Back to top

Gazette van Brugge 17/9/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
DEFINITIVKN TOESLAG SDMISE T1SÜ1IDSI& Op dynsdag 21 september 1847 juyst ten 5 uren namiddag in liet stadhuys te Oostcamp op de plaets van- Gemeente Oostchmp 1° Eene goede en welbebouwde HOFSTEDEmet II 14-84-56 C Land en eeue Drywoonst met 66 aren 45 centiaren Land pa¬ lende aen MM Van De Woestyne-D'Hansbeke den Hertog Van Ursel de gebroeders Van Neste Van den Abeele-Mes- siaen de erven van jonkheer Veranneman joufvrouw de weduwe Van Vyve en andere ten gebruyke d'hofstede door Pieter Lootens en de Drywoonst door Stevens Mestdag en 'Snauwacrt By affiche Koop 1 a 1 1 Staet maer 28,200 francs 2° H 1-03-60 C LAND benevens de helft der Huyzing en Koorn- Wind-Molen den Armoede-Molen genaemd er op staende palende aen Mr Rooman-De Block en aen de straet gebruykt by Jaii Van Ilulle Zynde Koop 12 van d'affiche Staet maer 2,000 francs Gemeente Beernem 3° Een HOFSTEDEKEN niet II 3-46-64 C Land en eene Tweewoonst met II 1-32-70 C Land palende aen MM D'H anins-De Moerkerke Van de Walle Kervyn baron De Giey en ander \ ten gebruyke het Hofstedeken door Jacob Van Poucke en de Tweewoonst door Albert Mostaert en Jan Dauynck by affiche Koop 13 tot 19 Staet maer 8,200 francs Gemeente fV gngene En 4° Vier schoone HOFSTEDEKENS te samen groot II 19-78-74C en eene Tweewoonst met 25 aren 78 centiaren Land palende aen vidua Francis Van Eenoo en Verhaeglie de kinders Galliaerl eu Verkest MM Soeiiens Van De Walle Depelchyn Taelman baron De Giey en ander Deze Hofstedekens in gebruyke by Louis Verschaeve Joseph Maerlens Amaiid Braeckeveld en Jan Diereudouck en de Tweewoonst door Andries Lakieie en Kai cl Flaming By affiche Koop 20 tot 80 Staan maer 3 1 francs Voorschreven Goed behooreude de nalatenschap der egtge- noteu LOOLENS-VAN HOVE te Beernem word verkocht len overstaen van Mr Hermans vrederegter over het 1° kanton Brugge door het ambt van den Notaris CLAEYS te Oostcamp Men kan wegens decs verkoopiiig ook alle inlichtingen be¬ komen by M lcr VAN DOöllNE Notaris te Poueques A VENMIE Une superbe FERME d'origine patrimoniale d'une conte- nauce de 11 21-38-07 C Ce Bien est situé le long du canal qui conduit de Plasschen- daele a Nieuport dans la commune de Slype et est oecupé par Thomas-Francois Sanders sans aucuii droit de bail pour fr 1850-33 ct par au outre les contributions et l'cu- trelien des 'toits de paille Une grande partie de cette propriété consiste en Patures Grasses de première classe et les Terres ct Prés en sont égale- ment de première qualité el le reiidage annuel ci-dessus in- diqué est sujet a augmentation Desfacilités depayement pour un tiers du prix d'achat seront accordées aux acquereurs qui 1c désireront moyennant iutérêt La M1SE-A-PR1X de cette propriété est de la somrne totale de57,105 francs et l'ADJUDICATION DÉFINITIVE aura lieu a Leffinghe Je 29 septeinbre 1847 a trois hcares de iclevée a l'auberge VAnge occupéc par Henri Boedt Pourplusamples details s'adresserchez le Notaire VER.1IULST audit Leffinghe chargé de cette vente VEI1K0ÖPIIG VAN HAERLEMSCHE § CAMELIAS EN ANDERE PLANTEN Op ZATERDAG 18 september 1847 om 3 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend te Brugge door d'heer DELBAERE Bloemist by Gend Betaelbaerten kantoore van den GreffierCH MOULAERT BRÏJ VELLES MAETSCBAPPY PAN ALGE MEEN F ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg koninglgk beslugt van ljung 1830 Gevestigsl te Bs»sassel De Maetscbappy verzekert tegen den brand en liet vner des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe prernien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetscbappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reije tcyk É 15 V 0 20 ANTWERP» VERZEKERING-IÏAETSCHAPPY S ECU Ml TAS Deze Maetscbappy de oudste in Belgie bekend heeft een kapitael fonds van meer dan zes millioenen franken — eene reserve-kas van boven de dry mael honderd duyzend franken — en verders by de acht mael honderd duyzend franken premieti in ontvangst Dc ingeschrevene panden zyn hier niet belastbaer zoo als in de Mutuele Societcylen met eeue jaerlyksche onbepaelde brand-contributie eu administratie kosten Er kan nooit ouder welk voorwendsel het ook zy iets boven de vastgestelde premie worden geeysclit.' De premien zyn zoo laeg berekend dat een ieder het weldaed der assurantie kan genieten Men bevrage zich by den heer FRANS LEFEBURE Agent der Maetscbappy iu de Predikheer-straet B 3 N.° 1 1 te Brugge TOBIE HER DIES ^ at ^ DE Pavapluics parasols «te «tit it ti novum ir st i ii ii w,is Vient de recevoir des premières fabriques de France et de l'Allemagrie de Soiérics de toute beautée qu'il" garantie et veilt a Eépreuve a 10 „]" au dessous des prix oidinaires Ou trouve également chez lui de Parapluies en Cotton de toute qualité Ou échange et racommode a des prix de tres modiqnes La beauté de ses marchandises et sou exactitude le rendent recommandable Publieke Veiling VAN li TE ER HG GE Op Dynsdag 21 september 1847 om 2 uren des namiddags zal den Makelaer II t0 JONCKHEERE op den Bassin dezer stad publiekelyk verkoopen voor rekening van d'heer Henri De Groote de lading der Prussenscbe Brick Lituania kapitein J.-G Rvckelcs op den 16 augusly van Memel aeugekorncn en bestaende in 500 Roode 3 duim Planken kroon 11 3140 i> 3 i » middelsoort 1 1 700 i 3 » a kroon 9 500 n 3 ii ii middelsoort 9 700 Witte 3 a a kroon 1 1 280 ii 3 ii n middelsoort 1 1 50 Roode Kroon Balken 12 op 13 240 Eike Pyp Duigen van 6 voet Het HOI 1 T die van eene allerschoonste qualiteit is kan alle dage naergezien worden Voor verdere onderrigtiiig zicii te bevragen by bovengemelden Makelaer of aen M Henri De Groote Garemarktte Brugge duim breed van 13 tot 24 voet a ii a 6 tot 31 ii n ii n 13 tot 27 ii ii ii a 13 tot 25 ii ii a ii 12 tot 27 i ii ii ii 6 tot 35 ii 20 tot 38 » dik LE SIIIOP LA BOZE d'écorces d'oranges amères TONIQUE ANTI-NERVEUX en régularisaut les functions de l'estoinac et des intestins détruit la constipation guérit la diarrhée I O C fV O et li,l 11 o 1»' «iet < \ I -V ■ i»,i -ti 1 1.1.1* I li — n I 1 — i 4 - i i 4 I InttiVnAiiii I i fl j el la dysseuterie le maladies nerveuses les gastritcs gastralgies rétablit la digestion prévieut la langueur le déperis- sement la debilitation abrège les convalescences 3 fr le flacon Ou évitera les contrefac et signature Laroze — Dépot spécial chez Mr Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies de Charleroy Nanmr Stavelot Mous Anvers Beaumont Poperingue eontrefacous en éxigeaut les cachet Bruxelles Huy Tournay Liège Vcrviers Binche 8221 KOOPHANDEL Antwerpen 16 september Granen Gedurende de week eyndigende den li septem¬ ber heift er eeue ryzende beweging plaets gehad de/.elve is 35 Centiliter in de Tarwe en 76 in de Pvogge wier gemiddelde pryzen respectivelyk hepaeld zyn op frs 20-27 en fis i5-6g — Koloniale Goederen I.i Rust heeft men aigedaen 3oo ha- Jen Bengaelschen schoone kvvalileyt aen ƒ 12 1 12 a 3 eu oin- [i'cnt 4o vaten Carolina schoon goed aeri ƒ18 in cousumlie Cours van Amsterdam van den 14 september Werkelylic scluild 84 15;16 Aiiiortisalie-Sv miikaet uit Op Handel-Alaetsehappy 166 6[8 Wissel-Cours van Parys van den 1 5 september 3 p u | 0 22 december Ir 75 7' 5 p °l" 15 maert 1 14 20 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 14 september Soorten Koolzaed OKilliottc M g sni.ieL l,yiuaeL Cameiine Keinpzcied OLIËN de hectoliter 00 00 00 0i» 88 50 h OO 00 00 00 a 00 00 02 oo a 00 Oo Oo 00 a 0 0 oo 00 00 è Oo 00 GRANEN de hectoliter 24 00 a 27 50 2 oo a 3o 00 00 00 25 01 a 0 i 00 a 00 00 oo Oo 27 00 00 00 00 00 KOKKkN de 10 - kiiotjr 16 5(1 a 16 00 14 no a 14 50' oo 00 a ü > 00 20 Oo a 22 00 00 00 a 00 00 14 00 a 00 00 Markt van Vcurnc van den 15 september Middenprys der «jrane» pur zak van 145 liturs Tarwe fr 30-00 a -42-00 e Koggo fr 23 Oo a 20-00 «• heerste fr 20-00 a 22-00 c UaV' i Ir 1 1-0 a 13-0o c Koonen fr 18-00 a 21-00 ZEE-TY DINGEN OOSTENDE \h september Aenhomsten van den 15 cn 16 september Deti belgischcn schooner Concordia k;ip Parmeutier van Cadix niet zout den belgischn schoouei' Union kap Den- duyls van Liverpool wet zout de engelsche sloep Amity kap Richemond van Burnham niet oesters het engelsch stoom¬ schip Princess Mary kap Paul van Ramsgate met 35 pas- sigieis de engelsche male Uiulel van Doever met de koues- porideiilie en 25 passagiers het engelsch sioomschip Sir Edward Banks kap Ovendeti van Louden met diversche goede i en eu i3 passagiers de belgische male ViUe d'Ostende van Doever met de korrespoiidcntie en 38 passagiers het engelsch stoomschip Princess Helena kap Jenkins van liaiusgale met 2i passagieis Uytyevaren De hi lgische sloep Cent et Un kap Bailleul naer Villa- Nova met hallast bet engelsch stoomschip Venezuela kap Robinson naer Louden met diversche goederen en 42 passa¬ giers het eogelscii stoomschip Princess Helena kapiteyu Jenkins naer Ramsgate met 46 passagiers de engelsche male Onyx naer Doever met de korrespoudentie en 38 passagiers het engelsch stoomschip Triton ka p Taylo Louden met 53 passagiers eu 8 peerdeu het engelsch stoomschip Princess Mary kap Paul naer Ramsgate met 1 4 passagiers de engelsche male Violet naer Doever met de korrespondenlie eu 5o passagiers Ver trek- 1 van den teren Weg uren van den Ti VAN OOSTENDE Ten 6 uren 45 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Deudermoude Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirlemont St Truyen Luyk Verviers Aken eu Keulen — Ten 10 uren 15 mm naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwer¬ pen Leuven Tirlemont Luyk Verviers eri Aken — Ten 3 uren namiddag naer Brugge Gend Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven en Tirlemont — Teu 4 uren 30 min naer Brugge Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven en Tirlemont — Ten 6 uren naer Brugge Kortryk enz tot Parys — Teu 7 uren 30 minuten naer Brugge eu Gend VAN BRUGGE Ten 7 uren 25 minuten naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Tirlemont St Truyen Luyk Verviers Aken en Keulen - — Ten 9 uren eu ten 10 uren 45 min naer Oostende — Ten 10 uren 50 min naer Gend Kortryk Door¬ nyk Ryssel Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven Lirlemont Luyk Verviers en Aken — Ten 1 ure 40 mm eu ten 2 uren 50 min nam naer Oostende — Ten 3 u 45 m naer Gend Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven en Tirlemont — Ten 5 uren naer Gend Kortryk Doornyk Ryssel Parys Dendermonde Mechelen Brussel Antwerpen Leuven eu Tirlemont — Ten 8 uren 10 min 's avonds iiaer Oostende Y zeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 uren 's morg a 7 ii 35 min » » 1 1 a 20 > ii ii 3 a 10 ii namid 6 a 45 a 's avonds V an Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 45 min 's morg a 7 ii 35 a » ii 1 1 ii ii a ii 3 a 20 ii namid 6 ii 45 a 's avonds " r o a ' V'liU-O a Slaeude te Lophem Zedelghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Bousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge Drukkery van L.-B IIehredoddt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 17/9/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item