Back to top

Gazette van Brugge 22/9/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
fflSH OPENBARE VERKOOPING ti» ï»terdag i octobar 1847 ten 6 ure namiddag in d« •fltamiuet den Gouden Arend Muateplacts te Brugge PRÉPARATOIRE TOEWYZING 4 Een groot HUIS en HOF aen de oostzyde der Witte Leerton wersstraet B4.n°64 bewoond door den lieer Wemaer By affiche verdeeld in twee koopen 2 e Een HUIS op den hoek der Waelsclie- en Zwarte I.eer- touwersstraeten B 8 n° 89 bewoond door d'lieer Callewaert St t nrrro Ingesteld 4,000 francs » Een HUIS aen de zuidzyde der Waelscbestraet B 8 n° S3 hcwooud doord'heer Schaeys Ingesteld 8,000 francs 4" Een groot HUIS aen de noordzyde der Waelschestraet by de Groenvel-Markt B la n°79 onbewoond 3 Zeven WOONHUIZEN staende nevens elkander aen de zuidzyde der Goezeputstraet C4 n" 9 enz dies n° 9 bewoond is door den eigeuaer d'beer Sabbe-De Vreese IFaervan vyf ingesteld zyn te samen op 13,030 francs 6" Een HUIS aen de oostzyde van de Frere-Miueur-straet a 3 n» 9 bewoond door d'beer Joannes De Waele Ingesteld 4,500 francs 7* Due HUISKENS aen de zuidzyde van het Krom-Gotje n ** -* 1 > 42 en 43 bewoond door Pieter Vanderheyde en andere DEFINITIVE TOEWYZING 8* Een HUYS en SMIS aen de oostzyde der Vlaming- of öint-looris-straet Bewoond door d'heer Sayon JWet gewin van instcl-peimSü^f Breeder vermeld by plakbrieven te bekomen ten kantoore van dsn Notaris J CLAERHOUDT in d' Hongstraet te Brugge Samedi 2 octobre 1847 a cinq heures de relevée a l'bótel de YAfgle d'Or Place de la Monnaie a Bruges aura lieu l'ADJUDICATION DEFINITIVE d'uue belle MAISON DE CAMPAGNE deux petites FERMES et H 9 17-64 C en Jardin d'Agrément Potager Vergers Prairies Ter re-a-La hour Terrains plantés de Vignes Pépinières Avenues Prornades et Bosquets situés en les communes de St André et St.-Miebel- lez-Bruges entre les chaussées de Thouront et d'Ostende • — Mise-d-prix 9,000 francs Et l'ADJUDICATION PRÉPARATOIRE d'un BOIS de la contenance d'environ H 1-73-10 C en la commune de Lophein Mise-a-prix 1,800 franc» Plus amplement délailld par affiches que l'on peut se procu¬ rer en l'étude du Notaire JEAN CLAERHOUDT h Bruges " ÖPEÏ$IBA$£E VERKOOPING VAN scnoo.xc PAIHI.1I0MEELE ££ 52Q ws» - » --;> OOEDEHEN MM i T ui i Wanof den DEFINITIVEN OVERSLAG zonder uytstel zal plaels hebben zaterdag 2 oclober 1847 2 uren namiddag in het Stadhuis te Brugge GEMEENTE RUYSSELEDE 1 Koop — Een schoon BUITENGOED met H 0-90-60 C Boomgaerd Hovenier- en Lusthof in liet dorp lest gebruikt door M Vastenhaven Instel 10,000 francs 2 Koop — Een partie GROENSELHOF en BOOMGAERD groot H 0-20-80 C liggende noord by koap 1 lest gebruikt alsvooren Instel GQ0 francs 8 eu 4 Koop — H 8-31-00 C LAND en MEERSCH in bet dorp by de straet na Poucques gebruikt door Pieter Lawasse Separatelyk ingesteld 6,700 francs 5 Koop — H 1-22-90 C LAND alsvooren gebruiktdoor Pieter vau Pamel Instel 3,000 francs b Koop — II 0-19-30 C LAND alsvooren gebruiktdoor de weduwe Ferdinand Vanderhaegheu Instel 400 francs 7 Koop — Een HOFSTEDE met H 3-72-00 C allerbeste Land aen de Poucques-straet by liet dorp gebruikt door de kinderen Joannes De Badts Instel 13.000 fianes 8 Koop — Een HOFSTEDEKEN met II 1-53-36 C Land noord aeu het voorgaeude Hofstedekeu gebruikt door Francis Van de Walle Instel 3.500 francs 9 Koop — - II 0-94-60 C LAND verre oost van het dorp gebruiktdoor de weduwe Pieter Van Wassenhove Instel 2,000 franas 10 Koop _ H 0-48-80 C MEERSCH west van het dorp gebiuikt door Joauues Meirbaeghe rr Instel 1 300 francs 11 Koop H 0-43-20 C MEERSCH aend'.Abeele-straet gebruikt door Ferdinand De Vriese 4 „ Instel 1 000 francs M Koop H 0-32-60 C MEERSCH inde Pouqtte- iueersscheu gebruikt door Jacobus De Vos i n „ Instel 1 300 francs lrf 14 en lo Koop — Drie partien ZAEiLAND by d'her- be rg het Iwintje te samen groot H 1-18-60 C gebruikt door Jacobus eu Joannes De Vos Separately k ingesteld 2,300 francs lb Koop — H 1-42-20 C LAND noordwest van bet Lanck'riet" Zaudvleu S ew yk gebruikt door Loontjens eu Instel 1,500 francs 17 Koop — H 1-00-90 C LAND en MEERSCH noord¬ west van het dorp £trookotwyk gebruikt door Jacobus Van Poucke Instel 2,000 francs 18 en 19 Koop — Een HOFSTEDE met H 3-40-02 C Laud en Meersch by d'herberg' hel Haantje- gébruikt door Karei De Walsche tot kersavond 1848 Separatelyk ingesteld 6,000 francs 20 Koop — H 0-66-90 C LAND eu MEERSCH by bet voorgaende gebruikt door M Ivo Slock Instel 300 francs -1 Koop H 0-42-10 C LAND alsvooren gebruikt door Pieter Bals Instel 300 francs 22 en 23 Koop — H 3-49-30 C LAND en BOSCH aen de Oudevcld-straet gebruikt door Joseph Landuyt Separatelyk ingesteld 2,100 francs 24 Koop — H 1-42-10 C SPARREBOSCH alsvooren Onverpagt Instel 1,000 francs 24 2" en 24 8" Koop — H 2-71-70 C LAND en BOSCH alsvooren ten deele gebruikt door Liviuus De Ri'emaecker en ten deele oiiverpagl Separatelyk ingesteld 1,300 francs GEMEENTE IE YN GENE OPEIS BA RE VERKOOPING *A!V EN CYNSGüO.NDF.N GES r.AEi* EiV GELEGEN TE BR EElïENfi Afhangende van de nalatenschappen van wylen d keer Pieter Z toaene poel en vrouw overleden te Rreedene < Waer van den INSTEL zal plaets hebben donderda 7 October 1847 eu den OVERSLAG donderdag 21 der zelve maend telkens om twee uren namiddag ten huyze van Louis Saeleus in het hof van Sint-Sebustiaen te Breedene 23 Koop — H 0-70-60 C broeders De Vos LAND gebruikt door de ge • Instel 6 0 francs bruggeweg 26 Koop — H 1-40-40 C LAND ~ by den gebruikt door Nicolas De Guffroy __ Instel 300 francs 2 28 - 29 < l0 °' 32 33 Koop — Een HOFSTEDEKEN met H 6-37-32 C Land en Meersch wyk den Beer gebruikt door Karei eu Francis De Vriese tot kersavond 1848 Separatelyk ingesteld 10,600 francs 84 Koop — H 0-53-30 C LAND eu MEERSCH daerby liggende gebruikt door Louis Baert Instel 700 francs TIIIELT Schuycerskapellc 83 38 87 38 en 39 Koop — Eene Zeer goede HOFSTEDE v' " 'J 49 " 30 C ' La ' icl ' Meersc!l -'» Boscti gebruikt door Karei Wille tot 23 december 1847 Separatelyk ingesteld 43,000 francs ROUSSELAERE en BEKEREN 40 41 42 43 44 43 48 47 en 48 Koop — Eene Allerbeste eu Welgelegen HOFSTEDE met H 29-16-00 C Zaeyland eu Meersch te Rousselaere by de stad ter uitzon¬ dering van een klem gedeelte gelegen te Be veren gebruikt tot 1 October 1849 door Pieter De Vos Separatelyk ingesteld 43,800 francs RO USSELAERE 49 Koop - H 0-39-84 C LAND aeu de Mandele ge¬ bruikt door Jacob Joucklieere Instel 600 francs RUMBEKE S K ' Ö |!npviV.m ' 3 ' 4 03 ' i,i ■ 57 58 39 en 60 Koop — Een HOIMEüL met H 13-49-74 C Land en Meersch ge- Li nikt lot 1 October 18o0 door Pieler ^pi uyt c< ca C „ Separatelyk ingesteld 28.600 francs nm Vruè ' f ' 35 ' 60 ' Ö8 eu 69 Koop — Een 1ÜT STEDE met ti 13-81-72 Q ook LAND eu MEERSCH gebruikt tot 1 October 1 849 door Petrus GeiMandt Separatelyk ingesteld 23,300 francs RENTEN EN OBLIGATIES 70 Koop — Eene Jaerlykscheen Eeuwige RENTE van 160 francs ten kapitale van 4000 francs ten laste van Augustinus lytgat bezet op zyn Huis eu Bakkeiie le Ruysselede Instel 2,500 francs 71 Koop - Een SCHULD-BEKENTENIS in kapitaeI6000 Danes eischbaer 1 7 july 1860 ten mtereste van 4 0 i" 's iaers ten laste van jouff'r vidua De Wulf te Ruysselede met bezet op eea Hofstede met II 4-05-59 C Land aidacr Instel 4,000 francs 72 Koop Twee KAPITALEN te samen fr 1,269-84 ct ten mtereste van fr 51-08 ct ten laste van Joseplms Ghelandé u" n ' e ^"ys-seiede met bezet op eene Twcewoouste en H 0-4O-24 C Land aldaer De titels plans en conditiën van de verkooping berusten telks inzage ten kantooren vau de Notarissen VAN DE POELE te Geut VAN OUTRIVE te Ruysselede VAN CAILL1E enDE BUSSCHERE te Brugge Wolle-straet B 16 u s '38 Gemeente Breedene 1° Een HOFSTEDE bebouwd en H 66-91-60 6 G 151-0-80 R rnedegaende Landen eu Garzingen te Bree- [ dene noordwest van de keik Gcbruykt duor d heer Audries Zwaenepoel — Verdeeld in 47 koopeu 2° Een HOFSTEDE met alle de Gebouwen en II 28-92-40 C G 63-1-13 1\ rnedegaende Landen eu Garzingen gestaen en gelegen alsvooren vv-est van de kerk gebruykt door d'iieer Louis Zwaenepoel > Verdeeld in lieu koopeu 3' Een liOISlEDE met alle de Gebouwen en H 8-81-10 C G 19-2-76 R Landen en Garzingen gelegen als vooreu zuyd by de kerk gebruykt by d'heer Louis Zwaenepoel Verdeeld in vyf koopen En 4" II 9-29-90 C G 21-0-07 R ZAEYLAND en GARS als vooreu by den Vry-Polder gebruykt docir de kinderen Zwaenepoel Deze verkooping geschiedt ten overstacn ran d'heer Neven vrederegter ran het kanton Oostende bygestaen doord'heer Vau Isacker zynen i/rcffier De tytels en conditiën by de Notarissen BOUSSON te Ou- denbu.g HEYVAERT te Gliistel en DE BUSSCHERE tc Brugge Wolle-straet B 16 n" 88 K O O P H A N D E L Antwerpept j 21 september Wy verriemc i dat er gisteren 900 halen Domingo Koffy zyn vei knchi uiaer rleri prys is ons niet kunnen geeegd woi- «leii Ook zyn 800 andere halen in openbare teylmg aenge- shigen uyt der hand af-edaeo — In andere artikels hchhtli vvy nuts HJtlJingsweéi digs vernomen — — terteskj 1 Cours van Amsterdam van den 18 september \V er ui'i \ Ke seTiui.l 04 < » Amortisaiie-Svmlikaet no oju Huiidei Maetsi'happv 163 Wissel-Cours van Parys van den 20 september a |> -| 0 aa deeeuiitur Ir 7ó I i 5 p «l' 15 m ci t 114 15 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Rvssel van den 20 september Soorten K ooiiaed OKiliiette M g siiiaek L\ nzaeii Cauieliiie Keinpzaod olies de hectoliter 8/ 25 00 00 00 10 02 Ho Ou 00 WO 00 a 87 -50 « OO oo h oo oo Ö 91 9H a 00 00 a OO 00 GRAN Ei* de hectoliter 24 00 a 27 60 25 00 a 20 Oil 00 00 % oo 00 2-5 00 ë 27 00 o oo a oo oo 00 OO a 00 00 KOK* UN de 1 0 1 1 /,' i a q y 16 50 14 50 « iö 50 a Ou oo oo oo a o./ 00 20 OO a 22 i 0 OO 00 00 0,1 0(1 O0 14 OO Z E E - T Y D I N G E N BRUGGE 22 september Den 18 is in de have van Brugge aengekomen de Belgische plcyt Emma kapiteyn Van Hcrcke komende van Oostende om beladen te worden met schors aen de consignatie van den makeiaèr II Joncklieere ANTWERPEN 21 september A inkomsten van den 19 tot 21 september Den Belgischen drymaster Phsnomène kap Petersen van New-York met diversche goederen de helgische brik Jena kap Aifsleu van Domingo met koffy de helgische ple y t Helle A Utance kap Gaukema van Londen met diversche goederen den cngi lschen schooner Patriot kap Bayarsorr van Domingo mei koffy de engelsche brik Pacific kapileyn Lean van Malta niet tarwe den engelscheo schooner Slratlon kap Cook van Tangarok met tarwe de oostemyksche brik Oseyovich kap Martiuolich van Kn tb met zaed de meck- lembuigsche brik August Aynes kap Maas van Bordeaux met wyn de ameiikaensche bark General Green kapiteyn Snoek van Matanzas mei suyker den Belgischen stoomboot Antwerpen kap Jackson van Londen met 25 passagiers en div.-rsche goederen den engelschen stoomboot Monarch kap Main vau Hull met 7 passagieis en diversche goederen - de Belgische galjoot Fanny kap Ocket van St Domiiwó met koffy de /.weeilsche brik Mary kap Wising van Ha¬ vana met suyker de engelsche bilk Tartar kap Cruchy vau Londen met larwe Brugge Druk k cry van L.-B Hehreboudt op d'Eyrmarkt
Gazette van Brugge 22/9/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item