Back to top

Gazette van Brugge 27/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
l\° 118 54L s,e Jaei 4 Maetidag 27 September 184% GAZETTE VA X BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN « VW# « %r Vv ' Z --vm '-•'t ■< • \ i I oor Staetkunde Koophand Letterkunde 0 N A F II A N G K E L Y K II E Y D Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inscliryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden lr 4-75 ct » Buyten Brugge vrachlvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden i De aenkondigingert 20 ccntimen den regel onder de vyf i regels een frank BRUGGE Algemeen Oveezigf De bemerkingen door de engelscbe en fransehc dagbladen gemaekt ten gevolge der benoeming van den hertog van Au- male tot gouverneur-generael van Algerië heeft eenen nieuwe daedzaek doen kennen die geheel gewigtig is Lord Palmer- ston heeft zeer onlangs de protestatie vernieuwd van Enge¬ land tegen de inbezitneming van dat deel van Africa door Frankrvk Het schynt dat den grond tvaer op de afjonstighevd der bevde natiën eikanderen botste nog niet ruvin genoeg was lord Palmerston beeft weder willen ophalen het geen ver¬ geten scheen te zyn De ruchthaerheyd daer aen gegeven is van aerd om in Frankryk cene popularitcyt aen de benoe¬ ming van den hertog van Aumalc te geven die zy te vooren niet had De tydingen uyt het koningrvk Napels toegekomen ver- toonen ons den opstand van Sicilien en Calabrien als bvna volkomen gestut De krygsgeregtshoven hebben het op zich genomen die serie van droevige gebeurtenissen te sluyten Nochtans de Gazette van Augsburg die zoo als de andere bladen de eerste gebeurtenissen niet overdreven had ver- Iiaeld heden volgens eenen brief uvt Napels in date van den 14 dezer maend dat de opstandelingen van Reggio zich op Geraee hadden geworpen op eenige uren afstand der eerst- gemeldc stad en daer met de opstandelingen uyt Messina gevlugt schenen den acnval der koninglvkc troepen te wil¬ len afwachten 2600 mannen waren tegen hen afgezonden men verwachte te Napels met veel ongeduld den uytslag dier uytrusting De tydingen uyt Spanje zyn hoegenaemd niet belangryk Een gevoelen dat vreemd moet voorkomen schynt tot stand te zullen komen Espartero senateur benoemende^ het ministe¬ rie had dacrmede beoogd hem van de grenzen verwyderd te houden het had geloofd dat den gewezen regent zich aen die verlenging van zyn ballingschap bereydwillig zoude onderge- venjmaer nuverklarenzyneacnhangers dat zulks met zyn kan ii ■ ■ o e- —ii a KRYGSMAGT IN ITALIEN Op dit oogenblik nu aller oogenzich wenden naerltajien is het niet onbclangryk te weten over welke strvdkractiten den Kerkelyken Staet Sardinien en Oostenryk in geval van oorlog zouden kunnen beschikken Den Kerkelyken Staet bezit in werkelvken dienst een le¬ ger van 15,233 mannen infanterie 1316 mannen kavalleric en 48 stukken geschut Maer deze magt kan versterkt wor¬ den 1° door de burgerwacht welke ongetwyfeld ten mins¬ ten 150,000 mannen kan bedragen 2.° door dry division 5° VERVOLG EN EYNDe In weerwil van het stilzwvgen aen den grelFier aenbcvolen door den regtcr,wierd den uytslag der onderhooring weldra ruchtbaer De algemeene nieuwsgierigheid was levendi»- gaende gemaekt vooral by de hooge klassen der samenleving Zelfs wist men deopsluyting in 't gcheym te doen staken Van dan af begon er als eenen ommegang naer de gevange¬ nis Staetsmannen doctoors van al de facuUteyten hooge ambtenaren diplomaten allen wildenden veroordeelden zien Verscheydenc kunstoefennren maekten zvn portret Men goot zynen hoofdschedel in plaester af en de opvolgers van doctoors Gall en Spurzheim zagen met verbacsdheyd dat den knobbel der menschlievendhcyd op denzelven meer uvt- breyding had dan dengenen der vcrslindingsncygingen het- gene als cene strydighovd voorkwam aen de oppervlakkige geleerden Het spvt ons niet cene dermemorienaen de hand te hebben welke ten dezen opzigtc in Duytschland in het licht kwamen Daerin legde men de roofgierige en moord¬ zuchtige neygingen uyt waervan de grootste menschenvrien- den of die welke belydcn zulks te wezen zelfs niet altyd vrv zyn Het regiem dir gevangenis wierd volkomen veran¬ derd voor Gotlieb men voorkwam zyne minste begeerten Kan men iets weygeren aen iemand die gaet sterven Ten overige wat is den besten middel om openbaringen te ver¬ kregen De goede sier en den wyn welke Gotlieb ver was van te baten maekten hem iudcrdaed zeer gespraekzacm • maer hy bleef steeds zyn groot gehcynt bewaren « Na myne dood zegde hy zult gy het weten Wees dan geduldig > Engelsclic juffers vroegen hem van zyn hair nauwelyks welke hulp- en reservetroepen genoemd worden en waer¬ van het hoofdkwartier zujli te Roornen Aneona en Bologna bevindt bestaende uyt dertig bataljons van meerdere of min¬ dere sterkte maer welke gezamcntilrk omstreeks 18,000 mannen zullen bedragen Wy rekenen bier niet by een vrv talrvk en geoefend korps douaniers die in den oorlog goe¬ den dienst konnen doen Sardinien beeft thans in werkel vken dienst 51 000 mannen infanterie 5800 mannen kavalleric en 236 stukken gesehut Bv dit leger in werkel vken dienst moet incn nog de volgende bekomende troepen voegen Het Snrdinisch leger wordt ver¬ deeld in twee klassen waervan de eerste uyt de zoogenoem¬ de manschappen van ordonaneie bestaet welke gedurende 8 jaren in dienst blyven tcrwvl de tweede uyt zoogenaemde provinciale soldaten welke tot 16 jaren dienst verpligt zyn maer bcschikbaer blyven en altyd tot werkelyken dienst kun¬ nen opgeroepen worden in buytengcwoone gevallen van noodzakelvkhcyd Het beschikbare leger bedraegt niet min¬ der dan 84,000 mannen zoo dat in geval van oorlog de krygsmagt van Sardinien gcmakkelyk tot 135,500 mannen in 123 batailjons en 50 eskadrons verdeeld kan gebragt worden Ten aenzien van de zeemagt der beydc Italiaensehc Staten valt het volgende op te merken Ongetwyfeld is die van Ro¬ me zeer onbeduydend zy bezit slechts eenige koopvaerdv- sehepen Anders is het gelegen met Sardinien hetwelk 4 linieschepen 5 fregatten en omstreeks 60 kleyner schepen bezit Bovendien levert de inschryving voor den zeedienst langs de kusten van Genua veel op in 1833 gafdeze inschry¬ ving een cyfer van 40,000 matroozen op ongeveer 6000 vacrtuvgen welk cyfer niet dan vermeerderd kan zvn by de toeneming des handels in de Middellandschczee na 1833 De krygsmagt van Oostenryk is volgens het militair jaer- boekje van 1846 aldus samengesteld 287,000 mannen in¬ fanterie 42,700 mannen kavalleric 55,000 mannen van afzonderlykc korpsen Dit is de officiële opgave maer in de wcrkelykhevd bedraegt de landmagt van Oostenryk ter nau- wernood 250,000 mannen Het is waer Oostenryk bevat een uvtgestrekt en sterk bevolkt grondgebied hetwelk schyn,baer de gelegenheyd acnbiedt de wcrkelvke krygsmagt oneyndig te kunnen ver¬ sterken Maer in de daed is dit voordeel niet aenwezig want Gallicien zucht onder het drukkend juk Bohemen en Hon- garien zyn onrustig en ontevreden Lombardien moet onop- iioudclyk bewaekt blyven Eenen oorlog welken Oostenryk zoude willen ondernemen om eenc van die redenen waer- bv bet algemeene of nationale belang niet betrokken is zoo als die is welke moest strekken tot onderdrukking van een volk zou bet teekow tot eenen algcmeenen opstand zyn bleef er hem eenc lok over voor de getrouwe Margaretha Schmidt Pruyssische dagbladschrvvers en korrespondenten van vreemde nieuwsbladeren kweideu hem door hunne be¬ zoeken Men toekende zyne minste woorden zyne stoute leerstellingen en zyne by lende spolternyen aen « Wat uyt- stekenden recensent zoude dien man geworden zvn sprak eenen jongen saxischen dagbladschryver hoe onwankelbaer is zynen geest » Gotlieb billykte deze bemerking door tevens den bystand van eenen kalholyken en van eenen protcslant- schen gecstclykcn te weygeren Schoon in den katholvken eeren-dienst opgevoed zyndc gevoelde hy zich zoo hy zeg¬ de meer genegen voor het protestantsche geloof hetwelk liet verstand aen het geloof onderwerpt « Nu het verstand is den incnsch voer hyvoort Wat is 't dat my Gotlieb Einhalter van den wolf uyt hctThuringerwald onderscheydt 'T is dat den wolf geenc zyncr moorden bcraemt terwyl ik al de myne vooraf berekenc Ik sterf in de religie van den Cyfer > Mistress Stewart die den moed had gehad van haren echt¬ genoot te vergezellen naer de gevangenis wilde den veroor¬ deelden eenen ryk ingebonden bybcl schenken Gotlieb wey- gerde denzelven zeggende « Ik heb den bybcl gelezen ik weet wat hy vervat Nu bestrydt hy onze denkbeelden en dan ovrrdrvft hy dezelve Dilïwvls racdt hy de volkomcnc verdelging der geslachten aen Dit ware den boom aen zynen stam afhouwen in placts van denzelven te reynigen Dit wa¬ re te ver gaen » Meest altyd bleef Gotlieb op zyn bed liggen hetzelve strekte hem dan tot sofa Zyneaenkleedmg was zeer kieseh want lord D had hem zynen kleermaker toegezonden ten eyndc hem in staet te stellen met weerdigheyd voor te komen De persoonert die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de versehyning van het Blad te laten toekomen Oostenryk heeft ongetwyfeld eene acnzienlyke zeemagt maer deze zeemagt is bvna geheel Italiaensch Bovendien lel¬ len de in werkelvken dienst zvnde troepen te land 30 & 40,000 mannen Italianen Kan dus Oostenryk goed op deze magt rekenen in eenen oorlog tegen liet Sc iiereyland De in 1840 ontdekte samenzweering onder de troepen die den generael Mazzueehelli aenvoerde de nog ernstiger samen¬ zweering in den boezem zelve van de Oostcnryksche zeemagt door de broeders Bandeïra geven een voldoende antwoord op deze vraeg Niet alleen kan Oostenryk in eene onderne¬ ming tegen Italien niet rekenen op zvn italiaensehc soldaten en matroozen maer huvtendien zullen deze soldaten en ma¬ troozen overal waer zv zich mogten bevinden de oorlogs¬ kreten van hunne landgenooten uvt bet moederland met geestdrift beantwoorden Oostenryk heeft twee Italien te bestryden het eene gehecht aen den grond dat even als Antanis telkens nieuwe krachten zal putten en het andere versprevd even alsde levende brokken van eene groote slang op zvne schepen en onder zvne rrgementen Op den dag des stryds zal dit tweede Italien Oostenryk naer bet hert grypen LAYDBOliW-TEYTOONSTELLING Vrydag om 11 1(2 uren heeft den Koning de landbouw¬ tentoonstelling geopend inde lokalen afhangende van 't voor¬ malig palcys van den prins van Oranje in de Hcrtoglyke straet Om 11 uren waren aldaer in kostuem aengekomen de ministers van de binncnlandsche en buytenlaiulsche zaken van de üinancien en van de justieie Zy waren verzeld door Mr Stevens sekretaris-generael ad interim van bet depar¬ tementder buytenlandscbc zaken en Mi' Bellcfroid be¬ stierder van de landbouw-vcrdceling in 't zelfde departement Den heer Lieds gouverneur van Brabant Mr den burge¬ meester de bestierleden der Linneus-Maetschappy en de leden van den beoordeelingsjurv bemerkte men onder de persooncn die op 's Konings acnkomst wachteden Z M is aengekomen gezamenlyk met de Koningin de twee prinsen en de prinses generael d'Hane,graef de Mamix kolonel Dclannoy en de gravin Vilain XIII1 vormden het ge¬ volg Den minister van het binncnlandsche zaken heeft de vol¬ gende redevoering uytgesproken als den Koning in de eerste zael der tentoonstelling binnen trad « Sire « U M heeft in bare bezorgdheyd voor de landbouwbe¬ langen zvns koningrvks den 2 dezer den grondregel gede- kreteerd van de tentoonstelling welke zy heden komt inhul¬ digen in het lactstc treurspel waerinhy en den beul de twee hoofd" rollen zouden spelen Ook Mylady D wilde den grooten misdadiger zien Het was eene jonge blonde en rooskleurige vrouw met een gevoelig en menschlievcnd karakter zy was zwanger van haer eerste kind Te vergeefs deed M r Stewart bemerken dat het misschien eenc onvoorzigtigheyd was De kamer van Gotlieb was opge¬ propt met bezoekers van onderschcyd magistraten ger- rnaensehe graven engelscbe touristen het was als een vor- stelyk lever Gotlieb kon niet eenen helschcn grimlach be¬ dwingen de jonge en schoonc lady in den bclangvollen staet ziende binnen komen waerin eenen echtgenoot volgens de tael van den Times die niet altyd nauwkeurig is zoo geer- ne zyne gemalin ziet komen Al de aenwezigen aenstaerden elkander 't was als cene terging tegen den leerling van Mal- thus Hy nam de zaek niet ten kwade « Ik maek u dan niet bevreesd schoone dame sprak hy het schaep vreest dan den wolf niet Ik bedank u om het geeonfytgembei' welk gy my toegezonden hebt Dat heb ik liever dan den bvbel van mistress Stewart 't is veel vertroostender Als weder- kecrighcyd ben ik u eenen ccnigzins laetkomenden raed ver¬ schuldigd Ik stel belang in uw engelachtig opzigt laet het¬ zelve niet als uwen leest verwelken door eene mattclooze voortteeling Verschoon my zoo ik u doe blozen door het uytspreken van het regte woord lees Majlhus en gy zult tien jaren langer schoon blyven » Dien raed deed Lord D en al de aenwezigen hcrlelyk lagchen Lord D had gestudeerd te Oxford vol klassischo herrinneringen zvnde vergeleek hv Gotlieb aen Socrates den gifdrank afwachtende in hetmid- den zyncr discipels « met dit verschil voegde hy er bv dat wy gcenc discipels van Gotlieb zyn Het boek van Malthus I
Gazette van Brugge 27/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item