Back to top

Gazette van Brugge 22/9/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Gent is vastgesteld Van Oostende naer Gent ten j uren 40 minuten in plaets van ten 7 urcn 35 minuten 's avonds Van Brugge naer Gent ten 6 uren 15 minuten in plaets van ten 8 uren 10 minuten 's avonds Het konvooy vertrekkende van Oostende naer Brussel ten 315 minuten neemt geene reyzigers meer op Deze lactstc zullen plaets nemen op het volgende konvooy dat vertrekt ten 4 uren 15 minuten in placlsvan ten 4 uren 30 minuten namiddag en zal slilstaen acn de hier vol- gendé tusschenslatien Plasschendaele Jabbeke Bloemendaelc Aeltre Ilans- beke Landeghem Wetteren Audeghem Malderen Cappelle en Vilvoorde POST-KANTOOR TE BRUGGE Bericht Het publiek wordt verwittigd dat ten gevolge der wyzi- gingen die er aen de vertrekuren der konvooyen langs den yzeren weg zyn toegebragt te rekenen met den 22 dezer de briefwisseling die heden met het lactstc konvooy ver¬ trekkende ten 8 uren 10 minuten verzonden werd nu met liet konvooy van ten 6 uren 15 minuten zal verzonden worden en gevolgentlyk de lactstc ligting der briei bus ten 5 uren 30 minuten des avonds zal geschieden De tahelle aen den ingang van het postkantoor geplaetst wyst de uren aen wanneer de verschilligc brielwissclingcn dagelyks verzonden worden Brugge 21 september 1 847 • Den Ontvanger van den brievenpost De Houwer Gisteren is alhier in den ouderdom van 69 jaren overleden na eene treffelyke loopbaente hebben vcrvold den heer Jan- Paulus Gortebeckc polieie-conunissaris der sectien A B dezer stad Door zyn overlvden wordt de maetschappy der roemryke wapenbroeders van het fransch keyzerryk wederom van eene hare verdienstvolle leden beroofd Den heer Gortebecke heeft zynen militairen dienst by het 35 e regiment voetvolk van linie als sohlaet begonnen den 1 pluviose jaer VII der franschc republiek en heeft alle de lec"cre graden tot dien van adjudant-onderofficier hekleed totalen 30 mey 181 1 den 31 mey van liet zelfde jaer hy werd onderluvtenant benoemd bv hetzellde regiment luy- tcnant den 21 april 1813 Den 3 december van het zelfde jaer werd hem door den keyzerhetkruysvan het eer-legioen geschonken Den 18 december 1815 hv werd kapiteyn be¬ noemd Na de abdicatie des keyzers den kapiteyn Gortebecke keerde naer zyne hcerdstede terug Een hem vereerend ge¬ voelen van getrou wigheyd en verknochtheyd aen zynen ou¬ den meester deed hem wéynigen tyd nadien^ het besluyt nemen zyn ontslag te vragen dat hem den 23 mey 1815 werd geg'even Tot het burgerleven wedergekeerd den heer Gortebecke bekleedde gedurende meer dan 10 jaren eene plaets by den 'alwaer hy zich aenhoudelyk door zvnen y ver en zelfs is hen het gebeym opgelegd Een ieder is vcrontwecr- digd over deze handelwyze hadden zy geheel het dorp in brand gesteken zy konnen niet erger behandeld worden Den minister van juslicie moest zulke eene overdrevcne ge- strengheyd niet toelaten Hebben zy gefeyld de strafwet zal hen bereyken — maer de voorloopige detentie moet zwaer- dcr zyn dan de straf zelve De gravin van Landsluid alias Lola Monies alvorens zich aen het hof van lieyeren te lateu voorstellen had aen de eerste familien van Munchen eene visile.-kaert gezonden het volgende opschrift dragende Maria Conitesse de Lands- feld De meeste adelige familien hebben deze beleefdlveyd onbeantwoord gelaten yandcre hebben dekaert acn mevrouw van Landsfeld teruggezonden na er de volgende woorden te hebben opgeschreven Wy kennen deze gravin met De nieuw gebakkene gravin tot in het tipje van haren neus beledigd heeft het hazenpad gekozen en was in hare adelyke woede reeds fe Chemnitz in Saxen aengekomen Deze spacnsche springstee maekl heden meer gerucht in Europa dan geheel de schoonc sexe der vvf wereldocelen — Een blad van Boston vermeldt naer een verslag van kapiteyn Patten kominandant van de Chaiuinga op 13 augusty uyt Liverpool lë -Boston aengekomen eene yselyke ramp in zee ontstaan uyt hoofde eencr tegeneenloopiug Den 9 om 1 ure 'sinorgen vacrdede Chanunga niet den w ind al achter in 't midden van eenen ondoordringharen mist toen men eensklaps gewaer wierd dat men tegen een vaertuvg ging stooten en dal hel oninogelyk was het tegeneen loopen te voorkomen T was den zweedsehen drymaster Iduna van Hamburg naer New-York varende met 206 landver- huvzers Den stoot was zoo geweldigd dal het zweedschc vaertuvg op minder dan eene halve uer met al doszelis pas¬ sagiers in den grond zonk « Deze ongelukkigen die zich gingen vestigen naer New- York en hun kleyn vermogen met zich medevoerden ziende dat dc Iduna weldra onder hunne voeten zoude zin¬ ken hadden het rampzalig gedacht van hun geld rond hun¬ ne ledematen vast te hechten bv middel van gordelriemen en het is teil gevolge dezer ratnpzalige voorzorg dat het grootste gedeelte de dood gevonden hebben Inderdaad de Chanunga ter plaets der ramp geble¬ ven nam in hare booten alleenlyk diegene op welke zonder cenigen last zvnde de komst konden aiwaebten der hulp dewelke slechts zeer traeg kon aengebragt worden uyt hoofde van den mist Daer slechts 54 persoonen gered geworden zyn zoo beloopt het getal der slaglolfers tot liond'rd-lwee- en-zeventiy Versehey dene dezer laetsten 1 ie acn booid ge¬ bleven waren zyn niet hun geld gezonken het giootste getal in zee gesprongen zvnde is gezonken of niet gevonden geworden door de booten Kapiteyn Mobcrg bevindt zich onder de slaglolfers 5 hy had zoo men zegt eene som van 1 400 gouden piasters pp zich » Van den 45 junv tot 45 september zvn omtrent 7464 ' ' te Oostende gebleven Dit jaren ganseh Europa door woedde en ons werelddeel zoo vreesclvk teysterde schvnt het vast wederom te hedreygen — Tot dusverre wierden de ter verbanning naer Sibenen veroordeelde persoonen naer hunne bestemming in gewoone rvtuvgen en met kleyne dagreyzen vervoerd terwvl zy ge¬ durende hunne lange reys vry wel behandeld wierden Thans heeft den russischen minister van juslicie anders ilaer- over beschikt De ter verbanning veroordeelden zullen naer Siberië in rvtuvgen vervoerd worden waervari elk 12 cellen hoven elkander' door eenen gang geseheyden waerui dry schildwachten zullen staen met geladene geweren en pisto¬ len gewapend De reys zal zonder oponthoud voortgezet wor¬ den en de gevangenen zullen slechts eenmael per d.ag w or¬ den uytgelaten om gedurende 10 minuten de \rye lucht in te ademen Reeds heeft men die manier van reyzeii met onderschevdene veroordeelden beproefd en het gevolg un r- vnn was dat er van de 10 2 op de reys overleden dal de¬ ze dry maenden duerde De geneesheeren hebben verklaerd dat gebrek aen lucht gedurende zulk een gcruynien tyd ea de oiiziddelykhev d daer men den gevangenen zells met ver¬ oorlooft schoon linnengoed aen te trekken benevens het ge¬ brek aen slacp altvd nadeelig en veelal doodelyk zyn On¬ danks dit bevoegd advies en de reeds opgedane omleruuding heëft den minister van polieie het stelsel van cel-ryluvgmi aengenomen voor het vervoer van die gevaiigeiien zoo dat velen daerdoor de dood zullen ondergaen vreemdelingen meer of min lang getal wordt op de volgende wy ze verdeeld watersloet m -v — j --- - vlyt onderseheydde In 1825 Willem 1 benoemde hem tot de plaets van polieic-komniissaris plaets die hy aenhoudelyk met eer en voorzigtighey d bekleed heeft Het is nog maer eenige maenden geleden dat de krachten van dien ambtenaer liein D eensklaps zyn komen verraden en de uer zyner retraite heeft zich niet lang doen wachten Den gemcente-raed nochtans toonde zich edelmoedig en herkentelyk jegens eenen zyner verknpehste dienaren Hy behield aen den heer Gortebecke zynen ty tel van kommissaris en verleende hem niet eenen adjunct gelast om hem in zynen toestand te hel¬ pen een gcnoegzacm pensioen om hcerlyk te leven Den heer Gortebecke telde met zynen militairen dienst meer als 62 jaren dienst "hy heeft dc vcldtogten der jaren VII VIII IX en X der republiek gedacn hy liet leger van het westen onder de generaels Iledouville Brune Michaud en Bernadotte die der jaren XI XII en XIII tegen de Ba¬ tavieren onder Victor en Marrnont De maend vendimaire liet jaer X11II en het jaer XIIII by liet groot leger onder de bevelen des keyzers deze der jaren 4806 en 1809 hv het leger van Hallen onder Eugène Beau- harnais den veldtogt van 1812 in Rusland onder hevel van den keyzer die van 1812 en 1815 by het leger van Italian — Den lieer notaris Canueel is dezen namiddag alhier overleden — By koninglvk hesluvt van den 8 september den lieer Depla is schepenen henoeiiid te Leffinghe in vervanging van den heer Verhuist Men leest in de Chroniqiie de Courtrai Hier en daer vindt men velden met late aerdappclen van de roode soort welke min of meer besmet zyn De landbouwers zyn daer echter niet over ontsteld en moeten het ook niet wezen want wy vernemen uyt echte bron dat de styfsclmakcrs dezelve '5 frs en 5 frs 50 c per 400 kilig betalen De zieke aerdappclen geven zoowel als de gezonde goed meel en de bewerking 0111 hetzelve te bekomen is zoo eenvoudig als ge- makkelyk Men heelt slechts de aerdappclen te raspen het raspsel goed te wasschen daerna zagtjes af te gieten en ver¬ volgens te laten droogen Teil eynde van vier-cn-twintig uren is dit raspsel eene fyne witte bloem Men begrypt dat de gereedschappen om in het groot te raspen niet zeer koslbaer zyn maer men kan dezelve daerlaten indien inen de armen eenen dagloon wil laten verdienen doende met de hand raspen Vier kilogrammen aerdappclen geven eenen lialven kilogram bloem welke o0 a 40 c verkocht wordt Gemengd mei tarwebloem verbetert zy het brood Waerom zou men in elke gemeente geene nalaten door de armen doen raspen — De vier leden der regering van het waelsch gemeente Couturc-Saint-Germain betigt van wederstand aen de beslis¬ singen van de hoogere magt waervan wy onlangs hebben gesproken bevinden zich sedert 14 dagen in het gevang en -r-4 *«♦ ■** - e- Belgen 27o7 düytschers 2021 franschen 1292 en- gelschen 910 russen 213 polen 109 hoilanders 68 Italianen en spaenjaerden 48 zwitsers 47 zweden en dcencn 15 — Men bemerkt dat het vermoorden van vrouwen door hare mans noöyt meer plaets greep dan heden Men sclirylt uyt Dieppe den 16 september Eene ysselykc misdaed heeft onze stad in den angst gedom¬ peld Mev Nepveu eene jonge vrouw van 49 jaren is het slagtoffer der onmeuschelykheyd van haren echtgenoot ge¬ worden na dry jaren getrouwd te zyn Den man had de slechte gewoonte van zich te bedrinken en zyne vrouw ovor- haeld 0111 zich insgelyks aen den drank over te leveren W el¬ dra volgde daerop onéciiighcyd in het huyshoudcn en Nep¬ veu vergat zich tot dus verre dat hy zich tot geweldcnarycn overleverde Sedert eene maend vooral liet hy geenen dag verloopen zonder zyne vrouw tc mishandelen zelfs had zy de wooning moeten verlaten om haren man te ontvlugten Ongelukkiglyk bragt haren vader haer derwaerts terug in de hoop dat' zvnen schoonzoon tot heler gevoelen zoude le- rugkecren Dié hoop is op eene wrecdaerdige wy ze bedrogen geweest Verleden zpndag deed zich een bcwcenlyk tooncel op den man riep zyne vrouw hoven in hare kamer en na ze dccrlyk mishandeld te hebben dwong hy liaer 0111 met hem uyt te gaen als wilde hy door deze publieke betuygenis zyn ordeloos gedrag yerduy ken en de geruchten tot zwygen brengen welke hem sedert cenigcii tyd beschuldigden Maendag en dyiisdag onstonden nieuwe geweldenaryen Evndclyk gister rónd 10 uren 's ïnprgends Wierd Mev Nepveu volstrekt mtckt in haer bed gevonden Haren man was by eene gebuerv rouw gegaen om vuer te halen ten eyn¬ de het bed te verwarmen van zyne vrouw die zich zoo hy zegde kwalvk te pas bevond De verwarmpan lag ïndcr- daed acn hare voeten Maer het lyk was slechts eene wonde geworden en lovcrdehet toeken op van talryke hielslampen Het schvnt dat Nepvue zyne misdaed bekend 'T buys ko¬ mende vond hv zoo hy zegde zyne vrouw in staet van dronkenschap "en sloeg hy haer doch zoo liet scliynt zonder het voornemen te koesteren van haer 0111 te brengen Hy is in hechtenis gezet Dejusticie onderzoekt de zaek Het gerucht is inlusschen verspreyd geworden dat het slagtoiler sedert versehey dene maenden bevrucht was Nepvue is 2b jaren oud Hy behoort tot de burgerklas en geniet zoo men zegt een inkomen van 7 a 8,000 fr — De russische dagbladeren behelzen sedert eenigen tyd zorgely kc berigten omtrent dengangvan den cholera-morbus Deze vreeselyke ziekte was luvdcns de jongste ly dingen tot tusschen den Don en den Wolga doorgedrongen enrigt- te er groole verwoestingen aen TeArchanchel hy voorbeeld had zy in weynig tydsop 2,074 aengetasle zieken 4 223 weg¬ gerukt Nu had zy zie.h ook in de eerste helft i au augusty veropenbaei'd te Saratow Charkow Astrakan Rostoff Zarizon en Jekaterinoslaw Den geessel welken over vyftien Brussel 21 september Den Koning is gisteren met verscheydenc aidcs-dc camp naer liet kamp van Beverloo vertrokken By zy ne aenkomst zal den Koning ontvangen worden door den gcnerael i'Oii- vier opperbevelhebber der troepen Den zelfden dag zal eenen grooten wapenschouw en een grootbanket plaets grv- pen Donderdag voor Z M afreys zal er een onthyt '.even worden 'S avonds zal Z M te Laeken terugkomen ° 'T is in het kamp voor 's Konings vertrek dat hel plan voor den aenval tusschen Leuven en Brussel op de groole vlakte van Linthout hepaeldelyk zal aengenomen worden — De toeherCydsels voor de landbou w-tentoonstclling vor¬ deren snel enzynbvna geheel geëindigd Men mag van nu al verzekeren dat de 'expositie zal uytmuiiten niet alleen door hare dochiialighoyd maer ook door haren schilderaehtigeii oogsla" Men weet dat deze tentoonstelling zal gehouden worden in tl e peerdenstallen van het paleys in de H rlog- slraet maer dezelve zullen dusdanig verfraeyd worden dat men er van de voormalige bestemming dier lokalen niets nicer zal te zien blyven De verschillende voortbrengselen tan den landbouw zullen in dertien ruynie zalen kunstmatig gerangschikt worden Het is den Koning zelf d,ie de geinel-' de expositie den 24.» on dezer maend plegtig zal openen Den lieer Cools oud-representant is niet den graed van directeur aen het kabinet van den minister van financiën gehecht — Eenige lynwaedfabrvkanten uyt de stad Aetlt komen aen den minister van oorlog en den minister van juslicie eene petitie te zenden waerby zy vragen de afschaffing der lin¬ nen wevery inde gevangenissen Zy vertonnen dat dicnmael- i-C'-el alleen dc markt van Aeth kan opbeuren welke thans bvna geheel verlaten is terwvl Aetli onder de Fransche e» Nederhindselie regering de befaemdheyd had de beste Jyri- waden voor dc behoirfteii des legers te verveerdigen Twee schildcrsgasten met name Lautens en Charlier omtrent welke zwaerc vermoedens betrekkelvk de dryvou- di"e moord hestonden zvn nog altoos in hechtenis alhoe¬ wel zv hun alibi op het oogenblik der misdaed voldringcnd bewezen hebben maer men zegt dat zy voor een ander misdryf voor dc eorreclionele regtbank zullen te regt staen Men verhaell dat die mannen acht dagen voor de gruwel- daed niet verre van St Goorickxpleyn eene kanier geluierd hadden en dat zv dezelve den dag der moord hebben verla¬ ten • nochtans hebben zv bewezen dat zy reeds by het vallen van'dcn a oud te Waver waren Eene andere reden hunner aenhonding is dat zv hv hunne komst uyt het raspliuys van Gent zich zekere onbedachte woorden zouden hebben lateu ontvallen HOLLAND — 's Gravenhage 20 september Het ellendig prullenblad Journul de lu Ilaye bevatte eenige weken geleden eene ingewikkelde bcdreyging die daerop neilerkwam dat wanneer dc tweede kamer eens mogt goedvinden de begrootiogen te weygeren de regering wel eens kon overguen tot het heffen der belastingen by ko- ninglyk besluyt By het lezen dezer woorden wisten wy in het eerst niet regt of wy waeklen of droomden Belastin¬ gen hejjen hg koninglyk besluyt Tot zoodanigen trap van aen krankziniiigheyd grenzenden euvelmoed hadden wy no" nimmer de zoïilelooze tacl van den gehuerden vreemde- liu" van den tweeden Libry Bagnano zien overslaen en ditVektc by ons het vermoeden op dat er weliigt hy een onzer herscnlooze bewindslieden werkelvk dusdanig dwacs voornemen zou kunnen zyn opgerezen Daerom is het dat wy allen en eeniegelvk wie zulks ook zoude mogen wezen eens en voor altyil de waenzinige coups détat ten ernstigsten afraden en hun oe plegtigste verzekering kunnen geven dat indien men eenmael wet en regt met voeten zou willen treden- even als zulks door Karei X werd gedacn men ook hier te lande dezelfde gevolgen als in Frankrvk daeruyt zou zien voortvlocycn [den Burger FRANKRYK — Parys 24 september Byzondere brieven uyt Weenen in dale van den 42 sep¬ tember melden dat er in die stad eenen zendeling van den koning van Napels aengekomen was gelast 0111 eene tusschen- komst wan Oostenryk te te vragen ten eynde de beroerten te beteugelen die in Opper-Calabrien kwamen uyt te bersten Men twy lelde geenzins of prins von Mettcrnich zal zieh ver¬ hoest hebben om de verlangens van koning Ferdinand in U
Gazette van Brugge 22/9/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item