Back to top

Gazette van Brugge 22/9/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ten evinio na 8 uren werden de willigen en men sprak reeds van een bevel aen verscheyde oostcnryksche regimenten gegeven om langs die kanten te rukken Voor wat de pausclyke Staten acngaet men geloofde niet dat zy eene tusschenkoinstvan Oostcnryk te vreezen hadden pen prins von Mettcrnicli zal geene troepen in dat land dur¬ ven zenden ingezien de protestation door den Paus gedaen liy zoude vreczcn zync troepen met verlies te zien verstouten worden door de ilaliaensche bevolking door den opper¬ priester aengemoedigd Maer de costenrykselie troepen zul¬ len niet wachten in de andere Staten te rukken van naby de beweging te konncn bewaken — Gisteren avond omtrent kwart talryke wandelaors van liet Palais-Royal in verslagenbeyd gebragl door de uytbersting van een petard onder de voeten' van cenen der wandclaers geworpen die gelukkiglyk nie¬ mand gekwetst heeft Die uytbersting is op eenige stappen van bet pavillioen der dagbladen van M elle Belancour geschied en by na voor het magazyn van M me Bary-du-Neus-Gordien Gelyk het reeds verscheyde mael is geschied dien petard bevatte kloyne stukskens papier waerop men las Luet ons brand stichten en plunderen tot dat wij tot eene geiyke ver¬ deeling der goederen geraken — " By koninglyk bevelschrift van den 17 september ge- teekend in de Tuyleryen wordt den luytenaht-gencrael Reilhe schoonzoon van Massena tot marschalk van Frank- rvk benoemd de zelfde weerdigheyd is verleend aen den gencrael der genie Dode de la Brunerie Dezen laetsten ver¬ vangt de plaets opengelaten door de dood van Grouchy en den gencrael Reilhe die van den hertog van Reggio By een ander bevelschrift is den gencrael Changarnier tot de bevelhebberschap der divisie van Algiers geroepen in vervanging van den gencrael de Bar die te Nantes het koni- mando zal overnemen Mehemet-Ali-Kan afgezant van den shall van Persten is teParys aengekomen Hy was vergezeld van zyncn zoon zynen schoon- zoon en een talryk gevolg Men herinnert zich dal den heer Snver 95 stuks oud bronzen geschut wegende te samen 115,101 kilogram toe¬ vertrouwd werden ten eynde het standbeeld van keyzer Napoleon voor het hotel der Invaliden te P rys duerüyt te verveerdigen en dat den heer Soyer betigt was hiervan een groot gedeelte verkocht te hebben Den korrectionneelc regtbank der Seine in bare zitting van den 18 dezer maend heeft den heer Soyer pligtigaien misbruvk van vertrouwen verklaerd en heelt hem verwezen tot een jaer gevang en 25 francs boet Zyne medcpligtigende genaemde Dourdan Darodcs en Dulayetzvn ook verwezen den eersten tot een jaer gevang en 25 francs boet en bcyde andere tot 100 francs boet Het hof van assisen van Seine heeft de zaek behandeld van Herweg en Knapp beschuldigd van vafsehe pruyssische belgische en engelsehc bankbiljetten Van hunne misdaed ovcrtuygd zyn beyden veroordeeld tot de tentoonstelling voorts den eersten tot 10 en den laetsten tot 8 jaren dvvang- arbeyd en 100 frs boet Den gewezen notaris Lehon komt na vyf jaren ge vangzetting lot welke by was veroordeeld geweest in vry- laiigen daaelvks D »/ straftyd door hcyd te worden gesteld Gedurende dezen wilde hy nooyt zyne cel verlaten en werd er zvne familie en vrienden bezocht Men berekent dat sedeit eene maend meer dan dertig duyzend Italianen die in Frankryk en België hun verblyf hadden paspoorten hebben genomen om naer hun vader¬ land terug te keeren ENGELAND — Londen 18 september Den wel eerw heer Wiseman een der Angl kaensehc seestelyken die onlangs tot de katholyke Kerk overgingen wordt uvt Roomen in Engeland terugverwacht De Salisburg Herald verzekert dat hy belast is met de hcrinrigling der katkolvke Kerk in Engeland Voortaen zouden er twee aertsbisdommen wezen dengenen van York en Cantorbery Cn acht bisdommen welker zetels zouden gevestigd zyn te Liverpool Birminggam Derby Notthingham enz Den heer Wiseman zou onder den nieuwen titel van bisschop van Westminster hetbestuer nemen over de kerkelyke zaken van het district Londen — Er wordt heden in de hoofdstad van byna niets anders gesproken dan van de ruïne van eenen der aenzicnelykste namen des adclsvan het koningryk Dezen grootcn lieer is reeds met een deel zyner familie naer bet vaste land gereysd en zal in langen tyd niet in Engeland terugkceren Een der hoofdschuldeyschêrs van den hertog is een der rykste bankiers hier ter stede' Ook noemt men onder de schuldeyschers eenen graef wiens verkiezing den hertog zeer ondersteund heeft en die naer men verzekert houder is van obligation van den hertog ter weerde van 50,000 p st Den middenprys der tarwe in Engeland is de verlede- ne week gedaeld tot 51 shillings 4 d persquarter Het is 4 shillings minder dan de vorige week Het buys van Shakespeare is ten pryze van ongeveer 75 000 fr verkocht geworden aen de maetschappy gevormd om' te beletten dat het verblyf van den beroemden schryver in de handen der spekulatic grraekte Dv voortduring verminderd het werk in de katoenfa- brieken te Manchester en men voorziet het eynde van dezen neteligen staet van zaken niet Het getalder werklieden welk men afgedankt geeft by gebrek van werk is 7,000 cn dat¬ gene van de werklieden welke slechts een gedeelte van de week arbeyden is 5,000 BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Hwwelyken van den 17 september Laurentius Van Alter wever met Maria Van Dyckc kantw \u"ustus Hooghebladt schoenmaker met Rosalia Van Caeyzeele kantwerkster Joseph De Telder werker met Catharina Samson kantw Albertus Blicck werkman met Maria Ardoulllie kantw Joannes Van Groenenrode vaerdcr met Therosia De Sinidt kantwerkster Jacobus Bernard schipper met Rosalie Claeys schipperin Felix Sclimid spinder met Amelia Bulekacrt Strykster Franciscus Baete hovenier met Fraucisea Caron hove¬ nierster Huwelyk van den 18 september D'heer Ludovicus-Gcorgius De Buck koopman in ko lei met Joufv Maria-Joscph llorla renteniers ter Overledenen van den 14 tot den 21 september 14 Joannes üanecls oud 12 weken overleden in de Oost- meerseh C 9 n" G4 Joseph us Staelens metsers diender oud 58 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge echtgenoot van Isabella Van den Berghe overleden in do Peterselle-straet F 8 ii" 80 15 Petrus D'Hert werkman oud 45 jaren geboren te Pilthcm woonende te Meulebeke in huwelyk met Rosalia l)e Bruyne overleden in de Maria-straet G 9 ii° 8 Ambrosius Bmiüaert douanier te Moerkerke oud 55 jaren geboren te Brugge ongehuwd zoon van Dominions by Theresia Bouttens overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Eugenius Bracekinan oud 14 dagen overleden in de Vulders-straet II 10 u° 68 Franciscus Van der Ileeke werkman oud 52 jaren geboren te Leupegein woonende te Gerit ongehuwd zoon van Benedictus by Joanna Wylsnian overleden in de Werkuys-straet C 14 n° 100 Henricus Bcrckmaus werkman oud 56 jaren geboren en woonende te Brugge Vulders-stradt B 9 n° 29 in huwelyk met Rosalia Vcrhamiütf overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Anna Corsoüls kantwerkster oud 53 jaren geboren en woonende te Brussel woonende te Brugge huysvrouw van Louis Cloetens overleden in de Gapaerd-straet B 7 n° 52 Virginia Van Vynck zonder beroep oud 20 jaren ge¬ boren te Kncsselaerc woonende lef' Brugge ongehuwd dochter van Ambrosius by Amelia M'ussehaert over¬ leden in de Ezels-straet I 7 n° 13 16 Léo D'heere oud 4 maenden overleden in de Glieere- wyn-stract D 1 n° 50 Loiiise Phlips oud 4 maenden Overleden in do Pottevyn- straet E 5 n° -42 17 Rosa Van Hce werkvrouw oud 47 jaren geboren te Meulebeke en er woonende' weduwe van Ivo Van Pryckcghem overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Augustus Willems werkman oud 65 jaren geboren te Dickelvcnnc woonende te Gent echtgenoot van Victoria Duin out overleden in dc\Verkhuys-straet,C14 n" 100 Joannes De Clercq werkman oud 58 jaren geboren cn woonende te Lootenhulle ongehuwd zoon van Joannes- Baptiste by Petronilla Pusse overleden in de Maria-straet G 9 n° 8 Petrus Vercruysse werkman oud 62 jaren geboren cn woonende te Brugge Racm-stract n° 74 echtge¬ noot van Isabella Mailait overleden in de Maria-straet G 9 n° 8 Engelbertus Vereceke werker oud 14 jaren geboren en woonende te Adeghem zoon van Carolus en Fraucisea Van den Driessehe overleden in de Maria-straet C 9 n° 100 18 Joannes Coudennys werkman oud 40 jaren geboren te Coolscamp woonende te F.eghem ongehuwd zoon van Petrus by Maria Delbaere overleden iu deGcvang- straet B 1 4 n° 61 Augustinus Lycke werkman oud 53 jaren geboren en woonende te Ruddcrvporde echtgenoot van Fraucisea Jaiissens overleden in Gcvarig-straet B 14 n° 61 Francisca Ilotton kantwerkster oud 52 jaren geboren en woonende te Brugge Vulder-straet n° 39 weduwe van Joannes Van Rietvelde overleden in de Maria-str C 9 n° 8 Julianus D'hondt oud 2 jaren en half overleden in de Gapaerd-straet B 7 n° 42 19 Louis Simon oud 2 jaren en half j overleden in de St Calharina-straet C 12 n° 18 Emilianna De Geuninck werkvrouw oud 69 jaren ge¬ boren te St Miehiels woonende te Brugge weduwe van Jan Van Walleghem overleden in de Nieuwc- Meersc.li C 8 n° s' 20 Ferdiuandus De Prez werkman oud 44 jaren geboren en woonende te Maldeghem in huwclyke met Barbara Terny overleden in de Maria-straet G 9 n° 8 Carolus Macrtens oud 6 dagen overleden in de Maria- straet C 9 11° 8 Petrus Van Hoverbekc werkman oud 54 jaren gebo¬ ren te Oedelcm woonende te Brugge weduwacr van Anna De Puydt overleden in de Werkhuys-straet C 14 n° 100 Maria Van Hauler kantwerkster oud 42 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Marlinus by Maria Gerry overleden in de Maria-str C 9 n° 8 21 Louis De Gryse oud 27 dagen overleden in de Werk¬ huys-straet C 14 n° 100 Mynheer Joannes-Paulus Gortebeckc commissaris van politie der sectien A en B dezer stad ridder van bet eer legioen van Frankryk oud 69 jaren 4 maenden geboren te Gent woonende te Brugge weduwacr van Joufv Antoinette Legrande overleden in de Korte Winkel-straet F 1 n° 22 Geboorten Midden-prys der Tarwe cn Rogge in Beluien gedurende de 3.° week van september II I'GEFKMIK BI A llü'J'luW TAK WE Antwerpen Ari'Mi Mrujj-ge Gend Hasselt • Luvk L euven ergen • H iinen • • Totaal ftliddenpr RüGGK Bericht De Verkooping der IMMEUBELE GOEDEREN waer van de derde zitting en Verhoog beeft plaets gehad op zaterdag 11 september 1847 en den OVERSLAG was bep.ield op zaterdag 9 october volgende door t'ambt vau M L " BÜLTYNGK Notaris te Brugge ouderblyft TE II IJ HEAL Iluys cn Bakkery in de Ezcl-sfcraet E 6 N° 12 Voor de Conditiën zich te adresseren liy den eygenaer in de Roosendaele-straet scetie D N° 54 De algemeene Maetschappy tot aeamoedigiug van den krvgs- dieust ouder de bescherming van Z M den Koning waer-- vau de eenigste Agenten iu de provincie VVest-Vlaenderen iya De heeren lughels-De - Lilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghein « Parel zaëkwaeruemer te Dixmude i Morael avoué te Veurne « Hamman stedelykeu ontvanger te Oostende li Van Den Bergh gemeente- secretaris te 'F hielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aeuveerdeu aen de voorzieuingskas door liaer geopend om de jongelingen door liet lot getroffen hunne vervauging iu de nationale inificie te vergemakkelykeu Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen mdiciaen aen de voorwaer- deu die de boveugeuaemde Agenten aen de belanghebbende zul- |eu doen kennen BY STERFGEVAL VERKOOPIIS VAN HQS- m IIEIVAGIS- GOEDEREN VROU WS-KLEE DEREN EN HERBERGIERS -GERIEF Ten Sterfhuyze van Vrouw MARIE ROTSAERT vreduwe DENYS in leven Herbergierster in de Loskaei West- Gistelhof te Brugge VRYDAG 24 SEPTEMBER 1847 van 's morgens om 10 uren zal er aidaer verkocht worden Commodcn Klcerkassen Beddebakken Spiegels Punten Horlogie Estaminet-Tafels en Stoelen twee Stoven tinne Stoopen Liters en Pintjes koper Qiuuc|uets Glaze en Gnstaie Garaiïeti Cabarets Bierpomp met 2 darmen en verder Herber¬ giers-Gerief alsook alle slach van Bed- en Meuagie Goederen Yrouwskleederen en Linnen Juweelen enz Alles den verkoopdag na te zien Op qewoone Conditiën betaelbaer binnen de dry maenden ten kaïitoore van den Grefjier Ch MOULAERT in de Groo- werkersstraet Open ba re Ve rk o o p intj VAN HOVENIER-LA1AB te sn r-VMinit.s INSTEL vrydag 24 september 1847 ten 5 uren namiddag in de eslaininet de diermin op de Groote-Markt te Brugge van 1° Een BUYS en BROOD-BAKKERY aen de oostzyde vau de Sint-Jooris-stracl iu Brugge geteekend E 18 numero 20 onverpacht 2° Een 11UYS iu Bru gge op den hoek van de Jan Mirael- straet en Clare-straet E 2 numero 54 bewoond door joufv weduwe Man rus 8° Een HUYS te Brugge aen de westzyde van deKuypers- straet E 2 numero 65 onbewoond 4° Eene partie HOVENIER-LAND groot H 0-87-85 C en volgens cadaster H 0-40-10 G gelegen in de gemeente Siut-Andries Met gewin van Instel-penningen Breeder beschreven bs r alhchen te bekomen ten kantoore vau den Notaris JAN CLAERHOUDT Hoogstraet te Riugge
Gazette van Brugge 22/9/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item