Back to top

Gazette van Brugge 24/9/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
onrustigheden die hare terugkomst haelt al hoertcndc alle reeds acn de fransche overheden veroorzaekt heeft welke vreezen te mishagen acn hare grillige majesteyt Het bcsluyt van koningin Pomaré gekend zynde ontving den stoomer Gassendi hel bevel liaer te gaen halen Pomaré komt zonder aerzelen acn boord verklaert dal zy op 't dek van den boot die den volgenden dag moet vertrekken zal vernachten Op middernacht doet zy den kommandant ko¬ men en zegde — Fournier ik wil morgen met zcyl en stoom vooruvt liael de zeylen op Deze bevelen wierden ten uvlvocr gebragt In den dag zag H M het kompas opliet dek — Fournier zegde zy gy zult dit kompas aen de mannen geven die ik in een myncr eylandcn zendc En het kompas wierd gegeven zoo bevreesd was men dat de koningin de kuer zoude krygen om terug te kecren Tc Tahiti aengekomen stapte Pomaré acn het gouverne- ments-hotol af waer de eer aen haren rang verschuldigd liacr wierd bewezen M 1 " 0 Bruat de vrouw des gouverneurs had twee zyden kleedsels doen maken het eene voor Po¬ maré het ander voor hare moeder Toen men ze de konin¬ gin acnbood en zegde waertoe me ze bestemde antwoorde 11 M — Ik houd ze beyden geef er macr geen acn mync moe¬ der zv is niet schoon en Ie oud Pomaré ontving vervolgens met weerdigheyd wantzy be¬ zit deze en heeft er iu verscheydenc gevallen blyken van ge¬ geven en vooral by hare triomf-intrede in Papeïti De ver¬ schillende maelschappycn wierden toegelaten en verlieten de koningin verwonderd over de weerdigheyd van de vorstin der wilden Toen de maetsehappy der kooplieden haer wierd voorgesteld bedankte haer den spreker van dezelve voorde terugkomst by hare onderdanen haer verzekerende dat den handel den vrede en overvloed zoude geven — Zeg hun sprak Pomaré tot haren sekretaris dat ik verrukt ben over hetgeen zy 1113' zeggen De kooplieden bogen zich en gingen heen De arme koningin heeft gedurende acht dagen sinds zy terug is aanhoudend tranen gestort en zie hier de reden Tc Tahiti is het een gebruyk dat als twee vrouwen elkan¬ der wederzien 11a eene korte of lange al'wezigheyd de jongste of de leegste in weerdigheyd zich buygt en haer ge¬ laat in de handen en tusschcn de knieën verbergt der oudere* zoo schreven zy beyden dan stacn zv op en alles is afge- Joopen Welnu Pomaré heeft alle de voorname dames van haer cyland ontvangen hetgeen acht dagen duerde en zy beeft met elk barer geweend Hare tahitiaensche majesteyt is in het gouvernement ont¬ vangen geworden waer zy zoo lang zal verblyvcn tot hare wooning in order is Hier omtrent heeft den gouverneur de hevelen ontvangen van Pomaré die zelf de plaets heeft uvt- gekozen waer zy wilde wooncn Toen zy deze gevonden had zegde zy — Bruat bouw mv daer een huvs Ongelukkig toen hel buys hall gemaekt was zegde zy op nieuw — Bruat bouw mv op de andere plaets een liuvs gclvk aen dezen vleugel van het gouvernement — Eu oo'genblik- kelyk wierd hieraen gevolg gegeven Pomaré is gelogeerd en eet in het gouvernement het is eene vrouw van ongeveer veertig a dry-cn-vecrtig jaren groot en zwaerlvvig hoewel dik is zy geenszins van geest beroofd In politiek kan zy wedy veren met de vorsten van Europa De franschen weten nog niet wat zy denkt noch wat zy wil hare magt is even als die der opperhoofden van de stammen in Oceanic onbepaeld en hare onderdanen be¬ minnen haer grenzeloos zy spreekt en zy wordt gehoor- zaemd Eyndclyk is zy eene goede vrouw en houdt veel van Champagne die zy acn tafel van den gouverneur in j'uyuie mate drinkt DE KONINGEN VAN SPANJE Eene byzondcre briefwisseling uyt Madrid behelsd de vol¬ gende omstandigheden over het leven en gebruyken der ko¬ ningin Isabella de straf welke gy verdient ware van veroordeeld te worden om in eene yzere kooy te leven als een wild dier waervan gy de bloeddorstige neygingen hebt ik heb noovt den engel- schen wysgeer en huyshoudkundigen Malthus gelezen maer indien zyne leerstellingen lot zulke gevolgen aenleyding geven zynen boek zoude door heuls handen moeten verbrand wor¬ den Maek spoedig een eynde aen die moordzuchtige dwael- redenen Gotlieb Einhalter wat zult gv antwoorden voor de regtbank van God die de menschen bevolen heeft van elkan¬ der lief te hebben — Meermalen deed zich twyfel op hernam Gotlieb thans is denzelven verdwenen Ik ben een werktuyg van de Voorzienigheyd Is God niet ook God der heyrscharen den wrekenden God Mvne tydgenooten moeten my miskennen het nakomelingschap zal my begrvpen Ik doode in hare kiem familien welke misschien bestemd waren om vermenig¬ vuldigd te worden als de sterren doch om te kwynrn en 'te lyden Vervloekt men thans den naem der keyzers die Euro¬ pa met vuer en zweerd verwoesteden Neen men herkent de goddelykheyd hunnerzending Den al te dik gcbladerden boom van het mensehdom moet gesnoeyd worden Indien men niet pael en perk tegenstelt aen de overdrevene voort- teeling van 't geslacht zullen de mensehen eens eyndigen met elkander te verscheuren na hunnen bietsten oogst ver¬ slonden te hebben — Gotlieb Einhalter hebt gy medepligtigen — Ik heb als medepligtigen slechts het gezond verstand en Malthus — Ziet daer eenen zot vol overtuvging dacht den regter — Het is niet den eersten zot van dit slach hetwelk toch gelukkiglyk zich zelden opdoet zegde op zyne beurt den « De jonge koningin staet zeer laet op want zygaetmacr gewoonejyk len 3 of 4 uren 's morgens te bed Zy neeint haer avondmael ten 2 uren 's morgens In de gehooren die zy verleend mag men altyd zeker zyn van een of twee uren na de bepaclde uer te mogen wachten * hare ministers zvn zelve niet vry van aldus behandeld te worden Zy worden zeer dikwyls weggezonden en ten 1 of 2 uren des nachts wedergeroepen « De koningin luysterd met aendacht alle het gene hare ministers haer zeggen maer niet bewcegd haer zoo zeer dan de akten van wcldadigheyd die men haer voorstcld en de vergeldingen van deugdryke of daden van heldenmoed die men aen hare cdelmoedigheyd voorstcld Isabella vergund in die omstandigheden altyd meer dan crgcvraegd wordt en geeft met een engelen hert en eene onbeperkte goedjonstig- alle het gene waer over zy beschikken mag « Met die voortrrffelyke gevoelighcyd de jonge koningin is voor niets bevreesd en haren moed is boven alle bcproe- ving zy voert zelve bare rytuygen met twee of vier peer¬ den bespannen Hare majesteyt zit onverschrokken te peerd en somwylen beroept zy al lachende de beste pcerdenrvders van haer gevolg te jlqcii het gene zy doet of sommige barer peerden te hestygen die zv alleen kan bedwingen Hare nichtc de infante dona josefa dochter van den infant don Franciscus de Paula die zeer dikwyls do koningin op hare wandelingen te peerd vergezeld antwoorde haer op zekeren dag « Myne geliefde uwe peerden weten dat gy de konin¬ gin zyt en gehoorzamen u in alles » « Isabella bemind veel het muzyk en vergenoegd zich niet zulks te liooren In de concerten door haer in de paloyzen gegeven zv zingt de spacnsche romanchen met alle de be¬ gaafdheden eener Andalousianc « De toilet of opschikking is ook eene der vermaken van de koningin en zy vind genoegen diesaengaende met hare hofdamen te spreken en deze de kleederen te toonen die haer van Parys gezonden worden « Gedurende de kinder jaren van de jonge koningin die men weet wat kwynende geweest te zyn hare luyslerlyke moeder wilde niet dat de modiste haer te sterk do lenden snoerde De koningin Christine zeyde snoert haer niet en de koningin Isabella zegde stillekens en zonder dat hare moeder zulks hooren kon snoert snoert « Het werkzaem leven der koningin Isabella heeft haer kloekteen gezondheyd verschaft I11 de laetsle dagen dat H M op het lustgocd la Granja verbleef zy verloondc haer zekeren dag te peerd in amazone-kleeding van witten cachcmir met bleek auroorklcurig lvl zy had op het hoofd eenen witten vilten hoed met witten pluyiu die haer op de schouders viel Niels zoude u hare bevailigheyd en welgemaektheyd konnon doen beseffen Voegt daer by een verheven gestalte de frischheyd van 10 jaren en half en de klockte van eene persoone van 18 tot 20 jaren « Wanneer men de koningin spreekt van de gevaren die het koningryk koimcn bedreygen zy lacht « Houdt u met « het land en met u allen bozig mvnheeren zegt zv voor « wat my aengaet ik boude er niet aen van koningin te « zyn of te regeren voor ons koningen het noodzakclyk « ontbreekt ons nooyt om zonder pracht te leven en ecnige « gelukkigen te maken Peyst op hetgene gy voor myn lief « Spanje na myne regering te doen hebt want deze zal niet « lang zyn ik heb er het voorgevoelen van » EEN CIIJNEESCH BESLUYT Te midden der ernstige gebeurtenissen welke den kcyzer van China door de tegenwoordighcyd der Engclsehen in zyne staten bezig houden heeft den kcyzer echter in de maend mey jongstleden een bcsluyt uylgevecrdigd wacruyt blvkt hoeveel gewigts men in d'it zonderlinge land aen de hof- schc plegtpleging hecht Men weel dat den keyzer op on- gevcerdry mylen van Pekin een prachtig kasteel bezit dat in zich al de wonderen van het Oosten bevat Om van de stad naer het kasteel te gaen heeft men eenen byzonderen weg gemaekt welken den heyligen weg genoemd wordt en die aen beydc zyden met gouden rysporen belegd is waer- greflier aen de oor van den onderzoekingsregter Herinnert gy u Schaler den vrouwen dooder Papovoinc den kinder moordcr Jacob Solly die de gewoonte had van de schild¬ wachten te verworgen en zoo veel anderen Maer hoe heeft dezen al zvne moorden kunnen plegen hoe heeft hy altyd het werktuyg zyner euveldaden kunnen verdoken houden — Gotlieb Einhalter hernam den regter hebt gy u be¬ diend van een vueroer of van eene pistool om zooveel moor¬ den te bedryven — 'T is mvn gehevm — Gy tracht ik wordt het gewaer u als een bovenna- tycrlyk wezen te doen beschouwen Zoudtgv ons willen doen geloven dat gv een verbond gesloten hebt met den boozen geest — Daeroin beleven wy eene al te verlichte eeuw en ik ben ter hoogte derzelve antwoordde Gotlieb Ik heken schuldig te zyn wat begeert gy meer Wat betreft de wy- ze waerop ik bedreef hetgeen 't gemeene volk myne misdry- ven heet en hetgeen ik myn groot werk noem dat is myn gehevm ik herhael het slechts na myne dood zult gy het¬ zelve kennen — Welke beweegreden had u in Frankryk den naem van Armand Giraud doen acnnemen — 'T was eenen invalide gelvk ik Hy ging de dwaeshevd bcdrvven van te trouwen met een jong meysje op de jaer- wedde van den ouden braven verlekkerd Ik spaerde hem die domheyd en zyne gryzc hairen wierden niet onteerd Vyf jaren ontving ik de jaerwedde Later kwam de wroe¬ ging my kwellen Ik ben niet eenen dief maer wel eenen moordenacr — Gv had zelfs geen medelyden jegens de vrouwen over het kcyzerlyk rytuvg door twee peerden gelrokken met de grootste snëlheyd heen rolt De strengste straffen zyn voor hem die op dit geheyligde pad zynen voet durft zetten By een bcsluyt hierboven genoemd heeft den keyzer thans de prinsen zyner familie en zyne ministers wanneer deze zich naer zynen persoon begeven het verlof gegeven 0111 op dien heyligen weg te wandelen maer dan moeten zy dien met bloole voeten ongedekten hoofde en achteruyt- loopende afleggen KI L B 15 ï.l'ïiE KKO.VVIi Korrektionnele regtbank Zaek der plunderingen van 17 en 18 meg te Gent MM Verraert Drubhel en Polydore De Paepe hebben algemcene overwegingen ten voordeele van aJle de beschul¬ digden voorgebragt De twee laetsgenoemde hebben voorna- melyk voor August Acke Verniers en Barbiers gesproken Het was de eerste mael dat Mr De Paepe pleytte den jongen advokaet lact veel verwachten MM Drubhel en Verraert hebben iu 't vlaemsch geplevt en eenen diepen indruk gemaekt op het publiek Zyn vry gesprokén geworden Aug Acke Constant Van Belle Jacob Colman Amelia Pladis Karel-Lodcwyk Van den Bogaerde Zyn veroordeeld gewordcu _ _ _ gzitting Angust De Lancker Tot vvf jaren gevangzitting Lieven Onraet Tot dry jaren Victor Staes Jan Duynslager Jan-Bapt Burinck Jan Bogaert Lodewyk Demey Tot twee jaren Joseph Charlier Aug Goosscns Piclcr De Langhe Joseph Verriest Tot achttien maenden Jan Meiresonnccn Karei Van Dest Tot vyftien maenden Lieven-Frans Springael Tot een jacr Karel-Lodcwyk Driessens en K.-L Holvoet Tot zes maenden Pieler De Wispelaerc Aug Verniers Fred Ahsolon Adr.-Jud Secuws en Toussaint Bosman Tot vier maenden Jan Vlaeininck Leonard Saelens Hendrik Pluim Adolf Philippo Pieler Peelers en Pieter- Jud Barbiers Tot dry maenden Cecilia Rommelaere Const De Smet H Libyn Melanic Hery en Jacob Vcrheke Tot twee maenden Joanna-Maria d'Halewyn Joanna-Ma¬ ria Alloncius en Regina Blockccl Zyn vry verklaerd als zonder oordeel te werk gegaen zvn- de en voor vier jaren naer een korriekliehuys verzonden Leander Vanderheede Pieler Balliu Philippus Galmace Bern Hcndrick en Pieter Mercier J Driessens Melanie Van Cauteren en Josephina Bosman zyn thans ziek en zullen later vervolgd worden Ivo Walschaert en Amelia Verslichelcn huysvrouw De Smet zyn tydens hunne gevangenschap ondei verdenking overleden Tot vyf jaren gevangzitting en vyf jaren waekzaemheyd ZEERAMPE IN Den franschen drymaster Robert-le-Diable kapiteyn Es- pitalier van Ncw-Castle naer de kust van Afrika metsteen- kolen is in de Noordzee door eene brandramp verongelukt Gedurende acht dagen is de equipagic aen boord van het brandend vlot gebleven zonder met bet land te kunnen ge¬ meenschap bekomen zoo hol stond de zee Den brand brak uyt in den nacht van 2'J tot 50 augusty en op 9 september heeft de equipagic Yarmouth bcrcykt — De noorwcegsche drvmastdnrk Fredenshaale kapiteyn Samsing is op de kus¬ ten van Engeland met man en muys vergaen Het wrak en een deel der lading bestaende in dwarsbalken voor yzere wegen zyn tien uren in den omtrek opgevischt — Te Ber¬ gen was men den 1." september zonder tyding en beschouw¬ de men als met man en muys vergaen de New- Gastel- Parket kapiteyn Winguard in february van Farbay nacr Ncw-York verlrokken — De noorwecgschegoëlet Twillings-Brodrene kapiteyn Throness van Lisbona naer Christiansand is op 30 augusty op de hoogte van kaep Finisterre gezonken Den kapiteyn en 4 mannen der equipagie zyn gered — De En- — Medelyden jegens de vrouwen gy hebt Malthus niet gelezen mynheer den regter — Die arme Engclschc van Koblenz — Deze maekt uytzondering jegens haer was ik mede- lydend Zy zoude in den echt treden met eenen Pruyssenaer die ik kende als speclzuchlig losbandig en yverzuchtig Ongctwyfcld zoude zy moeder geworden zyn van een talrvk liuysgczin en meermalen zoude zy zich de borst verscheurd hebben de stem harcr kinderen hoorende welke haer te ver¬ geefs het dageiyksch brood zouden vragen Ja ik wasmede- lydend toen ik hare maegdenziel hemelwaerts deed stygen Die onderhooring duerde twee uren en half Gotlieb ver- klacrde er Malthus naer zyne dcnkwyze hy eyndigde met deze woorden « Mynheer den regter op den oogenblik dat Anacharsis Clootz myncn stadgenoot die ik zoo even aenhaelde gczamenlyk met vele andere veroordeelden naer de Revolutieplaets geleyd wierd vroeg hy om den laetsten te sterven ten evnde den tyd te hebben om eenige grooto menschelyke racdsels op te lossen Ik vraeg u niet 0111 myn leven te verlengen macr dat gy my mynen boek zoudt we¬ dergeven met papier en pennen of ten minste een stuk ko¬ len op dat ik eenige groote berekeningen zoude kunnen vo - eyndigen Als eene lactste gunst vraeg ik nog dat gy Mar- garete Schmidt eene arme modemaekster van Haile die bcrwaerts reysde 0111 my te zien in myne gevangenis zoudt laten komen — En als gy hel in 't hoofd krvgt haer te vermoorden — Waermcde antwoordde Gotlieb Dit antwoord kwam den regter beslissend voor en den gevangenen wierd zyne vraeg toegestaen Eynde per naest
Gazette van Brugge 24/9/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item