Back to top

Gazette van Brugge 17/9/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ontwapend Hierdoor zyn er talryke slagtoffers gevallen want de oostenryksche spaerden de burgers geenszins Men oor- dJele over de verontweerdiging der bevolking ü -üB ' SS TENTOONSTELLING DER VOORTBRENGSELEN DER NATIONALE NYVER1IEYD Het gouvernement het voorstel van de bestierende com¬ missie aennemende heeft de sluyting der tentoonstelling onhcrroepelyk op den 50 der loopende maend september be- paeld Uyt de eerste lyst der aengckochte voorwerpen volgt er dat 35 dier voorwerpen lot Brussel behooren 2 tot Antwer¬ pen I tot Gent 1 tot Dinant 1 tot Namen 2 tot Etter- beeck 1 tot Luyk I tot Baudour 1 1 tot Kortryk 1 tot Lendelede 3 tot Lier 5 tot Doornyk 5 tot Val-Saint-Lam- bert 2 tot Kercxken 2 lot Ilcule 5 tot Vilvoorde 1 tot Russignies 5 tot Iseghem 4 tot Aelst en 2 tot Turnhout Onder de aengekochte voorwerpen voor de lotery der ex¬ positie van dc voorwerpen der nationale nyverheyd uyt de Vlacnderen komende bemerkt men 1.° eene armoire- bureau in pafissander bout door den hedr L Hoogstoel te Gent 2.° Een stuk wit lynwaed door den lieer Feys van Lendelede 3.° Twee stuks lynwaed voor servetten door den heer Truffaut van Kortryk 4." Twee idem door den heer J Lamotte van Kortryk 5.° Twee stuks gedamas- seerd linnen a la Jaequart door den lieer Meert-Moens van Aelst 3.° Twee idem door den heer E Eykcns van Kort¬ ryk • 7." Een stuk wit lynwaed door den heer Parraentier van Iseghem 8.° Tien stuks idem voor neusdoeken door den zelfden 9.° Een stuk wit linnen door den heer II Val- ly van Russignies 10.° Een sluk lynwaed voor matrassen door den lieer Dommer van Aelst H.° Dry stukken batiste voor neusdoeken door den heer De Vos van Ilcule 12 ° Twee stuks batiste door den heer Parmentier van Iseghem 15.° Een ruw gedammaseerd tafellaken door de gebroeders Roeland ts van Kercxken 14." Een gedammasscerd tafel¬ laken en 12 servetten door den heer Évkens van Kortryk 15.° Een idem en twaelf servetten met kolommen en roset- ten door den zelfden 16.° Twee tafellakens en servetten van den heer Dujardin van Kortryk 17." Een tafellaken met servetten van den heer Dommer te Aelst 18.° Twee idem gedammasscerd van den lieer Meganck te Kercxken 19.° Dry vensterrol gordynen van den heer Dommer te Aelst STANDPLAETSEN DER VERSCHILLENDE CORPSEN EN DEPOTS VAN HET LEGER DEN l 8len OCTOBER VOETVOLK Keur-regement — Staf en de 4 eerste batailjons te Brus¬ sel het 5" batailjon te Leuven 1" Regement linie-voetvolk — Staf 2° en 5" batailjons te Antwerpen 1" batailjon te Dendcrmonde 1° compagnie te Aelst 5 het 4 e batailjon te brugge 2° Staf en 1" batailjon te Namen 3 compngnien te Dinant 2 compngnien te Philippeville en 1 compagnie te Mariemburg het 3" batailjon te Namen het 4" batail'ion te Gent 3" — Staf 1" en 5" batailjons te Gent liet 2" batailjon te Meenen het 4° batailjon te Antwerpen 4" — Staf 1° en 3" batailjons te Antwerpen 2" en 4" batailjons te Audenaerde 5" — Staf 1° en 3° batailjons le Doornyk het 2" batailjon te Ath het 4" batailjon te Vper 6° — Staf 1% 2° 5° en 4 e batailjons te Luyk- 7" — Staf 3 compagnien van liet 1" batailjon en het 2" batailjon te Brugge 5 compagnien tc Kortryk hot 5" ba¬ tailjon te Oostende liet 4" batailjon te Bergen 8° — Staf 1" 2" en 5° batailjons te Beracn bet 4 ba¬ tailjon te Ath 9° — Staf liet 1° batailjon cn 5 compagnien van hot2 e batailjon te Dicst 2 compagnien te Vilvoorde en 1 compagnie te Lier het o e batailjon in het kamp van Beverloo • lieti4° batailjon te Namen 10" — Staf 1° en 2 C batailjons en 5 compagnien van bet 5° batailjon te Yper 5 compagnien te NieupoorU het 4" ba¬ tailjon te Dendermonde vermoedde men dat hy zich ter vischvaugst had begeven • maer 's avonds kwam hy niet terug en 'sl im deren dn egsmor'- gends wierd zyn lyk wedergehragt door boeren begeleyd van eenen invalide die den eersten het lyk gezien had Den armen jongman was het hert doorboord van eenen ko«'el Eenieder schryft zyne dood aen eene zelfsmoord toe maer men heeft hem nooyt in het bezit gezien noch van eene pis¬ tool noch van een jagtroer Den geneesheer met de lykbe- s< houwing gelast beweerd dat hy het slagtoffer eener moord is dat komt onwaerschynlyk voor want eene beurs gevuld met goud welk hy bestemde tot het doen van aenkoopen voor zyn huwclyk is in zynen zak gebleven » Het proccs-verbael van de gebeurtenis wierd toegezonden aen den munster der justicie en uyt Parvs zond men bevel over om den invalide in hechtenis te zetten die door een zoo vreemd lukgeval den schuldeloozcn getuyge zoude geweest -zyn van dry moorden binnen den tvd van dry maenden en in gclvke omstandigheden gepleegd Schoon men den teWra- P'ie gebruykte kwam het hevel te laet den invalide 'was verdwenen Ten overige voor dit gcheymvolle vertrek strek¬ te mets tot zyne beschuldiging Hy was by verschevdene bur¬ gers gekend als een grillig man Twee kleyne jaerwedden stelden hem boven de noodwendighevd Gansch zvn "-eluk bestond in zyne pyp te smooren op eenen boomtronk D of op eene grasbank gezeten buyten dc stad en eenen boektelc- zen welken hy nooyt verliet Den jongeling en zyne verloof¬ de waren de eenige afstammelingen van twee voorname fa- milien van de stad die aldus van nakomelingschap beroofd wierdon want het jong meysje was in hare wanhoop ineen klooster gegaen 1 5" en 4° ba¬ te Leuven 11" — Staf l e batailjon en 2 compagnien van het 2" ba¬ tailjon te Arlon 4 compagnien te Bouillon 3 e en 4" batailjons te Hasselt 12° — Staf 1" 2" 5" en 4 e batailjons te Gent 1" Regement jagers te voet — Staf 1" cn 2" batailjons te Luyk 3" batailjon te Brussel 4" batailjon te Huy 2" Regement jagers te voet — Staf 2" en 5" batailjons te Brussel het 1° batailjon te Charleroy het 4 e batailjon te Doornyk 5" Regement jagers te voet — Staf 1" 2 e tail j ons te Antwerpen Sedentaire compagnien van onder-officieren 1" fuseliers te Aelst 2" fuseliers te Vilvoorde Compagnie van soldaten-kinderen Te Lier Tuclit-divisie tueht-compagnie en compagnie pionniers te Dinant cn in liet kamp van Beverloo HUYTERY 1° Regiment jagers tc peerd — ■ Staf 1" 2" 4" 5° G" eskadrons en depot te Mcclielen het 3° eskadron te Thiencn 2° Regiment jagers te peerd — Staf 1° 2" 5" 4" 6° eskadrons en depot te Doornyk bet 5 Ö eskadron tc Bergen 1° Regiment laijciers — Staf 1" 2 e 5 C 5° 6" eskadrons en depot te Leuven liet 4" eskadron tc St Truyen 2° Regiment lanciers — Staf 3" 4° 5" 6" eskadrons en depot te Namen de 1" en 2" eskadrons te Charleroy Gidsen-regiment — Staf 5 eskadrons en depot tc Brussel bet 4" eskadron te Aelst Staf en de 4 eskadrons te Brugge Stal' en de 4 eskadrons te Gent ARTILLERIE 1" Begiincnt artillerie — Staf twee batterven te peerd dry belegerings-batterven en depot tc Gent de 1" battery te peerd te Brussel de 5" te Leuven de 2 e belcgerings- bat¬ tery te Oostende dn 5 e en 4 e te Antwerpen 2° Regiment artillerie — - Geheel te Luyk 5" Regiment artillerie — Staf vier gemonteerde batte- ryen dry belegerings-batterven en depot te Doornyk 11" gemonteerde balterv en 10" belegerings-battery le Yper 17° belegerings-battery te Namen 18" te Bergen 4" Regiment artillerie — Geheel te Antwerpen uytgeno- men de 25 e belegerings-battery te Licfkenshoeck Pontonniers-compagnie — Te Luyk Compagnie van werklieden der artillerie — Te Antwerpen Divisie van den troyn — 1" compagnie te Luyk 2" com¬ pagnie te Luyk Brussel en in liet kamp van Beverloo Wapenmakers-compagnie te Luyk Buskruydwcrkers-eoinpagnie te Luyk Regiment der genie — Staf 1® 2" batailjons cn depot 1" Regiment kurassiers - 2" Regiment kurassiors te Bergen Kouingljke Academie van Schilder- Beeld¬ houw- eu Bouwkunde ie Brugge Het Bestuer brengt ter kinnis vaneen ieder datdeinschry- ving der leerlingen voor het school-jaer 1847-1848 zalplaets hebben binnen de Academie op zondag 2G september te weten 's morgens ten 9 uren voor de klassen van liet le¬ vendig model het Plevster de Figure de Kop cn Orne¬ menten en 's namiddags om 2 uren voor de gene van Bouw¬ kunde en Bcgt linie teekening Den aenvang der lessen zal plaets hebben den maendag 4 October ten G uren 's avonds voor dc klassen van Figure en Ornementen en Jen dynsdag op de zelve ucr voor de gene van Bouwkunde en Regt linie teekening De leerlingen die door eenig belet in de onmogelykhcyd zyn van zich den dag der iiisehryving aen te bieden zullen niet meer aenveerd worden ten zy met byzondere toestem¬ ming van het Bestuer hetwelk voldoende redens van hunnen uytstcl zal cyschen MARSCHALK OUU1NOT Den marschalk Oudinot hertog van Reggio wiens over- lyden wy gemeld hebben is geboren dun 25 april 175G te Bar-sur-Ornain uyt eene voortrcffclykc koopmans-familie Zynen vader had den jongen Oudinot tot den handelstand bestemd maer eene onwederstaenbare geneygtheyd voor de krvgsloopbaen lokte hem naer den weg des roems hy werd soldact In 1784 in dienst getreden by het regement In de eerste lentedagen van 1851 kwam eene engelsche familie met name Stewart in de afspanning het Wit Peerd te Koblenz met het hoogmerk van zich in Duytseliland neêr te zetten Den knecht van Mr Stewart was eenen pruyssis- schen onderdaen en de kamermeyd van mevrouw eene ler- seiie dit verschil van afkomst en sprake verhinderde geens¬ zins een liefdespel gevolgd van huwelyksbeloften Mr en Mev Stewart hadden daertegen niets in te brengen zelfs beschouwden zy zulks als eenen middel om zich twee goede dienstboden aen te kleven Ongelukkig scheen Joanna Simp¬ son de jonge lersche soms berouw te hebben wegens een al tc haeslig aengegaqe vcrbindtenis.Karl Graeff,den knecht gaf zich geene moeyle meer om zyne slechte hoedanighcyd te verduyken Ily was speler wraekzuchlig en jalocrscli Joanna ten zynen opzigte ziende verkoelen liet hy zich uyt tot bcdreygingen in 't bywezen der knechten van liet hotel Zelfs zegde hy eens dat zynen meester een jagtroer met twee loopen had waervan den eersten voor zyne ongetrouwe minnares en den tweeden voor hem zelve zoude wezen in¬ dien hy eens zeker was van het verraed Al die woorden in den wind beletteden hem niet eenen oogenblik nadien op Joanna's gezondheyd te drinken en zich zeer vriendelyk je¬ gens haer te toonen Op zekeren avond liet mevrouw Slcwart hun toe eene der merkweerdigste gebouwen des lands te gaen bezigtigen na- raclyk het oude slot van Stolzenfels hetwelkden koning van Pruyssen sinds dien heeft laten herstellen Zy hadden tot last ontvangen van zich te verzekeren of er niet omtrent het slot een landgoed te huren was Karl kwam zeer laet en al¬ leen f buys ter groote verwondering zyner meesters en me- van Medoc verliet hy het zelve op verzoek zyns vaders in 1787 In 1789 werd door Oudinot eenen oproer gedempt die te Bar uytgeborsten was zyne landgenootcn hebben nooyt dezen dienst vergelen In 1792 werd hy chef van het 5 e bataillon vrywilligers der Maas benoemd In september van het zelfde jaer werd hy tot kolonel bevoorderd In 1795 was hy reeds generael Den 23 germinal jaer VII werd hy divisie-gencracl benoemd en vervolgens chef van den alge- mcencn staf van het leger In 1805 bekwam hy liet gróot- kruys van liet Legioen van Eer en werd hy hevelhebber der grenadiers benoemd Na den slag van Ostrolensta werd hy tot dc weerdigheyd van graef verheven met eene begiftiging van een rnillioen Den 6 july 1809 verrigte hy wondéren van dapperheyd in den slag van Wagram na den welken hy tot marschalk van het keyzerryh en hertog van Reggio werd uyt- geroepen Ily was opvolgcntlyk gouverneur van Ééfurth Am¬ sterdam en Berlin Na den val van Napoleon heeft hy zich volkomen aen dc herstelling aengesloten Hoor Lodewyk XVI11 werd hy kolonel-gencracl der koninglyke jagers cn grenadiers benoemd vervolgens tot pair van Frankryk grootki'iiys van de orden van St Louis ridder van de orden van den II Geest en bekleedde hy het bevelhebberschap van verschillige vcrdeelingen en steden Dóór Lodewyk-Philips werd hy gouverneur der Invaliden benoemd CORBECTIONNELE REGTBANK VAN BRUGGE Zitting van heden 17 september 1847 ZAEK DER PLUNDERINGEN VAN 2 EN 3 MAËRT LAETSTLEDEN 1 Joannes Verbeke oud 16 jaren geboren en woo- nende te Gits bcdelaer bygenaemd den Schuyjfelaer 2 Pieter dc Ketelacr oud 18 jaren geboren en woo¬ nende tc Brugge werkman 5 Pieter Lagrou oud 24 jaren geboren te Couckelaere woonende te Brugge ramplacant 4 Joseph Ryelandt oud 11 jaren geboren cn woonen¬ de te Brugge bcdelaer bygenaemd den Zoon van den /Hinden 5 Francies Legon oud 15 jaren geboren en woonende te Brugge werkman bygenaemd Dideron G Bernardus Peuteman oud 19 jaren geboren en woo¬ nende te liruam' 7 8 Josephus slotmaker Hoste oud 5 1 jaren 9 10 11 12 13 14 15 bygenaemd den Zot geboren te Oedelem woonende e Brugge koopman in sulfers Eduardus Gemis oud 16 jaren geboren en woonen¬ de te Brugge bygenaemd 't Kneutje Pieter Eeckcman oud 20 jaren geboren en woonen¬ de le Brugge werkman Franciscus Bortliolomcus oud 17 jaren geboren en woonende te Brugge werkman Joannes Goigne oud 17 jaren geboren en woonende te Brugge hovenier Carolus Dhont oud 50 jaren geboren en woonende te Brugge werkman Jacobus Gery oud 25 jaren geboren en woonende te Brugge werkman Pieter Hoorlinck oud 16 jaren geboren en woonen¬ de te Brugge werkman Carolus Ardouillie oud 16 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge bygenaemd den Bollen Verdagt van op 2 den en 5 d "" maert lestlcden verscheyde diefstallen van eetwaren kledingstukken en andere voor¬ werpen alsook van vcrbryzeling van sluytingen tc hebben gepleegd ten nadcele van Joannes Christiaens bakker te Scheepsdaele geluichte St Pieters-op-dcn-Dyk Augustus Plasschaert Felix Ryckhost en nog menige andere bak¬ kers te Brugge zyn veroordeeld geworden te weten den 1 7 9 10 11 en 12 tot dry jaren gevang 2 6 en 13 vry den 5 tot G maenden en 50 frs boete 4 en 5 tot 1 jaer 8 14 en 15 tot 2 jaren gevang Wy hebben reeds verscheyde artikelen ontvangen waerin de klokken door de heeren Petitfour en Chieot voor de Redemptorestincn gegoten zeer geprezen worden Van den anderen kant hebben wy ook artikelen ontvangen 0111 liet ongelyk dat men beweerd door het kerkbestier van Sint- Salvators aen joufvrouw de weduwe Dumerv gedaen te doen uytschynen Wy hebben ingezien de onzydigheyd door dekneclitcn Zyne blikken waren verdwelmd en zyn aenge- zigt was doodsbleek Op al de vragen kon hy slechtsal stain- nicrende antwoordden Joanna had zich van hem afgeschey- den en was Waersehynlyk in liet hosch verdoold Lang had hy gezocht maer eyndelyk had hy vermoed dat zy eenen anderen wég had genomen om terug te keeren er was nog- thans slechts eenen dengenen die nevens den Rliyn loopt Weldra wierd dit verhael gelogenstraft door de tyding der moord van Joanna Het arm meysje was gevonden geweest aen den voet der rotsen van Stolzenfelt dc borst doorboord van eenen kogel Karl bekende dan dewaerheyd of ten min¬ ste beweerde dezelve te bekennen Ily had Joanna niet ver¬ loren in dc bossehen maer eene scheut van waer zy geko¬ men was wist hy niet had haer getroffen op den oogen¬ blik dat zy zich op zynen arm leunde om den weg van 'tkas- teei op te slygen Aenstonds waren zyne uytzinnige bcdrey¬ gingen hem te binnen gekomen en hy had gevreesd dat de vermoedens op hem zouden gedrukt hebben Zvne vrees was maer al te gegrond De pruyssissclie regts- magt bemoeyde zich niet de zaek men hoorde de verkla¬ ringen der dienstboden van het hotel zy waren hoogst be¬ zwarend Karl Graeff wierd veroordeeld en gelialsrcgt met onge- meenen spoed schoon hy beweerde onschuldig tc zyn en zulks aen den voet van 't schavot uytriep De doodstraf wierd ten uy tvoergebragt opeene der publieke plaetsen van Koblenz en wel in het midden van een grooten volkstoeloop Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 17/9/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item