Back to top

Gazette van Brugge 24/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
\° 117 54 stc Jaer Vrydag 24 September 1847 r /»'*•' Mfe S£\ if m fir- ■« NSr-^v %:■ ' GAZETTE AAA BRUGGE EN DER PROVINCIE 'WEST- VLAENDER EN I "oor Staetk uncle Koophand en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEYD Verscliynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maendcn fr 4-75 ct » Buyten Brugge vraclitvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vraclitvry toe te zenden el onder de vyf De aenkoudigingen 20 ccntimcn den re s regels een frank BRUGGE Algcmecu Overzigb liet ministerie van Frankryk komteenewyziging te onder- gaen die reeds vcrsclieyde mael aengekondigd is geweest den marschalk Soult vcrlaet liet voorzitterschap van den raed om liet zelve aen den beer Guizot over te laten Den marschalk Soult moet op dezen oogcnblik den oudsten sol- daet van liet leger zyn Hy was reeds in dienst voor de om¬ wenteling van 1789 Ofschoon de tydingcn uyt Napels en Sicilien verward voor¬ komen men mag van dezen oogenblik verzekeren dat zy zeer overdreven zyn geworden Een dagblad van Turin gaet zoo verre van te melden dat de rust iu Sicilien volkomen hersteld is Zonderlinge en geheymvolle tydingen komen onsdagelyks uyt Madrid overgewaeyd Den generael Narvaëz is nu by de koningin Isabella aengcklaegd geweest als staende aen het hoofd eener samenzwering tegen het leven van II M en cr iscenigen tyd kwestie geweest van hem te doen acnhou- den met verscheydene generaels van zynen acnhang Spoe¬ dig echter mogt men de zekerheyd erlangen dat men zich door ingebcchlen schrik had laten vervoeren en men is tot de bron van dit gerucht moeten opklimmen Eerst heeftmen er den gezant van Engeland van beschuldigd die geraedzaem liCeft geoordeeld zich in de Gacela di Madrid te verregt- veerdigen Daerna zyn de vermoedens op den lieer Sartorius gevallen doch ook dezen heeft zich gauw de handen gewas- schen Maer van wicn dit gerucht van een moorddadig com¬ plot ook moge uytgegacn zyn het bewyst op zyn minst dat cr veel verwarring wantrouwen diepen haet en on verbid- del vke wrokken onder de Spacnsche staetspartyenhecrschen De progessistische dagbladen van Madrid trachten den haet der Spanjaerden tegen de Franschen op te wekken door te berigtcn dat den hertog van Montpensier zich zoo verze¬ kerd houdt van zyne spoedigste komst op den Spaenschcn troon dat hy reeds de officieren heeft aengeduyd welke hem zullen vergezellen Vele Spacnsche officieren zouden door den hertog in geval hy overkwarae nacr Frankryk en Algcrië worden gezonden | De leefwyze aen dewelke de jonge gevangenen zullen on¬ derworpen worden zal gecombineerd zyn met het systeem van afgezonderde gevangen-zitting met de minste gestreng- hcyd toegepast met de plaatsing der kinderen in de laiul- bouw-koïonien of het plaetsen der zeiven hy particulieren ten eynde onderwezen te worden en met de tusschcnkomst der beschermende maetschappvcn Vervolgens heeft het congres zich bezig gehouden met de inwendige inrigting der militaire gevangenhuyzen I,iisiicini.vvei'Eieyil 'S gouverncments aandacht is van verscheydene kanten ernstig ingeroepen opde noodzakelvkheyd van de byzondere nyverheyd weder in hel bezit te stellen van de fabriekatie der linnen bcnoodigd tot het leger Zulks is onder het vorig ministerie in grondregel aeugenomen geweest allecnlyk was cr vastgesteld geworden dat de wcêrgaefvan dit werk slechts trapsgcwyzc zoude geschieden in aenziendcr moeyelykheyd van nieuwe nyvcrheydstakkcn in de gevangenissen in te voeren Jaerlvks heeft het leger noodig 60,000 hemden meerdan 60,000 meters voeyeringslinnen 50,000 onderbroeken 50,000 broeken zonder verscheydene kleynigheden mede te rekenen De jaerlvkschc uytgavcn mogen begroot worden op ongeveer 600,000 frs In 1846 hadden publieke acnbcstcdingen omtrent de helft dezer levering aen den handel overgelaten De markt van Gent voor hare blondinencn voeyeringslinnen en de mark¬ ten van Brugge Kortryk en Ath gevoelden merkelyk de aenzienlyke aenkoopen welke men er kwam doen om de he¬ stellingen te vervullen Waerom in plaels van meer uyt- hreyding te geven aen dit stelsel beperkt men nu hetzelve Men heeft aen den handel allecnlyk 9,000 hemden 15,000 meters voeyeringslinnen en 15,000 broeken gevracgd Deze optelling verbeeldt nauwelyks70 a 80,000 frs Alhetoverige zal in de gevangenissen vervcerdigd worden De markt van Ath alwacr het lvnwaed voor het verveer- CONGRES VAN BRUSSEL In de tweede zitting die op den 21 september gehouden werd heeft het penitentiair congres op voorstel van den burggraef de Melun van Parys de volgende beslissing ge¬ nomen Byzondere huyzen van corrcctionnele opvoeding zullen voor de jonge vcrwezenen opgeregt worden inra mm* 2° VERVOLG Men gehoorzaemde doch zonder eene tweede pistool te vinden Den Tyroller wierd naer de gevangenis geleyd ge- zainenlyk met Gotlieb op wien er weldra zware vermoedens drukten Gustaef Grimin doodclyk gewond had de scheut zien ontploffen in den hoek waer Gotlieb neergezeten was ook had hy ecnen dikken rook gezien « Waerschynlyk den rook myncr pyp antwoordde Gotlieb met de grootste be- daerdheyd heeft men my niet van het hoofd tot de voeten betast » Inderdacd men had op hem nietanders gevonden dan eenen bock cenen pruyssischcn thaler dry silbergro- schen en ecnen hertstogtelyken brief van eene duytsche mo- demaekster welke hy in weerwil zyner reeds rype jaren op hem had weten verliefd te maken « door zyne rerstandc- lyke voorlreffelykheyd op de andere menschcn » zoo zegde zy het letlerlyk De modemackster verklaerdevcerdig te zyn om hem hare hand en haren spaerpot te schenken Haren brief was gedagteekent uyt Halle waer Gotlieb naer allen sehyn had gewoond Hy vroeg dien brief weder op dat hy denzelvcn op zyn gemak zoude hebben kunnen beantwoor¬ den Schoon tamelyk ernstig in hetnetgeraekt door den raed aen den Tyroller gegeven zoude hy zich welligt andermael vrygepracl hebben indien Mr Stewart die de omstandig¬ heden der nieuwe moord gelezen had in de bladeren van Berlyn niet naer YVittemberg gekomen ware en onmidde- lyk den invalide van Stolzenfels herkend had Gotlieb in 't gehevm opgesloten besefte het gevacr zvner gesteltenis Men had hem zelfs zyn exemplaer van Malthus ganseh met acnteckeningen ter zydc beschreven en versleten digen der hemden ten dienste van 't leger in de hoeveelheyd kwam is thans schier tot niets vermindert Men heeft markten gezien alwaer men geen tien stukken te koop stelde Opde markt van Gent wacrop voorheen de hlondinen van 109 centimeters geplaetst wierden zag men voor twee jaren nog 50 a 60 stukken per markt aanbrengen thans telt men er slechts 10 a 12 De markt van Brugge verkeert in eene al zoo netelige gesteltenis De eerste oorzaek is voort- komstig van het gebrek aen aftrok waerin men ten deele zoude bemiddelen indien men de fabriekatie van 't lvnwaed voor de troepen aen de byzondere nyverheyd wederschonk door de vryving der vingers ontnomen men liet hem zon¬ der papier zonder pennen en zonder licht hy onderging deopsluyting van hetcelle-regicmjn dcszelfs volle strenghcyd reeds dan wanneer de philantropen nog niet uvtgedacht had¬ den hetzelve toe te passen aen de minste misdryven Eynde- lyk voor den regter ter instructie gebragt hoorde men hem die woorden uytspreken « Myne zending is ten eynde ge- Ioopen Waerom zoude ik wyken voor de laetste uvtkomst van myn stelsel » Dan de stem verheffende ■■ Mynheer den regter gelief myne openbaringen te aenhooren ik wil u de langzaeinheyd eens onderzoeks sparen Beter is 't dat er cenen man minder dan eenen ongelukkigen meer is Ik ben geboortig van Cleve gelyk Anaeharsus Clootz den ge- waenden apostel van 't menschelyk geslacht wiens hoofd op de Revolutieplacts te Parys neerplofte Myn vader was barbier alsvorens soldaet te wezen myne moeder eene koordedanseres en Fransche wierd later manct ■tenster Myncn vader begeerde dat ik my zoude houden aen den kam en het scheermes welke werktuygen zoo hv zegde meer opbragten dan den sabel en de bajonnet Misschien had ik ongelyk van zynen raed niet te verhooren het noodlot be¬ schikte er anders over soldatenkind zynde volgde ik met dank of ondank de revolutionnaire krygsbenden en later die van bet keyzerryk « Op rooftogt zynde ontving ik eene beet acn het been van wege cenen hond die men beweerde met de watervrees aengedaen te zyn den heelm 'ester achtte de afzetting nood- zakclyk Ik was dus verminkt en gedwongen om voor myn brood te bedelen Op zekeren dag dat ik aen ecnen gicrigen geleerden eene almoes vroeg wierp dezen my cenen ouden boek toe welken ik vooreerst niet meende op te rapen ik De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de versehyning van het Blad laten toekomen — Koningin Poniaré Men verhaelt hoe koningin Poinaré besloten heeft naer Tahiti terug te keeren Een dagblad van Brest Ocean vir- kwam nogtans van inyn eerste bcsluyt terug de tusschen- komst der Voorzienighcyd was daerin zigtbaer Ik kon lezen ik las 'T was een werk van verhevene wysbegeerte het gewrocht van den ontsterflyken engelschen huishoudkun¬ digen Malthus in 't fransch vertaeld Malthus openbaerdo my den echten aerd der zaken de wet der tegenstreving van 't menschdom Alleen bleven de gevolgtrekkingen daeruyt op te maken en deze toe te passen in gansch hare strengheyd Kon ik opde samenleving die my uyt haren schoot verwierp eene edeler wraek nemen dan haer goed te doen onder den dekmantel van het boozc Waerom schiep God den tyger en de haey ik ben den apostel van een grootsch grondbegin¬ sel den bewerker eener voorzicnigheydswet ook heb ik mvn zclvcn Godlieb Einhaller Godeliefden Matiger gc- hecten Hoor men niet van alle kanten zeggen dat cr te veel volk is Ik doode twintig persoonen gedurende myn leven ik miste er vier dry zyn gehalsregt geworden uyt hoofde eener misgreep van de justicie want ook gy mynhecrcn de regters zyt aenhangers van Malthus gy straft gracg en dikwils zonder de echte pligtigen te kennen Alle myne sla¬ gen waren gestaefd op beweegredens en vooraf berekend alle myne kogels waren verstandige kogels ten minste van den dag af dat ik het krvgslcven verliet dat ik ophield slechts een werktuyg te zyn om mensehen te vermoorden Men make daeruyt niet op dat ik vyandigben tegen de oor¬ logen die slagtingen van de Voorzienigheyd zoonoodzake- lyk dan de pesten maer het bedryf van soldaet is tog niet vcrdienstelyk 't is al te gemeen — Waerschynlyk acht gy het beter u op eene mertschen- jagt uyt te laten zoo als gy het gedacn hebt onderbrak deu regter Godelief Einhalter uw hoofd zal vallen maar _ JQ}2\ i A i'A - I® ie* v \ -■ te Het slecht saisoen nadert het ware duseenen goeden mid¬ del om voor eenige honderd duyzeud franken werk te ver¬ doelen in de armoedigste plaetsen Hoe groot ook reeds de mate van snelheyd zv welke men tot dus verre door locomotivcn op yzcren wegen heeft ver¬ kregen schvn I zy evenwel nog aenmerkelyk overtroffen te kunnen worden Zoo leest men in onze nieuwsbladen dat eenen Engelschman Crnmpton geheeten eene locomotief naer een nieuw stelsel heeft verveerdigd wier verbazende snelheyd en andere voordeden boven de tot heden gebezigde stoomslepers onlangs zyn onderworpen geworden aen ver scheydenc proefnemingen welke op de Londcnsche Noord¬ west bacn plaets hadden Deze machine die gedurende eenige weken op deze linie den dienst heeft verrigt met eene be¬ sparing van tyd van 20 a 25 minuten op 50 a 60 engelsehe mylen heeft dezer dagen geheel alleen zonder eenig aen- gehaekt rvtuyg proeven genomen om te zien lot welke mate men de snelheyd koude opvoeren By deze onderne¬ ming heeft zy in den tyd van eene uer den verhazenden af¬ stand van 75 engelsehe mylen 25 uren op eene horizontale vlakte doorloopen Gedurende dezen met nog nimmer be- reykte snelheyd algelegden togt heeft de beweging der ma¬ chine eene steeds gelykblyvende bewonderingswekkende regelmatigheyd betoond terwyl niet de minste slingering werd ondervonden Het vooruaemste voordeel dezer locomo¬ tief heslaet deels daerin dat het zwaertste punt van de gc- hcele machine zoo leeg mogelyk is geplaetst bevindende de ketel zich ter nauwernood 2 voeten 9 duymen boven het vlak der spoorstaven deels daerin dat geen gedeelte der machine boven de wielen uytspringt Onderscheydenebyzonderheden die hier niet nader kunnen worden beschreven doen zien dat de verste wielen slechts 13 duym van elkander zyn ver- wyderd terwyl dezelfde lusschenruymtc by de gewoone lo¬ comotieven van dezelfde kracht 16 duym bedraegt Een ander voordeel bestact ook nog daerin dat den machinist de ge- heelc machine kan overzien en niet genoodzaekt is om be¬ neden den ketel neder te bukken ten eynde voorkomende gebreken te verhelpen De proeftogten zyn dan zoo bevredi¬ gend uytgevallen dat de maetsehappy der Noordwestbaen terstond heeft bevolen eene zoodanige locomotief naer dit model te verveerdigen die in kracht gelyk zal wezen aen de thans verveerdigd wordende kolossale machine voor den Great-Western spoorweg t,.;U Q I jfl i ik 1 M
Gazette van Brugge 24/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item