Back to top

Gazette van Brugge 22/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
mm- By' ~ ' V 116 54.'" Woensdag 22 September 184' y/ «:* -^x i\ « * V' GAZETTE VAÏ II KcjJJ W •/ ■i Nil] EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophande en ONAFHANGIiELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrvda» Inschryvmgsprys Voor Brugge 5 macndcn jr 4-75 ct " Buy ten Brugge vrachtvry » 0-25 » Alle pakken en brieven vrachLvry toe te zenden I De aenkondigingen 20 centiraen den regel onder de vyf regeis een frank BRUGGE Algemeen «verziet Er zyn tydingen uyt Marokko langs Alger e en Spanje te gelyk toegekomen Deze langs Madrid ontvangen behelzen omstandigheden die van ecne groote aengelegenheyd zouden 7hV iT'T mCn P d C ' h,lK ' v,i 'Ier zelve mogt steunen AM-d-klenode in zynen oplogt naer Fez door de troe¬ pen van der ikeyzer aengevallen en aeliteruyt geslagen zvn geworden Het is wel mogelyk dat die gebeurtenis en deze door de brieven uyt Algenë verhaeld volkomen dezelfde is \ olgens brieven uytAlgcne zouden liet enkclvk volkstam¬ men zyn oorsprongely k van Algerië aen de wélke dc„kc7- o I- ° r 1 i n van F ' z la derien zoude hebben af»c- staen die Abder-Rhaman heeft moeten doen bestraffen wan¬ neer hy vernomen heeft dat zy op het onverwachts hunne gewoone verblyfplaets verlaten hadden om ziel met Abd-rl- h ader te vervoegen Men beschouwd de beslissing door het fransel gouverne- sëhënfT n ' en °7 Tl '' om ' lo 'lc van Abder-Rhaman tus- schcn te komen als definitievelvk vastgesteld ingeval die tusschcnkomst noodzakelyk zoude worden Er heersebt vele onzeker eyd over den waren toestand van het Napelscl koningryk Het gerucht was gisteren te 1 ai y s verspreyd dat ecne der voomaemstc steden van Cah- brien de stad Regg.o eerst in de magt der opstandelingen gevallen door de troepen van bet gouvernement weder ver overd was geworden aen wiens hoofd 's konings broederden hertog van Acquila zich bevond en dat er omniddelvk een prevotale geregtshof was samengesteld om de persoenen met de wapens in de hand genomen te vonnissen De opstande¬ lingen buyten de stad zouden poogingen gedaen hebben om de stad weder te veroveren maer voor eenc sterkere ma-t hebben moeten wyken o De korrespondencien uvt Madrid meldeden zaterda" dat den hertog van Frias geweygerd had in het ministerie Sala¬ manca te treden Thans verneemt men dat ten «rcvob'e dier weigering den heer Cortazar tot minister van buvten- landschc zaken s benoemd en den lieer Goyena tot nrisi- dent van den raed Deze oplossing der miniéteriele crisis in Spanje sebvnt men aen den Engelscl.cn gezant Ruhver tédan- ken te hebben Roe lang dit onder Engelschc invloed ge¬ vormde kabinet zal duren blyl't nog af te vvagten Dat dit in Frankrvk met geene goede oogen wordt aernm zien spreekt van zelve en het paryschc dagblad Utüon Jl onarchique verzekert dat het fransel gouvernement be sloten heelt aen den voet der Pvreneën een L 40,000 m»» Oven c trekk™ D.vokyding tig rig maer als men wil bedenken dat de 'familie van bourbon Spanje zoowel als Frankrvk als haer vaderlik erf goed beschouwt zal men ze met geheel onwaerschynlvk vin den Voor het oogenbhk behoort een susseessie-oorCofceïc tusschcnkomst Spanje echter „og tot de raedsdachti"e ZZt Waervan 1,6 vcrwezei 'tlyki„g in de toekomst be- U VmzoX < ltt ke,ld,1,Uk 1SCn ^-tsen hebben w^« laten toekomen ° ^'yning Van bet Blad te b S gevvoond f nantiCn hCbbCn CCn gedeC,lC le '- lattstc zilti "g Het getal der leden die den eersten dag deel genomen heb- S":Sëne e r SrM 109 aeTde ver¬ se „vdenc steden van bet land en 51 aen bet buvtenland loe- ïïsiir ziuing was ict « etai ****« OnderdezevreomKiebng,." belmoren er 16 tot de fransel e ne w 6 e 'F Isdle cn ammkoensclio natie 9 tot de nederlandsche cn lo tot de duytsclic en andere natiën — Zaterdag avond beeft de belgischc societeyd der vrve uvtwisselaers aen de economisten uyt vreemde landen ge- Sm CU ""^ S b> ' tC XV0 "° n ' d « ou ' - z ael der Aacte te Philharmomqm een luvsterryk vriendenmael aeiwe- Godc waer op honderd vyftig persoonen tegenwoordig wa- n Onder de feestdronken welke ter dier gele»cuhevd\ver |on voorgesteld werd den genen van Patts Plas IX Z buy tengcw oonen geestdrift oiilliaeld gcwmnlcrl' ilen(l;lir eongr ' s is nraendag tc Brussel geopend Het bureel werd samengesteld uyt de herren de Ilaussv rr;:ïVf s,,c,c ' cer - voorziu - van ti van lut hol van cassatie voorzitter Weleker lid van de kamer der gedeputeerden van Baden Jebb ins'pecteur- lld derta " " CVang t eniSS 7 Eu " |an ' 1 ï ï - de Beaumont bddtr kamer van de gedeputeerden in Frankrvk e„ den vnnézb» 7 y n " tS athena3uin te Amsterdam onder- b 7 v S l,eC,Tn Dllc Potiaux Leel evalier Roeh Raim 'muer Varren rap en van Hoorebeke secretarissen.' Na de mondelvkscbe inededeelingen der leden van liet emigres aenhoord te hebben voor wat aengaet de peniten¬ tiaire hervorming en de preventieve inrigtingen in hunne vvedcrzydschc landen heeft het congres de discussie bemm- nen over het vraegpunt of het ger.adig i s de toepassing van • sthcydmgstclscl geheel of met zekere wvzigingen lot de jonge verwezenen uyltestrekken Deze discussie zoude den volgenden dag voortgezet worden G ■ i b 1 1» n | m a 0I ' OI,v|er de Serres uytgevonden mid lel Gedurende de acht dagen die het rvpen des graens vooraf s7bev'l7 7' ' 7 be * 00m ' rs der hoeve zonder onder- 7 V 1 s 7f Ja,T0 ' zich ecn U,T vow het opgaen der die,',/' t l 7 v ' n ' ni JV" en wanneer de wind den dauw du op dc halmen rust met heeft afgeschud met lange Ivnen of neten de graenvelden doorloopcn twee person urn 'laten e gespannen iv„ over de grae stengels slepen dcrwvze dat t toppen voor het touw buvgcn dezeligte beweging' ' s vol- do 'n'ali 7l dauwdruppels die op de aren hangen te dendc en en '| Cn yoelit dat door de zon verwarmd w„r- vruebt vva 'T'T' ' na,irt llg ZOude goweest zvn voorde n I / aerop liet rust wordt door aen den voet der plant " ai 'helM • ' 0e " < | Vellae1 ' die door de bietste werking an ba y pworden onbetaelbaer is De uvtkomst van deze „p'héi 'rSr C t ' S 200 t r ff4 " l ' dSt « |C bi,kke ' s van den omtrek niet k an' del p Z ' ö ra f" W ' U '" tc onderschevden dat ■ o den dauw s bevryd gewor.len en waervoor zv dus /elf l 7' De landbouwers bekennen overigens zeil dat deze geringe moeyte ruvinschoots word bekmmd door den overvloed en de deu'gd der ingezamelde granen sloten ligt CONGRES VAN BRUSSEL Na dry zittingen is de eerste sessie van bet congres der ceconomisten zaterdag gesloten geworden In de 777,7 derde zitting beeft mende redevoeringen geboord van i" boeren Ch de Brot ckcre.dc Hessolle van Vofviers Wolow ki Anisson Duperon J Gamier Prince Smith Durhateau lanqu Dunoyer Rettinghausen Leehevalier/Arr abenë' Horace Say David van Copenhagen Asher Victor Fit Brown doctor Bowring Mac-Adam vln 'a V ' "" l ' r ' dc Ca Steele den Tex wJSdcn i,J ^7' V n Rarthels Jottrand en L Lerclercq Alle deze redenaere heb' Ben gesproken n den zin van het stelsel der ha idelsvrvhevd" 7 eeren Rettinghausen en Duchateau hebben het stelsel 'der beschermende regten staende gehouden In de tweede en derde zitting heeft lief mn™ lepgrondhe bc,,» ls l aa i„ s & 'T' •Ie vrvlieyd van handel eene behoefte der menschclvke' 1 ï iizz*:' 1 ^ z nvvertieyd buytenbereyk der geweld i-ée schot ken h" Ml d « tpkrkke Frlp * n k' C " R0gler < lninist «r van bi.„,e„la„,ischc zaken t rban minister van openbare werken en Vcydt mi- OACr een gen tyd s er gemeld geweest dat den minister van financien een besluyt opzigtens de brouwers en stokers ad genomen De woorden in welke dit nieuws gegeven maken DeTVT / 7^' lHt Wy " i '' t wiiten w at ér van maken Den Vaderlander is bet echter gelukt eenige inlich¬ tingen en ophelderingen omtrent het ministerieel besluyt te bekomen zie bier dezelve w/r" h 7 7 Pa f r " Va " ilet P a B' n| regt opzigtelvk de brou- vvers Instond rr geene eenhryd dat is dat men op eene Plaets deeotisatie vaststelde volgens de boeveelh-yd van hot gestor t goed terwyl men op andere plactsen eerst 'een tiende «B-ekende Het is deze voorafgaende afrekénfbTvan een tiende welke den minister van financien heeft afgesél aft ch hierop vestigende dat den brouwer van geheel zvne dert"™ 8 ' i makpn ' zoo ' at "U niet meerden inhoud 1» r kuy p maer het g stort goed moet in aenmerkiim reno men worden De beslissing opzigtelvk de stokers gemmen is op een grondstelse van regtveeniigheyd gegrond De wet op de stoken heeft tot basis den lag va7w7rk!ng of hél rnieuvv en der kuypen Deze vernieuwing werd ODeenwe plaetsen op 48 uren gerekend op andere op 36 uren en Iers op 2a- uren Volgens liet gevolgd stelsel vernieuwen de heeft°H erS ° ' cn ' dit ' in «"'merking nemen- dv e< ft den munster vastgesteld dat de deckaéalien der stokers met meer voor echt en goed moeten aenzien wor den tenzy wanneer zy het getal hectoliters die op 24 uren" verwerkt worden aenduydde In dit allés TvZlfor tin 7é7,ie7n'' s 777 7 l 7 lol,l ' l lcze kan lp » niet eranueren het is slechts van het patentregt dat er snraek S welk patentregt op het getal verkerkte lieeto itc-rs rénd slof moet vastgesteld worden D landbouw Eenc p trg die ze cr dikwvls den landman treft tcrwvl B.v geregttgd was de beste hoop op eenen rvk 'ooSt it u rt ° u» an roest in het koren veroorzaekt door liet plotseliim ver sclivnen van de zomerzon op een met dauw bedekt land en waci door ieder jaeront/ettrndeverliezen worden veroor/aèkt Een ge landbouwers verstaen de kunst om ziel voor die plaeg tc behoeden door de aenwendirig van het volgende ODESSA EN DESZELFS GRANEN sein " U:n 0ll -' ssa na< ' ei t Berkent men de nabuer- h eene groote graenrnerkt aen de menigte met granen beladen wagens d,e langs verschillende weger aenk" men 177777 ZV " 0pmprk cusweerdig door hunnen vorm Zv'- k • ri w gewerkt ligt cn rusten op zeer lage wielen' op dez" Toer f ^'77 1 5 CC " balf dozyn zakken worden s m éen V lT" Vg 7 gda(b ' n cn ,ss =u z y n voor dezelve ge- TVV nen 7 tW " ltig ' Vecrtig aclitpr elkandereS af ié l i 7 a " 1Cf 0 °o °P dry of vier wagens liou.lt Den O | s 7 Zy e ° f' 00p '' n BcBBen tot aen de haven van zi mél S |° ' gCV 7 ' 50 ' 70 myb '"M-u„ aftand die vry ' Sen ' c,t 8 raci1 altyd duerder mackt nicttegen- 's v n,l m gCC " a " ICr Voei1scl kr ygo» dan hetgeen zy s avond wanneer zy ontspannen zyn langs den wegvinden' IlfTrr aen 8 B°men wordt het grae,fin de „„fgazyneu gipal tst men vind er malle gedeelten der sta* en zelfs in de m('t°hehnln v.'' 0 L-'l 7'" r^'" vervocrl mcn zc naer de havens u p ' n BB'yne ligte wagens meteen peerd bespan- sta d' wo ken 7'" 7" i,0 llden,i ziet § ae " en komen en iï de 1 '7 énV 7 dcencp^ygO" De haven zelf waer ' ^ 1 1,1 sc Buy ten geladen wordt die lietzelve naer de groote schepen in de groote haven brengen gelykt gedu- rc mie den ganschen dag aen eenen byënzwerm' De géladen n 777 °n!' Cn '7 lc l ' dige vertrekken in eene altyd ti-e InnTn" 7 C j fn l,ct « root «ctal nicuween praéh- nyverlievd ni,' 7 '" r " ' ™ 7 opr - vz,n > gctuygd dat deze lad e T ouwnistgevend s Nimmer kan men eene » laii zk n van zulke grootte zy telt 69,000 inwooners d zonvee' uyferlvke tcekenen van wdzyn aenblcdt Jls steen V ™ lt Z00veeI z ''"'le!ykheyd De soort van z e n • i7 n,e " 7'7 aen de gebouwen is witachtig cn wat ' wat ao'igaet de buylenzvde - de magazyncr mivken rneer aen wooningen en zelfs aen paleyzen t dan aengïn- ÏÏ7of an"| 1 | ' na " ' r ° werkluygen omdc zakken opto ' i °' al b laU ' n ' z 'u nog te nieuwe uvtvindingen om a.g< meen ni gebruyk te komen al de zakken worden door moeten 7 7 ' S ' lra g ' n - Vdu nieuwe wooningen P 111 B'r> beginne voor zoldrrs dienen totdat zv droos zyn daerna worden zy bewoont - De soort van tarwe die mei kor 77 ' S 7" ^ganrog bet is eene kleyne soort met korte en zeer baerd.ge aren dikwvls bekend onder den i nacm van tarwe van Odessa Men brengt deze veel naer I ah n men mac U er den schoonsten macaroni van Het tarwe mee met ander gemengd geeft aen het brood een sell 'Ion ° he 7' E,,gdsc ci1 ' 'Be veel werk maken van bv 1,7,7 / ' V 7 S ° n S " U|S lan S cen gedeelte tarwe meel b mul van den wintertarwe wetende dat bet brood schooner en beter wordt YZEREN WEG — VERTREK-UREN Het pn bliek xyordt verwittigd dat Ie rekenen van beden 22 september de volgende wyzigingen in de vertrekuren der konvooien langst den yzcren weg zullen plaels hebben e vertrekken van Brugge naer Oostende ton 9 uren s morgens cn van Oostende naer Brugge ten 6 uren 's avonds zyti atgcschaft 9 Het vertrek van het laetste konvooy van Costcndc naer J
Gazette van Brugge 22/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item