Back to top

Gazette van Brugge 24/9/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
m deavour kapiteyn Sanderson is te Hellevoetsluys van Sun dcrland aengekomcn aen boord liebbende de cquipagie der Engelsche brik Dard kapitoyn Harrold van Ilarlcpool naer Londen dien by zinkende heeft ontmoet* • — I)e pruyssisebc koff Unternehmung met rogge beladen is op 17 september naby Sehoörl llollandsclic kust gestrand en verbryzeld l)en kapitevn en 1 matroos zyn gered en de overige 5 man zyn omgekomen — Den ever Freund Georg kapileyn Breckwold met rogge is te Egmond gestrand De equipa- gie is gered — De Mary Ann kapitevn Witt van Memel met limit is naby Terschelling verlaten ontmoet — New- York 51 augusty De Leila kapitevn M Donnogh van hier naer Cork vertrokken is op 5 dezer met 41 graden breedte 07 graden 3 minuten lengte gezonken De cquipagie is gered — De Smyrna kapitoyn Pepper van Bordeaux naer Nieuw-Orlcans is op 1 dezer op de Noordkust van Cai- cos verongelukt Een groot deel der lading alsmede de cquipagie zyn op 15 dezer te Turk's Island veylaengekomen Gisteren gedurende den gebeclcn dag en tol lact in den avond was er vele bjeweging in onze stad De prysdeelingaen de leerlingen onzer Academie had eencn grooten toevloed naer de eonccrt-zael uylgelokt ahvaer die plegligheyd tc- genstrydig met het gebruyk van vroegere jaren heeft plaets gehad De kavalkade die van de eerste tyden der academie de pryswirinaren naer buys vergezelde en aen die prysdee- ling der academie een waer feestelyk uytzag gaf is dit jaer wederom onderbleven Alle de straten alwaer de verschillig • bekroonde leerlingen woonden waren schoon versierd des avonds helder verlicht en door ecne ontelbare menigte wandelaers bezogt Het weder dat zeer aengenacni was heeft niet weynig den moed der pareerders opgebeurd Gisteren en heden heeft het spelen van den bcyaerd en het gcluyd der groote klok de inwooners de verjaardagen onzer ont wenteling doen herinneren Heden middag is door alle de troepen van het garnizoen parade op de groote markt gehouden — Heden heeft met de plegtigheyd aen zync plaets en tv tel van ridder van het eerlegioen verschuldigd de plegtige begravenis van den heer commissaris Gortcbecke plaets gehad — By koninglyk besluyt van den 51 augusty wordt er aen denbeer Adolph Deehamps gewezen gouverneur en mi lister der openbare werken een jacrlyksch pensioen van 5551 frs vergund — By koninglyk besluyt van 19 dezer is den lieer C Van den Bcrglic oud bureel-oversten van 't arrondissemenl- kommissariaet sekretaris der stad Thielt voorloopig be¬ noemd tot ari'ondissements-kommissaris van Tiiiell-iiousse- laere in vervanging van den lieer Van Damme In zyn niet officieel gedeelte komt den Monüeur op deze benoeming terug zoo als volgt « By koninglyk besluyt van den 19 dezer is er voorzien geworden in bet arrondissements-kommissariaet van Tliielt— Rousselaere open gevallen door de benoeming van den lieer Van Damme tot bet kommissariaet van Gend « Indien de benoeming van den nieuwen titularis voorloo¬ pig is t' is door dat het gouvernement voornemens is terug te komen tot de administratieve scheyding der twee voor- | maligc arrondissementen Do plaetscn van Rousselaere en Thielt en hare omstreken zyn inderdacd van degene waer hetgene men de nyverheydsziekte van Vlaendcren mag noe¬ men het geweldigst woedt Dacrop is 't dan dat 's gouver- nements bezorgdheyd zieh by voorkeur moet vestigen Als de ontworpene scheyding zal bewerkt zyn zal Mr Van den Bcrglic bepaeldelyk gelast blyven met het kominisariaet van Thielt en eene nieuwe benoeming voor het kommissariaet van Rousselaere zal gedaen worden « Dezen inaetregel voorgeschreven door de plaetsclyke gcsteldheyd en door de belangen der ingezetenen zal des te minder afkeurlyk zyn daer indien eene vermeerdering van onkost uyt volgen moest deze slechts onbeduydend zoude wezen Het is genoeg om daervan overtuygd te zyn dat men wete dat het traktement en de emolumenten heden toegekend aen het kommissariaet van Thielt en Rousselaere hetwelk van 4 C klas is tot 8,C00 fr beloopen en dus al te hoog zyn in aenzien d r ko nmissariatcn van dezelfde klas — Eergisteie i morgend is de invryheyd stelling van den genaemden Charlier huysschilder te Brussel bevolen den welke te Jodoigne was aengehouden ouder vermoedens van medi pügtighevd in de moord der joufvrouw Evenepoel de kleederen en andere op hem genomenc voorwerpen zyn hem weder behandigd Den anderen met hem aengehouden pei'soon bevind zich nog in het gevang — Dezer dagen is te Parys eene oudejufvrouw gestorven wier gicrigheyd alom berucht was Zy was zelfs zoo ontbloot van alle dat een gebuer een laken moest leencn om haer in hetzelve te begraven Daer zy geene regtstreeksche erf'e- namen had verzegelde de justicie alles inliet het belang der zy-erfgenamen Reeds dadelyk vond men in een oud-koffer onder den stcenen vloer van den keuken verborgen eene som van 40,000 frs n daerna vond men nog op onder- scheydene andere plaetsen eene som van 170,000 frs — I aets wierd er by naehte aen de deur eener arme fa¬ milie in het voorgebergte Saint-Sauvcur te Arras geklopt Opent opent schreeuwde men Er word geopend « Zyt gy geene bloedverwanten van eencn pachter die in de ge¬ meente woonachtig is — Zekerlyk antwoordc men — Wel hernam den bezoeker uw verwant is overleden en in zyn testament zyt gy ingeschreven voor 20,000 fr » De zaok was waer Er waren twintig jaren geleden dat het arme huvsgezin niet meer over dien bloedverwant had hoo- ren spreken — Het gouvernement der Nederlanden heeft aen de ver¬ schillende kabinetten in Europa eene nota doen toekomen met het afschrift van een dekreet door den kcyzer van Japon uytgegeven de wyze regelende waerop men de Japonezen i schipbreuk geleden hebben naer hun land terug zal stu¬ ren Dit fevt is belangryk om dat het de eerste diplomatische betrekkingen van Japon met Europa daerstelt — De nieuwbakkene gravin van Landsfeld wilde laetst in baren hof eenen waterval gemaekt hebben Zy deed eenen fontcynmaker komen en daer dezen liacr beweerde dat dit volstrekt onmogelyk was bragt zy hem eenen slag in het wezen toe waerop den fontcynmaker haer een paer blauwe oogen schonk die Lola tot vcrscheydeno dagen gedwongen kaïncrvcrblyf verpligtlen ANTWERPEN 25 september De liytvoCr van verscli fruyt bekomt hier ecne verbazende ontwinkeling wel is waer dat de oogst gelykwy meermalen hebben opgemerkt dit jaer buytengewoon overvloedig is De stoombootcn Antwerpen naer Londen en Monarch naer Huil bestemd hebben gisteren wederom ecne volle lading fruyt me¬ degenomen en dacrenboven eene overlading op het dek tot de hoogte der raderkassen Deze uytvoer schynt overigens gcencn merkbaren invloed te hebben op de prvzen van het fruyt hetwelk over liet algemeen goedkoop blyft Onder de¬ ze betrekking zullen de verbruykers wej niet te klagen heb¬ ben en de landlieden welke sommige dwarsdryvers tegen den vryen handel trachten op te winden zullen er ook wel hunne rekening by vinden — Gisteren is de Belgische drymasler Emmanuel kapitein Schwartz uyt hetdok gekomen ën op dereedegaen liggen Dit vaertuyg is bestemd naer Batavia Singapore en Manilla Ook zyn op do reede kotnen liggen en gereed om te vertrekken de Amerikacnsche dry master Hartley in bestemming naer New Orleans met 155 landvcrhuyzers en de Amerikacnsche dry¬ masler Edwinain bestemming naer New-York met 215 land¬ vcrhuyzers — Hier zyn per spoorweg uyt Seraing vier loco ntiven met hare waterwagens aengekomen Zy gacn op de Noordsche brik JEolus naer Petersburg ingescheept worden — In den naehl van zaterdag lot zondag heeft eene bende van vyfticn landzwervers een buys by Morsel willen oploo- prn niaer van wege de huysgcimtcn cenen krachtigen weder¬ stand ontmoet hebbende zyn zy na ecnige geweêrscholen ontvangen te hebben op de vlugt getogen FRANKRYK — Parys 25 september Het hofblad den Journal des Débats maekt geene be¬ merkingen op den nieuwen ty tel die den heer Guizot komt te nemen Maer alle de andere dagbladen stemmen overeen te verklaren dat den toestand van liet kabinet eene volkome- ne verandering ondergaen heeft door de uiitslaggcving van den marschalk Soult en de benoeming van den lieer Guizot tot het voorzitterschap — De dagbladen behelzen de volgende byzonderheden ten opzigte der twee nieuwe maarschalken Den hiytcnant- generael Reillic was in 1791 grenadier by het 94° regiment infanterie en in 1794 aide-de-camp van Masséna en is door Napoleon tot kapileyn bevorderd tydens het gevecht by de brug van Lodi en eskadron-chef na den slag van Areola In 1800 werd hy tot luytenant-gencrael bevorderd en daerby aide-de-camp van Napoleon In 1810 werd hy gouverneur van Navarre en in 1812 had hy het bevel over het korps van den Ebcr en over het leger van Portugael Hy heeft thans zyn 75 e jaer bcreykt van welke hy 55 jaren als eenen weerdigen soldact van Frankryk doorbragt Den nieuwen maerschalk Dode de la Bruncrie werd in 1814 tot luytenant- generacl bevorderd Voor Mentz wierd hy tot luytenant be¬ noemd by liet leger van Piehegru en by het leger van den Rliyn en den Moezel ontving hy zyn brevet van kapitevn By Alexandrien wierd hy benoemd lot bataljons-oversten en na den-slag van Austerlitz maekte Napoleon hem kolonel By de belegering van Saragossa had hy het bevel als generael over de genie tcrwyl hy in 1814 zync aenstclling van di- visic-gcnerael ontving In 1825 had hy in Spanje liet bevel over de genie Van de bietste tyden heeft hy zyne kennis op de fortificatiën van Parys toegepast over welke hy tot di¬ recteur was benoemd — Bou-Maza ontvangt van het gouvernement tydens zyn verblyf alhier een jacrlyksch traktement van 18,000 frs dacrenboven woont hy in een appartement waervan de liuer 300 frs per maend bedracgt Voorts heeft hy een employé van het ministerie van oorlog tot zyncn dienst die hem tot tolk en gids verstrekt een voormalig municipale garde tot bediende en een agent van policie om voor zyne veylighcyd te waken Bou-Maza is thans door een buykloop aengetast waeraen hoofdzakelyk zyn langdurigverblyl' alhier toegeschreven moet worden — Zuster Euphrasia uvt het klooster der zusters van Liefde te Pau komt te vertrekken om met twaelf barer gezellinnen uyt andere gestichten een klooster barer congre¬ gatie te Canton in China te gaen slichten — Den 25 dezer zal te Brest te water gelalen worden den drydekker Valmy van 120 stukken kanon en wegende 2,500,000 kilogrammen 5 millioen ponden Den Valmy zal nevens de Montebello het grootste linie schip zyn hetwelk Frankryk thans bezit TYUINGEN UYT IT A LIE IV Het schip Lombardo hetwelk Napels den 15 september heeft verlaten heeft tydingen uyt het koningryk der Beyde Sieiliën medegebragt Den toestand wordt daer voor de re¬ gering steeds bedenkelyker op alle punten barst den op¬ stand uyt en het is onzeker of den Koning tot het laetste toe op de getrouwheyd zyncr troepen mag staet maken al¬ hoewel zy de bewegingen in Sicilië gewillig hebben beteu¬ geld Den koning van Napels verhoopt de order door een sehrikbestuer te herstellen De provost-hovcn welke hy te Messina en in de andere steden heeft ingesteld hebben on- verbiddolykc bevelen ontvangen Al de opstandelingen met de wapens in de hand gevangen genomen moeten door den kop geschoten worden Den 12 september zyn 20 a 50 jon¬ gelingen tot alle klassen der samenleving behoorende te Messina door den kop geschoten geweest do bevolkingen der verdachte plaetsen zyn bcd.eygd op dezelfde barbaer- sche wyze verdund te worden De ty ding dezer bloedige reglsplcgingen gevoegd by het loopend gefuclit dat de stad Reggio door den hertog van Aquila 's konings broeder oiibermherlig gebombardeerd en beschoten was heeft in Napels een gevoel van afgryzen en verontweerdiging verwekt By den afvaert van den Lombaid had deze hoofdstad een somberen drcygend voorkomen Het Franseh eskader on¬ der bevel van den admirael Tréhouart was in de baey van Napels voor anker gekomen Wy hebben vernomen dat de Pauselyke regering geens¬ zins te vreden is over de nota van Oostenryk Kort na het ontvangen dezer nota had den stadssecretaris Feretti confe- reneiën met de gezanten van Pruyssen Rusland en Frank¬ ryk en olselioon deze diplomaten allen het regt van Oosten¬ ryk óp de bezetting van Ferrara voor ontwyfelbaer hielden en het verlangen van Roonien tot ontruyining dier stad voor ongeregligd verklaerden wil Ferretli evenwel niet afzien van dit verlangen In zyn antwoord op de bedoelde nota ver- klaert hy wel is waer de regtsvraeg tér zydc te laten maer hangt een sterk gekleurd tafereel van de openbare meening in Italiën op óm hierdoor Oostenryk te bewegen tot het oiiL'uymcn van de stad Ferrara De groote volks-demonstralie welke op 12 september te Florencië heeft plaets gehad is zeer voldoende afgeloopen De volledigste eendragt de vol naekste order hebben niet opgehouden gedurende dien gedenkweerdi e i dag te hecr- selien Men wilde namelyk den vorst nog eens bedanken over de instelling der nationale garde Talryke deputation door de voornaemste steden en vlek¬ ken van Toskanen gezonden hebben er deel aen genomen Ecne zomerzon bcstraelde deze vergadering bestaende uvt ten minste 50,000 persoonen van alle klassen verdeeld by in goede orde voortrek kende brigaden voorgegae.il van muziek en vaendels op welke men las vivat Leopold vivat Ptus IX vivat de Tolvereenig ing De vaendels waren meest met de kleuren van Toskanen de deputatiën vaii Pisa en Livorno hadden Italiaensche vlaggen rood wit en groen Om alle geschil te vermyden was er overeengeko¬ men het geel op al de vaendels te doen pryken en wel ter eerevan den Paus Den groothertogen zyn gansch huvsge¬ zin bevonden zich op het balkon van bet paleys Pitli en za¬ gen van daer den stoet op het pleyn verzamelen Zoodra deze ontzettende menschciischaer byeen was klonk er algcniee- nc vreugdegeroep uyt duyzende en duyzertdc monden het¬ welk de groothertoglyke familie door het zwaeyen metneus- doeken beantwoordde BURGERLYKEN STAET YAN BRUGGE Huwelyk van den 25 september Petrus-Josep De Coster opprr'wagtmeestcr by de nationale gendarmerie residerende te Namur met joufv Xaveria Boyaert partikuliere Overledenen van den 21 tot den 24 september 21 Ida Ewen zonder beroep oud 77 jaren geboren te Brussel woonende te Brugge weduwe van Laurentius Van Belle overleden langst de Potteriereye F 8 n°28 Eugenia Vcrcruysse kantwerkster oud 56 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge echtgenoot van Daniel Meulenaere overleden in de Gapacrdstraet B 7 n° 42 Eduardus Christiaens tapitsier oud 25 jaren geboren en woonende te Brugge Timmermanstraet ongehuwd zoon van Jan by Ceeiiia Fivec overleden in do Maria- straet C 9 n° 8 22 Anna AVaes zonder beroep oud 77 jaren geboren en woonende te Brugge eehtgenoote van Augustus Van overleden langst de Potteric - reye Brugge in de te echtgenoot van Gevang-straet Heerenthals F 8 n° 28 Charles Lagrou werkman oud 49 jaren geboren Thourout woonende te Barbara De Clerek overleden B 14 n° 61 Charles Verschacve werkman oud 45 jaren geboren te Snelleghem woonende te Brugge Klokstraet n° 21 in huwelyk met Sophia De Lodder overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Petrus Bieyacrt werkman oud 55 jaren geboren te Bcernem woonende tcBrugge Mortierstraet D2,n° 50 weduwacr van Walburga De Zouttcr overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Mynheer Pacifiquc-Mansuete Canneel notaris ter resi¬ dentie Brugge oud 60 jaren 5 maenden geboren en woonende te Brugge weduwacr van Jouf Colcta Pollet overleden in de Naeldestraet E 5 n° g9 Joannes De Kaesteckcr metsers-baes oud 60 jaren en 9 maenden geboren en woonende tcBrugge weduwacr van Francisca Meyers overleden in de Nunciatestract E 13 n° 52 23 Maria Vau Havcrbeke byzondcreoud 53 jaren geboren en woononde te Brugge ongehuwd dochter van Joannes by Rosalia Forret overleden iii de Waelschc- stract B 2 n° 42 Philippina Foconié werkvrouw oud omtrent 42 jaren geboren en woonende te Bruggeechtgenoote vanCarolus Berghinan overleden in de St Gillis Choor-slraet E 13 n° 89 Petrus Casset werkman oud 41 jaren geboren te Wyngenc woonende te Kortryk echtgenoot van Eugenia Meseure overleden in de Gevang-straet B 14 n° 61 Joannes-Franciscus Veys timmerman oud 27 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge echtgenoot van Joanna Ilooghe overleden in de Wulfhaegcn-stract D 4 n° 6 5 Geboorten ■ ■ 1 < 1 1 I I I" I \ L ê 1 £ m I I r J
Gazette van Brugge 24/9/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item