Back to top

Gazette van Brugge 20/9/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■ fiEKENDM AKINGEN o Ui Den Notaris DE BUSSCHERE resideerende te Brugge is nu wooncude in de Wolle-straet B 16 n° 38 TE HUREN ÏInjs cn TliiUcrv in de Ezcl-straet ti 6 V' ' 2- Voor de Conditiën /.icli te adresseren ]y den eygenaer in de Roosendaele-stract sectie N° 54 Te Pachten Een IIUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Gel'dmuiit-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M mo Uanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAER1IOUDT in de Hoog-straet te Brugge TE PACHTEN Een HERBERGE staende op bet Dorp te Coolkerke om van stonden aeu in bet gebruyk te kornen Zicli te bevragen ten kantoore van de weduwe TRANLKIN te Lissewege Te bekomen by L NEYT-VAN HOLLEBEKE Kruy denier Eyer-MarH E 2 N.° 72 te Brugge MME ES ONVERVALSCHTE GUANO Nitrate de Sonde BEYDE ZEER VOORDEELIGE BEKENDE VETTEN VERKOOPING VAN Meubilaire Elïccleii li Ten huyze van d'heer JACOBUS V ALCKE Spiegel-reye F 3 n° 18 te Brugge Op Donderdag 23 september 1847 's namiddags ten twee uren Met gcreeden gelde en verhoog van 10 ten honderd OfElBlAlii YISRKiOOPIMG VAN SCHOOI ES WELGELEGENE Huvzen ea Boeyc TE BRUGGE Wanof den INSTEL zal plaets bebben zaterdag 2b septem¬ ber 1847 5 uren namiddag in 't stadhuys te Brugge STAD BRUGGE Een WOQNHUYS en HERBERG het Groene met eene ZAGERS-BOEYE en daer nevens twee WOONHUYZEN in bet Peerde-stractje Gebruykt door de weduwe Pieter Snick cn andere Met gewin van 1/2 p °/ 0 Inslel-penning en reserve van accumulatie De conditiën by den Notaris DE BUSSCIIERE te Brugge Wolie-stract B 16 n° 38 Op enbare V er k o o p in g 'mz IM BEÜCiGE HOVENIER-LAND TE SIN T-'AND WIES INSTEL vrydag 24 september 1847 ten b uren namiddag in de estaminet de Mermin op de Gr< ote-Markt te Brugge van 1° Een IIUYS en BROOD-BAKKERY aen de oostzyde van de Siut-Jooris-strael in Brugge geteekeud E 18 numero 20 onverpacht 2° Een IIUYS in Brugge op den boek van de Jan Mirael- straet en Clare-straet E 2 numero 54 bewoond door joufv weduwe Maurus 3° Een HUYS te Brugge aen de westzyde van deKuypers- straet E 2 numero 6b onbewoond 4° Eene partie HOVENIER-LAND groot H 0-37-85 C en vol ens cadaster II 0-40-10 C gelegen in de gemeente Siut-Audries Met gewin van Instel-penningen Breeder beschreven by afficben te bekomen ten kantoore van den Notaris JAN CLAERIIOUDT Hoogstraet te Brugge INSTEL Pil VERHOOG Zaterdag 2b september 1847 en FÏNAEL VERREI I' zon¬ der ui fistel zaterdag 9 October volgende telkens om S uren precies namiddag in de zael van verkoopingeu door Notarissen teh stadhuyze te Brugge van Twee fraeye WOONHUYZEN sedert weynige jaren her¬ steld aen de zuydzyde van de Prediiheerenstraet geteekeud B4,n M 20 en 20 2" bet eerste is ledig eu het tweede is be¬ woond tot lesten april 1848 door den beer Jacobus Dunioii- Tanguès te 340 francs te jaere By affiche in twee koopen Biet gewin van Instel-penningen Ingeval van Toeslag by accumulatie eene som van 6- 49 fr* 20 et kupitael van eene reut van 253 Ir 97 et te jare za 1 afslag doen op den acnkoopprys De titelen en conditiën ten kantoore van deii Notaris JACQÖÉ-RYELANDT te Brugge in de Kopstraet OPENBARE VERKÜOPINGSN Boor lieL ambt van den Notaris HEYVAËRT-DE * BLSSCHERG te Gliistcl 1° Op dynsdag 21 september 1847 om 3 uren namiddag in bet stadhuys Ie Ghistrl INSTEL van Een WOON HUYS en 11 0-05-26 C Erve teGliistel ge¬ bruykt door den eygenaer Pieter Verhaeghe tot eene niaend iiaer den Overslag 2" Op woensdag 22 dito om 3 uren namiddag by baes Masscbaele te Ei-rnegbenr 1NS1EL van Vier WOONHUYZEN en H 0-16 60 C Erve te Eerneghem iu het Dorp bet eene gebruykt door den eygenaer M Cobbiert tot 1 jan uary 4848 eu de andere door P Duinou P Cordier eu de weduwe Marcus tot 1 mey 1848 BRÜXELLES M AE TSCHAPPY CAN ALGEMEENF ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg kuninglyk beslugt van 2 j tin g I8o0 Gevestigd te B*iesscI De Maetscbappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz eu zulks mits zeer geringe preinien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetscbappy zyn gewaerborgd door een ka pita el van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer 1NGHELS-DE TILLY Lange-reye wijk E 15 N.° 20 Ati Pativre MAGAS1S Dï A VHAl £»£UX FIXE SIsii*c3tc a tax tËaaf» na." 20 a Bruges «MMWÜ'.-JV'*»- 4-* ',\W w 4" Uytgevaren Den 17 de belgiscbe m.M Ville d'Ostende naer Dc niet de korrcsponuenlie en 38 passagiers bet engelsch sl schip Princess Helena kapiteyii Jenkins naer Ramsgali 4o passagiers Den 18 bet engelsch stoomschip Sir F hoard Banks 1 1 Ovcudeu naer Lou Jen met liivctsclie goecleieu en 34 pa - VZ VI MUVIl 1 liuil uvi.» V" O 1 gjers bet engelsch stoomschip Princess Mary kap P • ader Ramsgate met 43 pass.iguus Je bclgisclu- ui.le Client ■ de Fer uacr Doe ver met 64 passagicis en 1 voilure ANTWERPEN 16 september Aenkonuten van den 15 en 16 september De amerikaensclie barken Globe kap IbeobalJ van Ha¬ vana Attica- kap Ai Ltllan Van Matauzas bevJe met suykcr den omstenrykschqn dryinaster Elisa Maria kapittyn Ivanich van Odessa met tarwe den eng Ecuen schoonei James kap Rhodes van Loiubn met tarwe en tyst den engelscben schooner Harriot kap Steward van Loiul e met tai we den zweedseben diymaskr Minnet kap Grosse vau Kartell met lyuzaetl den nanoverschen schooner A in ora kap Maller van Riga met 1 nza.d de banoverscbe koff Edina kap Lucht van Petersburg met hounip eu wol den russiscbcn schooner Phcenix kap Larseu van Enos met tarwe den engelscben schooner Propitious kap Raiker van Londen met ryst eu tarwe de sardtuischebrik Cosiuopuli/a kap Riga van Genua de uapolitaensche brik Due Sorctie kap Giufre van Odessa den frauscbeu schooner Irma kap Duret vau Marseille alle geladen met tarwe T-rWk V^sS rFwH'^i — Vertrek-uren van den Yzeren Weg VAN OOSTENDE Ten 6 uren 45 min naer Brugge Grind Korlryk Doornyk Ryssel Parys Deudermoude Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirleinoiit St Truyeu Luyk Verviers Aken eu Keulen — Te 11 10 uren 15 111111 naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermoude Mecbeleti Brussel Antwer¬ pen Leuven Tiilcinout Luyk Verviers en Aken — Teil 3 uren namiddag naer Brugge Gend Dendermoude Mechelen Brussel 'Antwerpen Leuven en Tiltemout — len 4 uren 30 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermoude Mechelen Brussel Antwerpen Leuven en Tirlomont — Ten 6 uren naer Brugge - Kortryk enz tot Pat y s — Ten 7 uren 30 minuten naer Brugge en Gend VAN BRUGGE Ten 7 uren 25 minuten naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermoude Mechelen Brussel Antwerpen Leuven lirlemoiit St Iruyen Luyk Vei wets Aken en Keulen — Ten 9 uren eu ten 10 uren 45 min naer Oostende — 'Ten 10 uren 50 111111 naer Gend Kortryk Door¬ nyk Ryssel Dendermoude Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirlomont Luyk Verviers eu Aken — Ten 4 ure 40 mm en ten 2 uren 50 min nam uacr Oostende — Ten 3 11 45 in naer Gend Denderinonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven eu lirlemout len D uren naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Denderinonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven eu Tirlomont — Ten 8 uren 10 min 's avonds naer Oostende F BE MYTTENNERE-CLEERENS A Vhonneur d'informer le public qu'il vient dc rece- voir un nouveau clwix de Marchatulim de grande nou¬ veauté CONSISTANT EN Soieries noires Jaeonats imprimés Guingnns Alousseline- de-Laine Poil-dc-Chèvre Cachetnirienne Cantonnettes dc Fantaisies Thibets Orléans en noir etcoulcurs Flanelles unies et croisées Calicots blancset écrus en toutes largeurs et qualités Doublures diverses etc Lingeries et article bl a nes tels que Basins Piqués Schirting Aladapolatnx Percales Jaeonats Mousselines de tons prix un beau eliois de grands Ridcaux et Stores brodés Meubles pour Stores ct Ridcaux Nappes Serviettes Essuiemains Couvertures en laiije et cn coton Courtcpointes Toile blanchis au lait garantis faitcs a la tnain et Mouchoirs en vraie Batiste Bonnetterics tels que Gilets de laine et de coton ^ Calecons Bas de laine et de coton Ganterics etc Petit Schals Eclrarpes de dames et pour homines Cravattcs en lont genres Foulards des Indes et de coton et une foulc d'autres articles par trop long a detaillcr Par ses longues années de pratique dans la susdite branche et par ses relations avec les meillcures fabriques du pays et de Tétranger il se trouvera it mèiiic d'offrtr ses articles avec grand avantagc II espére par ses bas prix son beaux ehoix et la fraichcur de ses Marchandises mériter la coüfiance du public ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 18 september Aenkomslen van den 7 cn 18 september Den 17 de eugelsclie male Princess van Doever met de correspondentie eu 3o passagiers liet engelscli stoomschip Princess Mary kap Paul van Ramsgate met [6 passagiers Den 18 de engelsche male Violet van Doever met de kor- respondeutie en 22 passagiers bet engelsch stoomschip Prin¬ cess Helena kap Jenkins van Ramsgate mei 80 passagiers een visscbersloep met 189 tonnen baring Y zei-en Weg van Van Brugge naer Kortryk Ten 5 uren 's morg i 7 > 35 min » » 4 1 11 20 * 1» 1 3 » 10 » natnid ii 6 » 45 i> 's avonds West' Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 45 min 's morg 7 14 3 6 00 » 20 ' 45 » namid 's avonds Staende te Lopliem Zedelgbem Tbourout Lichtervehle Gits Bevereu Rousselaere Iseghem en iugclmuuster ■ — a icta» — Cours van Amsterdam van den 47 september H urkcl \ lie sclniiJ OU 9j 18 Amorlisatie-S\ inlikaet 84 tja tlaiidel-BLietS('lia|ipy 163 t[4 Wissel-Cours van Parys van den 18 september 3 |> °|o 2^ ilrcciuber o|« Ii> ili.tPiT h 7 4 u 113 50 Pryzen der Granen Oliën cn Koeken te Ryssel van den 17 september Soorten Koolzued OKHliutte ld g smaok l,y nzao'i Cameliiie Kempzaed OLIËN de hectoliter 87 00 00 00 00 00 88 00 h 00 00 * 00 00 é 02 OO c'i 00 00 00 00 a 00 00 00 00 A 00 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 27 50 24 K a 29 Oo 00 00 q 00 00 25 00 a 27 00 0 > 4io a 00 00 mi» 0 a m» 00 KDKKKN de 100 kilo gr 16 51 a lö 50 14 50 a 00 00 00 00 a 20 00 a 00 00 a Oo 00 14 00 a oo oo 00 00 Pryzen der Granen op do Markt van den 17 september li' 20- Gend van Witte Ter we Poode 'J'euwe Itogge Geerst • Boekweit 8 o Haver - Aerdappelen ct 25-38 15-59 12-87 13-87 9 00 6-60 pai hectoliter a Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 48 september Aenwizisc hoeveelheid veheoot tr ct 27-57 'ferae R ogge BoiJiwei* Haver Gerrsle Aerriappelen Boonni 481 3"9 4811 133 £98 257 6 16-35 11-79 7-t6 14-55 5 89 22-00 Den hertolt « a « den zak Brugge Drukkery vanL.-B IIehrebocdt op d'Eycrmarkt men baud gens onde tit ve welk De Frèn
Gazette van Brugge 20/9/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item