Back to top

Gazette van Brugge 17/9/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
114 54 sfe Jaer Vrydkig 17 September 1847 ■—'■ 1 ■ 1 ii =■—■ raTirrffffr— 7nr TE VAN BREGGE EN BEU PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetkvmde Koophandel en LeUerkimde ONAFHANGKELYKIIEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Insehryviugsprys — Voor Brugge 5 maenden IV 4-75 ct a Buylen Brugge vrachtvry » j-25 » Alle pakken en brieven vrachlvry loc te zenden | De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden De aenkoudigingen 20 centimen tl^n regel onder de vvf i aenzoebt deze dags voor de verscbyniug van het Blad te reaels een frank I laten toekomen 1 Ë -V X t BRUGGE Algemeen Cvcrzijt Yerscheyde dagbladen bevatten meer of min spottende ar¬ tikelen tegen het gedacht door het nieuw ministerie voor de tentoonstelling der voortbrengselen van den landbouw op¬ gevat YVy van onzen kant zouden deze tentoonstelling volko¬ men goedkeuren waren den tyd die er te verloopen is lusschen de eerste afkondiging en den dag voor de opening bepaeld niet te zeer beperkt Het sehynt dat die tentoonstelling acn onzen Koning zoo belaehelvk riiet voorkomt als aendie dag¬ bladen terwyl I M voornemens is er in deel te nemen Het geen bier by meest van al beklagensweerdigvoorkomt is dat de clergé hier bv wederom als de oorzaek van dien te¬ genstand wordt beschouwd om dat bet jnyst de dagbladen zyn die als hunne tolken worden beschouwd die zich door spotternyen en andere ongcrynidhedcn legen die tentoonstel¬ ling uylloten en aldus aen de vryzinnige dagbladen stof ge¬ ven om de geestelykbeyd aen te vallen Voor wal ons betreft wy zyn van gevoelen dat de geestelykbeyd volkomen aen die tentoonstelling onverschillig is zoo als zy bet inderdaed be¬ hoefd te zyn Er hccrscht nog onzekerbeyd omtrent de inzichten die Frankryk koesterd voor wat de zaken van Marokko betreft Eenige dagbladen melden bet vertrek van den hertog van Aumalc voor Algerian in den loop der toekomende week Zv voegen cr by dat de regemenlen te Toulon Marseille Montpellier en Nimes gestationneenl bevel ontvangen heb¬ ben om op het oogenblik elk twee batailjons op voet van oor¬ log interichten ten eyndc tegen alle gebeurtenissen bereyd te zyn Deze tyding ofschoon niet officieel komt wacrschy- ker voor dan deze over twee dagen afgekondigd belrckke- lyk de inscheping van 12 tot 15,000 mannen voor Africa Men is in het algemeen nieuwsgierig te weten of Oosten- ryk in de zaken van I taliën gaet tussclienkomen dit is het geen men meteenigen angst in do staatkundige wereld vraegt Indien zelfs de verhalen die ons uyt de vcrscheyde staten van Italien toekomen overdreven waren de blootc en vol- komenc waerbeyd is verre genoeg om eenen toestand te doen uytsehynen die na male dat den kring der beweging zich meer en meer uytbreyd ernstiger wordt In Spanje wordt den gang van liet ministerie verhinderd door de Verdecldhcyd onder deszelfs leden uitgeborsten Men zoude zich over de schynbare kalmte die in dezen oogenblik heerscht konncn verwonderen indien men de gewoonten van dat cygenaerdig volk niet kende In Beyercn zyn alle buytenlaiidsche dagbladen die de verheffing van Lola Mqnlès tot gravin mededeelden zonder uytzondering in beslag genomen msir m©nïttiBïï sijsït* Den 21 mey 1828 keerde den genoemden Jacques Blon- dcau armen werkman in zyden van La Tour d'Arques in het arrondissement Apt departement van Vaueluse vreed- zacm terug naer 't gehucht waer hy met zyn huySgezin woon¬ de toen eenen kogel hem de borst doorboorde Op zyn Ivk vond men eenige koperen stuyvers en ecne kleyne zilveren medalie met bet afbeeldsel van Sint Franeiscus-Xavcrius Dit was alles wat by gewoonlyk op zieh droeg Niets liet dusbly- ken dat men hem vermoord had om hem te kunnen bestelen Was 'leene byzondcre wraekoefeniijgof cene misgreep Zy die Jacques Blondeau kenden helden tot dit laetste gevoelen over Er was nergens een zachtmoediger een vreedzamer menscli Al de navorschingcn des gerekts bleven vruchteloos Den eenigeu getuyge die onderboord wierd was eenen inva¬ lide die dacr of omtrent de volgende verklaring deed « Ik was neêrgezcten op den kant van den weg myne pyp roo- kende en in eenen boek lezende niet den rug naer ecne digt ineengosloten liacg gekeerd toen ik het slagtoffer zag voor- bygaen Op dien oogenblik zelve ontplofte eene vuerseheut door de haeg ongetwyfeld want ik hoorde den kogel scbuv- i'elcn Jacques Blondeau plofte neder uytroepende « O my- nen God » Ik snelde tol hem ik hoorde nog mompelen » Goede Maegd bid voor my » en by gaf den geest in myne armen Ik rigtte myne blikken naer alle kan ten zelfs beklom ik niet myn arm houten been eene hoogte van waer men gansch liet veld kon zien Nergens ontwaerde ik liet spoor van den moordenaer Woeling Sa» «1c Naliacnsclie Staten De bezeil ing van Ferrara heeft tot heden slechts de wocl- zucbt vermeerderd welke door gansch Italien opwelt SARD1NISCHE STATEN In den avond van den 8 dezer hebben drv honderd persoo¬ nen hchaorcudc tot.de eerste familien van Genua zich ver- cenigd voor het schouwburg Carlo-Felice Vier en vier heb¬ ben zy zieh begeven naer bet beruchte Mortajo do Portoria een monument opgerigt tot nagedachtenis der verdryvingvan de Ooslenrykers Dacr zich bet hoofd ontdekkende en neêikuielende bobben zv dit monument van den roem van Genua gekust Vervolgens bunnen togt hernemende langs de straten Crosa del Diavolo Santé Caterina Nuovissima Bal bi Acqua-Verde hieven zy onoplroudelvk de geroepen aen van « Leve Pius IX en Karel-Albert leve de' itu tacti¬ sche onafhangliikheyd Ie r e de kurdinaels Ciacchi en Ferret- li leve de Tas/carters en de Luccanaers » Op de Plaets del Acqua-Verde was de samenrotting reeds lien a Iwaeifduyzend persoonen sterk geworden allen heb¬ ben zy den onsterflyken Colcanb gegroet en van daer heb¬ ben zy zich in bet beste order begeven door de stract Carlo- Alberlo en de Colombplacts om eyndclyk voor de wooning van genorael De Sonnaz te komen alwaer zy uytriepen » Leve den b generael » De sardinische en pauselyke vanen te Portoria door twee genueescbe edellieden ontrold wierden voorde volksscbacr gedragen Den geestdrift en de opgetogenhei d des volks wa¬ ren onbeschryflvk Den 8 september zal als eenen gedenk- weerdigen dag in de geschiedenis aengeteekend worden Ingevolge eenen brief u vt Turin van den 3 dezer zoude koning Karel-Albert eenen grootcn wapenschouw gedaen hebben Als bet regiment der scherpschutters van de Alpen voorby den koninglyken staf oprukte mengde het met de geroepen van leve den koning ook die van leve den Paus leve Pius IX Al de troepen zouden die krecten herhaeld hebben met eene begeestering weerdig van Italien's voorhoede KONINGRYK NAPELS Ook op nog andere punten van hetschier-eyland doet zich de gisting op Eene beraemde pooging van opstand is gelyk- tydig te Reggio en te Messina ontstaen onder de geroepen van leve de Constitutie Deze pooging is bedwongen gewor¬ den De overheden en de troepen die zich ter plaets bevon¬ den waren toereykende om het order te herstellen Het 5° en 4 C linie waren zonder acrzelen tegen de oproerlingen op¬ gerukt schoon kolonel Busacea door twee kogels getroffen geworden was Eenen brief uyt Messina meldt dat er in die stad een der¬ tigtal dooden en omtrent honderd gekwetsten gevallen zyn Na de bevolking van Napels gerust gesteld te hebben door de afkondiging van een supplement acn het staetsblad liet Den moordenaer ontsnapte inderdaed aen de menschelyke wraek Ongeveer dry maenden nadeze gebeurtenis den 15 augus- ty 1828 ging August Y'erdier fabriekant in kunstbloemen te Clermont in Auvergnc volgens zync gewoonte kruyden zoeken in de omstreken derstad Daer hy veeleer kunstocfc- naer dan werkman was liet hy geene enkele bloem uyt zyn werkhuys komen die niet naer de natcur verveerdigd was Zyne heydeblocmen waren vooral bewonderensweerdig al de dames van Clermont wilden zedragen Zyne jonge vrouw hem niet ziende terugkomen op de gewoone ucr ging hem gezainenlyk met een leermeysje te gemoet tot aen de hut van eenen wyngaerdicr by wien hy zicli soms ververschte Men oordeele over de droefheyd der arme vrouw als zy ba¬ ren man zieltogend vond De overheden van 't naburige dorp den pastoor den meyer en den veldwachter omringden het bed waerop men hem neêrgelegd had Verlier had eene vuerwonde ontvangen aen den kant van eenen vyver in 't midden van de hcydcn alwaer men naer wilde eendvogels jaegdc - hy meende zyn ongeluk aen een ongeval te moeten toeschryven doch kon het zich niet verklaren hy had dien dag gcenen enkelen jager ontwaerd lly kwam zoo even met eenen invalide te spreken die zyne pyp rookte en in eenen boek las Dien man was tot hem gesneld en had hem gehol¬ pen om naer de hut van den wyngaerdicr te kruypen «'Tis onnoodig mynheer den meyer sprak den stervenden van iemand leed aen te doen 't is een ongeluk ik heb geene vyanden Arme Joanna twee kinderen en weldra dry Mynheer den pastoor ik beveel ze u aen » De raeskal- den koning onmiddclyk twee batailjons van bet 6° linie die te Capua bezetting hielden te scheep gaen op vyf stoom boo¬ ten Alsook een balailjon van het 8" linie cn een batailjon pionniers,die zich in de hoofdstad bevonden Generael Nun- ziantc beeft zich aen 'I hoofd dezer troepen gesteld en bevel ontvangen om twee batailjons te sturen naer Reggio en met de overige op te rukken naer Montcleone De opstandelingen van Messina zyn in de gebergten rond¬ om de stad geweken Te Catane en te Syraeusa alwaer del Carctlo eene zoo bloedige nagedachtenis achtergelaten heeft stvgt de gisting- ten hoogste ten ziet er eene beweging te' gemoet zoo als diegene van Messina te Palermo en tc Trapani vreest men liet zelfde Reggio is thans in de magt der oproerlingen Verseheyde- ne andere steden en voornamelyk Cozeuza zouden liet zelfde voorbeeld gevolgd hebben - Men leest in den Nouvelliste de Marseille van den 13 « Zeer ernstige geruchten zyn verspreyd nopens de zaken van Italien Men verzekerd dat ccncn opstand ui tgeborsten is te Napels en dat den koning gedwongen geweest is zieh te scheep te begeven Anderen gaen zoo ver van koning Ferdi¬ nand voor te stellen als zich in de niagt der liberalen bevin¬ dende a TOSKANEN Te Livorno komt bet volk in samenrottingen ter straten byeen Het nonpredikken van de noodzakelykheyd eener constitutie door de gehcyme drukpers en de komst van den zoon van Lucicn Bonaparte in den uniform van de rooinsche nationale wacht heeft de opgetogenheyd zeer ver gcbra"t Den 12 moest te Florcneien eene volksbetuygenis plaets grypen Ook daer wilden de radikalcn de constitutie doen uy troepen In afwachting hebben den groothertog en zyne troepen de en die van Oostenryk af- toskaenschc kokarde aangenomen gelegd LOMBARDIEN Na 53 jaren rust beeft ook Milancn hare beweging gehad Den 8 september ter gelegenheyd van een volksfeest vereenigde zieh het volk in massa op de Fontena-plaets Vivat Pius IX Vivat Italia uytroepende Op eens kwa- men tiWwKmoncn in goed order op de zelfde plaets Rossi¬ ni's liyitM' ler\ere van den Paus aenheffen De policid zond eerte kompagnie rnyters af om de verscheydeno duvzende men c-hen te vcrifryven welke zich ter plaets vereenigd be¬ vonden t)e UiO mannen lieten zieh niet verjagen en boden wederstand 'fegén de gewapende magt vyandige kreeten tegyn Oosten cv k uytgalmende Door de tussehen komst van den nieuwen acrlsbisschop en vaneenengemeente-raedsheer die hun kameraden en vrienden noemde lieten zy zieh tot bedaerdheyd brengen Macr by nacbte wierden erpalrouiljcs Jing overmeesterde liet hoofd van den armen Verlier Hy bezweek in den 'nacht Den onderzoekings-regter onder- boorde den invalide en daer dezelve geene opheldering me- debragt staekte alle vervolging Den invalide was teCicr- mont in doortogt zyn rcysblad was in regel zynen staet van dienst strekte hem grootclyks tot eer In den slag van Essling was hy het regter been afgeschoten geworden met den zelfden kogel die den doorluchtigen marschalk Lannes hertog van Montebcllo van zyne twee beenen had beroofd Indien by ten gevolge eener nalatigheyd die ljy ten overi g-C geenszins aen den keyzer ten laste legde het kruys niet be¬ komen had daerentegen ontving hy tweejaerwedden deecne van wege liet gouvernement de andere van wege de wedu¬ we van den marschalk Hy heette Armand-Picrre Giraud en reysdc naer het departement van Tarn-et-Garonnc al¬ waer hy eenen bloedverwant bad tc Montauban Nauwelvks waren er zes weken verloopen sedert deze moord of de Gazette des Tribunaux gewaegde zoo als volgt van eene nieuwe euveldaed « Eene schrikwekkende en zonderlinge gebeurtenis komt bet stedeken Negrepelisse op den linken oever van den Aveyron departement van Tarn- ct-Garonne in den angst te dompelen Eenen jongeling van goeden huyze op het punt van in den echt te treden met eene lieve juffer van de zelfde stad scheen sedert eenige da¬ gen in eene onverklaerbare droefgeestigheyd vervallen te zyn Hy liet zyne aenstaende bruyd zitten om uren lan vissehen inden Aveyron iets hetgeen eenieder verwonderde Twee dagen voor de trouwfeest kon hy liet met nalaten zich andcrmael aen dat tydvcrdryf over te leveren ten minste L
Gazette van Brugge 17/9/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item