderbaarste discipels van Maithuj
Gazette van Brugge 27/9/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item