Back to top

Gazette van Brugge 24/9/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN Beste MATRAS-WOL aen 3 francs de kilo by J VanNeste- De Ërauwere Noordzand-straet D 20 N° 75 by liet Goude Kussen te Brugge VEMNIIEIIING VAN WOONST Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nu woonende in de Wolle-straet B 16 n° 38 TE II JU EN IIiivs cn Batkcry in dc Ezel-simt E 6 N° 1 2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den eygenaer in de Roosendaele-straet sectie D N° 54 Te I s achten Een IIUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHODDT in de lloog-straet te Brugge Steengruis Men zal 20 centimen betalen voor ieder peerde- voer STEEN¬ GRUIS dat zal gestort worden in liet gebouw van de Gaz op Sclieepsdael TE PACISTEN Een HERBERGE staende op liet Dorp tc Coolkerke om van stonden aen in het gebruyk te komen Zich te bevragen ten kantoore van de weduwe FRANCKIN te Lissewege Te hekomen by L NEYT-VAN HOLLEBEKE Kruydenier Eyer-Markt E 2 N.° 72 te Brugge Ï1JYVERE EN ONVERVALSCHTE GUANO Nitrate dc Sonde BEYDE ZEER VOORDF.ELIGE BEKENDE VETTEN By Uytscheyding ran Bedryf YEBEOOPING VAN ACAJOU EN ANDERE MEUBILAIRE- E KOOPAIANS- i©inaa Ten huyze van Joufy de W" GEEREBAERT-RABAUT Winkelierster in de Oudenlmrg-straet te Brugge DYNSÜAG 28 september 1847 en volgenden dag telkens van 's morgens ten 10 uren zal er ten huyze hierboven ver¬ meld verkocht worden Meubilaire Goederen als schoone massive acajou Kommode met Kasse Wagenschotte Kleerkasse acajou Canapée Beddebakken met en zonder behangsels Lavabo Stoelen Tafels yzere Schouwe en Menagère Spie¬ gels Printen Keuken-Gerief Bedderyen eu Menagie-Lynwaet Benevens de Koopmaus- Goederen bestaende in Laken Baey Flanelle Broek en Gilet-Sloffen Merinos Vlaming Calico Neusdoeken enz alsook de üisschen Boorden en Loketten Op gewoone conditiën betaelbaer ten kantoore van L CRÓUTELLE in de Verkoopzael Stedeohuys JVollenstraet OPENBARE VEMOOPÏÏL Woensdag 29 september 1847 om dry uren namiddag in het Gemeente-Huyste Vlisseghem DËFINITlVEiN OVERSLAG van 1° Een kloek W00N1IUYS zyude eenc gewezene Ga- reelmakery staende op II 0-3-80 C Erve in bet dorp te Vlisseghem — Voorts II 0-20-72 C of 142 roeden onder Boomgaerd Zaeyland en Hovenierhof gelegen als vooren gedeeltelyk gebruykt door Jacobus Van Parys eygenaer vidua Yercruysse en Jan Galleyn te samen aen fr 103-40 ct 'sjaers Ingesteld 2550 francs 2° II 0-8-50 C ZAEY'LAND gelegen als vooren gebruykt door den eygenaer Ingesteld 250 francs En 3° een IIUYS zynde eene Tweewoonst met II 0-3-68 C of 25 roeden Boomgaerd en Hovenierhof gelegen als vooren gebruykt door Beuteiu en andere aen fr 130-60 ct 's jaers Ingesteld 1050 francs De conditiën by den Notaris H CLAERHOUD T op de Visch-Markt te Brugge 9 ANTWERPS® VEKZEffllNS-llAETSCIIAPPV SECVR ƒ /M.S' Deze Mactschappy de oudste in België bekend heeft een kapitael fonds van meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry ma-el honderd duyzend franken — en verders by de acht mael honderd duyzend franken premien in ontvangst De ingeschrevene panden zyn hier niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societeyten met eene jaerlyksche onbepaelde brand-contributie en administratiekosten Er kan nooit onder welk voorwendsel het ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeyscht De premien zyn zoo Iaeg berekend dat een ieder bet weldaed der assurantie kan genieten Men bevrage zich by den heer FRANS LEFF.BURE Agent der Maetscuappy in de Predikheer-straet B 3 N.° 1 1 te Brugge TÖRÏE IIESMES DE PARA PLU ES PARASOLS ETC Rue de la Mannaie N." 51 a Bruges Vient de recevoir des premières fabriques de France et de l'Allemague de Soiérics de toute beautée qu'rl garantie et vent a i'épreuve a 10 0 |" au dessous des prix ordinaires On trouve égaiement chez lui de Parapluies en Cotton de toute qualité On échange et racommode a des prix de trés modiqties La beauté de ses marchaudises et son exactitude le reudent recommandatie KOOP II AN BEL Antwerpen 23 september Granen De ryzende beweging is gedurende de week eyudigende deo 1 8 september voortgegaen Die ryzing is ge¬ weest 85 centiineu in de Tarwe en i4 centimen in de Rogge wier gemiddelde pryzen t espectivelyk bepaeld zyn op fr 26- 1 2 cn fr i5 83 — Koloniale Goederen Alles wat wy in deze artikels vernomen hebben bepadt zich tot de af loening van /joo balen Brazil-KulFy aen diversche pryzen en 200 balen Domingo aen 22 ip a 23 cents Voorts 100 balen Reogaelscheu eu Manilla Ryst 1 ■■■ MK CSgai g m- "Cours van Amsterdam van den 21 september H erkfl Ke seliuM ' o«i ll^Ld Amorlisatie-Syniiilvact ll.tii iel Mieis«'liapj)v 84 0|0 162 7[8 Wissel-Cours van Parys van den 22 september 3 j °|o 22 december li 75 5 » 5 I» "l" 15 maert 1 14 65 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 21 September Soorten Koolzaed OKilliette M g smack l.y luaed Cameliiie Keinpzaed OLIËN de hectoliter GRANEN KOEK KN de hectoliter de ion kiioyr Markt van Vcurnc van den 22 september Middeoprys der granen per zak van 145 liters Tarwe fr 30-00 a 38-50 < li o;;ge fr 24 00 a 20-00 e teerste fr 20-00 a 2L-50 e Haver fr 12-75 a 14-00 c lloonen fr 19-00 a 23-50 ZEE-TYDINGEN BRUGGE 22 september Uyfgevarcn den 22 de belgische pleyt Emma kap Van Ilci cke naer Londen met 45 000 kilogr schors aen den makelaer H le Jouckheere OOSTENDE 23 september Aenkomslen van den 20 en 23 september liet engclsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met 22 pessagiers de belgische sloep Neptune kap Rornens van Londen met diversehe goederen de belgische sloep Cent et Un kap Bailleul van zee als bylegger de belgische male Ville d Ostende kap Roose van Doever met de korrespon- dentie 45 passagieis en 1 voiture het engelsch stoomschip T cnezuela kap Robinson vau Londen met diversche goe¬ deren en 8 passagiers de fransche sloep Petit Alexandre kap Lematclot van Bordeaux met wyn liet engelsch stoom¬ schip Princess Mary kap Paul van Ramsgale met 19 passagiers een visscheisloep van Doggersbank met 109 tonnen abeidaeu • de belgische male Chemin de Fer van Doever met de korrespondeutie en 27 passagiers de engclsche male Prin¬ cess Alice y van Doever met de korresqomJcntie en 19 passa- L E SI I 0 P L I II Ü / E i é T eS f°^ ngeS amh T T0NIQU f ANT| -NEBVEUX en régularisant les \ Li Li functions de I estomac et des intestins detruit la constipation guérit la diarrbée et la dyssenterie Ie maladies „ervcuses les gastrites gastralgies rétablit la digestion prévient la laugueur le dépéris- sement la debilitation abrege les convalescences 3 fr le flacon ün évitera les contreibfous cn éxigeant les cachet et signature Laroze — Depot special chez Mr cacnet Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies de Charleroy Bruxelles Iluy Tournav Licpe Verviers Ri,,el„> Namur Stavelot Mons An vers Beaumont Popcriugue " ° 82 6 1 giers het engelscli stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate met 3o passagiers 9 visscherssloepcn vau Doggersbank met 77 1 tonnen aberdaeo het engelsch stoom¬ schip Triton kap Taylor van Londen met tl passagieis de belgische kof Y Vrouw Elisabeth kap Clasen van Gotheu;- burg met hout als bylegger bestemd voor Bordeaux hel en gelsch stoomschip Princess Mary kap Paul van Ramsgale met 22 passagiers de engelse he male Violet van Doever niet de korrespondeutie en 22 passagiers 7 visscherssloepen van Doggèrsbank met 642 tonnen abeidaen tiet engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden van Louden mrtdiveisclic goederen en t4 passagiers de engelsche sloep Amity kaptt Richemond van Bui nham met oesters het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van Ramsgate met 32 passa¬ giers den belgischen schooner Industri sap Zellien St hes met zout de belgische male Ville d' Ostende vau Doever met de korrespondeutie en 19 passagiers 2 visschers¬ sloepen vau Doggersbank met io5 tonnen aberdaen Uytgcvqren De engelsche male Violet naer Doever met de korrespnn Icn- lie 26 passagiers en 1 voiture de euge.sche male Princess Alice naer Doever met de korrespondeutie eo 4o passagiers de engelsche sloep Amity kap Rtclurnoud naer Buinham met hallast de belgische sloep Dart ka] Gore naer Londen met ballast het engelsch stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met 56 passagiers het engelsch stoomschip Prin¬ cess Helena kap Jenkins naer Ramsgate mei 33 passagieis het uoordsche diymastschip Ambrosia kap Slangeby naer Engeland met ballast het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 65 passagiers de belgische male V ille d'Oslende naer Doever met de korrespondi ntie "3o passsagiers en 3 voituren hel engelsch stoomschip Vene¬ zuela kap Robinson naer Londen met diversche goederen en 52 passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins naer Ruuis ate met 54 passagieis en 2 voiluren de engelsche male Princess Alice naer Doever met de korres¬ pondeutie en 45 passagiers het engelsch stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met 68 eo 56 schapen de belgische sloep Union kap De Vos naer Villa-Nova met ballast den bel-ischeu schooner Espoir kap Zellien naer Liverpool met hallast den belgischen schooner Vigilant kap Van Groe- nendael uaer Liverpool met ballast de belgische brik Eugene kap Bclstnourtel naer Liverpool met hallast ANTWERPEN 23 september Aankomsten van den 21 tot 23 september Den spaetischei schooner Sant Elmo kap Azildam van Sevilla niet zoethout de engelsche buk Elisabeth en Sarah kap Allen van Archangel met rogge de oostenry ksche brik Ambrosia kap Gemogorevick van Odessa met tarwe de hollamiscbe baik Maria kap Bergman vat Tangarok met tarwe de zweedsclie bark Wilhelmina kap Back van Kirth met lyuzaed den deenschen dryinaster Neptunes kap Wissing van Montevideo met liuydeii de liollaodsche bark Dankbaarheid aen de Nederlandsche Handel-Maetschappy kap Pott van Odessa met tai we en logge de zweedsclie bark Ulrica kap Walhgren van Burgos met tarwe rogge eu garst deo engelscheil dryinaster T 'i mandra kap Uowes vau Matauzas met suyker de zweedsclie hark Gothen kap Jord- berg van Mariauopel met lyuzaed de russische brik AEyir kap Nicklin van Livourno met tarwe de belgische kolf Reine kap Janssen van Hull met diversche goederen de fransche schooners Camille kap Gaban Arsene kapiteyn Aquetil beyde van Havre met ryst de inecklemburgsche brik Heinrich Georg kap Dade van Riga met hout den engel- schen schooner Anna kap Hampton van Galatz met rog«e den engelschen schooner Salacia kap Lill.-y van Glocester met tarwe den eugelschen schooner Janet Ha/leg kapiteyn Nicoll van Londen met tarwe en ryst den engelschen schoo¬ ner John kap Clarck van Ipswich met tarwe Weg Vcrtrek-uren ran den ¥ seven VAN BRUGGE Ten 7 uren 25 minuten uaer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Ant¬ werpen Leuven Tirlemont Luyk Vervier Aken Keulen en Parys — Ten 10 Uren 45 min naer Oostende Teil 10 uren 50 min naer Geud Kortryk Doornyk Ryssel I)endr- monde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirlemont Luyk Verviers en Aken — ten 1 me 40 mm en ten 2 uren 50 min nam naer Oostende — Ten 4 uren 45 min naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven eu Thienen Van Brugge naer Gend ten 6 uren 15 min — Ten 8 ureu'lO min s avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 6 uren 45 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen' Leuven Tirlemont St Truyen Luyk Verviers Aken en Keulen — Ten 10 uren 15 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwer¬ pen Leuven Thienen Luyk Verviers en Aken — Ten 4 uren 15 inin naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen' Leuven en Tirlemont — Ten 4 uren 40 minuten naerHruggeèii Gend Yzeren Weg van West- Vlaender en Van Brugge naer Kortryk Van Kortryk naer Brugge i Ten 5 uren 's morg Ten 5 uren 45 min 's inorg » 7 » 35 min » « 7 n 40 1 „ » 1 1 a 20 » a a 1 1 „ „ n i> 3 » 10 » namid » 3 » 15 namid » 6 " 25 i> 'savonds 6 • 45 's avonds Staende te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde ' Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Iugelmunster ' Brugge Druktcry van L.-B IIeiireboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 24/9/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item