Back to top

Gazette van Brugge 20/9/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
strooy vlas gezaegd hout dillpcrssen en 50 hennen cn eene menigte andere goederen zyn alle denprooy der vlam¬ men geworden Niets was tegen brandgevaer verzekerd De schade wordt begroot op circa 50,000 franken De pacht¬ hoeve welkers weerde in het hier boven geschat verlies niet begrepen is behoorde aen d'heer D'Hanins de Moerkcrke- Dc Deurwaerder te Brugge De twee knegten waren als nacr gewoonte gaen slapen op den dillzolder Pietcr Van llcckc koey wagtcr oud 40 jaren eenigen tyd nadien wakker wordende door eenigc sprankels vuer die op zyn aengezigt vielen ondervond dat het strooyen dak in vlammen stond en by vond geencn anderen middel dan door de venster te springen na alvooren Karei Van den Abeele daglooner oud 26 jaren en medemaet van hem opgeroepen te hebben maer by kreeg geen antwoord Des anderdags wierd het lyk van den ongeluk kigen Van den Abeele onder de nog rookende puynhoopen gevonden Den lieer policic-kommissaris der stad Tliiell is acnstonds ter plaets gesneld maer ingezien den afstand eene uer zy- ner residentie was alles onbluschbaer wanneer bvmcteeni— ge hulp aldaer acnkwam Den wind die gedurende dezen nacht gewoed heeft heeft veel aen dit afgrvzelyk ongeluk bygedragen Eene tabak pyp j toebehoorende aen den ongeluk kigen Van den Abeele is gevonden onder de puynhoopen der dillzolder het welk doet vermoeden dat dezen knegt niet te wel zy/ie pyp uytgeklopt hebbende dezelve nog brandende in zyne vcste- zak zal gesteken hebben en alzoo misschien onvrvwilliglyk de oorzaek van dezen hrand heeft geweest Wat er van °zv en het gene zeker is is de dood van geinelden knegt ' — Inden nacht van donderdag tot vrydag tusschen een cn twee uren is eenen geweldigen brand onlstaenin delvni- fabriek van den heer Frans Suys op het Groot Mccrhcm n u 87 te Gent Op korten tyd waren de vlammen zoo gewel¬ dig geworden uyt hoofde van den aertl der stoffen welke haer tot voedsel verstrekten alsook door den hevigen wind dat men de grootste rampen vreesde In weerwil van alle onvermocylyke poogingen is de fa¬ briek met de acnpalcndc droogcry verslonden geworden • alleen de vier muren zyn staendc gebleven De pompiers die zich spoedig ter plaets begeven hebben zyn er in gelukt de vlammen binnen haren eersten kriii" te beperken en de acnpalcndc huyzen te beveyligen Na dry uren arbeyd hebben zy eyndelyk het vernielend clement vermand Eenen pompier Pieler de Clercq is van een dak gevallen 'doch heeft het ontstacn met eenigc kneuzingen De fabriek en de aenhoorige gebouwen waren verzekerd door de assurancic-koinpagnie St Miehiel van Brussel voor 1)0,000 fr ' De aengeregte schade is acnzienclyk — Men schryft uyt Tliiell dat men aldaer in volle inoog- sting der aerdappelen is De w itte zyn byna alle van de ziekte bevryd gebleven maer men mag het zelve der roode ballen niet zeggen men vindt partyen waervan die peulvrucht meer of min aengetast is maer het verlies zal verre zyn van te kunnen vergeleken worden met dat van voorleden jaer — Men houdt zich te Meehelen vele bezig met eene ver¬ giftiging die dezer dagen aldaer heeft plaets gehad Vrydag uehtend omtrent ten 6 uren had de vrouw van Emmanuel de Clercq goudsmid te Meehelen in de afwezig- hey d van haren man het ontbyt genomen met hare zes hin¬ ders waer van vier zoons van 22 tot 26 jaren en twee doch¬ ters eene van 19 cn eene van 12 jaren Weynig oogenblik- ken nadien allen werden met hevige buykpyn en brakingen overvallen die hun leven in gevaer stelde De allerspoedig¬ ste zorg is hun aengeboden geworden maer eergisteren is het jongste der meyskens overleden de moeder en de andere dochter en zoonen zyn zoo men zegt buyteu gevaer De regterlyke overhevd heeft zich onverwy ld ter plaets begeven en heeft het overig van hetgeen voor het ontbyt had gediend medegenomen Men zegt dat men arsenic of rat- tenkruyd heeft bcstatigd in de vaes waer in hel water was dat voor het ontbyt gediend heeft — Den vermoerden trompetter Escoffier over wiens heldengedrag in Afrika er reeds zoo veel gesproken en ge¬ schreven is bevindt zich tegenwoordig te Brussel Vele officieren der hoofdstad hebben dien dapperen soldaet van het afrikaensch leger met acndrang bezocht waer over hy zeer gevleyd 1 scheen — Den heer Vermersch die den heer Rodenbach als belgischen zaekgclastigden gaet vervangen heeft Brussel verlaten om naer zyne bestemming te rcyzen — Men meldt dat den baron De Vrièrc eerstdaegs naer Lysbonna gaet vertrekken om er het ambt van residerenden minister wacrtenemen en den graef de Lalaing nacr Madrid — By de verschillende soorten van visch welke uyt Ant¬ werpen naer de voornaemste Belgische steden en zells naer Duvtschland worden verzonden moet men nu ook de mos¬ selen vorgen Dezelve worden in zakken gedaen en zoo naer alle rigtingen verzonden — Te Gilly llenegauw zyn twee werklieden onder eene aerdafstorting in eene kolenmyn begraven en hebben er de dood gevonden — Zondag is te Wonck in Limburg eene wooning met aenpalende schuer benevens een gedeelte der meubelen en oogst door eenen feilen brand verslonden — Volgens een schryvcn uyt Saint-Hubert zyn de wolven in de Ardennen en byzonder in het bosch van Freyr zeer vermenigvuldigd maer welverre van die schadelyke dieren te vervolgen zou de overhevd strengelyk verboden hebben hen aen teraken cn voor hun bestaen eene treffende bezorgd- heyd aen den dag leggen Ook ziet men de wolven in vollen dag inde dorpen komen cn er kalveren verkensen schapenroo- ven Zoo streng zou het verbod zyn van er op te schieten dat een boschwachtcr door eenen wolf aengevallen zynde van zyn karabyn geen gebruyk durfde maken uyt vrees j van te worden afgesteld Ily zou dus verschuerd ofwreede- 1 lyk gekwetst zyn geweest waren eenigc houtkappers' hem niet te hulp geschoten Waerschynelyk is deze bezorgdheyd voor de wolven uyt een misverstand gesproten — In een der frankforter bladen komt een brief üytBcrlyn voor waerin op eene slellige wyze wordt gemeld dat een der presidenten van het hooge geregtsliof van die stad belast is met de procedure tot echtscheyding tusschen prins Albert van Pruyssen en prinses Marianna der Nederlanden welke reeds sedert vele jaren gescheyden leven — Ter gclegenheyd der Maestrichlsche kermis heeft de societeyt Aiomus eene tentoonstelling geopend van ronde vlaey cn en eenen zilveren gedenkpenning uytgcloofd voor hem die den groolsten vlaey zoude voortbrengen Ondcr- schcydene brood- cn banketbakkers hebben naer dien prvs gedrongen denzelven viel te beurt aen den heer Servaes Leonard Hubert Joosten banketbakker die eene vlaey van niet minder dan 9 voeten breed en 28 voeten in den om¬ trek voor de tentoonstelling had vervaerdigd Alle de voor¬ gestelde vlaeyen zyn door de societeyt aengekocht en aen de ' weldadige gestichten yan Maastricht rondgedeeld geworden Men schryft uyt 's Herlogenbosch 15 september Seder eenige dagen wasuyt de gemeente Rosmalen eenetach- entigjarige vrouw verdwenen en bleef tot gisteren allen na¬ zoek vruehteloos toen zekeren Truv Krol by wie de ver¬ miste met hare man woonde voorgaf te hebben gedroomd dat zy zich opgehangen hebbende zou gevonden worden iiï een bosch van den heer Van Meeuwen Op dien droom toog men derwaersaen het zoeken en vond incn aldaer wezentlyk de ongelukkige oude met een strop om den hals en de handen op den rug aen eenen berkentak dood hangen op eene ver¬ klaring van eenen landlooper diegehouden werd metgerioem- den Truy Krol in gemeenschap te leven en meer andere haer bezwarende omstandigheden is zy en ook hy door de jus- ici in verzekerde beivaring genomen BitussiiL 19 september De grootste voorzorgen zyn genomen om alle onhevlcn te vcrinyden by de krygsverrigiingeii welke den 28 dezer in de vlakten van Linluout zullen plaets hebben Lie aeu- schouwers zullen op de hun aangewezene p.aetsén moeten gaen staen — Den lieer Evcnepoel is gisteren als gctuyge gehoord geweest in der ten zyuen buy ze gepleegde moor» Uejusiicie zoekt naer de uylvinders van een lasierly k geeuent volgens hetwelk dien achtbaren In er zou aengenouuuu zvn — Den schrik hy de bevolking van ïirussel verwekt door de dryvoudige moord op S Gooi ickx-pieyn is dusdanig dat byna al de inwooiidors hunne slraelduren met ketiiigeu heb¬ ben doen verzekeren — De puilde en de juslicic blvvcn vlytige naspooringen doen om de daders der dryvoudige moord te kunnen ont¬ dekken Gisteren zyn er inlichtingen genomen by de oude kleerkoopers smeden yzerverkoopers en inesseuiakers om te weten wf er by hun geen sny dende werktuy gen zouden ge¬ kocht zy n geweest In een buys in de uabuersebap der gru¬ weldaad heelt ten gevolge dier opzoekingen eene overnoo- ring plaatsgehad In het buys Evcnepoel heelt men dendrek- put en den regenbak geledigd doeli niets gevonden Eenen man die in den nacht der misdaad drager Was bevonden van eene y zeren staaf is opgeurugt en een onderzoek is ten zynen op/igle begonnen — Den minister van iinancicn komt eene beslissing te ne¬ men in zake van liet zegel voor byvoegsels van daghladeu Voortaen zal men op afzonderly ke en ongezegelde bladen mo¬ gen drukken de verslagen en zittingen der raedplegende ver¬ gaderingen regtbanken en genootschappen de akten der gouvernementen de stukken betreffende de diplomatie ny- verlieyd en koophandel in een woord alles wat tot algemeen belang betrekking heeft en wegen» zyne uyigebreydlieyd in hel dagblad geen plaets kon vinden Geheel of gedeelte- lyk aen andere stoffen loegewyd zullen de byvoegsels aen het zegelregl onderhevig wezen ANTWERPEN 18 september Ovcrzigt der Koophandel van de week Koffg De omzettingen vertoonden deze week meerder leven lighryd en de pryzen zyn over het algemeen vast Men heeft verhandeld 2600 balen Brazil en 800 dito Do¬ mingo In Java kocht men slechts eenige honderde balen voor de dagel y ksche behoeften — Ruwe Sugker Zonder noemensweerdige verandering De houders blyven hooge pryzen eyschen cn brengen weynig goed naer de markt In het geheel zyn er afgedaen 600 kisten blonden Havana aen / 16 en 25 ditoFernambouc-Moscovados aen geheymen prys — Geraffineerde Suyker Vaster In jprys én voor de exportatic heelt men 70,000 kilog Lumpen en Melissen ge¬ nomen _ Ry S t Dit graen blyft vast in prys met willige aenvraeg voor de eousumlie en zoo zyn er afgedaan 178 vaten Carolina aen f 17 1(2 a 18 I|2 en 1000 zakken diver¬ se!» soorten aen /"9 5[8 a 15 I|2 volgens kwaliteyt — Fruyt De verkoopen bepalen zich tot 50 kistjes Rozynen MR en 8 booten Zantische Korenten aen verzwegen pryzen Honing Voor dit artikel is eenige vraeg 10,000 kilogr Havana-Honing zyn voor de cxporlatie genomen en 50 vaten dito voor de consumtie aen ƒ14 5[4 — Quercitroenen Wy hebben den verkoop te melden van 454 zakken Querci¬ troenen onlangs uyt Baltimore aangevoerd maer de prvs is onbekend — Zuydzeetraen Dit vet wordt fermer ge¬ houden en is aen het beteren gekomen Men heeft 200 hec¬ toliters aen f 27 1[2 a 28 1[2 afgedaen — FaSriek-Olien By voortduring verzuymd — Polasch In gang van ryzing 200 vaatjes Amerikaenschc zyn afgedaen Russische is altvd schaersch — Ruet Tamely k veel gezocht en willig maer zonder prysverandering Men heeft afgedaen 25 vaten Rus¬ sische 9 dito van Buënos-Ayros cn 200 Iiilandsch aen gehcyme pryzen llrarii- ecs Zae«8!a sus !«* De afgeloopen week heeft wederopri tot vrv levendige zaken in Tarwe aenlcyding gegeven en de pryzen bleven zeer vast Insgelvks was er goede aenvraeg voor de Rogge met eene verhooging in eenige soorten van 1[4 a l^'guhlen per 70 kilog - Jarige Garsl had beleren aftrek doch zon¬ der verandering in de pryzen — Haver stil — Vette Zaden Sloorzard zonder aenvraeg Kempzacd ontbreekt en zou koopers vinden Lynzaed wordt gezocht en hoog gehouden Oliën Over het algemeen vaster — Koeken Willig en tamelyk veel gevraeg.l FRANKRYK — Paiiys 19 september Volgens tydingen door den Nouvellisle van Marseille me¬ degedeeld in date van den 6 september uyt Messina geschre¬ ven doet den opstand in de stalen van Sicilien meer en meer voortgang — Den hertog van Nemours gaet zvnen broeder den her¬ tog van Auniale naer Algiers vergezellen om hem aldaer in zyne hocdanigheyd van oudsten der familie Orleans als gou¬ verneur van Algeric te installeren — Men verzekert dat den marschalk Bugcaud met den lelegraphe het bevel komt gezonden te worden van naer Algiers te vertrekken om er het bevel over de troepen te nemen die ter hulp van den keyzer van Marokko gaen wor¬ den gezonden Dat leger gaet zoo men verzekert 10,000 mannen sterk zyn ' — De begrafenis van den maerschalk Oudinot her¬ tog van Reggio zal maer plaets hebben na de terugkomst zyner dry zoonen uyt Afrika Door hel afsterven van genoem¬ den marschalk bestaen er slechts nog twee marschalken uyt den tyd van het keyzerryk Soult hertog van Dalmatië cn Marniont hertog van Ragussa Dezen bietsten is wegens zyne deelneming aen de ordonnacicn die de omwentefin"- yan 1850 teil gevolge hadden buy ten dienst en trekt geen jaerwedde zoo dat Frankrvk slechts vyf wérkélyke mar¬ schalken heeft te weten Soult Molitor Gerard Scbas- lianj cn Bugcaud — ZAKEN VAN MAROKKO Men schryft nvt Melilla den 26 augusty Het geslac t der Ghaïatas zich bevindende in de nabuerschap van Taza en hetwelk in weerwil zyner verklecfdheyd aen den emir' lot alscjan binnen de palen van deszclfs pligten gehouden ge¬ worden was door het aenwezen van een korps troepen van den keyzer heeft weynige dagen na de bveenkomst van Abd-el-Kader met den spaenschen gouverneur van Melilla niet meer geaarzeld om zich voor den emir te verklaren - zelfs heeft het de stouthcyd gehad van het niarokkaensch' kamp aen te tasten De worsteling is hevig geweest tusschen destryders maer de soldalen van Muley-Abd-er Rahinuii hebben den zegen behaeld Den emir daer van verwitti"d heeft de Ghaïatas lrulp gezonden Een nieuw 'gevecht is°dat geleverd geworden en deze mael zyn 'skevzers troepen m t verlies afgeslagen geworden Intusschen 'is den rahamadau begonnen en eikeen heeft zich in zyn kamp vertrokken Abd- el-Kader heeft het zvne neergezet by de Rimi-Saïd in hen centrum van den Riff alwaer hy voornemens is den vasten door te brengen en zyne soldaten te laten rusten tevens de beweging van zynen weynig vlytigen vyand in het oog hou¬ dende « Den keyzer die vreest van de vvandelykheden aen te vangen koesterde de hoop van den emir vrees in te boeze¬ men door eene groote ontwikkeling vanmagten » BEKENDMAKINGEN ISerg van Bermhertigheyd TE BRUGGE Woensdag aenstaende 22 september 1847 ten acht uren 's morgeus precies zal men openbaerlyk verkoopen in het beluyk van gezeyden Berg C 16 n° 1 alle de ONGELOSTE PANDEN die beleend zyn geweest voor den 1"=° julius 1846 Betaelbaer binnen de maend in franc» zonder verhoog BY STERFGEVAL vjeiikoopimg VA If] BUYS- E\ MSMGIS- GOEDEREN VROU WS-KLEE DEREN ' HERBERGIERS-GERIEF Ten Sterf hug ze van Vrouw MARIE ROTSAERT weduwe DENYS in leven Herbergierster in de Loskaei West- Gistelhof te Brugge VRYDAG 24 SEPTEMBER 1847 van s morgens om 1 0 uren zal er aldaer verkocht worden Commoden Kleerkassen Beddebakken Spiegels Printen Horlogie Estaimnet-lafels en Stoelen twee Stoven tinne Stoopen Liters en Pinljes koper Quinquets Glaze en Cristale Carafïen Cabarets Bierpomp met 2 darmen en verder Herber¬ giers-Gerief alsook alle slach van Bed- en Menagie Goederen Vrouwskleederen en Linnen Juweelen enz A lies den verkoopdag na te zién Op gewoone Conditiën betaelbaer binnen de dry maenden ten kantoore van den Gr of fier Ch MOULAERT in de Grou- werkarsstraet
Gazette van Brugge 20/9/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item