Back to top

Gazette van Brugge 20/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
115 Maendafj 120 Scatemkr 1847* s * £fcc,- fry ^^^^^ s^xj^mÊW-ssaes ama^aa gBE^^iiBss Bx i i mw i ii i n— HBMBWB3gMKM WMn g ' M » »u> «« T i » ®/$v ■ HB » •- • •-.- * h> - W ' \ ■ ££3 I %f > V 'K _ > EN BEK PROVINCIE WEST™' Wo»!' IStaetkunde Koophandel AEJNBEÏIEN en KéOtterknnde ONAFHANGKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct " Buyten Brugge vrachtvry » G-25 » Alle pakken en brieven vraclilvry toe te zenden De persooncn die Bekendmakingen te plactsen hebben worden I De aenkondigingen 20 coa timen den regel onder de vyf i aenzoclit deze dags voor de' verschyniug van liet Blad te J regels een frank j laten toekomen BRUGGE Algemeen Overzigt De benoeming van den hertog van Auniale tot gouverncur- gcncrael van Algerie is nu officieel en is van nu af het voorwerp van lalryke en hevige beknibbelingen in de dag¬ bladen der oppositie Volgens la Presse dagblad dat men als cene der vurigste mag beschouwen om de akten van den minister Guizot te bcstryden zal deze benoeming geene der bestaende moeyclykheden oplossen maer er integendeel andere te weeg brengen De oppositie beweert dat de leden der koninglykc familie eenc aanhoudende verhindering in de bestiering van het gouvernement zullen zyn Die dagbla¬ den willen niet verstaen dat de tegenwoordigheyd van den hertog van Aumalc aen het hoofd der zaken in Algerie die kolonie volkomen aen de ministeriele veranlwoordelykheyd zal onttrekken Er zvn geene later bcrigtcn uyt Marokko toegekomen dan deze hier achter medeged eeld maer het algemeen gevoelen is dat den keyzer Abdcr-Rhaman Ahd-el-Rader niet zal ken¬ nen wederstaen indien hy door Frankryk niet ondersteund wordt liet spaensch ministerie is defmitivelvk ingcrigt Den Echo del Commercio zegt dat het ministerie de programma van het gouvernement zal uytvoeren en den generaal Nar- vacz in wie de gematigde party haar vertrouwen stelde van Madrid zal doen vertrekken Aldus zal den invloed van Engeland in het schiercyland de overhand behouden Brieven uyt Roomen spreken van eene soort van belofte welke den Oostenrykschon gezant te Roomen zoude gedaan hebben betrelfendc do ontruvming van Ferrara er zoude evenwel een regt van bezetting voorbehouden zyn en de troe¬ pen zouden slechts uyt de stad terugtrekken zoo de omstan¬ digheden van dien aerd mogten zvn dal dezen maatregel niet door het geschreeuw der bevolking veroorzaakt zou schynen Den 3 hadden te Roomen den Oostenrykschen gezant graef Lutzow den Russischen den heer'van Butiuieff en den Pruyssisehen den heer van Udsedom eene gcheyine eon- fereneie welke volgens welonderrigte persoonen betrek¬ king moet hebben op eene door deze diplomaten in te leve¬ ren nota over den toestand van zaken in Italian Dry Engelsche oorlogschepen den Albion den Rodney en den Vanguard zyn voor de haven van Ancona verschenen en hebben aldaer het anker geworpen Deze verschyniug kan wel het gevolg van een bloot toeval geweest zyn en het gerucht van eene ontscheping der Engelsehen te Ancona vercyseht grootclyks bevestiging Den geestdrift tegen Oostenryk is zoo groot dat te Peru¬ gia een korps van GO jonge vrouwen zich des morgens en des avonds in den wapenhandel gaen oefenen ran soiErms biessn VERVOLG Een zoo treurig voorval moest natuerlyker wvzc de fami¬ lie Stewart bedroeven en haar eenen afkeer inboezemen van het verblyf te Koblenz maer Mr Stewart die het voorne¬ men opvatte van zich te Berlyn te gaen vestigen wierd op de Rhynhoevers geboeyd door den slechten gezondlieydsstaet zyncr gemalin die door haer laetste kracmbed grootelyks verflauwd was Tegen het eynde van juny zich beter bevin¬ dende ging mistress Stewart uyt in een open rytuyg ge- zamenlyk met haren echtgenoot hare kinderen en eenen Engclschman grooten liefhebber van peerden die zelve het gespan voerde Zy gingen langs denRhyn heen en hadden weldra het slot van Stolzcnfels in 't zigt alwaer eenieder in weerwil der treurige gedenkenissen uyt het rytuyg wilde stappen Mistress Stewart weldra buy ten adem bleef be¬ neden de rotsen terwyl Mr Stewart en zynen vriend den stylen weg opklommen gevolgd door de twee kinderen op ezels gezeten eenen boer bewaerde het rytuyg De kleyne expeditie bercykte het gothisch slot hetwelk eens onder dcs- zells gewelven de vorstin Victoria zoude ontvangen toen eene geweerseheut losgebrand wierd ^ li Mynen God riep Mr Stewart in den bittersten angst tis hier dat Joanna Simplon sneefde Als er maer geen on¬ geluk overgekomen is aen mistress Stewart » Inderdaed het was in de rigting waer deze zich neerge¬ zet had gezamenlyk met hare meyd dat de ontploffing had plaets gehad Het was maer al te waer men had eenen acu- Mangres vast SiêacïsSasaj-siHjassiSIissBidIgcH Donderdag heeft ten stadhuvze van Brussel de eerste zitting plaetsgchad van het kongres van staotshuyshoud kon¬ digen Deuytnoodigingon namens den bestierraed doorganseh Europa verzonden zyn schier overal beantwoord geworden door yverige mannen Men bemerkte in deze eerste verga¬ dering ilaliaensihe geleerden en zelfs eenen vertegen wooi- diger van Ohio Ook de uytstekendste staelshuyshoudkundi- gen van Parys waren er aenwezig De redenaers die het woord gevoerd hebben Duperron van Parys Florencicn Victor Faider van lirusse Parys flissingli.iusen van Bergh Bowring van Londen Duehateau zyn MM De ilrouckere Annisson- den markgraef Cosmo Rodolli van Wolowski van ttlanqui van Parys van Valcocyn Cam pan van Bordeaux Thompson engelschen kolonel en Dunoyer van Parys Allen verklaerden zich aenliangers van bet libre exchange of vryen uvtwisseliiigshand'el behalve eenen Franselnnan en eenen Duytseher MM Duehateau van Valencyn en Rissinghausen van Bergh Vrydag heeft het kongres deszelfs tweede zitling gehou¬ den de zelve is gesloten met de bevestigende oplossing van de twee volgende vraegstukken « I" Men zegt dat de volkeren jegens elkander jchatpüg- tig zyn iedere mael dat zy vreemde pfodukten verbruyken moet men daerentegen niet zeggen dat zy zich door de uyt- wisseling eenen wcderzydschen bystand bieden « 2" Het beschermend stelsel beweert in elk land dat het 't national werk verdedigt is het daerentegen niet waer dat de vryheyd overal de voortbrenging zal uytbreyden » Zoo als men vermoedt is het antwoord eenstemmig ge¬ weest behalve twee of dry onthoudingen De stemming greep plaets by opstacnen by neerzitten als do geburen van Mr Duehateau hem aenraedden om op te staon ten eynde te¬ gen de meerderhevd te prolesteeren antwoordde hy « Wy zyn afwezig » Het was ook zoo De vrye uytwisselaers zul¬ len hunne denkwyze betuygd maer geenzins eenen zege bc- iiaeld hebben De redenaers die in de eerste zitting het woord voerden hebben meestendeels ook in de tweede gesproken Mr Du¬ ehateau heeft andermaal met gegronde beredeneringen en stellige fevten geantwoord De redenaers die zich in de eer¬ ste zitting lieten liooren zyn MM Horace Say van Parys David van Kopenhagen Lcchevalier van Parys Prince- Smiths van Berlin Het eerste voorwerp aen het order van den dag voor dc zitting van zaterdag is dat van den invloed des vryen handels op de verbetering der werkende klassen Ecn'blad zegt te regt ten dezen opzigte 'T is een zeer schoon en gewigtig vraegstuk en liet europecseli kongres van staetshuyshoud- 75 slag gepleegd op het leven van mitres.se Stewart Den kogel had eene bloem van haren hoed afgerukt en hare meyd lig- telvk aen den arm gewond Mr Stewart en zynen vriend oud-offleier ter zee onder¬ zochten het kreupelboscli in hunne navorscliingen medege- holpcn wordende door eenen jagthond wiens geblaf weldra hunne aendacht bocyde Den hond stond voor een bosehje in welks midden zich eenen man met een houten been bevond die cene pvp rookte en in eenen boek las By het hooren van 't geblaf had den man zyne lezing gestaekt doch zonder zyne pyp uyt den mond te nemen — Hebt gy niets gehoord vroeg hem Mr Stewart — Niets dan eene geweerseheut ongetwyfeld door eenen jager losgebrand Er is veel wild in liet land — 'Tis naer myne vrouw dat men geschooten heeft — Is het mogelyk — Hebt gy niets gezien — Niets Den man met het houten heen die met evenveel gemak fransch en duytseh sprak antwoordde op verbaesden toon op de vragen welke Mr Stewart en zynen vriend hem toe- stuerden in de twee talen — Wilt gy ons volgen vroeg hem eyndelyk Mr Stewart — Zckerlyk ik wil de arme juffer zien en u helpen in uwe opzoekingen liet toeval maekle veel gerucht maer de publieke denk¬ wyze schreef de geweerscheut toe aen eene herscnsschim van mistresse* Stewart « Die Engelschen waren nog niet te vrede zegde men niet eenen eerlyken Duytseher tc heb- I k nodigen zal verdiend hebben van bet mensebdom indien het in deze discussie zooveel inogelvk daedzaken enzoo wey- nig mogelyk grootspreuken aen den dag brengt veel wer- kelyke vertoogen en weynige leerstellingen leege Den minister van landbouw in Frankryk beeft aen dc prc- hc'rn van het koningryk de volgende circulaire gezonden waervan wy de lezing zeer ernstig acnbevclen i' Mynheer den Prefect « Uyt de jongste onderrigtingen die my geworden zyn nopens dc groeying der aardappelen verneem ik dat in eenigo gedeelten van liet koningryk deze grondgewassen de eerste teekens van liet bederf beginnen te geven die zich in 1845 en 1846 vertoond hebben Hel is ten gevolge der laetste regens inzonders in de anderyen en waer de voehtigheyd bestendig is dat men planten vimll w ier stammen verdord zyn en wier grond- gewassen vlekken dragen Op dusdanige plactsen hebben voorzienige landbouwers niet geaerzeld hunne aerdappelen uyt te trekken ten eynde er oiimiddelvk gebruyk van te maken « Zekerlyk veroorloven den overvloed en de kwaliteyt Ier verschillende voortbrengsels van den oogst dit jaer van zich overtnygd te houden dat onze levensmiddelen rykelyk Voldoen zullen aen alle behoeften onzer bevolking Maer Git is geene rede om dc behoedmiddelen te veronachtzamen die de landlieden in staet kunnen stellen het meeste voordeel te trekken uyt een voortbrengsel dat zoo belangryk is als den aerd appel na alvoorens dezelve zoo bedorven zy dal men er geen nul meer kan uyttrekken liet is in tegendeel depligt van liet bestucr op dit punt de aendacht der bewooners van het land te vestigen it Dien ten gevolge heb ik de eer UE te verzoeken van ia de verzameling uwer bestuerlvke akten te plactsen en in alle gemeenten van uw departement door alle middelen van opeiibaerheyd in uwe magt te verspreyden een berigt in¬ houdende de aenbcveling aen degrondeygenaerscn landbou¬ wers van hunne acrdappel-veldcn dikwyls te gaen bezichti¬ gen en van dadelyk de gene die aengetast zouden zyn uyt- letrekken en ze zoo spoedig mogelyk tot dc voeding der inen- sclien of der heesten of wel tot dc fabriekatie van aerdappc- len-meel of andere nyverhcyds voortbrengsels te gebruyken Ook zoude liet geradig zvn dc stammen en de bladeren der ontdolven aerdappelen zoo spoedig mogelyk te verbranden ii By liet bcrigtcn van den ontvangst van deze circulaire zult gy my wel de inactregeleu willen inededeolen die gy zult genomen hebben in uytvoering der schikking daerin vervat ii Den minister secretaris van staet van den handel en den akkerbouw « L Cunin-Gridaine » Daer de aerdappelen ziekte ook in ons land meer of min hen doen ophangen » Het geregt onderzocht de zack met ernst doch zonder bet minste gevolg Den cenigen getuvge was den man met het bouten been Gotlieb Einhaltcr /ge¬ boortig van Cleve en woonachtig te Koblenz In zyncjucgd gedwongen om de wapensop te vatten tegen liet duytsche vaderland zoo was hy uyt dc franselie gelederen overge- looprn en in dienst gegaen by de vrykorpsen tydens den grooten germacnschen opstand 'T was te Leipzig dat hy zyn been verloor Zyn vroom gedrag in dien slag was bestigd by een eerlificact van zynen kapiteyn,die nadien te Ligny sneef¬ de Den braven veteraen oefende thans het bedryf van pu- bliekcn schryvcr en taelinan voor hetfrnnseli en het duytseh uyt Vele kooplieden lieten hem hunnen bock onderhouden Men sprak met lofoverzyne ccrlykheyd,cn nog meer over zv ne wonderbare crvarenheyd,in 't rekenen in 't hoofd ilyliad zeer nieuwe zeer gevorderde denkbeelden nopens alles doch was eenen getrouwen pruyssisehen onderdaen die zich nooyt met politieke zaken beinocyde Intusschen had de dubbele moord van Stolzcnfels dc inbeeldingen een ru] ni veld geopend — Ik weet wel dat Gotlieb Einhaltre sprak eenen student van Bonn die zyne vacanee hy den kastcleynuyt den koning van Pruysseu kwam doorbrengen onschuldig is ten zy den dnyvel in persoon of den Wilden Jager ware — De kogels van den Wilden Jager antwoorde Gotlieb die gewoonlyk in de zelfde herberg kwam en er zoo even binnengetreden was zyn bctooverd en dengenen naer mistress Steward gerigt indien die juffer niet gedroomd jougmau hoeft heeft niemand getroffen Gy hebt ongelvk ■Ki T» *£
Gazette van Brugge 20/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item