Back to top

Gazette van Brugge 17/9/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ons tot nu toe in die zaek gcliouden de plaetsing zoo wel der ecne als der andere geweygcrd niet willende onze le¬ zers doen tusschenkomen in twisten die zy noeh wy te weeg gebragt hebben Wy hebben geoordeeld dien taek acn anderedagbladen dezer stad te moeten overlaten die daer toe aenleyding hebben gegeven — Wy herhalen het volgende bericht door de Gazette van Gent aen hare lezers tot waerschouwing medegedeeld op dat onze lezers zich tegen dergelyke bedriegcryen indien zy alhier beproefd wierden zouden wapenen » Woensdag-avond rond tien uren kwam een kerel gedu¬ rende ecnen slagregen bellen aen de deur van cenen ren¬ tier alhier ten eynde aen de dienstmeyd van wege haren meester cenen regenscherm te vragen die den zeiven noodig had zegde hy om uyt de societcyt de Concorde huyswaerts te keeren De dringendheyd wacrmede hy verzocht dal de deur geopend werd de achterdocht van de dienstmeyd ge¬ maekt hebbende antwoordde zy aen den veronderstelden boodschapbrenger dat indien baren meester gecnen regen¬ scherm bad hy er zich gemakkelyk ecnen in de plaets waer hy zich bevond zoude kunnen verschaffen l)en qui¬ dam vertrok knorrende en by den terugkeer van den heer des buys vernam de meyd dat men onder een verkeerd voorwendsel in het huys had zoeken te sluypen.» — Den bclgischen drymaster Charles Quint kapiteyn Mussche op het punt zynde van New-York naer Akyab ri¬ vier van Arraccan te vertrekken is door het Amcrikaensch gouvernement aengeslagen 0111 teveel passagiers uyt Ant¬ werpen aengevoerd te hebben — Volgens de nieuwe wet op zulke vervoering mag er slechts een man per 14 voet vierkant acn boord geplaetst worden en die proportie zou verre van overtroffen te zyn geweest Men twyfeldc derhal¬ ve niet zoo sehryft men ons uvt New-York of alles zou zich vricndschappelyk laten schikken — Dezer dagen kwam te Gent eencn onbekenden kerel cene keyzerlyke kroon by cenen winkelier wisselen Deney- genaer van den winkel vatte eenig vermoeden op tegen den kerel en vroeg hem of hy nog dergelyke geld stukken bezat Den onbekenden antwoordde dat hy er nog vcrscheydene had en vroeg of hy die ook mogt brengen om uyt te wis¬ selen Hiervoor kreeg hy van den winkelier toestemming en den onbekenden beloofde naderhand weder te zullen kee¬ ren Inderdacd hy keerde weder maer nu was hy met geenen kiel nicergekleed maer droeg nieuwe kleederen Hy bragt nog acht keyzerlyke krooncn en dry fransche oin uyt- gewisseld te worden Ulacr de polieie was door den eerlyken winkelier verwittigd greep den kerel by de kraeg en na hem de duymvyzcn te hebben aengedacn leydc hem naer liet gevang Het schynt dat deze acnhouding van geen klcyn belang is terwvl men vermoedt dal zy met een ernstig ge¬ val in verband staet Den aangehouden kerel antwoordt op ecne dobbelzinnige wyze en heeft reeds verschilhge uvtleg- gingen gegeven 0111 bet bezit van dit geld te verregtveerdi- gen Aen den winkelier had hy gezeyd dal die kroon n van eene erfenis voortkwamen by de polieie heeft hy zulks geloochend Wat er van dit alles is zal de justicie hieraen twvfelen wy niet spoedig ontdekt hebben — Eene afschuwelykc misdacd wie zoude het gelooven wederom eene vadermoord heeft de gemeente Anneau in het departement der Euro en Loire in de grootste versla- genhcyd gedompeld Den genaemden Esprit Leroy 72 jaren oud bewoont een gedeelte van het huys van zynen zoon en van zyne schoondochter melde welke hy in oneenigheyd leefde Den vader die eenigmiddelen van bcstaen bezat had zyne goederen aen zyne kinderen overgelaten mits hem jacrlyks eene rente zyn leven lang te betalen waeraen niet zeer regelmatig voldacn werd Moede van te wachten bad by zynen zoon en schoondochter voor den vrederegtcr doen dagvaarden Zy werden er verwezen 0111 hem 1200 lrancs als aehterstellingc interesten te betalen Zondag lacts kwam den vader des avonds ten negen uren en half gezond te huys Den anderen dagen opvolgende dagen de geburen verwonderd waren hem niet te zien Zekere vrouw Blin wilde dynsdag naer zyne gezondheyd gaen ver¬ nemen maerdeduer was gesloten Dcop merkzamheyd was reeds acngewakkerd toen woensdag de vrouwLeroy berigtte dat haer schoonvader overleden was Deze tyding scheen zoo zonderling en onverwacht dat den vredcregter eenregterlyk onderzoek in het buys deed Weldra overtuygde zich dezen magistraet dat er eene misdacd in bet buys gepleegd was Het hoofd van den gryzaerd had verscheyde zware kneuzingen liet regter oor was geheel verscbuerd den arm en de regter zvde waren verminkt zeven ribben gebroken De genees- heeren verklaren dat de dood niet oogenblikkclyk was den ouden vader had verschrikkelyk geleden — Den zoon en de schoondochter werden in hechtenis genomen — Men heeft dezer te Southampton de proef genomen met eenen nieuwen onzinkbaren reddingsboot Dit vaertuyg is in zulker voege gemaekt dat bet langs de voor-en achter¬ steven kan bestuerd worden by middel van een rocyriem in geval het roer mogt verloren geraken Het kan ten minste 100 persooncn bevatten met levensmiddelen en water voor vyftig menschen gedurende ecne maend By gedane proeven ■waren honderd matroozen werkzaem en deden vergeefsche moeyte om het te doen omkantelen — Den Mamlouck nieuw snlnp van 850 tonnen gaende van New-York naer Liverpool is in den nacht van den 15 augustus met man en muys vergaen Tc Exeter zyn laetsleden woensdag 11 gebouwen afge¬ brand waerby een werkman in de vlammen de dood heeft gevonden Op 1 0 september is er sneeuw gevallen omtrent de hoofd¬ stad van Beveren De dorpelingen der omstreken van Mun- chen beschouwen dat wonder als een gunstig voorteeken luydens de zinspreuk die zegt dat alswanncerer sneeuw valt voor den St Michi esdag men op een goed najaer mag re¬ kenen Nog eene engelschekompagnie ingericht voor hetaen- leggenvan ecnen yzeren spoorweg in Belgian is voornemens zich te ontbinden By eene vergadering op zaterdag te Lon" den gehouden hebben de actionnarissen der kompagnie van den spoorweg van Wavre naer Manage eenstemming de ont¬ binding der kompagnie uytgesproken Zy hebben den bestier- racd gemagtigd om van wege het belgisch gouvernement de weergaef der borgiselling te betrachten Den advokaet deu der kompagnie Mr Maynard heeft de actionnarisseu ver¬ wittigd dat de besluvten welke zy zouden nemen in Engeland niet zoude verpligtend zvn in Belgien — Aen de engelschc 'kusten vertoonen zich tegenwoordig vele hacyen die acngclokt worden door de groote makreel- scholen welke in den zomer het kanael hebben bezocht Van het eyland Wight ziet men by stille zee de ondieren tot iiabv "het land komen De visschers hebben reeds twee zulke beesten van 11 en 7 voet lang door middel van harpoenen gevangen Onder de overige vissehen moet het verschynen 'der llaevcn veel onrust hebben te weeg gebragt Brussel 1G september Den minister van binnenlandsche zaken komt bet programme der septemberfeesten vast tc stellen Donderdag 23 september zal men in de hoofdkerk èéne pleglige uy tvaert houden Dezen dag en de dry volgende dagen zullen de Museums en tentoonstelling van nyverlnyd en landbouw van 11 uren 's morgens tot 4 uren namiddag geopend wezen Den 24 dito pryskamp met den hand- kruvs- bolboog en het karabyn wedrennen buyten de leuvensche poort en groot militaire concert op de place Royal Den 25 dito prvs- uytdecling aen de bekroonde kweekeiingen by de pryskam- pen tusschen de universiteyten en de kollegicn Den 26 dilo choorgeza'ngen in de Augustynenkerk wedrennen buyten de leuvensche poort militaire harmonie in het Park groot militaire concert op de place Royale en illuminatie van den botanieken hof — • Men verneemt dat de gansche koninglvkc familie de krvgsoefeningen zal bywoonen welke den 28 september op de hoogte van Linthout zullen plaets lubben — - By koninglvk besluyt van 14 dezer is den heer d'Udekem benoemd tol burgemeester van Leuven en de heeren Libol en Hcnnot lot schepenen — Bv besluyt van den minister van binnenlandsche zaken is het gebruyk van netten 0111 sneppen te vangen van 20 tot 50 november toegelaten in de bosschen der provincie Namen van minder dan 10 hectaren uytgestrekthcyd — Sedert dezen morgend worden er nieuwe navorschin- gen gedaen in den arm der Senne loopende achter het huvs Evenepoel Om deze navorschingen te vergemakkelyken heeft men de waters afgelaten Volgens een loopend gerucht was er wederom iemand aengehouden als pligtig of niede- pligtig aen de dryvoudigc moord maer dit gerucht is geheel ongegrond FRANKRYK — Parys 16 september Heden zyn er geene nieuwe inlichtingen nopens de zaken van lta ion toegekomen Maer het gouvernement heeft depe- ehen uyt Napels ontvangen in date van den 8 dezer maend aengebragt door den paquetboot Télêmaque waer in er geenzins melding wordt gemaekt zoo als vroegere tydingen beweerd hadden dat den koning Ferdinand door de opstan¬ delingen krvgsgevangen zoude zyn gemaekt De depechen melden alleen dat de allergrootste gisting heerscht door ge¬ heel het koningryk der Bcydc-Sicilien en dat het gouver¬ nement de hoofdstad niet durft ontzetten om versterkingen tegen de opstandelingen van Calabrien en Sicilicn aftczenden 'Tc Civila-Vecchia langs waer den fèlèmaque gevaren is om naer Marseille tc komen was het volk vol verrukking maer men sprak er van geene beroerten en het pauselyk grondgebied was rustig ' _ Men schrvft uyt Rome 8 september « de burgerwagt heeft heden voor de eerste mael de wagt opgetrokkeu aen het Quirinael Des anderdaegs 's morgens heeft den H Va¬ der al de mannen der wagt in de troonzael doen komen en hun bedankt en aengemoedigd om in dien dienst met yver moed en gematigheyd tc volharden Vervolgens zich byzonderlyk tot eenen derzelvo wendende « gy moet heeft hy hem gezegd in dien wyk der stad woonen Ja _ zeer hcyligcn Vader — Ik weet het hernam den Paus want het is 20 jaren geleden dat ik by u een uwer kinde¬ ren dat ziek was ging bezoeken » Men kan zich een ge¬ dacht vormen van het genoegen dat den burger soldact ge¬ voelde BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelyk van den 15 september Mynheer Joannes-Baptiste-Josephus Van Heerswynghels avoué by dn regtbank van eersten aenleg tc Brugge met Joufvrouw Jacomina-Maria-Carolina-Desideria Maertens byzondere Overledenen van den 11 tot den 16 september 11 Petrus Van Beynze werkman oud 54 jaren geboren en woonende tc Maldeghem echtgenoot van Barbara Van de Gcnuchte overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Maria 'Rotsaert herbergierster oud 46 jaren 7 maendèn geboren te Brugge er woonende weduwe van Joannes Denys overleden in het West Ghistelhof E 16 n° 57 Augustinus Larov oud 11 dagen overleden in de Maria- stract C 9 n° 8 12 Ludovicus De Walsche werkman oud 20 jaren gebo- ren en woonende tc Ruysselede ongehuwd zoon van Bernardus by Carolina De Vaux overleden in de Ge- vang-straet B 14 n° 61 Anna Paschal kantwerkster oud 54 jaren geboren en woonende te Brugge Visehpaen-straet C 13 n° 28 ongehuwd dochter van Philippus en van Jacoba Verburgh overleden in de Maria-stract C 9 n° 8 Theresia De Ryder werkvrouw oud 54 jaren geboren en woonende tc Brugge Ezel-straet n" 41 echtgenoote van Josephus Becu overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Franciscus Note oud 9 maenden overleden in de Bcen- houwers-straet D 9 n° 12 15 Prisca Mestdagh kantwerkster oud 54 jaren geboren en woonende tc Brugge Arsenael-straet n° 74 onge¬ huwd dochter van Augustinus by Victoria Jacobs overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Petrus Carols werkman oud 45 jaren geboren en woonende te Ruddervoorde ongehuwd zoon van Joannes en van Victoria Cogghe overleden inde Gevang- stract B 14 n" 61 Sophia Ceuninck dienstmeyd oud 25 jaren geboren te Ypcrcn woonende te Brugge Lange-straet onge¬ huwd dochter van Jacobus by Joanna Boucks over¬ leden in de Maria-straet C 9 n° 8 Hubertina-Francisca-Eleonora Van Rossen religieust geattacheerd aen het gesticht der mcystjes stedcschool in deze stad oud 56 jaren geboren te Luyk woonende te Brugge dochter van Jerome by Maria Hengst overleden in de Nieuwen Gcntweg-straet C 14 n° 9 Joanna Lowvck oud 4 jaren o maenden overleden op de Ganze-plaets B 8 n° 33 Josephus Verbrugghe werkman oud 21 jaren geboren en woonende te Brugge Predikheeren-reye onge¬ huwd zoon van Joseph by Maria Ruysschaert overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes De Bruyne werkman oud 46 jaren geboren te Ursel woonende te Altere echtgenoot van Rosalia De Coster overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 14 Maria Van der Plassche zonder beroep oud 17 jaren geboren en woonende te Aeltre ongehuwd dochter van Franciscus by Dorothea Van Doornc overleden in de Werkhuys-straet C 14 n° 100 Guido Corty zonder beroep oud 67 jaren geboren en woonende te Brugge Ezels-straet D 8 n° 12 wedu- waer van Maria De Loose overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joanna Bullynek kantwerkster oud 67 jaren geboren en woonende te Brugge St Catharina-veste 11 0 89 echtgenoote van Petrus Staels overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 Octaef Van lloutle soldaet by het 1"°_ regiment van linie in garnizoen te Brugge oud 25 jaren eu hall geboren te Deyns woonende te Brussel ongehuwd zoon van Franciscus bv Joanna Van der Straeten overleden in de St Jooris-straet E 7 n" 23 Theresia De Vadder kantwerkster oud 63 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Charles by Maria De Wispelaere overleden in do Maria-straet C 9 n° 8 22 Geboorten ENGELAND — Londen 13 september Donderdag jongstleden heeft te Dublin de verkoop plaets gehad van het meubilair van het hotel van Daniel O'Connell Er hadden zich vele persoonen naer de plaets des verkoops begeven ten eynde eenig voorwerp te koopen dat cenmael aen den grooten bevrydcr toebehoord had Men heeft opgemerkt hoe eenvoudig de wooning gemeubileerd was van denman wiens naem gedurende ecne halve eeuw de wereld vervulde — Prins Waldcmar van Pruyssen heeft ecnige dagen ge¬ leden op eene voor vorsten ongewoone wyze gereysd toen hy gracf Fitz-William op diens landgoed te Wentworth- Ilouse bezoeken wilde Aen de static te Wortlcy vroeg hy postpeerden om zyne reys tc vervolgen rnaer nadien deze niet voorhanden waren bood men met den lioogen rang des reyzigers onbekend liem eene boerenkar aen van wel¬ ke by en de heeren van zyn gevolg gebruyk maekten Ilct aerdigste is dat het prachtig rytuyg van den graef met vier peerden bespannen hetwelk door dezen naer Wortlcy gezonden was om den vorstelyken bezoeker af tc halen de kar op den weg passeerde zonder dat den voerman de li- vrev van den graef herkende of de heeren welk in dat.iy- tuyg zaten op het vermoeden kwamen dat den prins dien zy gingen afhalen op de boerenkar zat BEKENDMAKINGEN Beste MATRAS-WOL acn 8 francs de kilo by J VanNeste- De Brauwere Noordzand-straet D 20 N° 75 by het Gouda Kussen te Brugge TE HEREN ' Huys en Bakkery in de Ezel-straet E 6 N° 12 Voor de Conditiën zich te adresseren by den eygenaer in de Roosendaele-straet sectie D N° " ' 54 TE PACHTEN Een HERBERGE staende op het Dorp te Coolkerke om van stonden aen in het gebruyk te komen wr i/Tw Zicb te bevragen ten kantoore van de vveduwe 1' i\Ai.\uK.ii\ te Lissewege Te Packten Een IJUYS dienende voor Zilversmidts- Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge alsnu be¬ woond door M.™ Hanssens-Van De Wdle- Zich te adresseren by den Notaris J GLAERIIOUDT in de Hoog-straet te Brugge
Gazette van Brugge 17/9/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item