Back to top

Gazette van Brugge 20/9/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
die zich om die huldebewyzen hoogst te vrede loon- kennen gaven verschenen is zullen onze landbouwers zeer wel doen den racd die den heer Cunih-Griiiaine aen de fransche landbou¬ wers geeft na te volgen Wy weten echter dat vele onzer pachters reeds op deze wyze te werk zyn gegaen Woeling in de Italiiicnschc Staten Den Journal des Déhats geeft tydingen uyt ltalicn die be- wyzen tot welken graed van optogenheyd den geest in die streken gerezen is Uyt zync artikels kan men besluyten dat het franseh officieel blad niet zonder vrees is Het is bleken¬ de dat bygevolg der wanorders die te Messina Reggio Li- vorno Pisa Sienna en Lucca plaets gehad liebbcn het Oostcnryksch kabinet maetregelcn zal moeten nemen om Lombardien in te toornen zoo dat men zeker mag zyn dat Oostenryk nieuwe troepen naer Ferrara zal zenden en mis¬ schien zullen zy dieper in de Roomsche-Slaten moeten trek¬ ken Den raed der ministers heeft de wyze hepneld waerop Frankryk zich in die mocyelykc zaek moet gedragen Er is besloten dat men van geenc gewapende tusschcnkomst moet spreken mits den Paus zelve deze geweygerd heeft niette¬ min tegen allen voorval zal in de Adrialische zee een eska¬ der gezonden worden met een legerkorps Ten dezen cyndc zoude men de bevelen gegeven hebben om 7 tot 8,000 man¬ nen teToulon op oorlogschepen naer bet eskader van den admiracl Tréhounrt te zenden — Uyt Rome den 8 september schryft men Te ver¬ geefs zoude men de begeestering afschetsen welke alhier heerseht Gister hebben er betuygenissen ter eere van den groothertog van Toskanen en van den koning vau Sardinicn plaets gehad voor de wooningen der gezanten dezer bcyde vorsten den en zulks aen het volk te — Te Livorno,op 8 dezer hebben tien duyzend persoo- nen zich in goed order naer den Te Demo begeven In het midden der rangen bemerkte men jongemoysjes met bloemen en dryklcurigc italiaensche linten versierd Ook de geestely- ken droegen zulke linten aen den arm Na den Te Deum is de talryke volksschaer op nieuw gedefileerd voorgegaen door muzyk korpsen zy is slechts nyleengesehcyden als den honger eenieder de noodwendighryd deed gevoelen van naer huyste gaen Om vier uren namiddag riep den trammel op nieuw het volk byecnvoor de inhiilding van 't standbeehl des groothertogs een jubelend gejuyeh ging op als den beeldhouwer hetzelve cenen sluyer met de italiaensche kleu¬ ren om de lenden sloot 'S avonds wierden de vermakkelyk- heden voortgezet doch zy veranderden hier en dacr inslem- perven — Eenen brief uyt Floreneien maekt het verslag volledig over het groote feest den Si aldaer gevierd ter gelegenheyd van het molu propria wacrby de burgerwacht ingesteld is Het sehynt dat den groothertog en zync twee zonen terwyl h 8 volk voor het Pitti-palevs vereenigd was op het halkon verscheen en met < eastern inig gejuyeh bejegend wierd ln- tussehen begaf zich eene deputatie by den vorst om hem na¬ mens het volk een vaendel melde toskaensche kleuren rood en wit aen te bieden In zyn antwoord trof men zoo het sehynt de volgende merk woord ige woorden aen « Woest overtuvgd mynheeren dal ik voor alles ïlaliaenschen prins ben Hen ik niet geboortig van Pisa en was ik niet altyd uwen broeder » Dan verscheen hy andermae] op het halkon en ontrolde voor het volk de vaen welke men hem kwam aen te bieden Ligt begrypt men het uylwerksel welk 'zulke bctuygenis op liet volk maekle — - De bctuygenis den 8 dezer te Genua ontstaen vernieuw¬ de zich den volgenden dag 'S avonds doorkruvste eene tal- rvke volksmenigte de stralen de geroepen aanheffende van leve Pius IX leve Karcl-Alberl koning van I taliën leve de italiaensche onaf hankelykheyd Het geroep leve de burgerwacht dat men daegs te voren niet aangeheven had is meermalen uvtgogalrud geworden De samenrotting aen- gevoerd door den markgraef George Doria bestond uyt on¬ geveer twee duyzend pe'rsoonen De nieuwsgierigen volgden in groot getal Den wyk van Porlorica was verlicht het is van zulke dwaelrcdenen uyt te kramen Is de wetenschap welke gy aenlecrt niet tocreykende om zulke herssenschim- men te verdry ven Wacrom eene wereld bevolken met schim¬ men die reeds maor al te wel bevolkt is zonder dat Nog altyd leerling van Malthus antwoordde den stu- altvd antwoordde Gotlieb en ook gy zult als gy hem zult gelezen hebben al genoeg met de wysgeeren hernam den dent — Ja nog het worden — Ik heb jongman Al die byzonderheden al die gesprekken wierden later door de regterlyke overheyd aengeteekend Twee jaren waren vcrloopen sedert de gebeurtenissen welke wy komen op te noemen Te Konblcnz dacht men niet meer noch aen Gollieb Emhaller noch aen mitress Stewart zoo spoedig wordt alles vergeten zelfs in Duytschland Got¬ lieb Einhaltcr had wevnige maenden na het tweede voorval de stad verlaten men wist niet wacrheen hy zich beseven had Den student van Bonn die wy te Koblenz zagen voor- komenin het herberggesprek had een kleyn ambt bekomen te witteinberg eene sterke stad op de Elbe in den pruyssis- schen kreits van Morseburg Op zekeren avond dat iiy de frissehe lucht was gaen- nemen in de voorname stract zag hy cenen inan doorgaen van kleyne gestalte doch kloek van ligchaemsgestel gekleed als f eenen boer van Opper-Saxen depyp en den hoed achterw^ierts getrokken als om door de avondkoelte zyn groot voorhoofd te verkoelen Dat voorhoofd dien arendsneus gansch het opzicht van den boer bragten hein eene herinnering te binnen die weldra ingelicht wierd dat men in 1746 het toeken van den grooten opstand tegen de Oostenrykers gaf Omtrent 10 uren hield eene palrouiljc de groep tegen in welks midden het vaendel wapperde en eenen kaporael met de pistool in de vuyst beval het vaendel leegte houden hetgeen geschiedde Daeropscheyddcde samenrotting uytcen Duyzcnde kokarden zyn verkocht geworden zelfs de vrouwen vertoonen zich melde natioualekleurcn In afwach¬ ting klagen de kooplieden over de stremming van den han¬ del en de werklieden hebben gebrek aen bezigheyd — Men schryft uyt Turin déii 9 dezer inacnd Denbuy- tengewoonen gezant vanZ II Pius IX is alhier aangekomen om een aanvallend en vcrweerend verbond te sluyten tus- schcn den Paus en den koning van Sardinicn aen welk ver¬ bond de andere italiaensche vorsten genoodigd zyn loc te tre¬ den Men zegt dat den groothertog van Toskanen den eersten dit schoon voorbeeld gegeven heelt In eene vergadering van het landbouw-congres alhier heeft men lezing gegeven van eenen brief des konings aen den gracf van Castagneto vervattende deze woorden:» Het sehynt dat wy naer den oorlog hellen Indien OosU-nryk den Paus geene voldoening geeft ik zal den oorlog der on¬ af hanglykheyd uytroepó'n eti ik durf eenen goeden uylslag verhopen » Die woorden zyu met geestdrift bejegend gewor¬ den — Men leest in den Joutnal des Déhats « Het bulletin der zaken van Italian is heden 16 niet zeer belangryk De brieven vervatten veel herhalingen en weynig nieuws Niets uyt Sicilian nog uyt Toskanen liet gerucht ingevolge hetwelk eene omwenteling te Napels uytgobor ten en den koning te scheep zoude gevlugt zyn was ongegrond Te Rome blyft de bevolking steeds in eene bewpnderensweerdige houding Pius IX is den lieveling zyns volks en de staudvasligheyd der publieke denkwyze strekt zyn gouvernement lot eenen sterken bystand zonder deszelfs werking cenigzins te ver¬ hinderen » Van eenen anderen kant meldt men dat den Paus aen den franschen gezant Mr De Rossi verklaard heeft slechts op cenen uylersten oogenblik den bystand der vreemde mogend¬ heden te zullen betrachten en dal hy verhoopte de Oosten¬ rykers totafwykingte zullen doen besluyten door zyncsterke houding Itelaiigrjk Itcrlgl Kosteloos vervoer dei • voorwerpen voor de landboowkundige tentoonstelling te Brussel Den yzeren weg van West-Vlaenderen vervoerd kosteloos van alle de statiën die zy doortrekt de voorwerpen bestemd voor de tentoonsti bouw te Brussel den yzeren weg van den Staet in de statiën van Brugge en Kortryk van waer zv ook kosteloos naer Brussel vervoerd worden De landbouwers Worden aldus het gemak verschaft van zonder kost hunne voortbrengselen te doen vervoeren met alle de acnmrrkingen die zy begceren er by te voegen ing der voortbrengselen van den Idnd- en levert dezelve over aen de agenten van de pryz.cn toegewezen van het De Medico Chirurgieale Societeyt van Brugge heeft in hare zitting van dynsdag laetst concours door hacr voor 4847 geopend Den prys voor de kwestie betrckkelyk de plaelselyk ge¬ neeskundige beschryving ter weerde van 300 lianes is be- haeld door den heer doctor Janssens zoon van Oostende voor zync memorie over de plactselyke geneeskundige be¬ schryving van het besturende arrondissement Oostende Den prys voor de vroedkunde door den heer doctor De' Meyer voorzitter der societeyt uytgeloofd bestaende in eene zilveren vergulde medailie is toegewezen aen den heer Jos Vaust geagreëerden professor by de hoogcschool van buy k De societeyt de by zond pre verdiensten in acht nemende van twee andere ingezondene memorie» in ant woorde op die laelste kweslie heeft eene vergelding aen elk eenen der schry vers toegestaan De eerste vergelding bestaende in eene zilveren medailie is toegewezen aen den hccr doctor E Thirion te Namen bestaende in eene bronzen medai- Dc tweede vergelding door eenen schokkcndcn gang toe te schryvcn aen een hou¬ ten been Nieuwsgierig om te weten wat Gotlieb Einhaltcr te Wittembcrg mogt komen verrigten hv volgde hein van ver en zag hom stilslaen buyten de stadsmuren aen den kant eener ruyme doorgraving bestemd om de stad tegen de wassingen der Elbe te beveyjigen Men zag weldra eene soort van reus by Gotlieb komen die scheen stappen van eene uer breedte tegeven Dezen bietsten droeg eenen grooten llobyn- lioed versierd met arendsvederen Beyden kwamen in ge¬ sprek en maektcn levendige gebaren na verloop van onge¬ veer een kwart uers scheydden zv van een zich naer ver¬ schillende rigtingen begevende den eenen oosl-cn den an¬ deren weslwaerls dermate dat zy zonder hunnen logt te veranderen elkander niet konden ontmoeten zonder gansch den aerbol rond te gaen Den duytschen student bleef als op dezelfde plaets genageld tot de beyde zonderlinge wezens in de avondschemering verdwenen waren en 's avonds zegde hy aen zync echtgenoot die hem vroeg waerdoor hy zoo laet t'buys kwam « Ik boude het geenszins als stellig dat ik niet den duyvel in persoon gezien heb » Den volgenden mprgend was piermerkt van Wittembei het den eersten dag der 'g die nooyt nalaet ontel¬ bare kooplieden aen te lokken zonder nogtans de aengelc- genheyd te hebben van de europesehe foiren van Frankfort en Leipzig De afspanningen en brouweryen waren opge¬ propt uytgezonderd de achlerzael eener herberg zigt geven¬ de op eene moeshof Dry mannen betrokken er « dry der hoeken » den vierden bleef ledig maer digt daerby was er eene half geopende venster door welke eenen man meteen j wyden mantel en Robynhocd heymelykteckens uylwiscldc met Eiigenius Legcndrc lie is toegewezen aen den lieer A Caytan heel- en vroed- meester te Westcappelle De societeyt heeft daerenboven beslist de bekroonde me- morien in hare annalen in druk te geven en den ty tel van briefwisselend lid toegekend aen de bekroonde schryvers die dien ty lel noch niet hadden Den dag voor de uytreyking der pryzen bepacld is op den tweeden dynsdag van October vastgesteld b — -nat," Overmorgen zal met de gewoone plegligheyd de prysuvt- rcyking plaeis hebben aen de leerlingen onzer Academie die bv het tweejarige concours de pryzen hebben bchacld De pryswinnaers zyn SCHILDERKUNST 1."° Prys Eugenius Legendre 2 Je p r y S Jacobus Petit HISTORIE Prvs bv uytmuntendheyd Eugenius Legendre 1." e Prvs Julius De Stoop 2 d° pry S Augustus Tribout TEEKEN1NG Naer lerende model Prvs by uytmuntendheyd 1.*" Prys Eugenius Legendre 2 a® Prys Pieler De Nys Naer het antiek Prys bv uytmiinleiidhcvd Julius De Sloop I te pry S Antonius Vcrbekc 2 do prvs Julius De Sloop BOETSEERING 1."' 0 Prys Joseph Poupaert 2 do prvs Hector Wallaert ANATOMIE Prys Eugenius Legendre TEEKENING Naer kopie Pi-ys Pieler Galet Geschaduwd Hoofd Prys Charles Huys Kop mei de pen Prys Leonardos Vernieirc Geschaduwde Ornementen Prys Charles De Vestel Ornementen met de pen Prvs Louis Willaert BOUWKUNDE I" e klasse D'" prvs Jan de Ruyek 2 d " prys Heriiardus De Ketelaere 3 du prvs Charles Van Robaeys 4 d " prys Felix Lanssehs 2 d " klasse j.to prys F.duardus Van Noorbeeek 2 dc prys Franciscus Van Huylaere 5 dc klasse Prvs Prys Prys Prys Jan Van Belle 4''° klasse Franciscus Otton PERSPECTIVE Alhertus Ilano L1NIETEEKENING Jaeobus Mareehal — By koninglyk besluvt van den 15 dezer zyn in West- Vlaenderen benoemd tot leden van den jury belast met de hcoordeeling der voorwerpen naer de landbouwkundige lento onstelling gezonden de hoeren Julius De Scrret voor¬ zitter Ier maetschuppy voor tuynkunde te Brugge en den heer Surnioiit burgemeester van Liehtcryclde — Iii den nacht van 16 dezer is de pachthoeve bewoond door den heer Joannes Van Walleghem landbouwer en lid van den stedelyken raed der stad Thielt op het gehuehte Schuyffers-Capelle gansch door den brand vernield gewor¬ den 22 koe beesten 100 schapen 1600 rogge schoovcn 4000 tarwe schoovcn 6000 haver schooven 1600 schoovcn erwten 5000 schooven peerdeboonen 20,000 ponden iioov 3 wagens 2 karren en eene cliieze heegden en sleden GotliebEinhalter die tegenover hemslond Eenen der dry man¬ nen rigtte zich weldra op en vertrok op den zelfden stond liet zich eene losbranding hooren Den man die met Gotlieb- allecn gebleven was ploi'le neder en liet eenen kreet ontglip¬ pen Hv heete Gustaef Grimm bv was rèyzenden koopman en nauwclyk in stad gekomen even als Gotlieb zelve Van alle kanten snelde men den gekwetsten ter hulp Den alarm wierd verspreyd in de gebeurte en men bad den man niet den wyden mantel aengehouden op den oogénblyk dat hy over de haeg van den hof stapte men belastte hem eene pistool tegen zyne horst gedrukt door zync broekriemen wierd op hem gevonden Ily was op better daed betraept maerden beschuldigden eenen tvrolschen rond zwerven den koopman mderdaed de kleeding der bergmannen van Tyrol- dragende zwoer onschuldig te zyn en aenriep de getuygc- nis van al de heyligen des hemels en Gotlieb Einhaltcr mede- begrepen Het was op den raed van dezen laetstcn dat hy de vervloekte pistoolk aengekoeht had om "zynen mededinger Gustaef Grimm af te schrikken — Ik wilde hem dwingen om de foire te verlaten sprak by want hygaf zyne waren voor niets hetgeen my belette ~ een enkel paer handschoenen eene enkele pvp eene enke¬ le tnbakblaes te verknopen Gotlieb den rekenaer weet het wel datliy het zegge Ten overige de pistool is splinter nieuw Zelfs is er geenen key in Kyk liever — Nultelooze uytvlugsels onderbrak den burgemeester die juvst toekwam men doodt geenen man meteen vuer- wapen zonder key Gy had eene andere die gy al te vlugten- de weggeworpen hebt Men zocke dezelve Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 20/9/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item